Næstved - Rationeringsregnskab, 1944

A. 6.

Kopi til Kommunen.

Fratages o g opb eva re s a f K om ­ munen.

6 7

r y Am t/K om m . Nr.

RIGSTELEFON 161 og 162 PROVINSTELEFON 4 og 5

Ref. For at undgaa unødig Forsinkelse bedes saavel Amt\Komm. Nr. som Ref. anført ved Henvendelser angaaende denne Sag.

Skema Nr. 70.

Indberetning vedr. Beholdning og Uddeling m. v. af Forbrugerkort for Arbejdstøj i Perioden August—September 1944.

Fra

Amt.

Kommune i

Antal Kort

Restbeholdning overført fra Juni—Juli Indberetning mrk. „A. 5.“ .............................................................. Yderligere modtaget efter 1. August 1944 med Skri­ velse af: den...................................1944 ................................... den................................... 1944 ................................... Ialt til Raadighed........................................................ Uddelt i August—September 1944.............................. (in cl. eventuelle fejlskrevne) Restbeholdning, der overføres til Indberetning for Ok­ tober—November 1944.............................................

t y r * /

0

.... U i l

*) Specifikation.

Antal Forbrugerkort paa: 1 Stk. (Sæt) Special- Arbejdstøj * * )

Fejlskrevne Forbrugerkort som vedlagt returneres

Antal Forbrugerkort paa: 1 Arbejdsjakke + 1 Par -benklæder

Antal Forbrugerkort paa: 1 Par Arbejds- benklæder

Antal Forbrugerkort paa: 1 Kedeldragt

Antal Forbrugerkort paa: 1 Arbejdsjakke

Stk.

Stk.

Stk.

Stk.

Stk. 7 f

Stk. f é

/

a /

Z /

Tilbageleverede Forbrugerkort, (der paa denne eller tidligere Indberetn ing er eller har væ ret anført som uddelte).

Stk.

Stk.

Stk.

Stk.

Stk.

O

/

/

0

0

* * ) Næ rmere A n g ive lse af A rten anføres paa Bagsiden.

T ilb a ge lev e red e o g fe jlsk revn e Forbrugerkort indsendes m ed Indberetn ingen .

Den .......

1944.

...L: (Underskrift)

d t i

Made with FlippingBook - Online magazine maker