Næstved - Rationeringsregnskab, 1944

QKTI ESELSK RBET I d ju m m

i

u

m

m

PR PIR EN GROS • BOGTRSJ KKERI • BLR NHETFQRLOG • BOGFORLRG

TELF. CENTRAL 3 4 2 4 l o k a l 17 e lle r 18 TELG.-ADR.: PAPIRBARFOD

GYLDENLØVESGADE 10

* r 5 . J

F f

Ank. L

K Ø B E N H A V N K. d . “ 4 . SEP.

Kommune Nr._____ (j / 7

U F . _J VV. I... B.

•X'-

Det meddeles herved, at vi ifølge Ordre fra Direktoratet for Vareforsyning, Fordelingskontoret, i Dag som anbefalet Postpakke- pr. Jernbane som Ekspresgods til............... ...........;.................. Station har afsendt følgende Rationeringskort: L^i£:.D....$tk. Smør#Rabåtkort for Voksne................................. i gule Pakker v J Stk. Smør#Rabatkort for Børn..................................... i røde Pakker / Z :i.M (l..Stk. Sukker#, Smør# og Sæbekort ............................... i grønne Pakker Stk. Mrød* og Grynkort for Personer over 6 Aar__ i blaa Pakker / Stk. Brød# og Grynkort for Børn under 6 Aar......... i orange Pakker Pakker '/ J W oiK ortju og orynKort ior ri a o . orang v Jtåsiim tk. Tillægs#Brødkort.................................................... i brune Stk. Tillægskort for Sæbe............................................ i hvide Pakker 7 til Brug i Oktober Kvartal 1944.

Ekspederet:

/

Pakket:

Q l

BEMÆRK! E f te r b e s t illin g e r a f R a t io n e r in g sk o r t m aa fr em sæ t te s g en n em D ir ek to ra te t for V a r e fo r sy n in g , F o r d e lin g s k o n to r e t , V ognm ager= g a d e 2 , K øbenhavn K.

Sogneraad

V edhæ n g end e K v itter ing fo r M o d ta g e ls en s k a l t il s e n d e s D ir ek to ra te t for V a r e fo r sy n in g , P o r d e lin g sk o n to r e t , i d a te r e t o g u n d e r sk r ev e t S ta n d .

Made with FlippingBook - Online magazine maker