Næstved Byråd 1932-1935, side 1-25

1

ad B 17/1932 Boghandlermedhjælper Gunnar Johan 2

at yde Arbejdsmand Hans Peter Hansen født den 20. Oktober 1872, boende Kindhestegade 6, Aldersrente efter de for 65-aarige gældende Regler.

Golter-

Emil

Paagældende

mann, Kalundborg, valgtes med alle Stemmer, der

var ind-

stillet som No 2. ad D 33/1932 Indstillinger vedtoges.

Indstilling fra Udvalget for Understøttelse til Børn

D 37/1932

ad D 34/1932 Indstillingen vedtoges enstemmigt. ad D 35/1932 Indstillinger vedtoges enstemmigt. ad D 36/1932 Indstillingen vedtoges enstemmigt. ad D 37/1932 Indstillingen vedtoges. ad B 21/1932 Sagen overgaves til Kasse og Regnskabsudvalget til nærmere Undersøgelse og Indstilling, eventuelt allerede til næste Møde. Mødet hævet AMKristensen Chr. Lorenzen H Andersen

af Enker (Enke Martha Theodora Christine Hansen, Havnen 13 b)

Andragende fra Bestyrelsen for Næstved Kommunale Hjæl- pekasse af 23/11 32 om Bevilling af yderligere Midler

C 72/1932

Præstø Amt kommunicerer Skrivelse fra Ministeriet for offentlige Arbejder af 21/11 32 om, at Ministeriet har af- gjort, at der vil være at give Rutebilejer Ludvig Jo- hansen den ansøgte Tilladelse til fremtidig kun at køre to Ture daglig paa Omnibusruten Næstved - Præstø M 88/1932 Skrivelse fra Den danske Købstadsforening af 25/11 32 om Afholdelse af Repræsentantmøde i Januar Maaned 1932 og om, at Forslag om Emner til Behandling maa indsendes

G 49/1932

Astrid Kristensen M Nielsen

L. Christiansen

Vilh. Larsen M Johansen Emilie Billehøj C V Hansen Chr Elbo Carl Hansen Johan Clausen Gustav Mortensen Aar 1932 den 12 December afholdtes ordinært Byraadsmøde H Andersen og Christiansen var fraværende med anmeldt Forfald Der foretoges: Forslag fra Bestyrelsen for den kommunale Hjæl- pekasse angaaende Betaling af arbejdsløse Med- lemmers Kontingent til Arbejdsløhedskassen i Henhold til Lov om Arbejdsanvisning og Arbejdsløs- hedsforsikring m.m. (Udsat fra forrige Møde).

inden den 14 December 1932.

Skrivelse fra Dommeren i Næstved m. v. af 26/11 32 med Bilag om Ansættelse af en Pantefoged fra

B 21/1932

1. Januar 1933. P 73/1932 Forslag fra Bestyrelsen for den kommunale Hjælpe- kasse angaaende Betaling af arbejdsløse Medlem- mers Kontingent til Arbejdsløshedskassen i Henhold til Lov af 23 Juni 1932 om Arbejdsanvisning og Arbejdsløshedsforsikring m. m. ad E 34/1932 Andragende bevilgedes med 13 Stemmer, 1 - Elbo -

R 73/1932

stemte ikke

ad A I 68/1932 Til Efterretning ad C 39/1932 c Til Efterretning

ad C72/1932 12.000 Kr bevilgedes ved en eneste Behandling.

Ansøgninger om Lillegaards Legat.

L 11/ 1932

ad G 49/1932 Til Efterretning ad M 88/1932 Til Efterretning ad C 73/1932 Sag, sendtes til 2. Behandling. ad E 33/1932 (Skrivelse fra et Udvalg for en Kreds af Borgere) Sagen henlagdes Derefter lukkedes Dørene

Uddeling af Karen K. Birchs Legat Borgmesteren fremsender de ved en tidligere Lejlighed (November 1931) indkomne Ansøgninger om Karen K Birchs Legat. Cirkulære fra Undervisningsministeriet af 27/10 32 om forskellige Spørgsmaal vedrørende Lærerlønningsloven af 28/4 31.

L 12/1932

E 35/1932

ad A II 100/1932 Det vedtoges at tiltræde den af Næstved Vurderings- raad afgivne Erklæring

E 36/1932

Cirkulære fra Undervisningsministeriet

Made with FlippingBook - Online magazine maker