Næstved Byråd 1932-1935, side 1-25

at yde Arbejdsmand Hans Peter Hansen født den 20. Oktober 1872, boende Kindhestegade 6, Aldersrente efter de for 65-aarige gældende Regler. D 37/1932 Indstilling fra Udvalget for Understøttelse til Børn af Enker (Enke Martha Theodora Christine Hansen, Havnen 13 b) C 72/1932 Andragende fra Bestyrelsen for Næstved Kommunale Hjæl- pekasse af 23/11 32 om Bevilling af yderligere Midler G 49/1932 Præstø Amt kommunicerer Skrivelse fra Ministeriet for offentlige Arbejder af 21/11 32 om, at Ministeriet har af- gjort, at der vil være at give Rutebilejer Ludvig Jo- hansen den ansøgte Tilladelse til fremtidig kun at køre to Ture daglig paa Omnibusruten Næstved - Præstø M 88/1932 Skrivelse fra Den danske Købstadsforening af 25/11 32 om Afholdelse af Repræsentantmøde i Januar Maaned 1932 og om, at Forslag om Emner til Behandling maa indsendes inden den 14 December 1932. B 21/1932 Skrivelse fra Dommeren i Næstved m. v. af 26/11 32 med Bilag om Ansættelse af en Pantefoged fra 1. Januar 1933. P 73/1932 Forslag fra Bestyrelsen for den kommunale Hjælpe- kasse angaaende Betaling af arbejdsløse Medlem- mers Kontingent til Arbejdsløshedskassen i Henhold til Lov af 23 Juni 1932 om Arbejdsanvisning og Arbejdsløshedsforsikring m. m. ad E 34/1932 Andragende bevilgedes med 13 Stemmer, 1 - Elbo - stemte ikke ad A I 68/1932 Til Efterretning ad C 39/1932 c Til Efterretning ad C72/1932 12.000 Kr bevilgedes ved en eneste Behandling.

ad B 17/1932 Boghandlermedhjælper Gunnar Johan

2

Emil

1

Golter-

mann, Kalundborg, valgtes med alle Stemmer, der

Paagældende

var ind-

stillet som No 2.

ad D 33/1932 Indstillinger vedtoges. ad D 34/1932 Indstillingen vedtoges enstemmigt. ad D 35/1932 Indstillinger vedtoges enstemmigt. ad D 36/1932 Indstillingen vedtoges enstemmigt. ad D 37/1932 Indstillingen vedtoges. ad B 21/1932 Sagen overgaves til Kasse og Regnskabsudvalget til

nærmere Undersøgelse og Indstilling, eventuelt allerede til næste Møde.

Mødet hævet

AMKristensen Chr. Lorenzen H Andersen

L. Christiansen

Astrid Kristensen M Nielsen

Vilh. Larsen

M Johansen

Emilie Billehøj

C V Hansen Chr Elbo

Carl Hansen Johan Clausen

Gustav Mortensen Aar 1932 den 12 December afholdtes ordinært Byraadsmøde

H Andersen og Christiansen var fraværende med

anmeldt Forfald Der foretoges: R 73/1932

Forslag fra Bestyrelsen for den kommunale Hjæl-

pekasse angaaende Betaling af arbejdsløse Med- lemmers Kontingent til Arbejdsløhedskassen i Henhold til Lov om Arbejdsanvisning og Arbejdsløs- hedsforsikring m.m. (Udsat fra forrige Møde).

L 11/ 1932

Ansøgninger om Lillegaards Legat.

L 12/1932

Uddeling af Karen K. Birchs Legat Borgmesteren fremsender de ved en tidligere Lejlighed (November 1931) indkomne Ansøgninger om Karen K Birchs Legat.

ad G 49/1932 Til Efterretning ad M 88/1932 Til Efterretning ad C 73/1932 Sag, sendtes til 2. Behandling. ad E 33/1932 (Skrivelse fra et Udvalg for en Kreds af Borgere) Sagen henlagdes Derefter lukkedes Dørene ad A II 100/1932 Det vedtoges at tiltræde den af Næstved Vurderings- raad afgivne Erklæring

E 35/1932

Cirkulære fra Undervisningsministeriet af

27/10 32 om forskellige Spørgsmaal vedrørende Lærerlønningsloven af 28/4 31.

E 36/1932

Cirkulære fra Undervisningsministeriet

Made with FlippingBook - Online magazine maker