Næstved Byråd 1932-1935, side 1-25

af 2 November 1932 vedrørende Benyttelse af Sko- lelokaler til Ungdoms- og Aftenskoler og til Studiekredse

raadets Beslutning (i Møde 11/9 32) om at bringe §§ 18 og

19 i Vedtægt for Styrelsen af de kommunale Anliggender

Cirkulære fra Undervisningsministeriet af 19/11 1932 om

i Anvendelse i Forbindelse med Anlægget at Cycle- sti langs Grimstrupvej annulleres. M 92/1932 Politimesteren i Næstved fremsendes til Erklæring Andragende med Bilag fra Holger Georg Schwartzbach,

E 37/1932

Beskæftigelse af arbejdsløse Lærere

Indstilling fra Mark og Vejudvalget af 28/11 32 om at Byggelinierne langs Grimstrupvej af Hensyn til den nu anlagte Cyclesti fastlægges i en Afstand af 15 Me- ter fra Vejens Midte (i Stedet for som tidligere ved-

G 44/1932

Næstved, om Æresoprejsning.

D 74/1932

Andragende fra Malernes Fagforening af 1/1 32 om Tilskud til et 2 Maaneders Kursus for arbejdsløse Ma-

taget, 12 Meter).

Lov af 2/11 32 om Laan og Tilskud til Grundforbedring

lersvende i Næstved Kommune.

M 89/1932

Indstilling fra Fattigvæsens - Udvalget af 2/12 32 om at yde Pensionatsværtinde Karen Nielsen, Vinhusga- de 2, det kommunale Tillæg til Invaliderenten, da hun maa anses for at lide af svær Form for Invalidi- tet.

C 75/1932

Cirkulære fra Landbrugsministeriet af 21/11 32.

Andragende fra Bestyrelsen for Blaa Kors's Svende- hjem i Næstved om et ekstra Tilskud paa 300 Kr til Hjemmets Drift - 1 Eksemplar af Regnskab

M 91/1932

vedlagt.

G 44/1932 Landbrugsministeriet fremsender til Udtalelse Andragende fra Landinspektør S Weitemeyer om Sammenlægning af de Købmand Chr. Lorenzen til- hørende Ejendomme Matr. Nr 189 og 190 af Næstved Købstads Bygrunde. Andragende med Bilag fra Carl Franklin Christen- sen, Møntergade, 2 om Eftergivelse af skyldig Skat til Næstved Kommune for 1931/32. - Kasse- og Regn- skabsudvalget indstiller, at Beløbet nedsættes med en Trediedel, og at Resten betales afdrags- A II 103/1932 Andragende fra Repræsentant Hugo Rymark, nu Roskilde, om Nedsættelse af resterende Skatter til Næstved Kommune. - Kasse- og Regnskabsudvalget ind- stiller, at skyldig personlig Kommuneskat nedsættes med en Trediedel, og at Resten betales afdragsvis. A II 104/1932 Andragende fra Maren Kristine Larsen, Præstø- A II 96/1932 vis. vej 43, om Nedsættelse af den hendes afdøde Mand, Papirarbejder Frederik Larsen for 4 Kvartal 1931/32 og for 1932/33 paalignede Kommuneskat. - Kasse- og Regnskabs- udvalget indstiller, at Beløbet nedsættes med en Tre- diedel, og at Resten betales afdragsvis.

A II 107/1932

Fortegnelse over Formue- og Lejlighedsskat m. v. til Beløb 27.026 Kr 70 Øre, der indstilles til Afgang paa Grund af Skatteydernes Død, Bortrejse m. m.

B 21/1932

Indstilling fra Kasse- og Regnskabsudvalget af 7/12 30 om, at der fra 15/12 32 ansættes en Pantefoged i Næs- tved og at Stillingen besættes med Politibetjent Zilmer, der fra samme Dato afskediges af Polititjenesten.

Indstilling fra Mark- og Vejudvalget om paany at søge om Tilskud i Henhold til Lov om Tilveje-

G 57/1932

bringelse af Midler til Gennemførelse af særlige Vejarbejder til Forbindelsesvejen: Viadukten - Sterkelsvej (Hvedevænget) Indstilling fra Brolægningudvalget af 7/12 32 om paany at søge Tilskud i Henhold til Lov om Tilveje- bringelse af Midler til Gennemførelse af særlige Vejarbejder til Gadekrydsene Riddergade - Slagkil- devej - Købmagergade, Grønnegade - Ringstedgade og Østergade - Præstøvej - Vordingborgvej.

G 58/ 1932

Indstilling fra Brolægningsudvalget af 7/12 32 om at anmode det for Præstø Amt i Henhold til Lov om Sikring af Færdselen ved Vejkrydsninger af 1/2 32 nedsatte Udvalg om at tage Spørgsmaalet om Til- skud til Regulering af Gadekrydset Grønnegade -

G 59/1932

Indstilling fra Mark- og Vejudvalget om, at By

A 6/1932

Made with FlippingBook - Online magazine maker