Næstved Byråd 1932-1935, side 1-25

ad D. 34/1932, Til Efterretning ad D. 35/1932. Til Efterretning ad G. 60/1932 a. Anbefales ad G. 60/1932b Anbefales

D 34/1932 Skrivelse fra Socialministeriet af 10/12 32 med Samtykke til at yde Enke Anna Kristine Jørgensen, Kildemarksvej 16, Aldersrente efter de for 65-aarige gældende Regler. D 35/1932 Skrivelse fra Socialministeriet af 10/12 32 med Samtykke til at yde Hustru Ane Marie Jungs- lund, Købmagergade 10, Aldersrente efter de for 65-aarige gældende Regler. G 60/1932 a Andragende fra Landinspektør Barfoed for Murermester Fr. Andersen om Approbation paa Ud- stykning af Matr. Nr. 2 ak Grimstrup under Næstved Købstads Markjorder. G. 60/1932 b

Derefter lukkedes Dørene ad L. 11/1932 Bortgaves til de 3 nuværende Nydere samt til

fhv.

Tobaks-

spinder Herman Petersen ad L. 12/1932 Tilstodes Clara Dorthea Christensen Vaabenbrødrestiftelsen, ad A. II 96/1932 Indstillingen tiltraadtes. ad A. II 103/1932 Indstillingen tiltraadtes. ad A. II 104/1932 Indstillingen tiltraadtes. ad M. 92/1932 Anbefales, enstemmigt. ad C. 75/1932 Indstillingen vedtoges. ad E 38/1932 20 Kr til Skolemateriel bevilgedes hver af de 3 An- dragere. ad A. I 42/1932 Kautionspaategningen forsynedes med Under- skrift. ad D 38/1932 Udvalgets Forslag vedtoges. ad A. II 100/1932 Til Efterretning. ad A. I 26/1932 Udvalgets Erklæring tiltraadtes, hvorefter der tilskrives Tømrermestrene P. F. Christensen og G Christensen i Overensstemmelse med dem. Bemyndigelse gaves. ad A. I 26/1932 ( Matr Nr (109 h) Bemyndigelse gaves. ad C. 76/1932 Andragendet bevilgedes. ad B 23/1932 Det vedtoges at meddele Politimesteren, at

Andragende af 8/12 32 fra Landinspektør Bar- foed for Gaardejer Sigvald Larsen om Approba- tion paa Udstykning af Matr. Nr. 2 aq af Grimstrup under Næstved Købstads Markjorder ad C. 73/1932 Forslaget vedtoges med 11 Stemmer mod 2, Elbo og Vilh. Larsen. ad E. 35/1932 Til Efterretning. ad E. 36/1932 Til Efterretning. ad E. 37/1932 Til Efterretning. ad G. 44/1932 Forslaget vedtoges. ad M. 89/1932 Til Efterretning, ad M. 91/1932 Andragendet bevilgedes. ad G. 44/1932 Anbefales. ad G. 6/1932 Indstillingen vedtoges. ad C. 74/1932 Andragendet bevilgedes paa lignende Vilkaar som forrige Vinter. ad A.II 107/1932 Beløbene vil være at føre til Afgang. ad B. 21/1932 Indstillingen vedtoges enstemmigt.

Spørgsmaalet om Opslag af Stillingen maa ud- sættes indtil videre, idet Byraadet vedtog at spørge Justitsministeriet om ikke Politiets Styrke i Næstved, nu

da hele Skatteinddrivelsen

overgaar fra Politiet til en af Byraadet ansat Pantefoged, kan indskrænkes med 1 Mand. Mødet hævet. A M Kristensen P Hansen Chr Lorenzen

ad G. 57/1932 Indstillingen vedtoges. ad G. 58/1932 Indstillingen vedtoges. ad G. 59/1932 Indstillingen vedtoges.

Emilie Billehøj H Nielsen

C V Hansen M Johansen

ad M 87/1932. Udvalgets Indstilling vedtoges. ad M. 90/1932 Udvalgets Indstilling vedtoges. ad M. 93/1932 Indstillingen vedtoges. ad M. 94/1932 Andragendet bevilgedes.

Vilh. Larsen

Carl Hansen Astrid Kristensen

Chr Elbo

Gustav Mortensen

Made with FlippingBook - Online magazine maker