Næstved Byråd 1932-1935, side 1-25

Aar 1932 den 28. December. Eftm. Kl 7½, afholdtes Byraadsmøde Johansen var fraværende med anmeldt Forfald.

Enke Anne Nielsine Caroline Olsen, født den 15. Novem-

ber 1872 i Kirkestillinge Sogn, boende Brandtsgade 7, Al-

dersrente efter de for 65-aarige gældende Regler.

Der foretoges:

G 61/1932 Præstø Amt fremsender til Erklæring Andragende med et Bilag fra Rutebilejer Anders Georg Jensen, Køng, om

U 95/1932 Statsboligfondens Beretning for 9' Regnskabsaar, 1931 B 24/1932 Skrivelse fra Dansk Handels- og Kontormedhjælperforbund af 8/12 32 bilagt Forslag til Overenskomst mellem Byraadet og For- bundet angaaende de under Næstved Kommune beskæftigede Med- lemmer af Forbundet og med Anmodning om Forhandling. Andragende med Bilag fra Aldersrentenyder Jens Peter Ras- mussen og Hustru, Alderdomshjemmet, af 12/12 32 om Hjælp til Betaling af deres Sygekassekontingent med indtil 3/4 fra den 1. November 1932 at regne. R 17/1932 f.

Tilladelse til at udvide Kørslen paa Ruten Svinø-Næs-

tved paa Søn- og Helligdage og til at drive Billigkør- sel paa samme Dage

G 60/1932e Andragende fra Landinspektør Barfoed for Næstved

Kolonihaveforening om Approbation paa Udstykning af Matr.

Nr 127 af Markjorderne til Erklæring.

B 25/1932 Indstilling fra Elektricitetsværkudvalget af 23/12 32 om, at Maskinpasser H. C. Andersen afskediges med

Meddelelse fra Præstø Amt om de fastsatte

C 82/1932

Pension 1500 Kr aarlig fra 1 April 1933 at regne, og

Normalbidrag efter Lovene Nr. 130 og 131 af 27 Maj 1928, § 8, for Tidsrummet af 1 Juni 1933 til 30 Juni 1934.

at der ydes ham aarligt Tilskud af 250 Kr til Pensionen. Skrivelse fra Dansk Kedel- og Maskinpasserforbund af 23/12 32 i Anledning af Elektricitetsværksudval- gets Indstilling angaaende Maskinpasser H.C. Andersen.

D 36/1932

Skrivelse fra Socialministeriet af 14/12 32 med Samtyk-

ke til at yde Arbejdsmand Hans Peter Hansen, Kind-

hestegade 6, Aldersrente efter de for 65-aarige gældende

Regler.

C 90/1932 Andragende fra Bestyrelsen for Næstved kommunale

Politimesteren i Næstved fremsender til Erklæring An-

M 98/1932

Hjælpekasse om Bevilling af yderligere Midler til almindelig Hjælpekassehjælp.

dragende med Bilag om Æresoprejsning fra Peter Herman

Høyer, Vinhusgade 8, Næstved.

G 62/1932 Andragende fra Landinspektør Barfoed for Slagterme-

Cirkulære fra Socialministeriet af 13/12 32 angaaende

R 6/1932

ster W. Samson om Approbation paa Udstykning af

Afstemningen ved Valg til Hjælpekassernes Bestyrelse.

Matr. Nr. 48 af Næstved Købstads Bygrunde til Erklæring.

Skrivelse af Præstø Amt af 25/11 vedrørende Statens Tilskud til Udgifter til arbejdsløse i Henhold til Lov af 23/6 32.

C 62/1932

A I 42/1932 Skrivelse fra Sagfører Hovmand-Hansen med Anmodning

om til Brug for Kongeriget Danmarks Hypotekbank at

M 83/1932 Skrivelse fra Handelsministeriet af 19/12 32 bilagt den for Næstved Kommune udfærdigede Beværtervedtægt, stadfæstet som gældende indtil videre fra 1 Januar 1932.

erholde Byraadets Erklæring angaaende Vedligholdelses-

standen for den Overtjener Chr. Henriksen tilhørende Ejen-

tadom Matr. Nr. 10 be af Markjorderne.

Indstilling fra Skolekommisionen af 20/12 32 angaaende

E 40/1932

B 26/1932 Skrivelse fra Dommeren i Næstved m. v. bilagt Eksem-

Klasseordningen m. v. i Skoleaaret 1933/34.

plarer af Justitsministeriets Bekendtgørelse af 20/12 32

Valg af et Medlem af Landstingsvalgbestyrelsen og af

R 7/1932

vedrørende Pantefogeder og af Vejledning af s. D. for Pante- fogeder.

Amtsvalgbestyrelsen for Aaret 1933.

Fastsættelse af Tid og Sted for Byraadets Møder i Aaret 1933

M 100/1932

ad M. 95/1932 Til Efterretning

D 39/1932 Indstilling fra Udvalget for Aldersrente (Arbejdsmand

ad B. 24/1932 Det vedto Forslaget henvistes til Korn- og Regn- skabsudvalget til Forhandling med vedkommende Orga- nisation og derefter følgende Indstilling til Byraadet. 11 stemte

Johan Christian Hansen), Købmagergade 8)

Indstilling fra Udvalget for Aldersrente om at yde

D 40/1932

Made with FlippingBook - Online magazine maker