Næstved Byråd 1932-1935, side 1-25

Aar 1932 den 28. December. Eftm. Kl 7½, afholdtes Byraadsmøde Johansen var fraværende med anmeldt Forfald. Der foretoges: U 95/1932 Statsboligfondens Beretning for 9' Regnskabsaar, 1931 B 24/1932 Skrivelse fra Dansk Handels- og Kontormedhjælperforbund af 8/12 32 bilagt Forslag til Overenskomst mellem Byraadet og For- bundet angaaende de under Næstved Kommune beskæftigede Med- lemmer af Forbundet og med Anmodning om Forhandling. R 17/1932 f. Andragende med Bilag fra Aldersrentenyder Jens Peter Ras- mussen og Hustru, Alderdomshjemmet, af 12/12 32 om Hjælp til Betaling af deres Sygekassekontingent med indtil 3/4 fra den 1. November 1932 at regne. C 82/1932 Meddelelse fra Præstø Amt om de fastsatte Normalbidrag efter Lovene Nr. 130 og 131 af 27 Maj 1928, § 8, for Tidsrummet af 1 Juni 1933 til 30 Juni 1934. D 36/1932 Skrivelse fra Socialministeriet af 14/12 32 med Samtyk- ke til at yde Arbejdsmand Hans Peter Hansen, Kind- hestegade 6, Aldersrente efter de for 65-aarige gældende Regler. M 98/1932

Enke Anne Nielsine Caroline Olsen, født den 15. Novem- ber 1872 i Kirkestillinge Sogn, boende Brandtsgade 7, Al- dersrente efter de for 65-aarige gældende Regler. G 61/1932 Præstø Amt fremsender til Erklæring Andragende med et Bilag fra Rutebilejer Anders Georg Jensen, Køng, om Tilladelse til at udvide Kørslen paa Ruten Svinø-Næs- tved paa Søn- og Helligdage og til at drive Billigkør- sel paa samme Dage G 60/1932e Andragende fra Landinspektør Barfoed for Næstved Kolonihaveforening om Approbation paa Udstykning af Matr. Nr 127 af Markjorderne til Erklæring. B 25/1932 Indstilling fra Elektricitetsværkudvalget af 23/12 32 om, at Maskinpasser H. C. Andersen afskediges med Pension 1500 Kr aarlig fra 1 April 1933 at regne, og at der ydes ham aarligt Tilskud af 250 Kr til Pensionen. Skrivelse fra Dansk Kedel- og Maskinpasserforbund af 23/12 32 i Anledning af Elektricitetsværksudval- gets Indstilling angaaende Maskinpasser H.C. Andersen. C 90/1932 Andragende fra Bestyrelsen for Næstved kommunale Hjælpekasse om Bevilling af yderligere Midler til almindelig Hjælpekassehjælp. G 62/1932 Andragende fra Landinspektør Barfoed for Slagterme- ster W. Samson om Approbation paa Udstykning af Matr. Nr. 48 af Næstved Købstads Bygrunde til Erklæring. A I 42/1932 Skrivelse fra Sagfører Hovmand-Hansen med Anmodning om til Brug for Kongeriget Danmarks Hypotekbank at erholde Byraadets Erklæring angaaende Vedligholdelses- standen for den Overtjener Chr. Henriksen tilhørende Ejen- tadom Matr. Nr. 10 be af Markjorderne. B 26/1932 Skrivelse fra Dommeren i Næstved m. v. bilagt Eksem- plarer af Justitsministeriets Bekendtgørelse af 20/12 32 vedrørende Pantefogeder og af Vejledning af s. D. for Pante- fogeder. ad M. 95/1932 Til Efterretning ad B. 24/1932 Det vedto Forslaget henvistes til Korn- og Regn- skabsudvalget til Forhandling med vedkommende Orga- nisation og derefter følgende Indstilling til Byraadet. 11 stemte

Politimesteren i Næstved fremsender til Erklæring An- dragende med Bilag om Æresoprejsning fra Peter Herman Høyer, Vinhusgade 8, Næstved. R 6/1932

Cirkulære fra Socialministeriet af 13/12 32 angaaende Afstemningen ved Valg til Hjælpekassernes Bestyrelse. C 62/1932 Skrivelse af Præstø Amt af 25/11 vedrørende Statens Tilskud til Udgifter til arbejdsløse i Henhold til Lov af 23/6 32. M 83/1932 Skrivelse fra Handelsministeriet af 19/12 32 bilagt den for Næstved Kommune udfærdigede Beværtervedtægt, stadfæstet som gældende indtil videre fra 1 Januar 1932. E 40/1932 Indstilling fra Skolekommisionen af 20/12 32 angaaende Klasseordningen m. v. i Skoleaaret 1933/34. R 7/1932 Valg af et Medlem af Landstingsvalgbestyrelsen og af Amtsvalgbestyrelsen for Aaret 1933. M 100/1932 Fastsættelse af Tid og Sted for Byraadets Møder i Aaret 1933 D 39/1932 Indstilling fra Udvalget for Aldersrente (Arbejdsmand Johan Christian Hansen), Købmagergade 8) D 40/1932 Indstilling fra Udvalget for Aldersrente om at yde

Made with FlippingBook - Online magazine maker