Næstved Byråd 1932-1935, side 1-25

for, 3 stemte ikke. ad C. 82/1932. Til Efterretning. ad D. 36/1932. Til Efterretning. ad R. 6/1932. Til Efterretning ad C. 62/1932. Til Efterretning. ad M. 83/1932. Til Efterretning. ad E. 41/1932. Indstillingen vedtoges.

Aar 1933 den 9. Januar afholdtes ordinært Byraadsmøde Vilh. Larsen var fraværende med anmeldt Forfald.

Der foretoges:

Skrivelse fra Dommer i Næstved m. v. bilagt Eksemplarer af Justitsministeriets Bekendtgørelse af 20/12 32 vedrørende Pantefogeder og af Vejledning af s. D. for Pantefogeder.

B 26/1932

ad R. 7/1932. Formanden genvalgtes.

ad M. 100/1932. Fastsattes som sædvanlig til 2. og 4. Mandag i Maaneden,

Eftm. Kl 7½ paa Raadhuset.

Ansøgninger om Enkefru Balfours Legat.

ad G. 61/1932. Intet at erindre. ad G. 60/1932c Anbefales. ad C. 90/1932. 10.000 Kr bevilgedes ved en eneste Behandling. ad G. 62/1932. Anbefales. Derefter lukkedes Dørene.

L 14/1932

Skrivelse af 30/12 32 fra Dansk Kedel og Maskinpasser forbund, der takker for den af Byraadet trufne Afgørelse med Hensyn til Maskinpasser H. C. Andersen.

B. 25/1932

C 73/1932

Præstø Amt fremsender til Udtalelse en

ad C. 17/1932f Berigtigedes. ad M. 98/1932. Anbefales. ad D. 39/1932. Indstillinger vedtoges.

fra Socialministeriet modtaget Sag, hvorved to

af Byraadets Medlemmer protesterer mod den af Byraadet trufne Afgørelse med Hensyn til Betaling af arbejdsløse Medlemmers Kontingent til Arbejdsløshedskassen - Udkast til Svar

ad D. 40/1932. Indstillinger vedtoges enstemmigt. ad B. 25/1932. Udvalgets Indstilling tiltraadtes, dog saaledes at de

to sidste linier i selve Indstillingen udgaar og i Stedet ind- sættes: „ Udover Pensionen 1500 Kr. aarlig vedtoges det at yde Andersen som tilskadekommen i hans Tjeneste et personligt aarligt Tilskud af Elektricitetsværkets Kasse af 500 Kr ‟ aarlig.‟ ad A. I 42/1932 Det vedtoges at svare at Ejendommen i Henhold til Boligudvalgets Erklæring var i meget god S. og vel vedligeholdt Stand saavel indvendig som udvendig.

fra Hjælpekassens Bestyrelse.

C 91/1932

Præstø Amt fremsender til Udtalelse Andra-

gende med Bilag fra Sygekassen, „Næstved‟ om

Godtgørelse for Udlæg ved Medlem Esther L. Amely Hansens Behandling for Fnat paa Amtssygehuset i Næstved. Erklæring fra Fattigvæsens Udvalget C 1/1932 a. Andragende med Bilag fra Aldersrentenyder Maren K. Olsen, Alderdomshjemmet, om Hjælp til Betaling af Sygekasekontingent med indtil 3/4 fra den 1. Januar 1933 at regne.

ad B. 26/1932 Sættes i Cirkulation. Mødet hævet.

A M Kristensen D Hansen Chr Lorenzen. L. Christiansen Astrid Kristensen. Emilie Billehøj.

A I 110/1932

Andragende fra Kommis Svend Leo Jacobsen,

nu Lillehedinge, pr. Rødvig, om Nedsættelse af resterende Skatter til Næstved Kommune. - Kas- se- og Regnskabsudvalget indstiller, at den skyldige Kommuneskat for 3' og 4' Kvartal 1931/32 og 1-3 Kvartal 1932/33 nedsættes med en Trediedel, og at Resten afdrages med 10 Kr. pr. Maaned.

Vilh. Larsen.

C V Hansen

Johan Clausen

Chr Elbo Gustav Mortensen

Carl Hansen H Andersen

Næstved Ligningskommision fremsender Med-

A II 2/1933.

delelse fra O. Hansen, Lindevej 13, om at

Made with FlippingBook - Online magazine maker