Næstved Byråd 1932-1935, side 1-25

H 75/1932

Indstilling fra Havneudvalget om Salg til Sagfører Clausen af det af ham i Forbindelse med hans Ejen- dom Matr. 142 b, Karrebæksminde, lejede Jordstykke, stor 58 m2, for en Sum af 368 Kr 30 Øre. Skrivelse fra Overvejinspektøren af 10/1 33 angaa- ende Statsstøtte til særlige Vejarbejder til Afhjælp- ning af Arbejdsløsheden og med Anmodning om Oplysning- om, hvilke Arbejder i Kommunen, der hurtigt vil kun- ne sættes i Gang - Forslag fra Mark- og Vejudvalget om forskellige Arbejder.

Andragende fra Havneformand og Havneopsynsmand P. Nielsen, der fylder 70 Aar i Januar Maaned 1933 om af- sked med Pension fra 1. Februar 1933 at regne - Erklæ- ring fra P. Nielsen om, at han er villig til at fungere en kortere Tid paa de hidtige Betingelser. Ad tidligere Sag paa Dagsordenen. Skrivelse fra Den danske Købstadsforening af 21/1 1933 om,

G 2/1933

M 2/1933

at Nykøbing M. Byraad har vedtaget at foreslaa Byraads- medlem, Dommerfuldmægtig, cand. jur. Skovgaard, Nykøbing M., i Anledning af Suppleringsudvalget til Kommunekreditfor- eningens Repræsentantskab. Ansøgning fra Møbelhandler Jens J. Pedersen, Ramsher- red 29, om Tilladelse til at tage Barnet Grethe Villad- sen, født 7/3 1926 i Pleje.

Andragende fra Dansk Formerforbund, Næstved Af- deling, om Hjælp til Betaling af en Række Medlem- mers Kontingent til Arbejdsløshedskassen.

P 3/1933

F 55/1932.

C 4/1933 Andragende fra Bestyrelsen for Næstved kom- munale Hjælpekasse om Bevilling af yderligere Midler til almindelige Understøttelser. Næstved Skolekommision fremsender et af Kommisionen tilkendt Forslag fra Skoleinspektøren om, at Opslaget af det ved Fru Bæksteds Af- sked ledigblevne Lærerindeembede udsættes indtil efter Indskrivningen og Optagelsesprøven. A II 10/1933 Andragende fra Johannes Jørgensen, Møllegade 3, E 1/1933 om Nedsættelse af skyldig Kommuneskat for 1932/33. Kasse- og Regnskabsudvalget indstiller, at Beløbene

ad A II 1/1933. Til Efterretning

Ad C 92/1932. Til Efterretning, idet den omhandler, Kontrol alt foregaar paa Arbejdsanvisningskontoret. ad M 3/1933. Det vedtoges at henvise Sagen til et Udvalg, hvortil valgtes H Nielsen, Carl Hansen og Vilh. Larsen, til Forhandling med Idrætsklubben og senere Indstilling til Byraadet. ad A. II 6/1933. Til Efterretning og tilstilles Ligningskommisionen ad M. 5/1933. Til Efterretning. ad D. 40/1932. Til Efterretning. ad A. I 1/1933. Til Efterretning ad A. I 2/1933. Bemyndigelse gaves. ad B. 23/1932. Det vedtoges at svare i Overensstemmelse med tidligere afgivne Erklæringer. ad M. 4/1933. Til Efterretning. ad E. 3/1933. Til Efterretning. ad E. 4/1933. Det vedtoges at erklære, at Loven har virker godt saavel for Ungdomsskoler som Aftenskoler og ønsker den derfor fortsat. ad E. 5/1933. Det vedtoges at bevilge indtil 200 Kr. under Forudsætning af, at Kursus'et tæller mindst 20 Del- tagere. ad G. 43/1932 Tilstilles Mark- og Vejudvalget til Erklæring.

1932/33 nedsættes med en Trediedel.

for 1., 2. og 3. Kvartal

A II 11/1933 Andragende fra Enkefru Karen Benedsen, Jernba- negade, om Nedsættelse af skyldig Kommuneskat for 1932/33 - Kasse- og Regnskabsudvalget indstiller, at Beløbet for 1., 2., og 3. Kvartal 1932/33, 156 Kr 75 Øre, ned- sættes med en Trediedel.

Andragende fra kgl. Translatør Kommuneassistent Sv. E. Elvang om at blive ansat som Kommunefuld- mægtig fra 1/4 1933.

B 1/1933

Indstilling fra Valgudvalget angaaende Byraads-

R 2/1933.

valget og Valget af kommunale Revisorer. R 3/1933 Indstilling fra Valgudvalget angaaende Valget til Bestyrelsen for Hjælpekassen.

Made with FlippingBook - Online magazine maker