Næstved Byråd 1932-1935, side 1-25

H 4/1933 Andragende fra Havneformand og Havneopsynsmand P. Nielsen, der fylder 70 Aar i Januar Maaned 1933 om af- sked med Pension fra 1. Februar 1933 at regne - Erklæ- ring fra P. Nielsen om, at han er villig til at fungere en kortere Tid paa de hidtige Betingelser. M 2/1933 Ad tidligere Sag paa Dagsordenen. Skrivelse fra Den danske Købstadsforening af 21/1 1933 om, at Nykøbing M. Byraad har vedtaget at foreslaa Byraads- medlem, Dommerfuldmægtig, cand. jur. Skovgaard, Nykøbing M., i Anledning af Suppleringsudvalget til Kommunekreditfor- eningens Repræsentantskab. F 55/1932. Ansøgning fra Møbelhandler Jens J. Pedersen, Ramsher- red 29, om Tilladelse til at tage Barnet Grethe Villad- sen, født 7/3 1926 i Pleje. ad A II 1/1933. Til Efterretning Ad C 92/1932. Til Efterretning, idet den omhandler, Kontrol alt foregaar paa Arbejdsanvisningskontoret. ad M 3/1933. Det vedtoges at henvise Sagen til et Udvalg, hvortil valgtes H Nielsen, Carl Hansen og Vilh. Larsen, til Forhandling med Idrætsklubben og senere Indstilling til Byraadet. ad A. II 6/1933. Til Efterretning og tilstilles Ligningskommisionen ad M. 5/1933. Til Efterretning. ad D. 40/1932. Til Efterretning. ad A. I 1/1933. Til Efterretning ad A. I 2/1933. Bemyndigelse gaves. ad B. 23/1932. Det vedtoges at svare i Overensstemmelse med tidligere afgivne Erklæringer. ad M. 4/1933. Til Efterretning. ad E. 3/1933. Til Efterretning. ad E. 4/1933. Det vedtoges at erklære, at Loven har virker godt saavel for Ungdomsskoler som Aftenskoler og ønsker den derfor fortsat. ad E. 5/1933. Det vedtoges at bevilge indtil 200 Kr. under Forudsætning af, at Kursus'et tæller mindst 20 Del- tagere. ad G. 43/1932 Tilstilles Mark- og Vejudvalget til Erklæring.

H 75/1932 Indstilling fra Havneudvalget om Salg til Sagfører Clausen af det af ham i Forbindelse med hans Ejen- dom Matr. 142 b, Karrebæksminde, lejede Jordstykke, stor 58 m2, for en Sum af 368 Kr 30 Øre. G 2/1933 Skrivelse fra Overvejinspektøren af 10/1 33 angaa- ende Statsstøtte til særlige Vejarbejder til Afhjælp- ning af Arbejdsløsheden og med Anmodning om Oplysning- om, hvilke Arbejder i Kommunen, der hurtigt vil kun- ne sættes i Gang - Forslag fra Mark- og Vejudvalget om forskellige Arbejder. P 3/1933 Andragende fra Dansk Formerforbund, Næstved Af- deling, om Hjælp til Betaling af en Række Medlem- mers Kontingent til Arbejdsløshedskassen. C 4/1933 Andragende fra Bestyrelsen for Næstved kom- munale Hjælpekasse om Bevilling af yderligere Midler til almindelige Understøttelser. E 1/1933 Næstved Skolekommision fremsender et af Kommisionen tilkendt Forslag fra Skoleinspektøren om, at Opslaget af det ved Fru Bæksteds Af- sked ledigblevne Lærerindeembede udsættes indtil efter Indskrivningen og Optagelsesprøven. A II 10/1933 Andragende fra Johannes Jørgensen, Møllegade 3, om Nedsættelse af skyldig Kommuneskat for 1932/33. Kasse- og Regnskabsudvalget indstiller, at Beløbene for 1., 2. og 3. Kvartal 1932/33

nedsættes med en Trediedel.

A II 11/1933 Andragende fra Enkefru Karen Benedsen, Jernba- negade, om Nedsættelse af skyldig Kommuneskat for 1932/33 - Kasse- og Regnskabsudvalget indstiller, at Beløbet for 1., 2., og 3. Kvartal 1932/33, 156 Kr 75 Øre, ned- sættes med en Trediedel. B 1/1933 Andragende fra kgl. Translatør Kommuneassistent Sv. E. Elvang om at blive ansat som Kommunefuld- mægtig fra 1/4 1933. R 2/1933. Indstilling fra Valgudvalget angaaende Byraads- valget og Valget af kommunale Revisorer. R 3/1933 Indstilling fra Valgudvalget angaaende Valget til Bestyrelsen for Hjælpekassen.

Made with FlippingBook - Online magazine maker