Næstved Byråd 1932-1935, side 1-25

hævet

P. Hansen Chr Lorenzen

AMKristensen

Indstillingen tiltraadtes.

ad G. 2/1933.

ad C. 4/1933. 10.000 Kr. bevilgedes ved en eneste Behandling. ad E. 1/1933. Indstillingen vedtoges. ad R. 2/1933. Indstillingen vedtoges. - Til Valgbestyrelse valgtes det staaende Valgudvalg. ad R 3/1933. Indstillingen vedtoges. - Til Valgbestyrelse valgtes det

Emilie Billehøj Astrid Kristensen HNielsen Vilh. Larsen L. Christiansen. M. Johansen Chr Elbo H. Andersen Carl Hansen C V Hansen Gustav Mortensen

staaende Valgudvalg.

ad H 4/1933. Afsked bevilgedes

Derefter lukkedes Dørene ad M. 2/1933. Det vedtoges at afgive Stemme paa Sagfører Borgmester Niels Jensen, Varde. ad A II 5/1933. Indstillingen tiltraadtes. ad A. II 7/1933. Indstillingen vedtoges. ad C. 70/1932. Indstillingen vedtoges. ad A. I 67/1932. Det vedtoges h at svare, at man intet har at erindre mod det ansøgte, idet man dog bemærker, at det ville være ønskeligt, at Udsættelsen forlænges til 1. Maj, da han næppre vil kunne betale før nævnte Dag.

Aar 1933 den 13. Februar afholdtes ordinært Byraadsmøde H. Nielsen var fraværende med anmeldt Forfald.

Der foretoges: A I 4/1933 1. Behandling af Kommunens Budget for 1933/34. A II 5/1933. Skrivelse fra Den danske Købstadsforening af 23/1 33 med Henstilling om, saavidt muligt, ikke paa nær- værende Tidspunkt at træffe bindende Aftaler om uopsigelige Laan paa længere Aaremaal da en Nedsættelse af Udlaansrenten maa forventes.

ad D. 1/1933. Indstillingen vedtoges. ad D. 2/1933. Indstillingen vedtoges enstemmigt. ad H. 75/1932. Indstillingen vedtoges. ad C. 3/1933 Tilstilles Hjælpekassens Bestyrelse.

C 5/1933

Arbejdsdirektoratets Cirkulære af 5/123 32 angaaende

Regler for Ydelse af Arbejdsløshedsfondens Kursusunderstøttelse Arbejdsdirektoratets Cirkulære af 10/12 32 vedrøren- de Arbejdsløshedsfondens Ydelse af Støtte til Un-

C 6/1933.

ad A. II 10/1933. Indstillingen tiltraadtes. ad A. II 11/1933. Indstillingen vedtoges. ad B. 1/1933. Det vedtoges at svare, at Byraadet ikke ønsker

dervisning af arbejdsløse.

F 4/1933.

Ansøgning fra Handelsmand Hans Christian Peder- sen, Vordingborg, om Tilladelse til at tage Barnet Birthe Pedersen, født den 5/9 1932, i Pleje Socialministeriet Kommunicerer Skrivelse af 26/1 33 til Præstø Amt om, at Ministeriet ikke modsætter sig den med Pensionist Ove Henningsen, Ejby pr. Køge, trufne Ordning med Hensyn til den af hans Moder, Enke Ane Kirstine Henningsen med Urette oppebaarne Aldersrente. Skrivelse med Bilag fra Invalideforsikringsraa- det af 12/1 33 angaaende Oplysning om Elna Rosalie

at genoprette Stillingen som Kommunefuldmægtig

ad F. 55/1932. Tilladelse gaves.

D 38/1932

I Anledning af eventuelt Anlæg af en Op-

M 5/1933. b

skæringsfabrik i Næstved bemyndigedes Formanden

til at give Tilsagn om Velvilje fra Byraadet

overfor Sagen

Udvalget for Elektricitetsværket fik Bemyn-

P. 2/1933

digelse til allerede nu at afgive Bestilling paa et Kabel til Grimstrup, til hvilket Beløbet er optaget paa

C 2/1933 a

Budgettet for 1933/34

Jensens (Gallemarksvej . 21) Helbredstilstand m.m. -

Erklæring fra Fattigvæsens - Udvalget, hvorefter det skønnes tvivlsomt, om vedkommende er berettiget til at

Mødet

Made with FlippingBook - Online magazine maker