Næstved Byråd 1932-1935, side 1-25

Aar 1932 den 28 November afholdtes ordinært Byraadsmøde P Hansen var fraværende med anmeldt Forfald. Der foretoges A II - 100/1932

Indenrigsministeriet fremsender til Erklæring Klage fra Købmand Ø. Øvlisen, Næstved, med Bilag over, at der ved Beregningen af kommunal Ejendomsskat af hans Ejendom Matr. Nr. 82 og 317 af Bygrundene ikke er ydet ham det i Lov om kommunal Ejendomsskat- ter hjemlede Fradrag af 1000 Kr pr Lejlighed ud over een. E 34/1932 Andragende fra Næstved Kirkegaardsbestyrelse om, at Kommunen fra 1 April 1933 og indtil videre bevilger Næstved Begravelsesvæsen et særligt Tilskud paa 5000 Kr. Skrivelse fra et Udvalg for en Kreds af Borgere vedrørende Kapel- og Krematoriespørgsmaalet. A I 68/1932 Skrivelse fra Købstadkommunernes Laaneforening af 17/11 32 om, at det ved den kommende Termin vil være nødvendigt at forhøje Renten af Sterlinglaanet til 6% p.a. C 39/1932 c Skrivelse fra Invalideforsikringsraadet af 19/11 32 om tilstaaet Invaliderente til Husmedhjælperske Krista Thomine Thomsen, nu Skørping Sanatorium, tidligere Næstved. B 17/1932 Politimesteren fremsender Indstilling om Besættel- sen af den ved Politibetjent Abkjærs Afsked ledig- blevne Stilling. D 33/1932 Indstillinger fra Udvalget for Aldersrente D 34/1932 Indstilling fra Udvalget for Aldersrente om at yde Enke Anna Kirstine Jørgensen født den 23. Juni 1872 boende Kildemarksvej 16, Aldersrente efter de for 65-aa- rige gældende Regler D 35/1932 Indstilling fra Udvalget for Aldersrente om at yde Hustru Ane Marie Jungslund, født den 18. Au- gust 1868, boende Købmagergade 10, Aldersrente efter de for 65-aarige gældende Regler D 35/1932.

Indstilling fra Udvalget for Aldersrente om

Made with FlippingBook - Online magazine maker