วารสารบางมด เล่มที่ 3 (เสริมก้น - เสริมสะโพก)

B e f o r e & A f t e r

“ โยนกางเกงเสริ มสะโพกทิ ้ งแล วค ะ เพราะรู  สึ กมั ่ นใจกั บก น และสะโพกใหม ของตั วเอง ตั ดสิ นใจไม ผิ ดจริ งๆ ค ะ ”

“ รู  สึ กแฮปป  และภู มิ ใจมากๆ เวลามี คนชมว าก นสวย ขนาดถู กเพื ่ อนจั บ และตี ที ่ ก นแรงๆ ก็ ไม มี ใครรู  คิ ดว าเรา ออกกำลั งกาย ”

“ ผมมองว า มั นเป น Sex Appeal ของผู  ชายและทำให มั ่ นใจ ตอนนี ้ เ ว ล า เ ด ิ น ไ ป ไ ห น แ อ บ ย ื ด ๆ เพราะรู  สึ กภู มิ ใจในก นตั วเอง ”

“ ไม เหมื อนกั บที ่ คิ ดเลย แค นั บ 1 2 3 ต ื ่ นมาก ็ ม ี ก  นสวยๆ สะ โพกในฝ  น ชี วิ ตดี ๊ ดี เพราะ รพ.บางมด จริ งๆ ค ะ ”

2

B e f o r e & A f t e r

Made with FlippingBook - Online catalogs