วารสารบางมด เล่มที่ 3 (เสริมก้น - เสริมสะโพก)

F r e e C o p y

2 / 2 0 1 8

T h e P r o f e s s i o n a l o f B u t t o c k S u r g e r y .

T h e P r o f e s s i o n a l o f B u t t o c k S u r g e r y ป จจุ บั นคนไทยหั นมาสนใจการเสริ มสะโพก เสริ มก นกั นมากขึ ้ น ซึ ่ งตามหลั กการแพทย แล ว สะโพกหรื อก น ที ่ สวยต องมี สั ดส วนที ่ พอเหมาะ การเสริ มสะโพก หรื อการเสริ มก น วิ ธี ที ่ นิ ยมคื อ การเสริ มด วยถุ งซิ ลิ โคน เพราะปลอดภ ั ย สามารถรองร ั บแรงและน ้ ำหน ั กได  มาก และสามารถเล ื อกขนาด และร ู ปทรงท ี ่ ต  องการได  ส วนแผลการผ าตั ดจะซ อนอยู  บริ เวณร องก น

Q & A

“เสริ มสะโพก - เสริ มก น” ต างกั นอย างไร ?

Q

“การเสริ มสะโพก” คื อ การเสริ มส วนสะโพกด านข างให ผายออกมา เพื ่ อให รู ปร างดู มี ส วนเว า โค ง ส วน “การเสริ มก น” คื อ การเสริ มเพื ่ อ เพิ ่ มส วนด านหลั งให นู นขึ ้ นมา เพื ่ อให มี รู ปทรงกลมกลึ ง

A

เสริ มก น

เสริ มสะโพก

“ถุ งซิ ลิ โคน” ในการเสริ มสะโพก - เสริ มก น มี อั นตรายหรื อไม ? ถุ งซิ ลิ โคน ที ่ ใช ในการเสริ มสะโพก – เสริ มก น ได รั บมาตรฐาน อย. US FDA ดั งนั ้ น การเสริ มด วยถุ งซิ ลิ โคนมี ความปลอดภั ยสู ง และได รั บการรั บรองว า สามารถอยู  ได ตลอดชี วิ ต หลั งผ าตั ด วั นรุ  งขึ ้ นก็ สามารถทำกิ จวั ตรประจำวั นได ปกติ เพี ยงแต ห าม นั ่ งทั บโดยตรง เวลานอนให นอนคว่ ำ หรื อนอนตะแคงซ าย-ขวา แผลจะค อนข างหายดี หลั งผ าตั ดสั ปดาห แรก หลั งผ าตั ดเสริ มสะโพก – เสริ มก น พั กฟ  นนานเท าไหร ?

Q

A

Q

A

การนั ่ ง การเล นกี ฬา จะทำให ซิ ลิ โคนแตกหรื อไม ?

Q

การนั ่ ง การเล นกี ฬา จะไม ทำให ซิ ลิ โคนแตก เพราะถู กทดสอบมาแล วว า ซิ ลิ โคนสามารถ รองรั บแรงกดดั นได สู งมาก ยกเว นกรณี ของแหลมทิ ่ ม มี โอกาสแตกได เช น โดนมี ด คั ตเตอร หรื อเข็ มฉี ดยา

A

1 The Professional of Buttock Surgery

B e f o r e & A f t e r

“ โยนกางเกงเสริ มสะโพกทิ ้ งแล วค ะ เพราะรู  สึ กมั ่ นใจกั บก น และสะโพกใหม ของตั วเอง ตั ดสิ นใจไม ผิ ดจริ งๆ ค ะ ”

“ รู  สึ กแฮปป  และภู มิ ใจมากๆ เวลามี คนชมว าก นสวย ขนาดถู กเพื ่ อนจั บ และตี ที ่ ก นแรงๆ ก็ ไม มี ใครรู  คิ ดว าเรา ออกกำลั งกาย ”

“ ผมมองว า มั นเป น Sex Appeal ของผู  ชายและทำให มั ่ นใจ ตอนนี ้ เ ว ล า เ ด ิ น ไ ป ไ ห น แ อ บ ย ื ด ๆ เพราะรู  สึ กภู มิ ใจในก นตั วเอง ”

“ ไม เหมื อนกั บที ่ คิ ดเลย แค นั บ 1 2 3 ต ื ่ นมาก ็ ม ี ก  นสวยๆ สะ โพกในฝ  น ชี วิ ตดี ๊ ดี เพราะ รพ.บางมด จริ งๆ ค ะ ”

2

B e f o r e & A f t e r

B r a n d A m b a s s a d o r

ห ล ั ง ท ำ เ ส ร ็ จ ม ี ค ว า มพ ึ งพอ ใ จ อ ย  า ง ม า ก เพราะสะโพกได รู ป และสวยอย างเป นธรรมชาติ แผลก ็ แ ทบจ ะ มอง ไ ม  เ ห ็ น เ ลย เ พร า ะ ค ุ ณหมอ

ซ  อนแผล ไ ด  สวยมาก เ วลา ใ ส  บ ิ ก ิ น ี ่ ก ็ จ ะ ร ู  ส ึ ก

ภู มิ ใจว าเรามี ก น มี สะโพกที ่ สวย ใส เสื ้ อผ าเข ารู ป

ก ็ ทำ ให  ม ั ่ นใจมากย ิ ่ งข ึ ้ น ท ุ กว ั นน ี ้ การแต  งต ั ว

ตุ  กตา กล าและมั ่ นใจที ่ จะใส เสื ้ อผ าที ่ โชว รู ปร าง

มากข ึ ้ น ต องขอบคุ ณ รพ.บางมด ทำให  ตุ  กตา

สวยอย  างมั ่ นใจค ะ

* เสริ มสะโพก

3

B r a n d A m b a s s a d o r

D o c t o r ’ s T a l k

นพ.ธนั ญชั ย อั ศดามงคล แพทย  เฉพา ะทางด  านศ ั ลยกรรมตกแต  ง ผ ู  อำนวยการศ ู นย  ศ ั ลยกรรมความงาม โ รงพยาบาลบางมด

การเสริ มสะโพก ได รั บความนิ ยมมากขึ ้ น ในป จจุ บั น ซ ึ ่ งส ิ ่ งสำค ั ญท ี ่ ส ุ ดค ื อ ความปลอดภ ั ย โดยแพทย  จ ะตรวจว ั ดอย  างล ะ เ อ ี ยดก  อนว  า โ ครงสร  าง เ อว เ ป  นอย  า ง ไ ร ส ะ โ พก เ ป  นอย  า ง ไ ร ต  อ งก า ร ใ ห  ม ี ขนาดใหญ แค  ไหน ก ็ จะ แนะนำคนไข  ให  เสร ิ มให  พอด ี ก ั บ โ ครงสร  างร  างกายของแต  ล ะคน บางคนอาจ ต  อ ง ก า ร ข น า ด ใ หญ  ม า ก ๆ แ ต  ห ม อ จ ะ ไ ม  แ น ะ น ำ เพรา ะการ เ สร ิ มใหญ มากๆ จะม ี ผล เ ส ี ยในร ะยะยาว นอกจากการเสริ มสะโพกแล ว การดู ดไขมั นบริ เวณเอวร วมด วย จะช วยทำให มี สั ดส วน ดู เอวคอด และสะโพกผายมากขึ ้ น

S P E C I A L I S T P L A S T I C S U R G E O N Dr.Thananchai

D r . T h a n a n c h a i

4

D o c t o r ’ s T a l k

T h e I m p r e s s i o n s

“ เรื่ องฝ มื อแพทย ผู ดำเนิ นการนั้ น อาจไม แพ กั นมากมายนั ก

แต สิ่ งสำคั ญในความคิ ดคื อ "สายตา" ของแพทย ที่ มองเป นสิ่ งสำคั ญที่ สุ ด และไม สามารถลอกเลี ยนได และนั่ นคื อ เหตุ ผลเดี ยวที่ ผมเลื อก ” " นายแพทย ธนั ญชั ย "

ม.ร.ว.พงศ กวี วรวรรณ

“ ตั้ งแต ได พบ นพ.ธนั ญชั ย ท านได แนะนำความงาม ได อย าง ละเอี ยดอ อน มี ความศรั ทธา และประทั บใจท านมาก รวมทั้ งเจ าหน าที่ ผู เกี่ ยวข องได ดู แล เอาใจใส ดุ จเป นครอบครั วเดี ยวกั น ขอบคุ ณค ะ ”

“ รู  สึ กพอใจมากเลยค ะ คุ ณหมอให คำแนะนำ ดี มาก ถ าไม บอก ไม มี ใคร รู  เลย ธรรมชาติ มาก เพื ่ อนหลายคนทั กว า จมู กสวยมาก ”

“ เสริ มหน าอก ที ่ รพ.บางมด ได 2 เดื อนแล วค ะ สวย ถู กใจ ดู เป นธรรมชาติ ขอบคุ ณ รพ. ดู แลเป นอย างดี เลยค ะ ”

5

T h e I m p r e s s i o n s

รพ.บางมด ตั้ ง ศู นย ศั ลยกรรมดึ งหน า

อ านเพิ่ มเติ ม

N e w s & E v e n t ศู นย ศั ลยกรรมความงาม รพ.บางมด ผู  นำทางด านศั ลยกรรมความงาม โดย ที มแพทย เฉพาะทาง ชั ้ นนำของเมื องไทยมายาวนานกว า 30 ป ตั ้ ง “ศู นย ศั ลยกรรมดึ งหน าครบวงจร”หลั งได รั บความสนใจ จากกลุ  มผู  สู งวั ย ทั ้ งชาวไทยและชาวต างประเทศเพิ ่ มขึ ้ นมากกว า 100% ซึ ่ งเหตุ ผลสำคั ญมาจากผลลั พธ ที ่ ได หลั งการผ าตั ดด วยเทคนิ คบางมด ซึ ่ งเป นเทคนิ คเฉพาะของทางโรงพยาบาล โดยศู นย ศั ลยกรรมดึ งหน า แบบครบวงจรนี ้ มี รู ปแบบการให บริ การ 3 ส วน ได แก 1. การดู แลด วยเวชศาสตร ชะลอวั ย ซึ ่ งเป นการดู แล และแก ไขป ญหาจากภายใน 2. การดู แลด านผิ วหนั งและเลเซอร เพื ่ อความงาม และ 3. การผ าตั ดศั ลยกรรม ดึ งหน าและลำคอ ซึ่ งเหมาะกั บผู ที่ มี ป ญหาผิ วหนั งหย อนคล อยมากๆ

เรี ยกได ว าเพราะความสามารถอย างแท จริ ง สำหรั บ “ คุ ณซาน ย –ภู ษิ ดา วรรณสอน ” ผู  ชนะจากโครงการ The Beauty กิ จกรรมดี ๆ ที ่ จั ดขึ ้ นโดยศู นย ศั ลยกรรมความงาม รพ.บางมด เพื ่ อค นหาหนุ  ม สาวที ่ มี ความสามารถ แต ขาดความมั ่ นใจในรู ปร าง และหน าตา เข ารั บการศั ลยกรรมฟรี ซึ ่ งหลั งจาก คุ ณซาน ยได เข ารั บการ ผ าตั ดเสริ มหน าอก กั บ นพ.ธนั ญชั ย อั ศดามงคล แพทย เฉพาะทาง ด านศั ลยกรรมตกแต ง และผู  อำนวยการ ศู นย ศั ลยกรรมความงาม รพ.บางมด เป นที ่ เรี ยบร อยแล ว ตอนนี ้ เธอมั ่ นใจเพิ ่ มขึ ้ นอย างมาก พร อมเดิ นหน า ลุ ยงานในวงการบั นเทิ งอย างเต็ มตั ว หลั งจากเคยพลาดโอกาสเพราะรู ปร างมาแล ว งานนี้ พวกเราก็ แอบลุ นข าวดี ขอให เปรี้ ยงและป งดั งใจหวั งนะคะ

ซาน ย : ภู ษิ ดา เส นทางชี วิ ต หลั งศั ลยกรรม

ชมรี วิ ว

“เมย – วริ ศรา” ขออั พความมั่ นใจก อนลุ ยเวที โลก

เพราะเตรี ยมจะเข าร วมการประกวดในเวที ระดั บโลกเร็ วๆ นี ้ “คุ ณเมย - วริ ศรา ตั ้ งสุ วรรณ” เซเลบริ ตี ้ คนดั งจากประเทศลาว และเจ าของตำแหน ง จากหลายเวที อาทิ Miss Skin Beauty จากเวที Miss Tourism Queen International 2018, Miss Global Laos 2017, Miss Chinese World 2017-2018 จึ งขอบิ นลั ดฟ าข ามประเทศมาขอรั บคำปรึ กษา ป ญหาความงาม และขอคำแนะนำวิ ธี การดู แลตั วเองให ดู สวยเป น ธรรมชาติ กั บ นพ.ธนั ญชั ย อั ศดามงคล แพทย เฉพาะทางด าน ศั ลยกรรมตกแต ง และผู  อำนวยการศู นย ศั ลยกรรมความงาม รพ.บางมด เพื ่ อเพิ ่ มความมั ่ นใจ งานนี ้ บอกเลยว า “มงลง” แน นอน...

6

เพื่ อรั บชม ภาพเคลื่ อนไหว

สแกนหน านี้ ด วย App

N e w s & E v e n t

N e w N o s e . N e w y o u .

C o n t a c t U s :

0 2 8 6 7 0 6 0 6 e x t . 1 2 0 0

@ b a n g m o d

B a n g m o d A e s t h e t i c C e n t e r

01

02

https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 https://online.flippingbook.com/view/871505 03

B a n g m o d A e s t h e t i c C e n t e r

https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683 https://online.flippingbook.com/view/349683

https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/ https://online.flippingbook.com/view/130888/

D r . T h a n a n c h a i

D r . S u r a s i t B a n g m o d

b a n g m o d a e s t h e t i c . c o m

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8

Made with FlippingBook - Online catalogs