วารสารบางมด เล่มที่ 3 (เสริมก้น - เสริมสะโพก)

รพ.บางมด ตั้ ง ศู นย ศั ลยกรรมดึ งหน า

อ านเพิ่ มเติ ม

N e w s & E v e n t ศู นย ศั ลยกรรมความงาม รพ.บางมด ผู  นำทางด านศั ลยกรรมความงาม โดย ที มแพทย เฉพาะทาง ชั ้ นนำของเมื องไทยมายาวนานกว า 30 ป ตั ้ ง “ศู นย ศั ลยกรรมดึ งหน าครบวงจร”หลั งได รั บความสนใจ จากกลุ  มผู  สู งวั ย ทั ้ งชาวไทยและชาวต างประเทศเพิ ่ มขึ ้ นมากกว า 100% ซึ ่ งเหตุ ผลสำคั ญมาจากผลลั พธ ที ่ ได หลั งการผ าตั ดด วยเทคนิ คบางมด ซึ ่ งเป นเทคนิ คเฉพาะของทางโรงพยาบาล โดยศู นย ศั ลยกรรมดึ งหน า แบบครบวงจรนี ้ มี รู ปแบบการให บริ การ 3 ส วน ได แก 1. การดู แลด วยเวชศาสตร ชะลอวั ย ซึ ่ งเป นการดู แล และแก ไขป ญหาจากภายใน 2. การดู แลด านผิ วหนั งและเลเซอร เพื ่ อความงาม และ 3. การผ าตั ดศั ลยกรรม ดึ งหน าและลำคอ ซึ่ งเหมาะกั บผู ที่ มี ป ญหาผิ วหนั งหย อนคล อยมากๆ

เรี ยกได ว าเพราะความสามารถอย างแท จริ ง สำหรั บ “ คุ ณซาน ย –ภู ษิ ดา วรรณสอน ” ผู  ชนะจากโครงการ The Beauty กิ จกรรมดี ๆ ที ่ จั ดขึ ้ นโดยศู นย ศั ลยกรรมความงาม รพ.บางมด เพื ่ อค นหาหนุ  ม สาวที ่ มี ความสามารถ แต ขาดความมั ่ นใจในรู ปร าง และหน าตา เข ารั บการศั ลยกรรมฟรี ซึ ่ งหลั งจาก คุ ณซาน ยได เข ารั บการ ผ าตั ดเสริ มหน าอก กั บ นพ.ธนั ญชั ย อั ศดามงคล แพทย เฉพาะทาง ด านศั ลยกรรมตกแต ง และผู  อำนวยการ ศู นย ศั ลยกรรมความงาม รพ.บางมด เป นที ่ เรี ยบร อยแล ว ตอนนี ้ เธอมั ่ นใจเพิ ่ มขึ ้ นอย างมาก พร อมเดิ นหน า ลุ ยงานในวงการบั นเทิ งอย างเต็ มตั ว หลั งจากเคยพลาดโอกาสเพราะรู ปร างมาแล ว งานนี้ พวกเราก็ แอบลุ นข าวดี ขอให เปรี้ ยงและป งดั งใจหวั งนะคะ

ซาน ย : ภู ษิ ดา เส นทางชี วิ ต หลั งศั ลยกรรม

ชมรี วิ ว

“เมย – วริ ศรา” ขออั พความมั่ นใจก อนลุ ยเวที โลก

เพราะเตรี ยมจะเข าร วมการประกวดในเวที ระดั บโลกเร็ วๆ นี ้ “คุ ณเมย - วริ ศรา ตั ้ งสุ วรรณ” เซเลบริ ตี ้ คนดั งจากประเทศลาว และเจ าของตำแหน ง จากหลายเวที อาทิ Miss Skin Beauty จากเวที Miss Tourism Queen International 2018, Miss Global Laos 2017, Miss Chinese World 2017-2018 จึ งขอบิ นลั ดฟ าข ามประเทศมาขอรั บคำปรึ กษา ป ญหาความงาม และขอคำแนะนำวิ ธี การดู แลตั วเองให ดู สวยเป น ธรรมชาติ กั บ นพ.ธนั ญชั ย อั ศดามงคล แพทย เฉพาะทางด าน ศั ลยกรรมตกแต ง และผู  อำนวยการศู นย ศั ลยกรรมความงาม รพ.บางมด เพื ่ อเพิ ่ มความมั ่ นใจ งานนี ้ บอกเลยว า “มงลง” แน นอน...

6

เพื่ อรั บชม ภาพเคลื่ อนไหว

สแกนหน านี้ ด วย App

N e w s & E v e n t

Made with FlippingBook - Online catalogs