วารสารบางมด เล่มที่ 3 (เสริมก้น - เสริมสะโพก)

T h e I m p r e s s i o n s

“ เรื่ องฝ มื อแพทย ผู ดำเนิ นการนั้ น อาจไม แพ กั นมากมายนั ก

แต สิ่ งสำคั ญในความคิ ดคื อ "สายตา" ของแพทย ที่ มองเป นสิ่ งสำคั ญที่ สุ ด และไม สามารถลอกเลี ยนได และนั่ นคื อ เหตุ ผลเดี ยวที่ ผมเลื อก ” " นายแพทย ธนั ญชั ย "

ม.ร.ว.พงศ กวี วรวรรณ

“ ตั้ งแต ได พบ นพ.ธนั ญชั ย ท านได แนะนำความงาม ได อย าง ละเอี ยดอ อน มี ความศรั ทธา และประทั บใจท านมาก รวมทั้ งเจ าหน าที่ ผู เกี่ ยวข องได ดู แล เอาใจใส ดุ จเป นครอบครั วเดี ยวกั น ขอบคุ ณค ะ ”

“ รู  สึ กพอใจมากเลยค ะ คุ ณหมอให คำแนะนำ ดี มาก ถ าไม บอก ไม มี ใคร รู  เลย ธรรมชาติ มาก เพื ่ อนหลายคนทั กว า จมู กสวยมาก ”

“ เสริ มหน าอก ที ่ รพ.บางมด ได 2 เดื อนแล วค ะ สวย ถู กใจ ดู เป นธรรมชาติ ขอบคุ ณ รพ. ดู แลเป นอย างดี เลยค ะ ”

5

T h e I m p r e s s i o n s

Made with FlippingBook - Online catalogs