วารสารบางมด เล่มที่ 3 (เสริมก้น - เสริมสะโพก)

D o c t o r ’ s T a l k

นพ.ธนั ญชั ย อั ศดามงคล แพทย  เฉพา ะทางด  านศ ั ลยกรรมตกแต  ง ผ ู  อำนวยการศ ู นย  ศ ั ลยกรรมความงาม โ รงพยาบาลบางมด

การเสริ มสะโพก ได รั บความนิ ยมมากขึ ้ น ในป จจุ บั น ซ ึ ่ งส ิ ่ งสำค ั ญท ี ่ ส ุ ดค ื อ ความปลอดภ ั ย โดยแพทย  จ ะตรวจว ั ดอย  างล ะ เ อ ี ยดก  อนว  า โ ครงสร  าง เ อว เ ป  นอย  า ง ไ ร ส ะ โ พก เ ป  นอย  า ง ไ ร ต  อ งก า ร ใ ห  ม ี ขนาดใหญ แค  ไหน ก ็ จะ แนะนำคนไข  ให  เสร ิ มให  พอด ี ก ั บ โ ครงสร  างร  างกายของแต  ล ะคน บางคนอาจ ต  อ ง ก า ร ข น า ด ใ หญ  ม า ก ๆ แ ต  ห ม อ จ ะ ไ ม  แ น ะ น ำ เพรา ะการ เ สร ิ มใหญ มากๆ จะม ี ผล เ ส ี ยในร ะยะยาว นอกจากการเสริ มสะโพกแล ว การดู ดไขมั นบริ เวณเอวร วมด วย จะช วยทำให มี สั ดส วน ดู เอวคอด และสะโพกผายมากขึ ้ น

S P E C I A L I S T P L A S T I C S U R G E O N Dr.Thananchai

D r . T h a n a n c h a i

4

D o c t o r ’ s T a l k

Made with FlippingBook - Online catalogs