Hjernecella 1/2024

tilnærming og et likeverdig tilbud mellom sykehusene. Etablering av hjerneovervåking i slagenheter på alle landets sykehus i henhold til internasjonale kvalitetskriterier for beman­ ning og kompetanse er nødvendig. EEG-overvåking er et sentralt verktøy for å overvåke hjernefunksjon. Døgnkontinuerlig tilgjengelighet på nevrofysiologisk kompe­ tanse er nødvendig. Mange sykehus har fortsatt ikke personell med tilstrekkelig nevrofysiologisk kompetanse . Utvikling av telemedisinske løsninger mellom sykehus og regioner kan bedre tilbudet. Må få større plass i utdanningen Vi mener at hjerneovervåking og nevrointen­ sivmedisin bør få en større plass både i grunn­ utdanningen av leger og sykepleiere og i relevante spesialistutdanninger. Det bør etableres nasjonale videreutdanningskurs i nevrointensivmedisin eller tilrettelegges for deltakelse i skandinaviske program. Leger og sykepleiere som behandler alvorlig hjerne­ sykdom, bør ha gjennomgått opplæring, inkludert sertifisering i validerte kliniske skåringsverktøy, og ha god teoretisk og praktisk kunnskap om hjerneovervåking og ulike behandlinger. Dette inngår ikke i tilstrekkelig grad i dagens bachelor- og spesialist- utdanning. Store fremskritt i en rekke fagfelt gjør at vi i dag kan behandle mange pasienter med svært alvorlige sykdommer og skader i både nervesystemet og øvrige organer. Tilbudet på norske sykehus i dag for overvåking av hjerne og nervesystem i de mest kritiske sykdoms­ fasene står ikke i forhold til verken behovet eller den medisinske utviklingen, til tross for at det finnes god dokumentasjon på at hjerneovervåking på sykehus redder nevro­ logisk funksjon og kan være avgjørende for både overlevelse og prognose.

Ved intrakraniale blødninger, inkludert suba­ raknoidalblødning, er hjernens blodforsyning kritisk påvirket, og følgeskader er vanlig. For å oppdage eller følge utviklingen av karspasmer i hjerneblodkar bør transkranial ultralyd, cerebral CT-angiografi og cerebrale perfu­ sjonsundersøkelser være tilgjengelige. Måling av intrakranialt trykk, vevsoksygenering og temperatur er sentralt hos slike pasienter. Selv om flere universitetssykehus og noen større sykehus har bygd opp hjerneovervåking på intermediærenhet i slagenhetene, er det fremdeles stor geografisk variasjon i tilbudet til slagpasienter. Det er behov for standardi­ sert overvåking av pasienter med akutt hjerneslag i tråd med internasjonalt etablerte kvalitetskriterier. Behov for nasjonale retningslinjer Hjerneovervåking er multidisiplinært. Samarbeid på tvers av spesialiteter er en forutsetning for god behandling av akutt alvorlig hjernesykdom. Ved mange sykehus, inkludert universitetssykehusene, er kompe­ tansen i nevrointensivmedisin per i dag personavhengig. Formaliserte, multidisiplinære nevrointensivteam vil øke kvaliteten på tje­ nesten og gjøre den mer robust. Det er behov for nasjonale retningslinjer og standarder for hjerneovervåking for å sikre en systematisk

11

www.slagrammede.org

Hjernecella nr. 1 • 2024

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online