Somnus nr 1 2013

FORSKNING

Narkolepsi etter svineinfluensavaksine: EN OPPDATERING P å en konferanse omsøvnsykdommer i Paris den 6. september, la overlegeMona SkardHeier fra Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD,Tourettes syndromog Narkolepsi (NK) fremforeløpige tall på barn og unge somhar fått diagnosen narkolepsi fra ogmed høsten 2009.

står for Vaccine Adverse Event Surveillance & Communi-cation og denne undersøkelsen hadde åtte del- takerland. I tillegg har Irland gjort en tilsvarende undersøkelse og det anty- des at det engelske tall er underveis. Ved å måle antall dager fra vaksine- dato til henvisningsdato for MSLT fant man en signifikant økt hyppighet av narkolepsi hos barn og unge kun i Sverige og Finland, sammenliknet med de andre deltakerlandene. Et spørsmål enkelte forskere hadde var om økt mediaoppmerksomhet ville føre til at flere pasienter med narkolepsisymptomer ville søke/få hjelp tidligere? Det vil jo være bra for pasientgruppen å få diagnosen raskere, men kunne gi et skjevt bilde av forekomst og debut. Det ble derfor gjort en delundersøkelse der en så på tid fra vaksinasjon til symptomdebut, før og etter økt mediaoppmerksom- het. Da så man en økt risiko hos barn, unge og hos voksne i alle land som deltok i undersøkelsen. Det er i tidsrommet høsten 2009 til august

2012 rapportert inn over 600 nye til- feller av narkolepsi til European Medical Agency. Mer enn 100 av disse var voksne tilfeller og mer enn 500 av tilfellene kom fra land som deltok i VAESCO-undersøkelsen. En rapport fra Kina kan tyde på at det var en økning av nye tilfelle i for- bindelse med svineinfluensa og at de nå har omtrent samme antall nye pasienter som før pandemien Norge har ikke deltatt i enkelte arbeider fordi en ikke har oversikt over antall pasienter i Norge som har fått narkolepsi diagnosen hvert år. Når man ikke kjenner antallet nye pasienter pr år, så er det jo vanskelig å dokumentere en økning. Det har derfor vært planlagt et nasjonalt kvalitetsregister for narkolepsi, som skal ligge på Oslo universitetssyke- hus. Det er NK som skal ha ansvaret for å drive dette og arbeidet ledes av spesialpsykolog Egil Midtlyng. Han forteller at Personvernombudet er ferdig med søknadsbehandlingen og en håper at en snart kan sette i gang.

Knut Hallvard Brodner

Kompetansesenteret har aktivt samlet inn

opplysninger om barn og unge som har utviklet søvnsykdommen narko- lepsi etter pandemien. olkehelseinsti- tuttet har bistått i dette arbeidet. Tallene fra Kompetansesenteret viser hittil 54 tilfeller av narkolepsi hos vaksinerte barn og ungdommer i Norge etter pandemien. 42 av disse hadde debut av symptomer i 2010. Halvparten av pasientene fikk symp- tomer på søvnsykdom innen 12 uker etter at de ble vaksinert (pressemel- ding fra Folkehelseinstituttet). I tillegg kjente man til 6 barn og unge som var uvaksinert og hadde fått diagnosen. På samme konferanse ble VAESCO-rapporten offentlig, men den ga ikke et klart svar på mulig sammenheng mellom Pandemrix og narkolepsi. VAESCO

Kompetansesenteret viser hittil 54 tilfeller av narkolepsi hos vaksinerte barn og ungdommer i Norge etter pandemien.

16

SOMNUS NR 1 - 2013

Made with FlippingBook Online newsletter