Somnus nr 1 2013

Registeret vil samle inn infor- masjon om alle tidligere og ny- diagnostiserte pasienter med narkolepsi, og som har gitt skriftlig samtykke til å delta. Det arbeides også med å få tillatelse til å opprette en biobank slik at en kan ha hypokretinprøver, blodprøver osv for forskningsformål. Det planlegges en oppfølgnings- undersøkelse av de barn og unge som fikk narkolepsi etter svineinfluensa perioden i 2009- 2010 og NK har knyttet til seg to nevrologer som blant annet skal arbeide med dette. Den ene er Michaela Gjerstad, som ellers er ved Stavanger uni- versitetssykehus og Sovno, den andre er Stine Knudsen, som ellers er ved søvnklinikken i Glostrup, Danmark. Det er ansatt en informasjons- medarbeider i 40 % stilling og en spesialpedagog i 100 % stil- ling. Deres hovedarbeidsoppga- ve en tid fremover vil være å arbeide med informasjonsmate- riell og kursing til brukere, fag- folk innen helse og skole. Denne satsningen er mulig fordi det ble bevilget tre millioner kroner på statsbudsjettet for 2013 til dette. Det er også gitt en tilleggs- bevilgning slik at boken ZZZnork kan trykkes opp. Denne boken har en fått meget gode tilbakemeldinger fra fag- folk, ungdom og foreldre. Soldater sover for dårlig Søvnapné og søvnløshet er to av de vanligste problemene som rammer amerikanske soldater, ifølge en studie som er publisert i tidsskrif- tet Sleep. Soldatene sov i gjennomsnitt fem timer og tre kvarter hver natt – langt mindre enn anbefalt.

Statped er blitt nasjonal etat Marit H. Meyer, Statped. Foto: Jannecke Normann

satte lærevansker og døvblindhet – For å sikre at Statped utvikles til en etat som er tilpasset brukernes behov, vil Statped etablere et nært samarbeid med brukerorganisasjonene. Statped definerer alle barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov som brukere, sier direktør Tone Mørk.

1. januar 2013 gikk elleve spesialpe- dagogiske sentre sammen til å bli ett Statped. Disse sentrene er: Huseby, Bredtvet, Torshov, Skådalen, Øverby, Nedre Gausen, Sørlandet kompetanse- senter, Tambartun, Møller-Trøndelag, underlagt Utdanningsdirektoratet. Etaten er inndelt i fire regioner og er ledet av et hovedkontor i Oslo. Søknad om Statpeds tjenester går fra 1. januar 2013 via de fire regionene Statped nord, Statped midt, Statped vest og Statped sørøst. Statpeds tjenester Statped gir spesialpedagogiske støtte- tjenester til kommuner og fylkes- kommuner. – Målet er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplærings- behov får god og tilrettelagt opplæ- ring og et tilfredsstillende læringsut- bytte som fører til mestring, sier Tone Mørk, Statpeds direktør. Omstillingen av Statped er en kvali- tetsreform og skal sikre brukerne like- verdig tilgang til Statpeds tjenester uavhengig av hvor i landet de bor. Alle Statpeds fire regioner vil kunne tilby tjenester på samtlige av Statpeds seks fagområder syn, hørsel, språk/ tale, ervervet hjerneskade, sammen- Statped vest og Statped nord. Statped er nå en nasjonal etat

Mer informasjon på www.statped.no

Tone Mørk, Statpeds direktør.

– Selv om søvnmangel er en del av den militære kulturen, er den høye forekomsten av kortvarig søvn overraskende, sier oberstløytnant og lege Vincent Mysliwiec, som har ledet arbeidet med studien, til Psych Central. Han peker på at søvnmangelen kan føre til flere ulykker, og til større helseproble- mer på sikt.

Mangel på søvn er en del av militær- kulturen. Foto: Steve Shoup, Shutterstock

17

SOMNUS NR 1 - 2013

Made with FlippingBook Online newsletter