Somnus nr 1 2013

Utgis av Foreningen for Søvnsykdommer. ISSN 0804-2497 1500 eksemplarer fire ganger årlig. Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug Redaksjonsråd: Marit Aschehoug – 8 maritasc@online.no Georg Mathisen – SOMNUS Utgis av Foreningen for Søvnsykdommer. ISSN 0804-2497 1500 eksemplarer fire ganger årlig. Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug Redaksjonsråd: Marit Aschehoug – 8 maritasc@online.no Georg Mathisen – Sekretær: Toril Tangen Kasserer: Willy Karlsen Styremedlemmer: Kerstin Marthe Ommundsen og Erik Aasum Varamedlemmer: Marita Bjerke, Geir Raastad og Line Mikalsen-Høiback Annonser: Annonsebestilling og bilag/innstikk: Jannicke Isaksen: 8 jannickeisaksen@gmail.com mobil: 41 41 44 40 Annonsepriser: Styret i Forening for Søvnsykdommer: Leder: Ing Johanne He riks Serrano Sekretær: Toril Tangen Kasserer: Willy Kar sen Styremedl mer: Kerstin Marthe Ommundsen og Erik Aasum Varamedle mer: Marita Bjerke, Geir Raastad og Line Mikalsen-Høiback Annonser: Annonsebestilling og bila /innstikk: Jannicke Isa s n: 8 jannickeisaks n@gmail.com mobil: 41 41 4 0 Annonsepriser: 8 georg_mathisen@yahoo.no Margaret S ndøy Ramberg – 8 strambe @online.no 8 georg_mathisen@yahoo.no Margaret Sandøy Ramberg – 8 stramber@online.no Styret i Foreningen for Søvnsykdommer: Leder: Inger Johanne Henriksen Serrano

At det finnes søvnsykdommer, blir etter hvertmer kjent blant nordmenn,vi begynner å forstå konsekvensene av å gåmed en ubehandlet søvnsykdom. Somvi roper i skogen...

Helsevesenet har ikke helt klart å følgemed i denne utviklingen.Mange flere ser muligheten for at deres plager kan komme av en søvnsykdomog ber fastlegen omen søvnutredning.

Det er imidlertid ingen økning i antall plasser for registrering og behandling. Resultatet er lange ventelister,ved noen sykehus

mer enn ett år. Dette er vanskelig for demdet rammer.Års ventetid nårman gårmedmistanke omen alvorlig sykdomer lange vonde årmed dårlig livskvalitet, i noen tilfellemeget dårlig livskvalitet. Det er ikke overraskende at forskjellige private helseaktører entrer scenen og tilbyr hjelp, spesielt når det g jelder søvnapne. Jeg er litt usikker påmine egnemeninger omdette. Ideelt sett mener jeg at dette er et tilbud det offentlige helsevesenet skal gi innen rimelig tid. Situasjonen er imidlertid ikke ideell, så langt ifra. Vi må nok etter hvert innse at helsemyndighetene ikke ser det på dennemåten.Vi har etter fattig evne forsøkt å kommuniseremed

‘’ Tidlig behandling kan gi opptil flere år med forbedret helse og kvalitet på hverdagen.

både helseminister og helsedirektør om dette,men det forblir ganske ensidig.Vi får bare håpe at de får henvendelsene våre, selv omdet aldri kommer noen tilbakemelding. Det er somå rope i sko- gen.

1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,-

1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,-

Siste side: 1/1 side kr. 8.000,- Trykk: 07-Gruppen, 32 26 64 50

Siste side: 1/1 side kr. 8.000,- Trykk: 07-Gruppen, 32 26 64 50

Neste nummer: Juni. Frist fo innleveri g av stoff og bestilling av annonseplas : 21. mai. Medlemskap Medlemskap i Foreningen for Søvnsykdommer koster per år: Hovedmedle kr 300,- Familiemedl kr 450,- Støttemedl ; firmaer og andre kr 500,- Meld deg inn på hjemmesiden www.sovnforeningen.no Eller send epost til 8 sovnforeningen@gmail.com Du kan også sende et br v med opplysninger om navn og adresse på den som ønsker medle skap til + Foreningen for Søvnsykdommer, Solheimvei n 62 B, 1473 Lørenskog

Neste nummer: Juni. Frist for innlevering av stoff og bestilling av annonseplass: XX. Medlemskap Medlemskap i Foreningen for Søvnsykdommer koster per år: Hovedmedlem kr 300,- Familiemedlem kr 450,- Støttemedlem; firmaer og andre kr 500,- Meld deg inn på hjemmesiden www.sovnforeningen.no Eller send epost til 8 post@sovnforeningen.no Du kan også sende et brev med opplysninger om navn og adresse på den som ønsker medlemskap til + Foreningen for Søvnsykdommer, Solheimveien 62 B, 1473 Lørenskog

Foreningen forsøker å få oversikt over hva de private foretakene tilbyr, og her g jelder det å vite hvaman betaler for hvisman skal velge privat hjelp. Hva fårman egentlig for pengene, og fårman bare søvnutredning, eller følgesman opp videre?Må det offentlige ta over ettervernet når utredning og CPAP er på plass? Det er stor forskjell både på pris og tilbudt behandling. Det finnes aktører somtilbyr fullverdig hjelp også etter at behandlingmed CPAPmaskin er satt i gang. En ting er sikkert. Mistenkerman at plager og dårlig livskvalitet kommer av for eksempel søvnapné, er det kostnaden verdt å søke privat hjelp. Det kan jeg si av egen erfaring. Tidlig behandling kan gi opptil flere årmed forbedret helse og kvalitet på hverdagen. Ogmanminsker faren for uhyggelige følge- sykdommer. Og privat helseforsikring kan være enmulighet, bare sjekk at selskapet dekker søvnutredning. Ikke alle g jør det.

3

SOMNUS NR 1 - 2013

Made with FlippingBook Online newsletter