Somnus nr 1 2013

HELSEVESENET

P asienter med søvnproblemer må stå opp midt på natten for å få behandling. Neselaboratoriet i Tromsø ønsker seg muligheten til å g jøre søvnregistrering og CPAP- tilpasning i Finnmark, slik at reiseveien blir kortere.

NATTEN Må opp om for å komme på søvnsjekk

mye at hadde pengene istedet gått til lønn, ville sykepleieren langt på vei vært finansiert. Neselab Den første tiden sykehuset i Tromsø hadde neselab, så svarte den bedre til navnet sitt. Tidligere gjorde den først og fremst nesetetthetsmålinger. Men i dag er jobben stort sett søvnreg- istreringer og CPAP-tilpasninger. – Hele Finnmark sliter med trange budsjetter og mangel på personell. Men vi mener sykehusene i Hammerfest og Kirkenes kunne prøvd å bruke lungesykepleiere på medisinsk avdeling til å gjøre CPAP- tilpasninger på pasienter med søv- napné, sier Torgrim Fuhr. – Dessuten kunne de fulgt opp pasientene videre. De trenger nytt utstyr årlig, og vi føler at vi får gjort altfor lite. Noen plages med det utstyret de får, og hadde vi hatt større ressurser, kunne vi gjort dette bedre, konstaterer Ingvild Liljedal.

Konklusjonen til de to er klar: De trenger en sykepleierstilling til. Det hjelper heller ikke at neselaboratoriet må stenge to måneder om sommeren fordi de ansatte må hjelpe til på poliklinikken. Flere pasienter Utviklingen på UNN er som utviklin- gen i resten av landet: – Vi får flere og flere pasienter. Søvnsykdommer er et økende problem, og samtidig gjør økende oppmerksomhet i mediene at flere og flere går til legen. Det gjør at ventetiden øker, sier Liljedal. Fuhr peker på at vi stadig lærer mer om bieffektene av en søvn- sykdom. – Nå vet vi at halvparten av de som rammes av hjertesvikt, sannsynligvis har søvnforstyrrelser, forteller han. På plussiden er de to fornøyde med den tekniske utviklin- gen og dagens CPAP-generasjon. – Vi føler at vi blir hørt i kravspesi- fikasjonene våre, og at helseforetaket ikke ensidig tenker pris. Dessuten er det viktig at når vi har et spørsmål, kan vi ringe til leverandøren og

Georg Mathisen tekst og foto

Finnmarkingene må stå opp midt på natten når de skal til sykehuset. Det er ikke akkurat ideelt for en pasient som skal til søvnutredning. Avdelingsoverlege Torgrim Fuhr og sykepleier Ingvild Liljedal ved nese- laboratoriet på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) tar imot pasien- ter fra Finnmark og deler av Nordland i tillegg til Troms. For pasientenes skyld skulle de gjerne sett at det var mulig å gjøre søvn- registreringer i Finnmark. – De som kommer, er ofte utslitte. De har måttet stå opp grytidlig om morgenen, og sitter og sover på venterommet, forteller Liljedal. – Den slitsomme turen påvirker nok sikkert registreringene våre også, tror Fuhr. De peker også på utgiftene. Mange flyturer fra forskjellige steder i Finnmark og til Tromsø, koster så

De som kommer, er ofte utslitte. De har måttet stå opp grytidlig ommorgenen, og sitter og sover på venterommet. Sykepleier Ingvild Liljedal

diskutere, sier Torgrim Fuhr.

4

SOMNUS NR 1 - 2013

Made with FlippingBook Online newsletter