Somnus nr 1 2013

INFORMASJON

S øvnforeningen har fått nye nettsider som finnes på www.sovnforeningen.no. De er stadig under utbedring.

NYHETSBREV NYE nettsider og på epost

og på nett og på sosiale medier. Somnus skal fortsatt være et lesverdig og viktig blad for medlemmene. Skal vi kunne rekrut- tere yngre medlemmer, må vi nok ta i bruk digitale verktøy for informasjon. Vi leker også med tanken om et lukket digitalt samtalerom for ung- dom med søvnsykdommer der de kan utveksle erfaringer og snakke med likesinnede. Kanskje pårørende også kunne ha et slikt pustehull og lære av hverandre. Fremtiden er full av datamaskiner og nett og nye plattformer for kommu- nikasjon. Søvnforeningen er med. Send oss e-postadressen din! Det er viktig at Søvnforeningen har epostadresse til så mange medlem- mer som mulig. Vi kan spare mye i porto og epost er effektivt til å sende både dokumenter og bilder og lenker. Send e-postadressen din med en gang til: sovnforeningen@gmail.com Husk å oppgi navn og adresse og medlemsnummer (som står bakpå Somnus) Søvnforeningens nye nettsider er under utvikling og blir stadig bedre.

 Ideer til artikler i Somnus  Nyheter vi legger ut på nettsidene våre  Nyheter vi legger ut på Facebooksidene våre  Nyheter vi sender til medlemmene som nyhetsbrev pr epost  Hente innspill til henvendelser til myndigheter og helsevesen Nyhetsbrev Elektroniske nyhetsbrev er også en del av Søvnforeningens informasjon- sstrategi som vi ønsker å prøve ut. Vi sender en e-post til medlemmene (de som har oppgitt e-postadressen sin og ikke reserverer seg) for eksempel en gang i måneden med lenker til nyheter om søvnsykdom- mer. Det er billig, ingen portoutgifter, og det er ikke alle som er på Facebook eller surfer rundt på nettet. Men veldig mange har e-postadresse. I Søvnforeningens formålsparagraf § 2, er det et viktig poeng å drive informasjons- og opplysningsarbeid overfor medlemmer, helse- og trygdevesen, skoleverket, arbeid- slivet, bevilgende myndigheter, media og samfunnet for øvrig. I våre dager foregår det både på papir

Marit Aschehoug Redaksjonsrådet

Men det aller viktigste med nettsidene er å bringe nyheter til medlemmene og andre interesserte, forskningsny- heter, nyheter fra media, historier om mennesker. Alt det ingen av oss rekker å lete oss frem til i mylderet av nyheter. Derfor har Søvnforeningen hatt et prøveprosjekt med å hente nyhetene via et søkemo- torfirma som heter Opoint. De skan- ner norske og utenlandske aviser og tidsskrifter og nettsider hele døgnet etter søkeord som vi selv bestemmer. Vi har hatt en prøveperiode med søkeordet søvn, men har nå lyst til å forsøke med flere søkeord. Hver morgen sender Opoint en epost til redaksjonsrådet og styret i forenin- gen med en elektronisk liste over siste døgns funn av artikler med våre søkeord. Vi bestemmer selv hvem som skal ha denne eposten hver dag og vi bestemmer søkeordene. E-posten inneholder lenker til de aktuelle artiklene. Dette kan vi bruke på mange måter.

Skal vi kunne rekruttere yngre med- lemmer, må vi nok ta i bruk digitale verktøy for informasjon.

8

SOMNUS NR 1 - 2013

Made with FlippingBook Online newsletter