Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Plansze • wym. 70 x 100 cm

PRACOWNIA JĘZYKOWA

Język angielski - czasowniki nieregularne cz.1 VS 0188 47 zł

Język angielski - czasowniki nieregularne cz.2 VS 0189 47 zł

Język angielski

Język niemiecki

Angielski nie gryzie! ER 0021 38 zł Kurs do samodzielnej, aktywnej na - uki języka angielskiego dla począt - kujących.Wciągające, zróżnicowane zadania zaznajomią z niezbędnym słownictwem, podstawami gramatyki

Niemiecki nie gryzie! ER 0022 38 zł Kurs do samodzielnej, aktywnej nauki języka niemieckiego dla po - czątkujących. Zróżnicowane za - dania z niezbędnym słownictwem, podstawami gramatyki i gotowymi

Niemiecki Fiszki Plus. 1000 najważniejszych słów dla początkujących, CD ER 0014 64 zł Kompleksowy systemnauki. Ćwicze - nie wymowy, rozumienia ze słuchu, tworzenie playlisty nagrań dowyko -

rzystania na komputerze, w telefonie lub odtwarzaczu mp3. System Fiszki Plus pozwoli Ci szybko opanować podstawy i umożliwi swobodne poro - zumiewanie sięw języku niemieckim. • 1000 fiszek, CD-ROM z programem i nagraniami MP3, kolorowe przegródki + etui • do wyczerpania zapasów

i gotowymi wzorcami konwersacyj - nymi. Dzięki nim trenujesz wszystkie kompetencje językowe: czytanie, mó - wienie, słuchanie i pisanie. • 184 str. • do wyczerpania zapasów

wzorcami konwersacyjnymi. Trening kompetencji językowych: czytanie, mówienie, słuchanie i pisanie. Na - grania z płyty, dla poznania wymo - wę i ćwiczenia rozumienia ze słuchu. • 192 str. • do wyczerpania zapasów

Wielki zbiór ćwiczeń z języka angielskiego ER 0016 37 zł Praktyczne kompendium ćwiczeń i zadań, przygotowujących do eg - zaminu. Zadania ćwiczą określone w rozdziałach zagadnienia grama - tyczne i leksykalne nawszystkich po - ziomach. • 460 różnorodnych ćwiczeń z kluczem odpowie- dzi; poziomy od A1 do C2) materiał wymagany na FCE, CAE, CPE, maturze i innych egzaminach; idiomy, przysłowia i kolokacje; 21 różnorodnych testów do ćwiczenia gramatyki i słownictwa; 278 str. • do wyczerpania zapasów Wielka gramatyka języka angielskiego ER 0023 54 zł Praktyczne repetytoriumgramatycz - ne. Przystępne omówieniewszystkich ważnych zagadnień. • 400 ćwiczeń utrwalających oraz wyraziste przy- kłady użycia teorii w praktyce.

• poziom od A1 do C1; materiał wymagany do FCE, CAE, egzaminów i matury; specjalne za- dania podsumowujące, testy poziomujące oraz praktyczny indeks zagadnień • 414 str. • do wyczerpania zapasów

Wielki zbiór ćwiczeń z języka niemieckiego ER 0017 37 zł Praktyczne kompendium ćwiczeń, które pomoże zrozumieć, przećwi - czyć i odświeżyćważne zagadnienia leksykalne i gramatyczne na wszyst - kich poziomach zaawansowania.

Wielka gramatyka języka niemieckiego ER 0025 54 zł Kompleksowe repetytorium do na - uki niemieckiej gramatyki.Wszystkie czasy gramatyczne, deklinacja i rek - cja rzeczownika, odmianę przymiot - ników, użycie zaimków, spójników,

Angielski Fiszki Plus 1000 najważniejszych słów dla początkujących, CD ER 0015 64 zł Kompleksowy systemnauki. Poznasz z nim ponad 1000 najważniejszych słów, wzory odmian, formy nieregu -

Zbiór niezbędny do powtórki mate - riału przed egzaminami. • 400 różnorodnych ćwiczeń z kluczem odpo- wiedzi. 20 rozdziałów dla poziomów od A1 do C1; przygotowanie do matury podstawowej, rozszerzonej oraz Goethe-Zertifikat A2, B1, B2, C1; 264 str. • do wyczerpania zapasów

partykuł, strona bierna, budowa zdań podrzędnie złożonych. • 125 zagadnień; 250 ćwiczeń utrwalających; pomaga zdobyć certyfikaty: Zertifikat Deutsch (ZD), Goethe-Zertifikat B2 lub C1,Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF), a także Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB); 406 str. • do wyczerpania zapasów

larne, poprawna wymowa. Gotowe wzorce komunikacyjne, dzięki któ - rym przećwiczysz ich użycie w kon - tekście. • 1000 fiszek, CD-ROM z programem i nagraniami MP3, kolorowe przegródki + etui • do wyczerpania zapasów

216

sklep.nowaszkola.com

217

Made with FlippingBook Proposal Creator