Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Atlas historyczny dla szkoły ponadpodstawowej AE 0010 49 zł Atlas historyczny opracowany na potrzeby uczniów szkół ponad - podstawowych. Obejmuje wyda - rzenia historyczne od starożytności do współczesności. Zawiera mapy najważniejszych wydarzeń i proce - sów politycznych, również z historii najnowszej. Uwzględnia najnowsze badania specjalistów i wymogi nowej podstawy programowej wzreformo - wanym systemie szkolnym. Stanowi obszerne źródło wiedzy dla ucznia wybierającego rozszerzony wariant matury z historii. Atlas zawiera rów - nież kalendariumz najważniejszymi wydarzeniami z danego okresu lub wkonkretnymprocesie historycznym, ze wskazaniem związków przyczy -

Atlas najnowszej historii XX i XXI wieku AE 0011 99 zł Atlas zawiera rzadko publikowane informacje na temat wydarzeń z XX i XXI w., szczególnie na odległych od Europy kontynentach. Pokazujemy m.in. skutki „Wielkiej wojny”, deko - lonizację, problemy nowo powsta - łych państw oraz tendencje separa - tystyczne we współczesnym świecie. Dużo uwagi poświęca rozpadowi bloku socjalistycznego, konfliktom na BliskimWschodzie, na Kaukazie, wpaństwach islamskich i ich skutkom dla Europy. Eksponuje rolę Polski i jej problemy po odzyskaniu niepodle - głości w 1918 r. oraz w czasie i po II wojnie światowej. • 248 str. • format: 21 x 29,7 cm • oprawa: twarda

nowo-skutkowych. Na końcu publi - kacji zamieszczono krótkie tekstowe komentarze historyczne dowiększo - ści map. • format: 20,5 x 29 cm • 240 str. • oprawa: miękka

Czas rozbiorów i powstań narodowych VS 0179 47 zł

Walka o niepodległość i granice Rzeczpospolitej VS 0180 47 zł

Królowie elekcyjni VS 0084

47 zł

Plansze • wym. 70 x 100 cm

II wojna światowa na terytorium Polski VS 0158

Twórcy niepodległej Polski VS 0181 47 zł

47 zł

Starożytny Egipt VS 0208

Starożytna Grecja VS 0209

Starożytny Rzym VS 0210

47 zł

47 zł

47 zł

Wielkie odkrycia geograficzne VS 0211

Instytucje Unii Europejskie VS 0182 47 zł

Dynastia Piastów cz. 1 VS 0081

Dynastia Piastów cz. 2 VS 0082

Dynastia Jagiellonów VS 0083

47 zł

47 zł

47 zł

47 zł

220

sklep.nowaszkola.com

221

Made with FlippingBook Proposal Creator