Cylchgrawn Pwls - Cyf 03 Rhifyn Lles

YR YSGOL IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL Iechyd a Gofal Cymdeithasol BSc Gwyddor Gofal Iechyd BSc • Clywedeg

Israddedig Ôl-raddedig

Gwella’ch gyrfa

Talu am eich astudiaethau

YSGOL FEDDYGAETH Gwyddorau Meddygol Cymhwysol BSc/Sylfaen Biocemeg MSci/BSc/Sylfaen Biocemeg a Geneteg MSci/BSc/Sylfaen Geneteg MSci/BSc/Sylfaen Biocemeg Feddygol MSci/BSc/Sylfaen Geneteg Feddygol MSci/BSc /Sylfaen Ffarmacoleg Feddygol MSci*/BSc /Sylfaen Iechyd Poblogaethau & Gwyddorau Bywyd BSc /Sylfaen Fferylliaeth MPharm /Sylfaen

YSGOL SEICOLEG Seicoleg BSc/Sylfaen Seicoleg a ... • Throseddeg BSc • Addysg BA • Cymdeithaseg BSc/Sylfaen Seicoleg Glinigol ac Iechyd Meddwl MSc Niwrowyddoniaeth Wybyddol MSc Seicoleg Fforensig MSc Dulliau Ymchwil mewn Seicoleg MSc YMCHWIL ÔL-RADDEDIG Croesewir cynigion MD, PhD, MPhil, MRes ac MSc sy’n cyd-fynd â’n cryfderau ymchwil.

• Ffisioleg Gardiaidd • Peirianneg Feddygol • Niwroffisioleg • Meddygaeth Niwclear

• Ffiseg Ymbelydredd • Ffiseg Radiotherapi • Peirianneg Adferiad • Ffisioleg Anadlu a Chysgu Gofal Mamolaeth HECert Bydwreigiaeth BMid Therapi Galwedigaethol BSc Ymarferydd Adran Llawdriniaethau BSc Osteopatheg MOst Gwyddor Barafedygol BSc

Mae tîm Arian@BywydCampws arobryn yma i ddarparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ynghylch materion ariannol myfyrwyr i’r boblogaeth amrywiol o fyfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe, ynghyd â’n darpar fyfyrwyr.

Mae gwybodaeth benodol am gyllid gennym i fyfyrwyr sydd am astudio:

Meddygaeth (i Raddedigion) MBBCh

Gwyddor Biofeddygol MSc/PGDip Gwyddor Clinigol (Ffiseg Feddygol) MSc Ymarfer Diabetes MSc/PGDip/PGCert Meddygaeth Genomig MSc/PGDip/PGCert Gwyddor Data Iechyd MSc/PGDip/PGCert

• Cyrsiau a Ariennir gan y GIG • Gwaith Cymdeithasol • Meddygaeth i Raddedigion • Blwyddyn/Semester Dramor neu mewn Diwydiant Gallai fod hawl gennych i gyllid neu gymorth ychwanegol gan ddibynnu ar eich amgylchiadau, drwy ein cynllun Myfyriwr+. arian.bywydcampws@abertawe.ac.uk 01792 606699 

Nyrsio • Oedolyn MSc/BSc · Anabledd Dysgu BSc • Plant MSc/BSc · Iechyd Meddwl MSc/BSc Gwaith Cymdeithasol MSc/BSc Ymarfer Uwch mewn Gofal Iechyd MSc/PGCert Gweithiwr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy PGCert Trallwyso Cydrannau Gwaed PGCert Ymarfer Gofal Iechyd Cymunedol a Sylfaenol MSc/PGDip/PGCert Addysg ar gyfer y Proffesiynau Iechyd MA/PGDip/PGCert Gofal Newydd-enedigol Uwch PGCert Ymarfer Proffesiynol Uwch PGCert Ymarfer Bydwreigiaeth Proffesiynol Uwch PGCert Ymarfer Bydwreigiaeth Proffesiynol Uwch MSc Ymarfer Gofal Iechyd MSc/PGDip Rhagnodi Anfeddygol PGCert • Ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd • Ar gyfer Nyrsys a Bydwragedd • Ar gyfer Fferyllwyr Ymarfer Nyrsio MSc/PGDip Iechyd y Cyhoedd a Hybu Iechyd MSc/PGDip

Gwybodeg Iechyd MSc/PGDip/PGCert Addysg Feddygol MSc/PGDip/PGCert Ffiseg Ymbelydredd Meddygol MSc Niwrowyddoniaeth Foleciwlaidd MSc*/PGDip*/PGCert*

Darganfyddwch fwy: abertawe.ac.uk/ymchwil

Nanofeddygaeth MSc/PGDip/PGCert Astudiaethau Cydymaeth Meddygol MSc

* Yn amodol ar gymeradwyaeth

Mae Prifysgol Abertawe yn darparu nifer o gyfleoedd a chymhellion i chi astudio drwy gyfrwng y Gymraeg: • Bwrsariaeth £100 ar gyfer astudio 5 credyd cyfrwng Cymraeg • Ysgoloriaeth £1500 am astudio 40 credyd cyfrwng Cymraeg y flwyddyn • Ysgoloriaeth £3000 am astudio 80 credyd cyfrwng Cymraeg y flwyddyn Yn amodol ar argaeledd modiwlau cyfrwng Cymraeg ar y cwrs o’ch dewis. Mae amodau a thelerau’n berthnasol.

Cyfleoedd CYFRWNG CYMRAEG

abertawe.ac.uk/israddedig/ysgoloriaethau

abertawe.ac.uk/arian-bywydcampws

35

Made with FlippingBook flipbook maker