Cylchgrawn Pwls - Cyf 03 Rhifyn Lles

Profodd y pandemig i ni na all unrhyw beth atal arloesedd. Dyma rai o’r pethau a gyflawnwyd gennym o ganlyniad uniongyrchol i Covid-19 a fydd yn parhau i gael effaith gadarnhaol am flynyddoedd i ddod.

PWLS

RHIFYN LLES ROSS DAVEY Wedi ennill gradd BSc mewn Biocemeg Feddygol Myfyriwr Meddygaeth MBBCh

6 PHETH RYDYM WEDI’U cyflawnu

“Ar y dechrau, roeddwn i’n bryderus bod fy nghwrs yn troi at fformat cyfunol gan nad oeddwn i’n siwr sut byddai’n effeithio ar fy astudiaethau. Fodd bynnag, cyn bo hir cefais fanteision i’r math hwn o ddysgu ac rwy’n mwynhau cael sesiynau wyneb yn wyneb sy’n cael eu hategu gan y fformat rhithwir y mae darlithoedd eraill yn ei gymryd. “Gall sesiynau ar-lein ei gwneud hi’n haws cynllunio digwyddiadau eraill yn fy niwrnod, lle ^

byddai’n rhaid i mi ymrwymo fel arall i fod ar y campws am gyfnodau hir rhwng darlithoedd wyneb yn wyneb. Mae llawer o ddarlithoedd rhithwir yn cael eu recordio, sy’n golygu bod cynnwys a addysgir yn fwy hygyrch ac rwy’n gallu ail-wylio’r fideos hyn yn hwylus nes ymlaen er mwyn fy helpu i adolygu ar gyfer arholiadau. Mae addysgu ar-lein yn cynnig safbwynt gwahanol i addysg, sy’n gallu teimlo’n rhyfedd ar adegau, ond wrth baru hynny ag addysgu wyneb yn wyneb mae’n gwneud profiad dysgu pwerus.”

DEWCH I WELD Â’CH ’CH llygaid eich hun

Mwy o gyllid ymchwil

Cyrsiau sy’n dechrau ym mis Ionawr

CYRSIAU/ PYNCIAU

SGWRSIO Â’N MYFYRWYR

Diwrnodau Agored a Gweminarau rhithwir ar alw

Cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith

BYWYD MYFYRWYR

“Byddwn yn bendant yn argymell Prifysgol Abertawe i fyfyrwyr rhyngwladol eraill ar sail faint o gymorth sy’n cael ei ddarparu. Mae’r athrawon a’r staff yma yn hynod gymwynasgar a chyfeillgar - rwy’n gallu siarad â nhw’n uniongyrchol heb unrhyw betruso!“ Hiu Lam Chau, BSc Seicoleg o Hong Kong

TEITHIAU O’R CAMPWS

GWYBODAETH RYNGWLADOL

Dysgu cyfunol

Mwy o leoedd rhyngwladol

RHIENI A GWARCHEIDWAID

6

7

abertawe.ac.uk/diwrnodau-agored

Made with FlippingBook flipbook maker