Næstved - Driftsregnskab for Næstved Luftværnsforening, 1943

b

• £

ftE U P A R T

'

R ev isionskon toret i Næstved

I I . l å f I J E STATSAUT. REVISOR Telf. 1145 6 .

litMfWIOtaOl NttrlA . / • * fflisUtt'OTtftfimS

c£«Vf

....... .

M<«CC ox.der

............ ............ ........................... »iio*! | t

......

gjRU*

IdJ m r»

6 X . t X X , X

m U L s X v s - i

c- v t gYg»X_____________ ______ eiaaS Xft£iafet£ l i t

?« fcc^fei»vO

d r i f t s r e g n s k a b

f o r

.

* s t w e

å

H L u f t v æ r n s f o r e n i n g K ^ . - s « s s s s » s s a s s 3 » » ! a 3 a M s a 8 s a s £ s S » s * s « a M « a 3 S 9 s «

t i e r u n d o r

B “ ° * * ®

K , r l n , i e r «

B

« s k a *

a a m t

H l l h l T O T T M

.

.

.

.

.

:

. .

S a m l e t

S t a t a «

p r . 1 . A p r i l

1 9 4 3 .

........................... ........................................ .

iaaT

.......................

t&SWbW WC®

*»•**

.......................................s»\xm i is i i^ s å 3&SM iitoU

t u t l i & i 111 t o e S w r e

buxzn tfr

S ': i So^ .

.

.......................

................

• , ■ : i * a

................ . . . . . . . . . . .

."s* vt .

is

* n t ■ . » • . . - . * * > . » » « fi;■“■•. * rT ? ^ f *.

Made with FlippingBook - Online magazine maker