Næstved - Driftsregnskab for Næstved Luftværnsforening, 1943

b

• £

ftE U P A R T

'

R ev isionskon toret i Næstved

I I . l å f I J E STATSAUT. REVISOR Telf. 1145 6 .

litMfWIOtaOl NttrlA . / • * fflisUtt'OTtftfimS

c£«Vf

....... .

M<«CC ox.der

............ ............ ........................... »iio*! | t

......

gjRU*

IdJ m r»

6 X . t X X , X

m U L s X v s - i

c- v t gYg»X_____________ ______ eiaaS Xft£iafet£ l i t

?« fcc^fei»vO

d r i f t s r e g n s k a b

f o r

.

* s t w e

å

H L u f t v æ r n s f o r e n i n g K ^ . - s « s s s s » s s a s s 3 » » ! a 3 a M s a 8 s a s £ s S » s * s « a M « a 3 S 9 s «

t i e r u n d o r

B “ ° * * ®

K , r l n , i e r «

B

« s k a *

a a m t

H l l h l T O T T M

.

.

.

.

.

:

. .

S a m l e t

S t a t a «

p r . 1 . A p r i l

1 9 4 3 .

........................... ........................................ .

iaaT

.......................

t&SWbW WC®

*»•**

.......................................s»\xm i is i i^ s å 3&SM iitoU

t u t l i & i 111 t o e S w r e

buxzn tfr

S ': i So^ .

.

.......................

................

• , ■ : i * a

................ . . . . . . . . . . .

."s* vt .

is

* n t ■ . » • . . - . * * > . » » « fi;■“■•. * rT ? ^ f *.

D r i f t s r e g n s k a b

i ^ s i o Y n o i a n o ' i a i v s S l v a r a n -

CE *.-&r iLk- 2L j - . i; il • I .atT

c.MI .IbT

At øi ni s1tra t i on; id verse Kontor a r b e jd e ....................... . • Kontorartikler m. v . Fragt og Porto • . . . . O g ly aningaarbe -3 de? ................... Diverse Mødeudgifter . . . . . . . . . . . . . UddannelsesarbeMe i H jalpetjenesten . . . . . . . . . . . . . . . . . . å&Hgg&l Dansk Luftværnsforenlng . . . . . . . . . . Bidrag t i l D.K.B. ............ ...................... Revision 1941 /42 . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... ................. 10 £,»* Ina te fit.r ljtn /4 2 . . . Overskud overført t i l Kapital Konto A d m i n i s t r a t i o n * å n n o n c e r , ? o r t o , T e l e f o n o g i e j s e r K o n t o r a r t i k l e r m . v . .............................. ... G a l * b u i a & a a r f r e j d e : f o r e d r a g o g f i l a s f o r e v i s n i n g . . • • • « asi u r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U d a n n e l s e a a r b e i d e i U n d e r v i s n i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D i v e r s e U d g i f t e r » D r a g t e r , E m b l e m e r , i - o r b i n d s s a g e r . . M ø d e u d g i f t e r ...................................... . . . . . . ........... B id r a g .................................................. .. V a s k ....................................................... ... ............................. B r a n d v a g t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bioaster .......................... .................... .. Afgift l o ft a f I n d t o g t e r i 1941/42 . O v e r s k u d o v e r f ø r t t i l K a p i t a l K o n t o

275 .91 47 ,95 261 76

350 ,62 796,lo 720 ,83

433«13 5 oo,oo 125*oo

1 . 113,18 151 ,62 433 ,02 1 .5 7 9 ,7 6

Kr. 5 .145 ,13 * mmmmmmmmmmm = a c=

D a n s k e

K v i n d e r s -

a7 ,6o

385 ,41

Æ .Æ

72 ,3o -JltSR

3o7,3o 4o,oo

292 ,7o 9o,9o 9 1 ,7o

4 ,74 6 ,oo 5 7 , 8 o

543 ,84 62 ,65 5 o 2 , 6 o

Kr.

1 .8 4 1 ,8e

tts a x s e a fc a m sea S a a l e t s t a t u s e a c s s s x 3 « G R B a s x a * * 3 S s . x s B a s i i

A k t i v e r

Kassebeholdning*

Luftvsernsforeningen

..........

...........

3 , oo

Indestgaendei Bank og...par-,. girot I^uftværasforeningen........................

...........

2 . 869,47 7 7 1 ,3o

Kvindeudvalget

.........

3*64o,77

Kr. 3 -6 4 3 ,7 7 .

1 . A p r 1 1

1942

-

3 1 . * a r t s

1943 .

f o r e n i n g e n

'

I n d t a g t e r • kontingenter f r a Medlemsår og t i le lu ttend e In st itu t ion er .

4 .7 o 3 ,o o

mftvernndngon* Indtægt ved Mssrkesalg ........................ .................. + Odgifter red j&ærkeealg . . . * .......... 132 ,22 D.K*B* Andel i Overskudet . .......... 178 .3? Piverne Indtægter« Indvundne Bank- og Poet-Giro xienter

8 8 8 , 9 5

ihU2L

378 ,36

............

58 ,77

ttB 9M

B e r e d s k a b .

151»62 5 0 0 , 0 0

Luftværnsforeningen, bl ellemregning . . . . . . . . . . . Luftv*rnsf creningen, B id r a g ..................... . . . . . . . Opvisninger, Fester , Basarer o . l . . . . . . . . . . . . * U d g i f t e r .......... ......................................................... Overskud ved Salg a f E ffekter (Mærkater ot c . ) Andel i Luftvirnsdagena Overskud ........................... s iverse Indt>er* Indvundne Bankrenter

9oo,4o M L J l

7o3,63 97 »73 378,37

5 ,45

Kr. 1 .841 ,80

Capital Kontot ^uftvesrnsforenlnsiem

1 .292 ,71 T .579.76

Saldo 1 . April 1942 ........................................ .. ♦ Overskud i fø lg e D r i f ts r gnakabet ............ Kvindeudval&e 1 1 Saldo 1 . April 1942 ................. . .............................. ♦ Overskud i f s ig e Driftsregnskab for

2 .872 ,47

268,7o i> 02 , 60

771,3a. Kr. 3 .6 4 3 ,7 7 . s a*» » » * as*t ssseae-xss ioranstaaende regnskab har Jeg revideret og fundet i Overens-

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4

Made with FlippingBook - Online magazine maker