Milyon Kadına Mentor: Mentorluk Rehberi

Mentorluk Program ı Hakk ı nda

Milyon Kad ı na Mentor Program ı na Ho ş Geldiniz !

Milyon Kad ı na Mentor Program ı , STEM ( Bilim , Teknoloji , M ü hendislik ve Matematik ) alanlar ı nda ü niversitede okuyan ya da ç al ış an gen ç kad ı nlar ı ( 15 - 25 ya ş ) ve sekt ö r liderlerini dijital bir platform ü zerinden bir araya getirmeyi ama ç layan bir mentorluk program ı d ı r . Program , ABD Ticaret Odas ı ' na ba ğ l ı ABD – T ü rkiye İ ş Konseyi ' nin Women in Business ( İ ş D ü nyas ı nda Kad ı nlar ) ç al ış ma grubu e ş ba ş kanlar ı Ü mran Beba ( Kurucu , Beba Vakf ı ve Partner , August Leadership ) ve Canan Özsoy ’ un ( GE T ü rkiye CEO ’ su ) liderli ğ inde ve proje payda ş lar ı TurkishWIN ve T ü rkiye Odalar ve Borsalar Birli ğ i ( TOBB )’ nin i ş birli ğ iyle hayata ge ç irilmi ş tir . STEMconnector ’ in global deneyimini ve TurkishWIN ’ in geni ş mentor ve menti a ğı n ı dijital platformu BinYaprak ile bulu ş turan program , kurucu destek ç ileri olan Beba Vakf ı , Limak Holding , Logo Yaz ı l ı m , PepsiCo T ü rkiye ve Petrol Ofisi A . Ş .’ nin katk ı lar ı yla ger ç ekle ş mektedir .

Bu program b ü y ü d ü k ç e g üç lenecek , g üç lendik ç e daha ç ok kad ı n ı STEM kariyerlerinde destekleyecektir .

Sizleri bu programda g ö rmekten ç ok mutluyuz . Yola çı kal ı m m ı ?

Milyon Kadına Mentor

MENTORLUK REHBER İ - 202 1

Made with FlippingBook Online document