Milyon Kadına Mentor: Mentorluk Rehberi

Mentorluk Rehberi 2021

Milyon Kadına Mentor

İ ç indekiler

01

Mentorluk Programı Hakkında

02

Mentorluk Rehberinin Amacı

03

Mentorlukla İlgili Temel Bilgiler

04

1:1 Mentorluk İlişkisinde Temel Prensipler

05

Roller ve Sorumluluklar

06

Mentorluk Görüşmeleri için Temel Beceriler

07

İlk Görüşmede Nelere Dikkat Edilmeli?

08

İlişkinin Sonlandırılması

09

Mentorlar için Düşünme Soruları ve Öneriler

10

Mentiler için Düşünme Soruları ve Öneriler

11

Mentor Kontrol Listesi

12

Menti Kontrol Listesi

13

Mentorluk Anlaşması Şablonu

14

Faydalı Linkler

Mentorluk Program ı Hakk ı nda

Milyon Kad ı na Mentor Program ı na Ho ş Geldiniz !

Milyon Kad ı na Mentor Program ı , STEM ( Bilim , Teknoloji , M ü hendislik ve Matematik ) alanlar ı nda ü niversitede okuyan ya da ç al ış an gen ç kad ı nlar ı ( 15 - 25 ya ş ) ve sekt ö r liderlerini dijital bir platform ü zerinden bir araya getirmeyi ama ç layan bir mentorluk program ı d ı r . Program , ABD Ticaret Odas ı ' na ba ğ l ı ABD – T ü rkiye İ ş Konseyi ' nin Women in Business ( İ ş D ü nyas ı nda Kad ı nlar ) ç al ış ma grubu e ş ba ş kanlar ı Ü mran Beba ( Kurucu , Beba Vakf ı ve Partner , August Leadership ) ve Canan Özsoy ’ un ( GE T ü rkiye CEO ’ su ) liderli ğ inde ve proje payda ş lar ı TurkishWIN ve T ü rkiye Odalar ve Borsalar Birli ğ i ( TOBB )’ nin i ş birli ğ iyle hayata ge ç irilmi ş tir . STEMconnector ’ in global deneyimini ve TurkishWIN ’ in geni ş mentor ve menti a ğı n ı dijital platformu BinYaprak ile bulu ş turan program , kurucu destek ç ileri olan Beba Vakf ı , Limak Holding , Logo Yaz ı l ı m , PepsiCo T ü rkiye ve Petrol Ofisi A . Ş .’ nin katk ı lar ı yla ger ç ekle ş mektedir .

Bu program b ü y ü d ü k ç e g üç lenecek , g üç lendik ç e daha ç ok kad ı n ı STEM kariyerlerinde destekleyecektir .

Sizleri bu programda g ö rmekten ç ok mutluyuz . Yola çı kal ı m m ı ?

Milyon Kadına Mentor

MENTORLUK REHBER İ - 202 1

Mentorluk Rehberinin Amac ı

Mentorlu ğ un tam olarak ne oldu ğ unu ve mentorlukla ilgili temel kavramlar Mentorluk ili ş kisinin temel prensipleri olan gizlilik , etik , ili ş ki tasar ı m ı ve ortak sorumluluk konular ı 1 : 1 Mentorluk Program ı n ı n s ü re ç ak ışı Programda mentor , menti ve program y ö neticisi TurkishWIN ’ in rol ve sorumluluklar ı Mentorluk g ö r üş melerinde hem mentor hem de mentiler i ç in temel beceriler İlk g ö r üş mede dikkat edilmesi gerekenler İli ş kinin sonland ı r ı lmas ı na dair bilgiler 1 : 1 Mentorluk Program ı nda size yard ı mc ı olmas ı amac ı yla bu mentorluk rehberini haz ı rlad ı k . Bu rehber ile a ş a ğı daki konularda bilgi edinmenizi sa ğ lamay ı , akl ı n ı zda s ü re ç le ilgili olabilecek her t ü rl ü soruya yan ı t bulabilmenizi ama ç l ı yoruz :

MENTORLUK REHBER İ - 202 1 Mi lyon Kad ı na Mentor

Rehberin devam ı na ;

Hem mentorlar hem de mentiler i ç in yol g ö sterici olabilecek , kendiniz ü zerinde d üşü nmenize ve kendinizi de ğ erlendirmenize yard ı mc ı olabilecek “ D üşü nme Sorular ı ve Öneriler ” b ö l ü m ü ,

Mentorluk s ü recinizi ba ş lat ı rken ( tavsiyemiz 1 . G ö r üş menin sonunda yapman ı z ) kullanman ı z ı ö nerdi ğ imiz Mentorluk Anla ş mas ı ş ablonu ve

Hem mentorlar hem de mentiler i ç in Kontrol Listesi b ö l ü mleri ekledik .

Rehberin sonunda ise “ Faydal ı Linkler ” ba ş l ığı alt ı nda s ü re ç boyunca yararlanabilece ğ inizi d üşü nd üğü m ü z ba ğ lant ı payla ş t ı k :

Programla ve mentorluk s ü reciyle ilgili s ı k ç a sorulan sorular ı n yan ı tlar ı , S ü re ç te ve mentorluk ili ş kisinde rol , sorumluluk , etik davran ış kriterleri ve gizlilik prensibi ü zerine bilgi i ç eren EMCC Global Etik Kod dok ü man ı , Kitaplar Dijital kaynaklar

Haydi ba ş layal ı m :)

MENTORLUK REHBER İ - 202 1 Mi lyon Kad ı na Mentor

Mentorlukla İlgili Temel Bilgiler

Mentorluk alan ı ndaki en ö nemli akademisyenlerden David Clutterbuck , mentorlu ğ u ş u ş ekilde tan ı mlar : “ Mentor , mentinin sahip oldu ğ u bilgeli ğ i ke ş fetmesi i ç in kendi bilgeli ğ ini ortaya koyan ki ş idir .”

Mentorluk ( ak ı l hocal ığı / rehberlik ) ki ş inin sahip oldu ğ u tecr ü be ve belirli bir uzmanl ı k ile kendisinden daha az deneyimli ki ş ilere rehberlik etmesi ve deneyimlerini payla ş mas ı d ı r . Hem mentor ve hem de menti i ç in fayda yaratan ; kar şı l ı kl ı olarak bilgi ve bak ış a çı s ı payla şı m ı na olanak veren bir uygulamad ı r .

Rol ve sorumluluklar ı n net oldu ğ u ; mentor ve mentinin ki ş isel sorumluluklar ı n ı alarak ortakla ş a y ü r ü tt ü kleri , g ü vene dayal ı bir ili ş kidir .

Mentorluk Nedir ?

Etkin dinlemek , a çı k ve g üç l ü sorular sormak , geribildirim vermek ; Deneyim payla ş mak Mentinin konfor alan ı ndan çı karak d üşü nmesine olanak vermek Mentinin geli ş imine odaklanmak , hedeflerine ula ş mas ı yolunda onu cesaretlendirmek , A çı k ileti ş im ve g ü ven ortam ı yaratarak kar şı l ı kl ı öğ renmeye imkan sunmakt ı r .

Mentorluk Ne De ğ ildir ?

Ü cretsiz bir profesyonel dan ış manl ı k hizmeti alternatifi de ğ ildir . Problem çö zme odakl ı bir te ş his ve tedavi yakla şı m ı de ğ ildir . Mentorun kendi do ğ rular ı n ı dayatmas ı , mentinin ad ı na karar vermesi veya çö z ü mler geli ş tirmesi de ğ ildir . Mentinin mentordan ki ş isel yak ı nl ı k veya kariyer sponsorlu ğ u bekledi ğ i bir ili ş ki de ğ ildir .

MENTORLUK REHBER İ - 202 1 Mi lyon Kad ı na Mentor

Mentorluk Neden Önemlidir ?

Mentorluk hem mentor hem de menti i ç in ;

Ku ş aklar aras ı ileti ş imi art ı ran , Etkili ileti ş im ve liderlik becerilerini destekleyen , Kar şı l ı kl ı payla şı mlar sayesinde ki ş isel fark ı ndal ı klar ı n ı g üç lendiren , Ki ş isel de ğ erlerden hareket ederek anlam yaratmaya ve 1 : 1 mentorluk ili ş kisi arac ı l ığı yla daha b ü y ü k ekosisteme – b ü t ü ne hizmet etmeye imkan sa ğ layan bir geli ş im yolculu ğ udur .

Mentor Kimdir ?

Mentor , sahip oldu ğ u bilgi birikimini , mesleki ve hayata dair deneyimini belirli bir uzmanl ı k ile kendisinden daha az deneyimli ki ş ilere aktaran , rehberlik eden ki ş idir .

1 : 1 Mentorluk Program ı kapsam ı ndaki mentorlar :

İ ş hayat ı nda toplamda en az 5 y ı l deneyim sahibi , Çal ış t ı klar ı kurumun sekt ö r ü nden ba ğı ms ı z olarak , STEM ( Bilim , Teknoloji , M ü hendislik ve Matematik ) alanlar ı ndan mezun ve bulunduklar ı ş irkette yine STEM alanlar ı nda g ö revlerde ç al ış an ki ş ilerdir .

Programa erkek mentorlar ı n kat ı l ı m ı n ı destekliyor ve bekliyoruz .

Menti Kimdir ?

Mentorluk hizmetinden yararlanarak , kendini geli ş tirmek isteyen ki ş iler mentilerdir .

1 : 1 Mentorluk Program ı kapsam ı nda mentiler , STEM ( Bilim , Teknoloji , M ü hendislik ve Matematik ) alanlar ı nda ü niversite okuyan , mezun ; bu alanlardan mezun olup yine STEM alanlar ı nda ç al ış an veya ç al ış mak isteyen 18 - 25 ya ş aras ı gen ç kad ı nlard ı r .

MENTORLUK REHBER İ - 202 1 Mi lyon Kad ı na Mentor

1 : 1 Mentorluk İli ş kisinde Temel Prensipler

Gizlilik ve Etik

Mentorluk ili ş kisi a çı k ileti ş im ve g ü ven temelinde ş ekillenen ve ilerleyen bir ili ş kidir . Bunu sa ğ layabilmek i ç in ana unsurlar gizlilik prensibi ve etik ç er ç evedir .

Mentorluk ili ş kisi ba ş lad ı ktan itibaren , s ü re ç boyunca ve s ü re ç sonland ı ktan sonra dahi , mentor ve mentiye dair her t ü rl ü ki ş isel bilgi ve g ö r üş mede konu ş ulanlar gizli kal ı r , 3 . ki ş iler ile payla şı lmaz . Program y ö netimine geribildirim verilmesi gereken durumlarda , gizlilik prensibine sad ı k kalarak ilerlenmesi ö nemlidir . Avrupa Mentorluk ve Ko ç luk Konseyi ( EMCC | European Mentoring and Coaching Council ) mentorluk ili ş kisinde rol ve sorumluluklar ı , etik davran ış ç er ç evesini ve gizlilik prensibini net ve detayl ı bir ş ekilde tan ı mlam ış t ı r . EMCC Global Etik Kod dok ü man ı na bu rehberin sonundaki ba ğ lant ı dan ula ş abilirsiniz .

S ü re ç

1 : 1 Mentorluk Program ı mentor - menti e ş le ş tirmelerinin yap ı lmas ı ndan itibaren ba ş layan 6 ayl ı k bir s ü re ç tir .

6 ay s ü recek 1 : 1 Mentorluk Program ı kapsam ı nda , mentorluk g ö r üş meleriniz i ç in ortalama 6 - 10 saat ay ı rman ı z ı ö neriyoruz . Bu ö nerdi ğ imiz minimum s ü redir , daha fazla g ö r üş me yapmak isterseniz hay ı r demeyiz :) G ö r üş me takvimi ve g ö r üş melerin s ı kl ığı her mentor - menti ili ş kisi i ç inde ihtiyaca g ö re farkl ı l ı k g ö sterebilmekle birlikte , genel anlamda s ü re ç genel anlamda 3 - 4 haftada bir ger ç ekle ş tirilecek 1 - 1 , 5 saatlik mentorluk g ö r üş meleri olarak d üşü n ü lebilir .

MENTORLUK REHBER İ - 202 1 Mi lyon Kad ı na Mentor

E ş le ş meler

Mentor - menti e ş le ş meleri TurkishWIN taraf ı ndan ger ç ekle ş tirilir .

E ş le ş tirmeler yap ı l ı rken :

Mentorun uzmanl ı k alanlar ı , Mentorluk vermek istedi ğ i konular ile mentinin kendini geli ş tirmek istedi ğ i alanlar , Mentorluk almak istedi ğ i mentor adaylar ı na dair tercihleri dikkate al ı n ı r .

İki taraf i ç in de en uygun olabilecek e ş le ş tirme ger ç ekle ş tirilir . E ş le ş tirmeler yap ı ld ı ktan sonra hem mentorlara hem de mentilere bilgilendirme yap ı l ı r .

G ö r üş meler

Mentorluk g ö r üş meleri mentor ve mentinin ortakla ş a belirleyecekleri g ö r üş me platformlar ı ndan online olarak ger ç ekle ş tirilir .

Bilgilendirme ve Anketler

TurkishWIN taraf ı ndan mentor ve mentiler program s ü resince d ü zenli olarak eposta g ö nderimi yap ı l ı r :

Eposta i ç eriklerinde s ü re ç le ilgili bilgilendirmeler , Milyon Kad ı na Mentor Hareketi ile ilgili etkinlik duyurular ı , kat ı labilece ğ iniz farkl ı etkile ş imler , Mentorluk g ö r üş meleriniz ile ilgili ipu ç lar ı ve ö neriler

ile programla ilgili deneyimlerinizi ve geribildirimlerinizi payla ş abilece ğ iniz anketler iletilir .

MENTORLUK REHBER İ - 202 1 Mi lyon Kad ı na Mentor

Roller ve Sorumluluklar

Mentorun Rol ve Sorumluluklar ı

Mentorluk ili ş kisine gereken ba ğ l ı l ığı g ö stermek ve zaman ay ı rmak . G ö r üş me i ç in belirlenen takvime uymak . A çı k ileti ş im ve g ü ven ortam ı n ı sa ğ lamak ; gizlilik ilkesine uygun hareket etmek . Etkin dinlemek , g üç l ü sorular sormak , yap ı c ı bir ü slupla , sayg ı ç er ç evesinde geribildirim vermek ve mentiden geribildirim almaya a çı k olmak . Mentinin g ü ndemine sayg ı duymak , onun g ü ndemiyle ilerlemek . Mentinin hedeflerini belirlemesine g üç l ü sorularla ve farkl ı perspektifler sunarak destek olmak . Sorumluluk alan ı n ı n fark ı nda olmak : Geli ş imin sorumlulu ğ unu mentiye b ı rakmak . Geli ş im konusunda rehberlik etmek ; deneyim payla şı m ı nda bulunmak . Mentiyi farkl ı bak ış a çı lar ı geli ş tirmek i ç in te ş vik etmek ; zaman zaman kar şı l ı kl ı belirlenen s ı n ı rlar dahilinde ve yap ı c ı olarak zorlamak . Ki ş isel s ı n ı rlara , de ğ erlere ve inan ç lara sayg ı g ö stermek . Destekleyici ve cesaretlendirici olmak ; mentinin g üç l ü y ö nlerini ve geli ş imini fark etmek ve takdir etmek . Mentorluk ili ş kisini profesyonel s ı n ı rlar i ç inde tutmak ; Mentiye “ ak ı l vermeye ” Menti ad ı na karar vermeye , Mentiye kendi do ğ rular ı n ı dayatmaya veya Onu y ö nlendirmeye ç al ış mamak . Mentorluk g ö r üş melerini profesyonel ve ili ş kiye sayg ı l ı bir ş ekilde y ü r ü tmek ; G ö r üş meler esnas ı nda i ş le ilgili veya ş ahsi telefon g ö r üş meleri yapmamak Toplant ı y ı b ö lmemek .

MENTORLUK REHBER İ - 202 1 Mi lyon Kad ı na Mentor

Mentinin Rol ve Sorumluluklar ı

Mentorluk ili ş kisine gereken ba ğ l ı l ığı g ö stermek ve zaman ay ı rmak . Geli ş im ve de ğ i ş ime a çı k olmak ; konfor alan ı ndan çı kmaya istekli olmak . Kendi geli ş iminin sorumlulu ğ unu ü stlenmek . Net ve somut ; SMART hedefler belirlemek . Geribildirim almaya ve vermeye a çı k olmak . G ö r üş melere haz ı rl ı kl ı gelmek . A çı k ileti ş im ve g ü ven ortam ı n ı sa ğ lamaya yard ı m etmek ; gizlilik ilkesine uygun hareket etmek . İhtiya ç lar ı n ı n sorumlulu ğ unu almak , a çı k olarak dile getirmek . Mentorluk ili ş kisini profesyonel s ı n ı rlar i ç inde tutmak ; Mentordan kendisine kariyer deste ğ i vermesini , Ki ş isel / duygusal yak ı nl ı k g ö stermesini veya Problemleri çö zmesini beklememek .

Program Y ö neticisi TurkishWIN ’ in Rol ve Sorumluluklar ı

Milyon Kad ı na Mentor Program ı | 1 : 1 Mentorluk Program ı s ü re ç tasar ı m ı n ı n ; g ö zden ge ç irme ve iyile ş tirmelerinin yap ı lmas ı 1 : 1 Mentorluk Rehberi , ba ş vuru formlar ı , bilgilendirici materyal ve programa dair her t ü rl ü dok ü man ı n haz ı rlanmas ı ve payla şı lmas ı . Program duyurusunun yap ı lmas ı . Ba ş vurular ı n toplanmas ı ve de ğ erlendirilmesi . Mentor - Menti e ş le ş tirmelerinin yap ı lmas ı . S ü re ç boyunca d ü zenli aral ı klarla bilgilendirme epostlalar ı n ı n ve anketlerin payla şı lmas ı . S ü recin etkinli ğ inin de ğ erlendirmesi ve raporlanmas ı . Arzu edildi ğ i gibi y ü r ü meyen mentorluk ili ş kilerinde çö z ü m geli ş tirilmesi .

MENTORLUK REHBER İ - 202 1 Mi lyon Kad ı na Mentor

Mentorluk G ö r üş meleri İ ç in Temel Beceriler Hem mentorlar hem de mentiler i ç in gerekli olan ; s ü recin a çı kl ı k , g ü ven ve etkili ileti ş im temelinde ş ekillenmesini ve ilerlemesini sa ğ layacak temel ileti ş im becerileri ş unlard ı r :

Etkin dinleme , G üç l ü sorular sorma , Yans ı tma ,

Geribildirim verme ve alma , Takdir .

Etkin Dinleme

Etkin Dinleme Nedir ?

Mentorluk s ü recinde belki de en kritik beceri , etkin dinleme becerisidir . G üç l ü sorular sorabilmek , fark ı ndal ı k yaratacak yans ı tmalar yapabilmek , yap ı c ı ve nokta at ışı geribildirim verebilmek ve takdir edebilmek ancak etkin dinleme ile m ü mk ü n olur .

Etkin dinlemedi ğ imiz bir konuda sordu ğ umuz sorular , yapt ığı m ı z yans ı tmalar ve verdi ğ imiz geribildirimler ya y ü zeysel olur , ya da do ğ ru noktay ı ı skalar .

Kar şı m ı zdaki ki ş iyi dinlerken , 3 boyutta dinleme yapar ı z .

Birinci boyutta kar şı m ı zdaki ki ş iyi ve anlatt ığı konuyla beraber ; kafam ı z ı n i ç indeki sesi , anlat ı lanlar ı n bizdeki ç a ğ r ışı mlar ı n ı , kendi d üşü ncelerimizi dinleriz . İkinci boyutta dikkatimiz kar şı dad ı r ; anlatt ığı i ç eri ğ e , konu detaylar ı na odakl ı bir dinleme halindeyizdir . Üçü nc ü boyutta ise anlat ı lan “ konunun ve verilerin ” ö tesinde , anlatan “ ki ş iyi ” dinledi ğ imiz ; de ğ erleri , inan ç lar ı ve duygular ı duyabildi ğ imiz derin dinlemeyi ger ç ekle ş tiririz .

Etkin dinleme , hangi boyutlarda dinledi ğ imizin fark ı nda olmak , kendi d üşü ncelerimizi ve yarg ı lar ı m ı z ı – kafam ı z ı n i ç indeki sesleri – k ı sabilmek , ve ger ç ekten anlamaya ç al ış arak , merakla , yarg ı s ı zca dinleyebilmektir .

MENTORLUK REHBER İ - 202 1 Mi lyon Kad ı na Mentor

Etkin Dinlemenin Ön ü ndeki Engeller ve Kendinize Hat ı rlatmalar

Etkin dinlemeyi engelleyen ve bizi ç o ğ unlukla birinci boyuta hapseden engellere baz ı ö rnekler vermemiz gerekirse :

Konu bizim i ç in ilgin ç olmayabilir , hatta s ı k ı c ı olabilir .

Kar şı m ı zdakinin ses tonuna , konu ş ma tarz ı na , kulland ığı kelimelere , belki ş ivesine tak ı labiliriz .

Dikkatimiz da ğı n ı k olabilir , kafam ı z dolu olabilir ; anda olmayabiliriz .

Bize tan ı d ı k olan , bizin i ç in kolay anla şı l ı r ş eyleri dinleme e ğ iliminde olabiliriz .

Ki ş isel ö n yarg ı lar ı m ı z devreye girebilir .

Kar şı taraf ı n duygu y ü k ü olan konular anlatmas ı bizi etkileyebilir .

B ö yle bir durumda etkin dinlemeye ge ç ebilmek i ç in ilk olarak ya ş ad ığı m ı z ş eyin – dinleyemedi ğ imizin – fark ı nda olmam ı z gerekir . Fark ı na varmad ığı m ı z bir ş eyi de ğ i ş tiremeyiz .

Sonras ı nda ,

Kendimizi ana ve oda ğı m ı z ı konu ş tu ğ umuz ki ş iye getirmek ,

Mentorluk g ö r üş mesindeki belirli zaman ı verimli bir ş ekilde kullanmaya odaklanmak ,

Ön yarg ı lar ı m ı z ı ve ki ş isel kal ı plar ı m ı z ı bir yana park etmek ;

Ve en ö nemlisi anlayamad ığı m ı z ve / veya ka çı rd ığı m ı z bir ş ey oldu ğ unda bunu a çı kl ı kla dile getirip soru sorabilme iznini kendimize verebilmek etkin dinlemeyi m ü mk ü n k ı lacakt ı r .

MENTORLUK REHBER İ - 202 1 Mi lyon Kad ı na Mentor

G üç l ü Sorular

Etkin dinlemeden gelen g üç l ü sorular ileti ş imde fark yarat ı r . G üç l ü sorular sorabilmek hem mentorlar hem de mentiler i ç in mentorluk s ü recinin seyrini ve derinli ğ ini belirleyici olacakt ı r .

G üç l ü sorular ı n ö zellikleri nelerdir ?

A çı k u ç lu sorular ( ne , nas ı l , ne zaman , ne kadar , hangi vb .) kapal ı u ç lu ( evet / hay ı r ) sorulara g ö re daha g üç l ü sorulard ı r .

Basit , k ı sa ve net sorular uzun , karma şı k , 2 - 3 c ü mleden olu ş an birle ş ik sorulara g ö re her zaman daha etkili ve g üç l ü d ü r .

Merakla sorulan sorular , y ö nlendirici ve / veya yarg ı bar ı nd ı ran sorulardan daha g üç l ü d ü r . İnsan olarak bizler niyeti sezebilen varl ı klar ı z ; bize sorulan bir sorunun duygusunu ve niyetini hissetme becerisine sahibiz . Dolay ı s ı yla bu kar şı taraf i ç in de ge ç erli :) Ki ş iye odakl ı , ki ş iyi anlamaya ç al ış an ( de ğ erler , g üç l ü y ö nler , inan ış lar , duygu vb .) sorular konu odakl ı ve bilgi toplamaya ç al ış an sorulardan daha derinle ş tirici ve daha g üç l ü d ü r . Yarat ı c ı l ığı tetikleyen , se ç enekleri ç o ğ altmay ı te ş vik eden sorular ( ba ş ka , s ı n ı rs ı z imkan ı n olsayd ı vb .) olas ı l ı klar ı daraltan sorulardan ( o mu , bu mu ? vb .) daha geli ş tirici ve daha g üç l ü d ü r .

MENTORLUK REHBER İ - 202 1 Mi lyon Kad ı na Mentor

Yans ı tma

Yans ı tma ; dinledi ğ imiz konuyu , duyduklar ı n ı z ı ( i ç erik , veri ), duyguyu ve hatta anlat ı c ı n ı n s ö zlerinin ard ı ndaki “ mesaj ı ” anlay ı p kar şı m ı zdakine geri ifade etmektir . İki t ü rl ü yans ı tma yapabiliriz :

Konuyu yans ı tabiliriz : Şu anda ö nemli bir karar a ş amas ı nda oldu ğ unu duyuyorum , do ğ ru mu ?

Duyguyu yans ı tabiliriz : Haks ı zl ığ a u ğ rad ığı n ı ve bunun seni ö fkelendirdi ğ ini duyuyorum , do ğ ru mu alg ı l ı yorum ?

Yans ı tma fark ı ndal ı k yaratmak i ç in sahip oldu ğ umuz en g üç l ü ileti ş im ara ç lar ı ndan biridir . Kar şı m ı zdaki ki ş i , anlat ı rken fark ı nda olmad ığı ş eyleri bizim yans ı tmam ı z sayesinde duyabilir ; bazen s ö yledi ğ imiz ş eyleri ba ş kas ı n ı n sesinden duydu ğ umuzda farkl ı bir ayd ı nlanma ya ş ar ı z :)

Özellikle duygu y ü kl ü konularda yans ı tma yapmak , kar şı tarafa duyuldu ğ unu , anla şı ld ığı n ı hissettirir ve dengeleyici etki yapar .

Bununla birlikte , yapt ığı m ı z her yans ı tma bizden bir ş eyler i ç erir . Ne kadar objektif olmaya ç al ışı rsak ç al ış al ı m duyduklar ı m ı z ı kendi filtremizden alg ı lay ı p yine kendi zeminimizden yans ı tma yapar ı z . Bunun fark ı nda olmak ve yans ı tmalar ı m ı z ı kar şı tarafla teyit etmek ö nemlidir .

MENTORLUK REHBER İ - 202 1 Mi lyon Kad ı na Mentor

Geribildirim

Geribildirim ; de ğ i ş im , geli ş im ve ilerleme yolunda en etkili ara ç lardan biridir . Geribildirim verirken yap ı c ı bir dil kullanmak , ki ş isel s ı n ı rlar ı n bilincinde olmak ve sayg ı ç er ç evesinde hareket etmek gerekir . De ğ i ş im ve geli ş im beklenen bir konuda geribildirim verirken ö zellikle dikkat edilmesi gereken ş ey ; geribildirimin bir i ş in çı kt ı s ı na veya davran ış a verilmesi gerekti ğ idir . Ki ş inin ö z ü ne ( ki ş ili ğ ine , karakterine ) y ö nelik geribildirim vermekten ka çı nmak gerekir . Örne ğ in “ Daha ö zenli olmal ı s ı n , yeterince ö zenli de ğ ilsin ” gibi bir geribildirim verdi ğ imizde , kar şı m ı zdaki ki ş inin ö z ü ne ele ş tiri yapm ış oluruz ; ki bu geribildirim bile de ğ ildir . Kar şı m ı zdakine “ Sen yanl ış s ı n , d ü zeltilmen gerekiyor ” mesaj ı vermi ş oluruz . Kar şı m ı zdaki bu “ geribildirimi ” ya almaz , ya da hakl ı olarak savunmaya ge ç er . Öz ü , ki ş ili ğ i itibariyle kimse yanl ış , bozuk de ğ ildir ; tamir edilmeye veya d ü zeltilmeye ihtiya ç duymaz . Bunun yerine , “ Bunu yapmaya daha fazla zaman ay ı rabilirsin , ü zerinde daha fazla d üşü nebilirsin , xyz konulardaki ö zenini buraya da ta şı yabilirsin vb .” gibi davran ış a y ö nelik geribildirim verdi ğ imizde kar şı taraf ı n bunu almas ı ve i ç selle ş tirmesi daha kolay olur .

Ayn ı ş ekilde biz de , yap ı c ı ve ki ş ili ğ imize dokunmayan , davran ış a ve çı kt ı ya verilen geribildirimleri daha kolay ve rahat alma e ğ ilimindeyizdir .

MENTORLUK REHBER İ - 202 1 Mi lyon Kad ı na Mentor

Takdir

Takdir ; kar şı m ı zdaki ki ş ide var olan g üç l ü y ö nleri , o ki ş iye dair iyi ve do ğ ru olan ş eyleri g ö rmek , onamak ve dile getirmektir .

3 boyutta takdir edebiliriz :

Birinci boyutta ; bir i ş in sonucunu , çı kt ı s ı n ı veya ki ş inin sahip oldu ğ u bir ş eyi takdir edebiliriz . Örne ğ in “ Rapor ç ok g ü zel olmu ş ” veya “ Ceketin ç ok g ü zel .”

İkinci boyutta ; bir çı kt ı y ı / sonucu sa ğ layan davran ışı takdir ederiz . Örne ğ in ; “ Raporu ç ok detayl ı haz ı rlam ış s ı n . Çok dikkatli analiz etmi ş sin ” veya “ Çok g ü zel bir se ç im yapm ış s ı n , g ü zel bir uyum yakalam ış s ı n ”

Üçü nc ü boyutta ; bir davran ışı m ü mk ü n k ı lan ki ş ilik ö zelli ğ ini – ki ş inin ö z ü n ü – takdir ederiz . Örne ğ in “ Çok ö zenli bir insans ı n , ç ok ç al ış kan bir insans ı n ” veya “ Çok zevkli bir insans ı n , estetik duygusu ç ok geli ş mi ş birisin ”

Verilen takdir , ki ş inin ö z ü yle ne kadar ili ş kilendirilirse , o kadar etkili olur .

MENTORLUK REHBER İ - 202 1 Mi lyon Kad ı na Mentor

İlk G ö r üş mede Nelere Dikkat Edilmeli ?

İlk G ö r üş menin Önemi ve Kapsam ı

Her ili ş kinin ba ş lang ı c ı ç ok ö nemlidir . Bu sebeple mentorunuz / mentiniz ile ger ç ekle ş tirece ğ iniz ilk g ö r üş me , ili ş kinizin nas ı l ş ekillenece ğ i ve s ü recin nas ı l ilerleyece ğ i konusunda belirleyici olacakt ı r .

1 : 1 Mentorluk Program ı kapsam ı nda ; mentorluk yolculu ğ u boyunca ileti ş ime mentilerimizin liderlik etmesini istiyoruz .

Bununla birlikte , her ili ş ki ortakl ı kla tasarlan ı r ve y ü r ü t ü l ü r . Dolay ı s ı yla hem mentor hem de mentinin ili ş kinin tasar ı m ı nda ve geli ş iminde pay ı ç ok b ü y ü kt ü r .

A çı kl ı k ve g ü ven temelinde ş ekillenen bir mentorluk ili ş kisi i ç in , her iki taraf ı n da kendisini olabildi ğ ince a çı k ve do ğ all ı kla ortaya koyabilmesi ö nemlidir .

İlk g ö r üş mede ele alman ı z ı ö nerdi ğ imiz ba ş l ı klar ş u ş ekildedir :

Tan ış ma Aran ı zdaki ili ş kinin tasar ı m ı n ı n yap ı lmas ı Lojistik bilgilerle ilgili kararlar ı n al ı nmas ı ( g ö r üş me s ı kl ığı , online g ö r üş me platformu , tarih , saat vb .), İ ş leyi ş in netle ş tirilmesi ,

Hedeflerin belirlenmesi , Beklentileriniz , ç al ış ma tarzlar ı n ı z , rol ve sorumluluklar ı n ı z ü zerine anla şı lmas ı , S ü re ç teki geli ş im ve ilerlemeleri takip edebilece ğ iniz bir y ö ntem belirlenmesi .

Bu konularda netle ş me sa ğ land ı ktan sonra , mentorluk ili ş kinizi resmile ş tirmek ve bir ç er ç eve sa ğ lamak i ç in mentorluk anla ş man ı z ı yapman ı z ı ö neriyoruz . Rehberin son b ö l ü mlerinde bulaca ğı n ı z Mentorluk Anla ş mas ı ş ablonundan yararlanabilirsiniz .

MENTORLUK REHBER İ - 202 1 Mi lyon Kad ı na Mentor

Mentorlar İ ç in İlk G ö r üş me İpu ç lar ı

İlk g ö r üş me ö ncesinde a ş a ğı daki konular ü zerinde d üşü nmeniz yararl ı olur :

Kendinizi nas ı l tan ı taca ğı n ı za y ö nelik haz ı rl ı k yap ı n . Mentorluk ili ş kisinde sizin i ç in temel prensiplerin neler oldu ğ u hakk ı nda d üşü n ü n . Mentorluk s ü recinde nas ı l bir anlam buldu ğ unuz ü zerine d üşü n ü n . Ortak y ö nler ve farkl ı la ş an y ö nlerinizin neler olabilece ğ ini d üşü n ü n . Bu konu ş malar ili ş kinin ba ş lat ı lmas ı ve g üç lendirilmesine yard ı mc ı olur . Mentinize hangi konularda deneyim payla şı m ı yapabilece ğ iniz ve katk ı sa ğ layabilece ğ iniz ü zerine d üşü n ü n . G ö r üş melere haz ı rl ı kl ı gelmek ve ileti ş ime liderlik etmek mentilerimizin sorumlulu ğ udur . Fakat siz bir sonraki ba ş l ı kta mentiler i ç in payla ş t ığı m ı z ilk g ö r üş me ipu ç lar ı b ö l ü m ü ne de g ö z atabilir , mentinin zorland ığı n ı ya da t ı kand ığı n ı hissetti ğ iniz bir yerde sohbetinizi ilerletmek ve derinle ş tirmek i ç in bu ba ş l ı klardan yararlanabilirsiniz .

Mentiler İ ç in İlk G ö r üş me İpu ç lar ı

Kendimi nas ı l tan ı t ı rd ı n ı z ? Çal ış ma ge ç mi ş inizi nas ı l ö zetlersiniz ? G üç l ü y ö nleriniz nelerdir ? Hangi alanlarda geli ş meye ihtiyac ı n ı z oldu ğ unu d üşü n ü yorsunuz ? Sizin i ç in hayatta ö nemli olan ş eyler neler ? Mentorunuzla ilgili neleri bilmek istersiniz ? Mentorluk s ü recinden beklentiniz nedir ? Mentorluk ili ş kisinden beklentiniz nedir ? Mentorluk s ü recini d üşü nd üğü n ü zde , ö n g ö rd üğü n ü z zorluklar neler olur ? F ı rsatlar neler olur ? Bu yolculukta kendinizden ne bekliyorsunuz ? Mentorunuzdan beklentiniz nedir ? Neler ( hangi davran ış lar , yakla şı mlar ) bu s ü re ç te sizi destekler ? Ön ü m ü zdeki 6 ay i ç inde hangi becerilerinizi geli ş tirmek istiyorsunuz ? İlk g ö r üş me ö ncesinde a ş a ğı daki konular ve sorular ü zerine d üşü nerek bir ö n haz ı rl ı k yapman ı z ı ö neriyoruz :

MENTORLUK REHBER İ - 202 1 Mi lyon Kad ı na Mentor

İli ş kinin Sonland ı r ı lmas ı

1 : 1 Mentorluk Program ı 6 ay s ü rer . Normal ş artlarda 6 ayl ı k s ü re i ç erisinde mentorunuz / mentiniz ile toplamda en az 6 - 10 saatlik mentorluk g ö r üş melerini tamamlad ığı n ı zda ve ba ş lang ıç ta belirlenen hedeflere ula şı ld ığı nda s ü re ç sona erer . Tabii siz kar şı l ı kl ı olarak daha uzun s ü re g ö r üş meye karar verdiyseniz , daha ö nce de belirtti ğ imiz gibi , hay ı r demeyiz :) Standart bir ş ekilde sonland ı r ı lan s ü recin sonras ı nda ili ş kinin ve ileti ş imin devam edip etmeyece ğ i ; edecekse ne ş ekilde ve hangi s ı kl ı kta devam edece ğ i gibi konular tamamen mentor ve mentinin karar ı na b ı rak ı lm ış t ı r . Programa kat ı l ı m 6 ayl ı k s ü re boyunca en az 6 - 10 saatlik bir zaman taahh ü d ü gerektirir . Bununla birlikte , gerek mentorlar gerekse mentiler ç e ş itli sebeplerle g ö r üş meleri sonland ı rmak isteyebilirler .

Peki g ö r üş meleri hangi durumlarda sonland ı rabilirsiniz ve b ö yle bir durumda yapman ı z gerekenler nelerdir ?

Gizlilik İlkesine Ayk ı r ı Davran ış : Mentorluk g ö r üş melerinde gizlilik esast ı r . G ö r üş me i ç eri ğ i ve ki ş ilere dair bilgiler 3 . Ki ş ilerle payla şı lmamal ı d ı r . Gizlili ğ in ihlal edildi ğ i durumlarda g ö r üş meleri sonland ı rma hakk ı na sahipsiniz . Bu durumda info @ turkishwin . com adresinden bizimle ileti ş ime ge ç ebilirsiniz . Etik D ışı Davran ış lar : Mentorluk s ü re ç leri eti ğ e uygun y ü r ü t ü lmesi gereken s ü re ç lerdir . Ç ı kar ç at ış mas ı , uygunsuz ili ş ki vb . durumlar ı n ya ş anmas ı durumunda g ö r üş meleri sonland ı rma hakk ı na sahipsiniz . B ö yle bir durumda info @ turkishwin . com adresinden bizimle ileti ş ime ge ç ebilirsiniz . Daha detayl ı bilgi i ç in bu dok ü man ı n sonundaki EMCC Global Etik Kod dok ü man ı n ı inceleyebilirsiniz .

Ekstra Durumlar : Hayatta her ş ey olabilir . Sa ğ l ı k , i ş de ğ i ş ikli ğ i , ailevi sebepler vb . ö n g ö r ü lemeyen geli ş meler ile birlikte , mentorluk s ü recini devam ettiremeyece ğ inizi hissedebilirsiniz .

Bu durumda ; s ü reci tamamlaman ı za yard ı mc ı olabilecek çö z ü m ö nerileri i ç in ve / veya s ü reci sonland ı rmak i ç in bizden destek isteyebilirsiniz : info @ turkishwin . com Tabii b ö yle bir durumda ö ncelikle mentorunuz / mentinizle ileti ş ime ge ç meniz ve durumu a çı kl ı kla payla ş man ı z ö nemli .

MENTORLUK REHBER İ - 202 1 Mi lyon Kad ı na Mentor

Mentorlar İ ç in D üşü nme Sorular ı ve Öneriler

Mentorluk s ü recinde mentorluk verece ğ iniz alandaki bilgi birikimi ve deneyiminiz kadar , ki ş iler aras ı ileti ş im becerilerinizin de kritik ö neme sahip oldu ğ unu unutmay ı n .

Mentorluk a çı kl ı k ve g ü ven temelinde ş ekillenen öğ renim ve geli ş im ortakl ığı d ı r . A çı kl ı k ve g ü ven ortam ı n ı destekleyecek olan ş ey , sizin yakla şı m ı n ı z , davran ış lar ı n ı z ve ileti ş im becerilerinizdir .

Bu a çı kl ı k ve g ü ven ortam ı n ı sa ğ layabilmek ve iyi bir mentor olma yolunda sizi desteklemesi i ç in , hem i ş hem de ö zel ya ş ant ı n ı zdaki “ kendiniz ” ile ilgili ş u sorular ü zerinde d üşü nebilirsiniz :

İyi bir dinleyici miyim ? Etkin dinleyebiliyor muyum ? Oda ğı m ı ne kadar kar şı tarafta tutabiliyorum ? Oda ğı m ne kadar kendimde ve kendi s ö ylemek istediklerimde ? Sorular ı m ne kadar a çı k ? Ne kadar kar şı taraf ı anlamaya , onu d üşü nd ü rmeye ve perspektifi geni ş letmeye y ö nelik sorular soruyorum ? Ne kadar ve / veya hangi durumlarda kapal ı , yarg ı bar ı nd ı ran sorular sorma ve se ç enekleri daraltma e ğ ilimim var ? Geribildirim vermeye ve almaya a çı k m ı y ı m ? Geribildirimi ne kadar yap ı c ı ve sayg ı ç er ç evesinde verebiliyorum ? Geribildirim al ı rken ne kadar rahat ı m ? Hangi durumlarda geribildirimi kabul edebiliyorum , hangi durumlarda savunmaya ge ç me e ğ ilimim var ? İnsanlar ı takdir edebiliyor muyum ? Kar şı mdakinin g üç l ü y ö nlerini , geli ş imini ne kadar g ö zlemleyebiliyor ve fark edebiliyorum ? Bunlar ı ne kadar a çı kl ı kla dile getirip takdir edebiliyorum ? Kendimi ne kadar takdir edebiliyorum ? Kendimin ne kadar fark ı nday ı m ?

Ve tabii ki bahsetti ğ imiz g ü ven ve a çı kl ı k ortam ı n ı tesis etmek ve s ü rd ü rmek i ç in gizlilik ve profesyonellik olmazsa olmazd ı r :

Gizlilik prensibini daima hat ı rlay ı n ve gizlili ğ i ihlal edebilecek davran ış lardan ka çı n ı n . Profesyonel bir ili ş ki i ç inde oldu ğ unuzu daima hat ı rlay ı n ; tan ı mlanan ili ş ki ve rollerin ö tesinde , ili ş kiyi suiistimal edebilecek davran ış ve taleplerde bulunmamaya ö zen g ö sterin .

MENTORLUK REHBER İ - 202 1 Mi lyon Kad ı na Mentor

Mentiler i ç in D üşü nme Sorular ı ve Öneriler

Mentorluktan En İyi Şekilde Faydalanmak i ç in

Mentorluk almay ı istemeniz , bu yolculu ğ a çı kmaya istekli olman ı z s ü rece taahh ü t etmi ş olman ı z g ü zel .

Mentorluk ili ş kisi a çı kl ı k ve g ü ven temelinde ş ekillenen , kar şı l ı kl ı öğ renme ve geli ş im ili ş kisidir . Burada iki kritik nokta var : Geli ş im ve A çı kl ı k & G ü ven .

Geli ş imin ilk ad ı m ı ki ş isel fark ı ndal ı kt ı r . Sizi baz ı sorularla kendiniz hakk ı nda d üşü nmeye davet ediyoruz :

Mentorluk s ü recinden ve mentorunuzdan ne bekliyorsunuz ? Hangi alanlarda geli ş mek ve ilerlemek istiyorsunuz ? İhtiyac ı n ı z ı ve bu do ğ rultuda hedeflerinizi net olarak belirleyin ; sizin ad ı n ı za mentorunuzun belirlemesini beklemeyin . Hedefinizi netle ş tirme konusunda mentorunuz size destek olabilir , ama sizin ad ı n ı za karar veremez . Hayat sizin hayat ı n ı z , geli ş iminiz sizin sorumlulu ğ unuz :) Kendinizden ne bekliyorsunuz ? Geli ş ime ne kadar a çı ks ı n ı z ? Konfor alan ı n ı zdan çı kmaya ne kadar isteklisiniz ? Geribildirim almaya ne kadar a çı ks ı n ı z ? Geribildirim verme konusunda ne ö l çü de rahat hissediyorsunuz ? Hangi durumlarda zorlan ı yor veya savunmaya ge ç iyorsunuz ? Bir zorlukla , engelle kar şı la ş t ığı n ı zda veya de ğ i ş ime fark ı nda olmadan diren ç g ö sterdi ğ inizde ne yapacaks ı n ı z ? Kendinizi nas ı l motive edeceksiniz ? Yararlanabilece ğ iniz i ç sel kaynaklar ı n ı z neler ? Mentorunuzdan nas ı l bir destek talep edeceksiniz ? Mentorluk s ü recine 6 ayl ı k bir taahh ü tte bulunmaya , mentorluk ili ş kisinde ileti ş imin liderli ğ ini ü stlenmeye ne kadar haz ı rs ı n ı z ? Haz ı rl ı kl ı olmak ve zorland ığı n ı z zamanlarda yolda kalabilmek i ç in neye ihtiyac ı n ı z var ?

MENTORLUK REHBER İ - 202 1 Mi lyon Kad ı na Mentor

A çı kl ı k ve g ü ven ili ş kisini olu ş turmak mentorunuzun oldu ğ u kadar sizin de sorumlulu ğ unuzdur .

Kendinizi tan ı t ı rken , ihtiyac ı n ı z ı ve hedeflerinizi dile getirirken kendinize ve mentorunuza kar şı a çı k ve d ü r ü st olman ı z s ü recin etkinli ğ i a çı s ı ndan ö nemli . Ki ş isel sorumlulu ğ unuzu alman ı z , kar şı n ı zdaki ki ş iden akl ı n ı z ı okumas ı n ı veya sizin ad ı n ı za karar vermesini beklememeniz gerekti ğ ini hat ı rlay ı n .

Gizlilik prensibini daima hat ı rlay ı n ve gizlili ğ i ihlal edebilecek davran ış lardan ka çı n ı n .

Profesyonel bir ili ş ki i ç inde oldu ğ unuzu daima hat ı rlay ı n ; tan ı mlanan ili ş ki ve rollerin ö tesinde , ili ş kiyi suiistimal edebilecek davran ış ve taleplerde bulunmamaya ö zen g ö sterin .

SMART Hedef Belirlemek

Hedeflerinizi belirlemenin ilk ad ı m ı , ihtiyac ı n ı z ı n ve ne istedi ğ inizin fark ı nda olmakt ı r . Bunu netle ş tirdikten sonra , sizi ula ş mak istedi ğ iniz noktaya ta şı yacak hedefleri belirlemek anlaml ı olur . Hedefleri belirlerken SMART y ö ntemini kullanman ı z ı tavsiye ediyoruz . SMART kavram ı , İngilizce Specific ( Belirli , spesifik ), Measurable ( Öl çü lebilir ), Achievable / Attainable ( Ula şı labilir ), Realistic ( Ger ç ek ç i ) ve Time Bounded ( Zaman S ı n ı r ı Olan ) kelimelerinin ba ş harflerinden olu ş ur .

S ü re ç ten maksimum yarar sa ğ lamak i ç in hedeflerinizin SMART kriterlerine uydu ğ undan emin olun :

( S ) Net , belirgin , somut olmas ı ; ç ok genel veya mu ğ lak olmamas ı . ( M ) Öl çü lebilir olmas ı ; bu hedefe ula şı p ula ş mad ığı n ı z ı somut olarak ö l ç ebilece ğ iniz bir kriter olmas ı ( davran ış de ğ i ş ikli ğ i , beceri kazan ı m ı , performans ö l çü t ü vb .). Ula şı labilir olmas ı ; sizin mevcut bilgi , birikim , deneyim ve yetkinli ğ iniz ç er ç evesinde ü zerinde ç al ış abilece ğ iniz ve ula ş man ı z ı n m ü mk ü n oldu ğ u bir hedef olmas ı . ( R ) Ger ç ek ç i olmas ı ; sizin mevcut ger ç ekli ğ iniz ve durumunuzda ger ç ekle ş tirebilece ğ iniz hedefler olmas ı . ( T ) Zaman s ı n ı r ı n ı n olmas ı ; ü zerinde ç al ış mak ve ger ç ekle ş tirmek i ç in belli bir zaman ı n tan ı mlanm ış olmas ı ; ucu a çı k ve belirsiz olmamas ı .

MENTORLUK REHBER İ - 202 1 Mi lyon Kad ı na Mentor

Mentor Kontrol Listesi

1 : 1 Mentorluk Rehberini okuyun .

Mentorluk E ğ itimi videomuzu izleyin .

S ı k ç a Sorulan Sorular sayfam ı za g ö z at ı n .

Mentorluk g ö r üş melerinde gizlilik , etik davran ış ç er ç evesi ile ilgili bilgilendi ğ inizden emin olun : EMCC Global Etik Kod

TurkishWIN ’ den gelen program bilgilendirme epostalar ı n ı takip edin .

İlk g ö r üş meden ö nce kendinizi mentinize nas ı l tan ı taca ğı n ı z ı d üşü n ü n .

Mentinizden beklentilerinizin ne oldu ğ unu ; ve kendi s ı n ı rlar ı n ı z ı ( g ö r üş me konular ı , ileti ş im ara ç lar ı , saatler , gizlilik , ç al ış ma tarz ı vb .) belirleyin .

Mentinizin sizden beklentilerini öğ renin .

G ö r üş melere ve ili ş ki y ö netimine mentinizin liderlik etmesini ö neriyoruz . Fakat mentinizin zorland ığı n ı hissederseniz konu ş may ı ilerletmekten ve sorular sormaktan ç ekinmeyin .

Mentinizin mentorluk s ü reci ve / veya mentorluk kavramlar ı ile ilgili sorular ı olup olmad ığı n ı öğ renin ; varsa cevaplay ı n .

Gizlilikle prensibini mentinizle konu ş un ; onun izni ve onay ı olmadan kendisine ve g ö r üş melere dair hi ç bir bilgiyi payla ş mayaca ğı n ı z ı n alt ı n ı ç izin . G ö r üş melere gereken zaman ı ay ı r ı n . Planlanan g ö r üş me tarihi ve saatlerine uyun . De ğ i ş iklik yapman ı z gerekirse mentinizi mutlaka bilgilendirin , sebebini a çı klay ı n ve yeni tarih ö nerinizi payla şı n .

Mentorluk anla ş mas ı ü zerinde mentinizle birlikte ç al ışı n ; 1 . G ö r üş menin sonunda doldurun .

G ö r üş melerde geli ş im sorumlulu ğ unun kendisinde oldu ğ unu , g ö r üş melere g ü ndemle gelmesinin ö nemli oldu ğ unu mentinize hat ı rlat ı n .

Geli ş tirmek istedi ğ i her bir alanda , hem mevcut durumunu ve hem de ula ş mak istedi ğ i yeri sorgulamas ı n ı sa ğ lay ı n . Sorular ı n ı z ve yans ı tmalar ı n ı zla d üşü nmesini te ş vik edin .

Kendini tan ı mas ı n ı n , g üç l ü y ö nlerini ve geli ş im alanlar ı n ı n fark ı nda olmas ı n ı n ö nemini payla şı n .

Kendi g üç l ü ve geli ş meye a çı k y ö nlerinizden yeri geldik ç e ö rnek vermeniz gerekebilir , ne tip ö rnekler payla ş abilece ğ inizi d üşü n ü n .

Her g ö r üş menin ba şı nda , bir ö nceki g ö r üş mede al ı nan aksiyonun takibini yap ı n ; fakat sorgulama hissi vermekten ka çı n ı n . “ Bununla ilgili neredesin ? Neler yolunda gitti ? Nerelerde zorland ı n ? Neye ihtiyac ı n var ?” gibi sorularla takip yapabilirsiniz . Her g ö r üş menin ba şı nda , mentinizin getirdi ğ i g ü ndemi net bir g ö r üş me hedefine d ö n üş t ü r ü n . “ Bununla ilgili , bu g ö r üş mede neye ula ş mak istiyorsun ?”

Ö ğ retmek , tavsiye vermek ve y ö nlendirme yapmaktan ka çı n ı n ; dinleyen , soru soran , te ş vik eden , rehberlik eden tarafta kalmaya ç al ışı n .

Geli ş imi ve g üç l ü y ö nleri fark edin , yans ı t ı n ve takdir edin .

G ö r üş melerde daha ç ok konu ş an taraf ı n siz olmad ığı ndan emin olun .

G ö r üş melerin sonunda , ele ald ığı n ı z konu ile ilgili ataca ğı ilk ad ı m ı n ne olaca ğı n ı netle ş tirmesine destek olun .

Bir sonraki g ö r üş menin tarihini belirledi ğ inizden emin olun ; sorumluluk mentidedir , fakat gerekirse hat ı rlat ı n .

İli ş kiniz boyunca birbirinizin s ı n ı rlar ı na , ba ş ta anla ş t ığı n ı z davran ış ve ileti ş im ç er ç evesine uygun davran ı n .

Menti Kontrol Listesi

1 : 1 Mentorluk Rehberini okuyun .

Mentorluk E ğ itimi videomuzu izleyin .

S ı k ç a Sorulan Sorular sayfam ı za g ö z at ı n .

Mentorluk g ö r üş melerinde gizlilik , etik davran ış ç er ç evesi ile ilgili bilgilendi ğ inizden emin olun : EMCC Global Etik Kod

TurkishWIN ’ den gelen program bilgilendirme epostalar ı n ı takip edin .

İlk g ö r üş meden ö nce kendinizi mentorunuza nas ı l tan ı taca ğı n ı z ı d üşü n ü n .

Mentorunuzdan beklentilerinizin ne oldu ğ unu ; ve kendi s ı n ı rlar ı n ı z ı ( g ö r üş me konular ı , ileti ş im ara ç lar ı , saatler , gizlilik , ç al ış ma tarz ı vb .) belirleyin .

Mentorluk s ü recinden ne bekledi ğ inizi , hangi alanlarda geli ş mek istedi ğ inizi , hedeflerinizin neler olabilece ğ ini d üşü n ü n .

Mentorunuzun sizden beklentilerini öğ renin .

G ö r üş melere ve ili ş ki y ö netimine sizin liderlik etmenizi ö neriyoruz . Mentorluk s ü reci ve / veya mentorluk kavramlar ı ile ilgili sorular ı n ı z varsa mentorunuza sormaktan ç ekinmeyin . Gizlilikle prensibini mentorunuzla konu ş un ; onun izni ve onay ı olmadan kendisine ve g ö r üş melere dair hi ç bir bilgiyi payla ş mayaca ğı n ı z ı n alt ı n ı ç izin . G ö r üş melere gereken zaman ı ay ı r ı n . G ö r üş me organizasyonu ve takibi sizin sorumlulu ğ unuzdad ı r . Planlanan g ö r üş me tarihi ve saatlerine uyun . De ğ i ş iklik yapman ı z gerekirse mentorunuzu mutlaka bilgilendirin , sebebini a çı klay ı n ve yeni tarih ö nerinizi payla şı n .

Mentorluk anla ş mas ı ü zerinde mentorunuz birlikte ç al ışı n ; 1 . G ö r üş menin sonunda doldurun .

S ü re ç te geli ş im sorumlulu ğ unun sizde oldu ğ unu , g ö r üş melere haz ı rl ı k yaparak ve bir g ü ndemle gelmenin ö nemli oldu ğ unu hat ı rlay ı n .

G üç l ü yanlar ı n ı z , geli ş im alanlar ı n ı z ile ilgili detayl ı ca d üşü n ü n , mentorunuz ile a çı kl ı kla payla şı n .

Hedeflerinizi SMART olarak belirleyin .

İlham almak ve perspektif kazanmak i ç in , mentorunuza soru sormaktan ç ekinmeyin . Kendi g üç l ü y ö nlerinden veya geli ş im alanlar ı ndan ö rnek vermesini isteyebilirsiniz . Mentorunuzun rol ü n ü n öğ retmek , tavsiye vermek veya y ö nlendirme yapmak olmad ığı n ı ; dinleyen , soru soran , te ş vik eden , rehberlik eden tarafta olaca ğı n ı hat ı rlay ı n . Mentorunuz sizin kendi yolunuzu ve çö z ü mlerinizi bulman ı za destek olacak .

G ö r üş melerde daha ç ok konu ş an taraf ı n siz oldu ğ undan emin olun . Sadece mentorunuzu dinlemekle yetinmeyin .

G ö r üş melerin sonunda , ele ald ığı n ı z konu ile ilgili ataca ğı ataca ğı n ı z ilk ad ı m ı somut olarak belirledi ğ inizden emin olun .

Bir sonraki g ö r üş menin tarihini belirledi ğ inizden emin olun ; sorumlulu ğ un sizde oldu ğ unu hat ı rlay ı n .

İli ş kiniz boyunca birbirinizin s ı n ı rlar ı na , ba ş ta anla ş t ığı n ı z davran ış ve ileti ş im ç er ç evesine uygun davran ı n .

Mentorluk Anla ş mas ı Şablonu

A ş a ğı daki ş ablon , size ö rnek te ş kil etmesi ve yol g ö sterici olmas ı amac ı yla payla şı lmaktad ı r . Kendi ihtiyac ı n ı za g ö re eklemeler , d ü zenlemeler yapabilirsiniz .

Mentorluk Anla ş mas ı

Ama ç ve İ ç erik

Bu anla ş ma …………………… ( Mentor ) ve …………………… ( Menti ) aras ı nda ; Mentor – Menti ili ş kimizi resmile ş tirmek , mentorluk ili ş kimizin ikimiz i ç inde etkin , verimli ve arzu edilen sonu ç lar ı yaratacak ş ekilde ilerlemesini destekleyecek ana noktalar ı netle ş tirmek i ç in yap ı lm ış t ı r . Mentorluk g ö r üş melerinde uygulama prensipleri , mentor ve mentinin sorumluluklar ı , gizlilik , ili ş kinin sona ermesine y ö nelik hususlar ve kar şı l ı kl ı taahh ü tler bu anla ş man ı n i ç eri ğ ini olu ş turmaktad ı r .

Mentorluk G ö r üş meleri

Mentorluk ili ş kisi 1 : 1 Mentorluk Program ı kapsam ı nda 6 ay s ü recek ; s ü re ç boyunca en az 6 - 10 saatlik mentorluk g ö r üş mesi ger ç ekle ş tirilecektir .

Mentorluk g ö r üş meleri …………………… ( platform ) ü zerinden online olarak ger ç ekle ş tirilecektir .

G ö r üş melerimiz ………………………………………… ( 3 haftada 1 , ayda 1 , 1 , 5 ayda 1 vb .) s ı kl ı kta ger ç ekle ş tirilecek ş ekilde planlanm ış t ı r .

G ö r üş melerimiz ortalama …………………… ( 1 saat , 1 , 5 saat vb .) s ü recektir . G ö r üş melerin organizasyonu , takvimlerin olu ş turulmas ı , davetin g ö nderilmesi ve takibi mentinin sorumlulu ğ undad ı r .

G ö r üş meler aras ı nda …………………… ( s ı kl ı k , haftan ı n belirli g ü nleri , belirli saatler vb .) …………………… ( telefon , online platform , e - mail vb .) ü zerinden ileti ş ime ge ç ebiliriz . Veya G ö r üş meler aras ı nda ekstra bir ileti ş im kurmamay ı kararla ş t ı rd ı k .

G ö r üş melerin iptali ve / veya ertelenmesi ………………………………………… durumlarda m ü mk ü nd ü r .

Mentorluk İli ş kisinde Beklentiler

Mentor olarak s ü re ç ve ili ş kiden beklentim : ………………………………………… Mentor olarak mentiden beklentim : ………………………………………… Menti olarak s ü re ç ve ili ş kiden beklentim : ………………………………………… Menti olarak mentordan beklentim : …………………………………………

Mentinin Geli ş im Hedefleri

Mentorluk ili ş kimiz s ü resince ü zerinde ç al ış mak ve geli ş im sa ğ lamak i ç in belirledi ğ imiz hedefler ş unlard ı r : 1 .

.…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

2 . 3 .

Mentorun Sorumluluklar ı

Mentorluk ili ş kisine gereken ba ğ l ı l ığı g ö stermek ve zaman ay ı rmak . G ö r üş me i ç in belirlenen takvime uymak . A çı k ileti ş im ve g ü ven ortam ı n ı sa ğ lamak ; gizlilik ilkesine uygun hareket etmek . Etkin dinlemek , g üç l ü sorular sormak , yap ı c ı bir ü slupla , sayg ı ç er ç evesinde geribildirim vermek ve mentiden geribildirim almaya a çı k olmak . Mentinin g ü ndemine sayg ı duymak , onun g ü ndemiyle ilerlemek . Mentinin hedeflerini belirlemesine g üç l ü sorularla ve farkl ı perspektifler sunarak destek olmak . Sorumluluk alan ı n ı n fark ı nda olmak : Geli ş imin sorumlulu ğ unu mentiye b ı rakmak . Geli ş im konusunda rehberlik etmek ; deneyim payla şı m ı nda bulunmak . Mentiyi farkl ı bak ış a çı lar ı geli ş tirmek i ç in te ş vik etmek ; zaman zaman kar şı l ı kl ı

belirlenen s ı n ı rlar dahilinde ve yap ı c ı olarak zorlamak . Ki ş isel s ı n ı rlara , de ğ erlere ve inan ç lara sayg ı g ö stermek .

Destekleyici ve cesaretlendirici olmak ; mentinin g üç l ü y ö nlerini ve geli ş imini fark etmek ve takdir etmek . Mentorluk ili ş kisini profesyonel s ı n ı rlar i ç inde tutmak ; Mentiye “ ak ı l vermeye ”, Menti ad ı na karar vermeye , Mentiye kendi do ğ rular ı n ı dayatmaya veya Onu y ö nlendirmeye ç al ış mamak . Mentorluk g ö r üş melerini profesyonel ve ili ş kiye sayg ı l ı bir ş ekilde y ü r ü tmek ; G ö r üş meler esnas ı nda i ş le ilgili veya ş ahsi telefon g ö r üş meleri yapmamak , Toplant ı y ı b ö lmemek .

Mentinin Sorumluluklar ı

Mentorluk ili ş kisine gereken ba ğ l ı l ığı g ö stermek ve zaman ay ı rmak . Geli ş im ve de ğ i ş ime a çı k olmak ; konfor alan ı ndan çı kmaya istekli olmak . Kendi geli ş iminin sorumlulu ğ unu ü stlenmek . Net ve somut ; SMART hedefler belirlemek . Geribildirim almaya ve vermeye a çı k olmak . G ö r üş melere haz ı rl ı kl ı gelmek . A çı k ileti ş im ve g ü ven ortam ı n ı sa ğ lamaya yard ı m etmek ; gizlilik ilkesine uygun hareket etmek . İhtiya ç lar ı n ı n sorumlulu ğ unu almak , a çı k olarak dile getirmek . Mentorluk ili ş kisini profesyonel s ı n ı rlar i ç inde tutmak ; Mentordan kendisine kariyer deste ğ i vermesini , Ki ş isel / duygusal yak ı nl ı k g ö stermesini veya Problemleri çö zmesini beklememek .

Gizlilik

Mentorluk ili ş kimizin ba ş lamas ı ndan itibaren , s ü re ç boyunca ve s ü re ç sonland ı ktan sonra dahi , birbirimize dair her t ü rl ü ki ş isel bilgi ve g ö r üş melerimizin i ç eri ğ i gizli kalacak , 3 . ki ş iler ile payla şı lmayacakt ı r .

Taahh ü tler

Mentor olarak s ü rece ve mentorluk ili ş kisine y ö nelik taahh ü tlerim :

1 ...……………………………………………………………………………………

2 .……………………………………………………………………………………

3 .…………………………………………………………………………………....

Menti olarak s ü rece ve mentorluk ili ş kisine y ö nelik taahh ü tlerim :

1 ...……………………………………………………………………………………

2 .……………………………………………………………………………………

3 .…………………………………………………………………………………....

Anla ş ma i ç eri ğ inde belirtti ğ imiz

Mentorluk g ö r üş mesi uygulama prensiplerine uyaca ğı m ı z ı kabul ediyoruz .

S ü re ç ten ve birbirimizden beklentilerimizi ne bir ş ekilde ifade etti ğ imizi kabul ediyoruz .

S ü rece ve birbirimize verdi ğ imiz taahh ü tleri yerine getirmek i ç in gerekli zaman ı ve eme ğ i vermeyi kabul ediyoruz .

Mentorluk s ü resince mentinin belirlenen geli ş im hedefleri ü zerinde ç al ış aca ğı m ı z ı kabul ediyoruz .

S ü re ç teki rol ve sorumluluklar ı m ı z ı kabul ediyoruz .

Gizlilik prensibine uygun davranmay ı kabul ediyoruz .

Mentor …………………………………….

Menti ………………………………………

İmza …………………………………………

İmza …………………………………………

Tarih …………………………………………

Tarih …………………………………………

Faydal ı Linkler

S ı k ç a Sorulan Sorular

S ı k ç a Sorulan Sorular ve Yan ı tlar ı

EMCC Global Ko ç lar , Mentorlar ve S ü perviz ö rler i ç in K ü resel Etik Kod

EMCC Global Etik Kod Dok ü man ı n ı n T ü rk ç e versiyonu i ç in t ı klay ı n ı z .

Kurumlar

EMCC – European Mentoring and Coaching Council

( Avrupa Ko ç luk ve Mentorluk Konseyi ): https :// www . emccglobal . org /

EMCC T ü rkiye ( Y ö nderlik ve Ko ç luk Derne ğ i ): https :// emccturkey . org /

International Mentoring Association : https :// mentoringassociation . org /

MSF Mentoring and Coaching Hub : https :// mentoring - coaching . msf . org / en /

MENTORLUK REHBER İ - 202 1 Mi lyon Kad ı na Mentor

Faydal ı Linkler

Kitaplar

Sorular ı n G ü c ü – Sorular ı n ı De ğ i ş tir , Hayat ı n De ğ i ş sin , Marilee G . Adams , GOA Yay ı nlar ı

Bir Sanat ve Bilim Olarak Ko ç luk , Marilyn Atkinson – İngilizce E - book i ç in : The Art & Science of Coaching : Inner Dynamics of Coaching

Do ğ ru Geribildirim – Mesaj ı n ı z ı Nas ı l Olu ş turur ve İletirsiniz ?, Sloan R . Weitzel , U ğ ur Kariyer Merkezi ( Fikirlerden Eylemlere K ı lavuz Kitaplar Dizisi )

Uygulamadaki Y ö netici i ç in Astlar ı n ı za Geribildirim Sa ğ lamak , Raoul J . Buron , Dana MacDonald - Mann , U ğ ur Kariyer Merkezi ( Fikirlerden Eylemlere K ı lavuz Kitaplar Dizisi ) Uygulamadaki Y ö netici i ç in Kesintisiz Geribildirim – Nas ı l Ula şı l ı r ? Nas ı l Kullan ı l ı r ?, Karen Kirkland , Sam Manoogian , U ğ ur Kariyer Merkezi ( Fikirlerden Eylemlere K ı lavuz Kitaplar Dizisi )

Performans i ç in Ko ç luk , John Whitmore , Paloma Yay ı nlar ı

Koaktif Ko ç luk , Laura Whitworth , Karen Kinsey - House , Henry Kinsey - House , Philip Sandahl , MediaCat Yay ı nlar ı

İnsan ı Tan ı m Sanat ı , Alfred Adler , Say Yay ı nlar ı

Ya ş am ı n Anlam ve Amac ı , Alfred Adler , Say Yay ı nlar ı

Ben OK ’ im – Sen OK ’ sin , Thomas A . Harris , MD :, Okuyanus Yay ı nlar ı

Şiddetsiz İleti ş im , Marshall B . Rosenberg , PhD ., Remiz Kitabevi

MENTORLUK REHBER İ - 202 1 Mi lyon Kad ı na Mentor

Ak ış – Mutluluk Bilimi , Prof . Dr . Mihaly Csikszentmihayli , Buzda ğı Yay ı nevi

Kendini Arayan İnsan , Rollo May , Okuyanus Yay ı nevi

İnsan ı n Anlam Aray ışı , Viktor E . Frankl , Okuyanus Yay ı nevi

S ı n ı rlar , Dr . John Townsend , Dr . Henry Cloud , Koridor Yay ı nlar ı

Biri Beni Dinliyor , Dilek Y ı ld ı r ı m Akg ü n , Optimist Yay ı nlar ı

Y ö netimde Ko ç luk Yakla şı m ı , Demet Uyar & Gamze Acar Bayraktaro ğ lu , Galata Yay ı nlar ı

Mentorluk – Birlik ve Bilgelik Sanat ı , Dr . R ı za Kad ı lar , Özlem Balkan , Kerasus Yay ı nlar ı

Al ış kanl ı klar ı n G ü c ü ( The Power of Habit : Why We Do What We Do in Life and Business ) / Charles Duhigg

Yeni Liderler , Daniel Goleman , Annie Mckee & Richard Boyatzis

Help Them Grow or Watch Them Go : Career Conversations Organizations Need and Employees Want , Beverly Kaye & Julie Winkle Giulioni

Helping People Change : Coaching with Compassion for Lifelong Learning and Growth , Richard Boyatzis

Dijital Kaynaklar

BinYaprak Mentorluk Yaz ı lar ı ve Videolar ı

UN Women , Mentoring in the Workplace : Mentoring Manual

UNM Mentoring Institute Blog : https :// mentor . unm . edu / blog

Mentorloop Blog : https :// mentorloop . com / blog /

Mentoring Works Blog : http :// mentoring - works . com / blog /

MSF Mentoring and Coaching Hub : YouTube Kanal ı

MENTORLUK REHBER İ - 202 1 Mi lyon Kad ı na Mentor

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36

Made with FlippingBook Online document