Telefonnøgle Næstved 1965

Baarse (790) - Bindebjærg (780) 127 Jensen Kn. Ove, pelst., Gishale pr. P. i« ~ i.Mar » 8lft^er, pr. P. 4» - HJ„ slagterm., kreatJwll, pr. P. * " ff1®1!' *dr„ Pr- P. IH - Ba!>km , Baarse pr. P. 48 - Sostr. iw. og N. (Baarse købmd.h.). 88 Jørgensen Oern., gdr., Baarse Veater. skov pr. L. ,1? * ”enr * Pf- P. 137 - Poul, gdr., Fjernhøjgård, pr. P. ??r Z Ra‘ p > pcl8t • pr. P. 1 ■' ’ Knudsen B. Lindegård, Bårse pr. P. 168# *• A. Knudsen*« maskinfabrik A S, Baanae. J45 * T\ værkforer, Bårse pr. P. 180 i“ Dtmlcgaard, *• fontr be«., Bu« ► g« . KS.V'.™lr"lr,' ln*'. Bu«, os - Kai, Caltex>8ervlce pr. P m-Cbr.gdr, R,.hy prPL.P- J? “ i p7 *dr • Pr p 81 I g r * ky***rd, pr. L. 4 i KK2* p’anU^wJ*r, pr. L. * dfl:,’prep.0e‘aUt,0n- t***™ R,,nd* W MMZZn Ven r\Sdri R‘*by pr- L « «SBJtetnSFw 09 I ni P a P" f”r8te,®r('r. Vosta pr. P. lis i* A^'’81fcrtner, Brrestevnng pr. T. *70 I KAH ’fi1* ’ ?^rB® Vesterskov pr. L - SSt'SSfe "*T pr“,t<‘,n-prL »0 oisen Hans Mayland, gdr, pr p *1? " £££* P Z PC,*L. Baarse Vesterskov pr. L. ]ss=r&.iacr&*r-f- 28 - Ellen, frk., Mindet pr L. in? ‘ Sz g£r" Skov*rd-. Melteskov pr. P. 103 - Ejv. Necrup, gdr., Maglehojg. pr “ 41v - 1. Bo polst., Bårse Vestersk. pr _ |“

218

219 31 Hansen Ejn., gdr., Snertlnge ih - Hans, gdr, Dalgaard, Orumlese. 82 - Hans, gdr, Hastrup pr P. lv - Henry, gdr, Dybkærgaard, Neble 27 - Jens A Jacob, gdr., Grumløse. 30 - Mar., gdr., Grumløse Overdrev, 8 - Orla, fru, Båbjergg., Grumløse, 79 - Verner, gdr., Lykkesholm pr Lu 21 - Signe og Alma, Grumløse. 13 - l\, handelsmd., Grumløse 6. 88 - H., skovløber, Hastrup skov pr. P. 35 - J, snedkermester, Grumløse. rløe f// n 88u Hasling Hans V., gdr., Neblø. 3 Hastrup Andelsmejeri pr. P. 67 Jacobsen J. P„ pclst, Nebls. 68 Jensen Hans. eksp, Neble pr. L. 62 - Hartv., gdr, Hastrup pr. P 60 - P., forp. Toftegård, Neble. 20 - Hanne, gdr, fru, Hastrup pr. P. 14- H., gdr, Annexgaard, Orumlese 4 - Karl, gdr. Skovly, Hastrup pr. P. 83 - Kn, gdr, Hastrup pr. P. 56x - Chr, pclst, Grumløse. Su - Hans Peter, pclst, Neble. 23 - Johs, vognmand. Grumløse 86 Jessen C. A, gdr, Snertlnge. 6 Johansen Georg. Haabjergg, Grum* løse. 25 Jørgensen Carl E., Neble Bageri. 43 - 3. P„ fdr, Stenlyg, Grumløse. 86v - Chr, pclst, Neble. 63 Klrk Asger, gdr, Grumløse. R o «« mi |(0* Præstø depot Telf. Præstø 480, 57 Larsen A„ gdr, Snertlngo Motleg. 72 - Gunnar, gdr, Hastrup pr. P. 24 - Kr, købmd, Hastrup pr. P. 78 - Laur, pclst, Snertlnge 81 Ludvlgsen Ejn , gdr, Pllegd , Oruml 66 Nielsen Jens, forp, Hastrup pr 1*. 26 - Jørgen A, gdr, Grumtøse 36u - Lars, gdr, Hastrup pr. P. 9 - Edith, husejer, fru, Neble pr. L. lx - Ounn, pclst, Neble. 77 Olsen O, pclst, Grumløse pr. L 71x Pedersen Relnh, gdr, Orumløee 76 - N. C, pclst, Grumløse Overdrev 65 Petersen Ksi j, tømrermester, Grumløse pr. L. 11 - Elisabeth, fru, Grumløse 68 Petersen Ejn, gdr, Grumløse. 7 - Rleh, gdr, »ndt»L]erggoafd. 88 - H. C, murermester, Orumløøø. 2 - Chr, sognefoged, sognerådsfmd, Orumløee 10 - Rtch, vejmand, Orumløee 80 Rasmussen Asg, gdr. Grumi. pr L 38 - Herm, gdr, Vestervg, Neble. 37 - Kaj Frede, gdr, Skovgaard, Ha­ stnap pr. P. lu - Larø, gdr, Vesterv, Neble. 09 - K, pclst, Vesterv, Orumlø^. ly - Niels Chr, pclst, Neble.

Blndebjarg (780) - Bregne »Jerg (748) lft Schunck Chr. P„ pclst, Neble pr. L. 90 Sellebjerg M, gdr, H**trup pr P. 09 Skov O, pclst, Svinninge pr. L. 22 Sørensen E. HM brøndborer, Hastrup pr. P. 22 Sørensen H. P,smedem, Hastrup pr.P 70 Thomsen H. Gottlieb, bogholder, Sværdborg Mark. 36v True Frode, gdr, Hastrup pr. P.

104 Ptdei*pr p' PCl,t" frU' Baar®° Run % " Jf1®1® p - Pcl8t * pl p m . øxn®8. tømrerm., Baarse 85 Poulsen Allan, gdr., U. Eje pr. P. lOx - Johs., gdr., Skovbo pr. P. 122 2ulst Rn» d,r* Melteskov pr. T 33 Rasmussen H„ gdr., Dalsgrd, pr. p 2 * " Yrfdr*V *-*rkhdegrd, Risby pr. L - Agnes, fru, pr. p. r 12 “ £*, husejer, Baarse. ** Kaj, pclst. Gishale pr. p. JS1 Pcl-t * Dyrlev pr. P. I2y Rlshygaard, pr. L. 11 « ^for Vordlnifborif, Pr*,! Kontort''1 O-O un.lt 74 Stanek Mleczek, gdr., nr P 88 Sydsjælland* Dratrnktlonfiaiuil A/ b Miaidldle, flatræ pr. P 117 8o"fer«raard Kr., maak.m., gdr., ScT se q bJor88*wird, Rlsbv pr. L. 82 Sørensen H. P. brondborer, pr. T. 6B I Vejgrd., pr. F 65 ,ru* Baarse pr. P. TapyM»rno> Ornecæntml. ”• wppornuj, 2S». Runddel pr. p. *2 BfiSrS °'«- JN Mollelund pr. L. .li tttrøMÆpr' r ,43 SS"« b T*

E

F

Ilrpffnebifrg:

G

I itnilsnumer (03) 748. Pr. H betyder pr. Hyllinge øvrige postadresser pr. Næstved.

Aben: Hverdage: 7 20. Helligdage 8 -16. Centralbestyrer: Peter Larsen, Fodby. KTAS delegeret: Smedem. H. Christensen, Fodby 130 Andersen Damefrakkcr, Vallensved. 81 - Frants Boreby, forp, præsteg. Fodby. 195 - Hans P, gdr. Mølleg, Lund. 131 - Johs, gdr. Vallensved. 165 - H. P, gdr. Lund. 78 - Herman, gartner, Bistrup. 281 Andersen Holger, Kyse Koger! tljnmucslngtnlng udføres. 22 - Chr. J, købnid. Fodby. 188 - Charles, pclst, Vallensved, 144 - Herluf, smed. Vallensved. 56u - Arthur, tomrersv, Guderup pr. N AriæjdHgivørnøH tllykki^fors., inspektoratet, Løv nr, 3. Insp. Pwler Nielsen. 8 Bach H, gdr, Evensgaard. 262 Bentsen Jørg, Ing, Hollose pr. N. Hx Bistrup Ornerent ral Aksel Petersen. 108 Hist rap Pony-Rideskole Pony. og rideheste købes og sælges 38 Bistrup Savværk, v. fru E. Pedersen. 240 Brandt Kurt. lærer, Vallensved cen­ tralskole. 17 Brlnth Johan, forstander, Fodby. 25 =J Jj U £3 =J j'J Bistrup Brugs pr. Næstved. 34u BUlow M, frugtavler, Bistrup. 58 Bæktnosegård 64x Christensen Kaj. forp, Bistrup 132 - Gem, gdr. Vallensved. 106 - Jørgen, gdr, Ettebjerggård, Glide. nip pr. N 107x - Har. Luret, pclst. Fodby.

H

K

L

M

N

I^indsnutiter (08) 7(10 Pr. P. betyder Præstø. .. .Dvrtge postadr.: pr Lundby oSrjssÆ5r.: „vj° *- 1 «. KTAu ri i Hertn. Olsen, pM4HEf. "nLLJ to»rner-J?rm., gdr. Herm Rasmussen, Neblo. ANDELS VASK R/NSIVING * j W i .. fcrp.. OrumlMp :: * ^,m.on• 8?dr. Hastrup pr. P 1» - Olaf, grlr., Grumløse P y;J ~ *• D . l>en*lonist. N«‘ble. 40 - Jorg., vognmd., Hastrup pr. P. 17 n222" H'u.tri.p pr. i 17 Clirl.tlnn-wri Kurt, bygnu-ofa-r. uniml—e pr7T! --------- 28 c «S! o SI u 5 S’ BlndebJer* lo •modom . Orumlosø. 2 Carl‘ *dr * Oeumløse. roxc Oldopof, llf.TnppornnJw 41 84 OrttmliscBmf»lon>niwf

O-R

T-V

tit}- H’* 8m®dp,n<,*ter* 104 - Karl, værkfører. 264 Christiansen Marie, frk. Kyse gi. central. 208 - L. P, vejmand, Vallensved,

NR FORT.

. P. pr. L.

Made with FlippingBook - Online magazine maker