Telefonnøgle Næstved 1965

I FREM RADIO OG FJERNSYN Ringstedgade 8 *+**»ø^ * 7214 40 MORKEBERG 770276 Østergades Farvehandel - Næstved - Telefon

1964 n z

TAXA

MM \ rr^rtJL

A

92. art/mug i » i ; O iih uiis |V|i Kontor: Falticagården, l

marts #00.#

B

fli* ou lefon 720968 * 72 09 31

pltmnog Ucltorv 5, t<

f e###*»i inlrrrMMe *

• • • ■»#•#* uf el mrtllrm til (|f|| Dansk Revisorforening M«* triillgal liiurrgiatrH muler lioulni ini: ng mlalon

/ 0 ■ 1

É> il

RENSERI FARVERI

rr BENT RASMUSSEN m>>

(0*5W

ri

— '"v- /&|) e X

ZANKER RENSNING AXELTORV GØYERNES GAARD TELF. 72 1 3 32 DØGNET RUNDT har TAXA alfid en vogn parat TAXA 724001 RAMSHERRED 4 RING og vi er der med det samme! EKKO RADIO TELEFON 72 1300 • ct . MourrnioApt • •

RINGSTIDGADE 25 TELF. 72 1111

Lygter — Udityr

lyddempert og ror

*

7 tuj 'Lu ^ y

?!

PF Christensen s San ys • ^^mAJUimMb£/u • utiadtuid/tudfcnAS NDR. F ARI MAGSVEJ 19 NÆSTVED TELEFON

- --* I

II!

r »»i É 9 1 F ^ o 9 * 3 * 1 u O. q S P

TELEFON

FOLKEVOGNEN DODGE - ROVER - BMW ■ KINDHKSTEGADK 22 P£RNtflS£N NÆSTVED Ove Christensen entllttidnianleg Elev»tomn|*g Ntananlag Metwmlif iaMrilag Vinlvtfker Keleanleg 1% olaillfltf IO TVII.

Specialv »»k'ttd for elmotorer autorlektriik »amt ethvtrt elektromekanik

I Ji OO apparat

1964

Overformynderiet* lånebeøtyrelse: For­ mand: Hofjægermester H. Collet, Lund- bygaard. Tlf. Lundby 1. Taksation af ejendomme, hvori ønskes lån af overformynderimidler: For landkredson: Odr, Lars P. Olsen, Glumsø. Odr. Th. Larsen, Ulstrup, Uf. Skelby 60 Husejer Holger Andersen, Vrangstrup. Gdr. Ejner Pille, Rønnebæk pr. Næstved, tlf. Næstved 724501. Tøm­ rermester Laurits Hansen, Spragclselille pr. Herlufmagle, tlf. Tybjerg 68 u. Overepldemlkommlsslonen for Præstø amt* Formand: Amtmand S. Wechseluann, Næstved, tlf. 721400. Ben stAende voldgiftsdomstol for Præstø amt 1 tvistigheder ang. handel med hus­ dyr: Formand: Dommer Erik Schouen- borg, Stege. Næstved retskreds: Forp. Niels Erik Wlssing, Saltø. Forp. Knud Jacobsen, Torpe pr. Herlufmagle. Gdr. Hans Olsen, Vester Egesbore. Gdr. Frinmdt Jensen, Arløso. Odr Aine Han­ sen, Langevrna. Gdr. Henning Olsen. Fugb-bjerg Sognefoged Alfred Jørgen­ sen, NAby. Gdr. Laurits Jespersen, Vrids- løse. Gdr. Frederik Jensen, Sandby. Medlemmer af Søretten for Næstved rets­ kreds er: Overmaøklnmcster F. C. Bor- ring, havneassistent K. H. Mortens n og maskinmester P. Klrk, alle af Næ.stx >d. Formand for Naturfrednlngsnævnet for Præstø amtørådskrods: Dommer Wor- saae, Vordingborg. AalegAnlsntrvn: Fiskeeksportør Anker Lar­ sen, Klint holm Havn. Fisker Niels Frost, Fakse Llp. Vejkrydsudvalg i h. t. lov nr. 28 af 1. fe­ bruar 1930: Amtmand 8. Wechselmann. Næstved, formand, tlf. 721400. I .andviPsensk«immlsaortsf«irmanrf: Dommer Halkov, Næstved. Tlf. 720682, I andvæørnsnævn: Næstved retskr«>

Arbejdstilsynets Næstved kreds, Fabriks- tilsynet : Fahrikinspektør E. B. Eriksen, Ramsher- red 18. Kontortid 8-13. Tlf. 720840. Aiewtveri kommune Borgmesterkontoret: Teatergade 8 Kon­ tortid 10-13 samt fredag 16 17,30 og lørdag 10-12. Borgmesteren personlig: 10,30-12,30 (lørdag 10,80-12), Samtlige kommunale kontorer: Næstved rådhus, Teatergade 8, tlf. 721900. Kon­ tortid 10-13, lørdag 10-12 samt fredag 16-17,30. Kæmner: Arne Thomsen, tlf. privat 721843. Byrådet: Borgmester 8v. Hansen. VordtngborgveJ 2A. tlf. 721204. Direktør William G. Jen­ sen, LindebJerggårdsveJ 22, tlf. 721619. Maskinpasser Gyimar Bengtson, Moscvcj 2 st. v., tlf. 721933. Fru Laura Hansen. RlagkildeveJ 10. tlf. 721853. Murermester Chr. Lauridsen, Bag Bakkerne, tlf. 721946. Varmemester Børge Larsen, Vor- dingbnrgvej 23, tlf. 721218. Tømrer Pe- tor Christensen. BlrkholmveJ 9, tlf. 720672. Fru Ellen Hcmmingsen, Skytte­ marksvej 13, tlf. 725363. Arbejdsmand Jørn Schæffer, Teatergade 4. tlf. 721561. Postmester Niels Kari Hvldberg, Farl- magsvej 41, tlf 721606. Civilforsvarsleder Knud Tv«>de Hansen, MoscveJ 21, tlf 722081 Maskinarbejder Otto Lund Peter­ sen. Baldersvej 10, tlf. 722108. Trafikkon­ trollør Nicolaj Andersen, FixveJ 1, tlf. 721662, Sneiiker Johan Otto Hass, Falke­ vej 7, tlf. 723760. Arbejdsmand Holger Petersen, OøtenfeldtsvcJ 6, tlf. 722415. Kommunal* revisorer: Rejserevlsor Harald Hansen, Toatergade 4, tlf. 723676 Bank­ kasserer N. Wagner Sørensen, Danavej 33. tlf. 723626. Byrådsøekretær: Translatør S. E. Elvang. Skyttemarksvej 103, tlf. 721746. Ligningskommissionen: Ekspeditlonssekre- tier Wotmer Petersen, Nygårdsvej 37. Kontroiheøtyrer Peter Olsen, Teatergade 1. Ilavneassistf nt Kr. Mortensen. Karrø- bækvej 30 Tømrermester Frede Knudsen, Rugvicnget 26. Premierløjtnant Otto Jør­ gensen, Sagasvej 18, niikkenslagennester Aksel Jensen, Ramsherred 19. tlf. 720942. Murermester V’. A aben hus Christensen, Rugvænget 8. Skatteinspektør: Vagn B. Sørensen, tlf. 720768. K«mimunAle ndvnlg: Den førstnævnte er formand. Kusse- og regnskahsudvalget: Borgmeste­ ren, G. Bengtson, O. l und Petersen, Wil­ liam G. Jensen, Chr. (Lauridsen. Havneudvalget: Borgmesteren. O. Bengt- son, Borge Larsen, William O. .lensen, Chr. Indridsen. stads- og hm ih 'ingeniør: E. B Andersen, tlf. 722602. Valgudvalget: Borgmesteren, G. Bengt­ son, O. Lund Petersen, William G, Jensen, Chr ) iaurldsen. B«>ligni’vi*ningsudvnlgctt Borgmesteren, Nicolaj Andersen, M. Konrad Hansen (grundejerrepræsentant) og pens. pante­ foged Martin Hansen (lejerrepræsentant) samt G. Bengtson (repræsentant I bolig- selskabssagcr). t

Eget glassliber! værksted for blyarbejde

I +»r

Alt glarmester- arbejde udføres FARIMACSVEJ 7 . TELEFON 720943

IKonlreviwfor Præstø amtskommune, Næstved og Herlufsholm kommuner og Sorø amt

A_X L

Pni'Mo iimi

(Motorvejskontoret), FariinagsvcJ 12, NfPstvc«l, tlf 72:; 120 AmtøveJInspektør, cand. polyt U. F1- Bchcr-Raamusaen, Næstved, tlf. 720407. Civilingeniør Knud I. Poulsen, Næstved, tlf 723699. Vejingrnlørert V. Ørum, Næstved, tlf. 720657. Gunnar Jensen. Kalvehave, telf. Kalvehav« 155. 8. H Jørgensen, Herfølge, tlf. Herfølge 210 . Præstø Amts Vandinspektorat: Civilingeniør A Jensen, Præstøvej 78, Næstved, tlf. 722785. Amtsrt vlsor: Revisor af øognekommuner nes regnskaber. Ernst Hansen, Præstø- vej 84. Næstved, tlf. 721357 og 720357. AmlsarkHektøøt N. C). Ammttrbøll, Amtmandsgade 2. Tlf. 723932. Prlvattlf. 720802. Amtslæge og kredslæge: I/Oøchly Jacobsen, tlf 724801. Kredslæge: Hilmer Rasmussen, Vording­ borg, tlf. Vordingborg 822. Amt stuen (stempclpaplrudøatf): Axeltorv, Baltlcag&rden. Kontortid 9 12 og 13 15, lørdag 9 12,00. Tlf. 723262. Amtsllgnlngslnspektoratet: Amtallgnlngs- lnspeJctor, rand. Jur. P. Urne, Bkowæn- get 1, Næstved. Tlf. 721892 AmtsskatterAdet: Se under amtsllgnlngs­ lnspektoratet. Skatterådet for Næstved skattekreds: Tlf. 722819 Ak.vldrAdi't for Præstø amtsrådskreds' skyldklods. Formand: Amtsrådsmedlem Ejner Jensen, Fakso. Tlf. Fakse 280, privat 272. Næstved Vurderingskreds: Formand murer­ mester Andera Hanøen, KUdemarksveJ 53. Tlf. 720337. Ilusmandsbnigskommlsslonen: Print. Viggo Johansen. 8t. Heddinge Mark, formand Odr. Albert Schiøler, Toksværd. Odr, Imur. Jensen, Askeby (stedfortrædei). Pelst. Otto Petersen, Kalhy. Pelst. Akaøl Hannen, Tornemark, Kønnede (stedfor­ træder). I

Amtmand over Pra*stø amt: S. Wechaelmann, tlf. 721400, prlv. 722401. Amtskontoret pA Amtsgaarden: Kontortid 9 1«, lørdag 9 12. tlf. 721400. AmturådJMPkrctnr og kontorchef, cand. Jur. P. H. Høyrup, tlf. privat 721141. SkolerAdssekret ær or amt afuldmægtig, cand. Jur. K. Dambrck, tlf. privat 721079. HkoUdtrektlonaaekr« tær, amtsfuldmæg- tig, cand. Jur. E. Mlchaclscn, tlf. privat 721788. Amtsfuldm. N. Lorche-Thoms«n, tlf. privat 722375. Amtsfuldmægtig, cand. Jur. Laurs Sørensen, tlf. privat 725390. Præstø Amtsråd: Sognerådsformand Ejner Jensen, Fakse, tlf. Fakse 272. Skaiterådsformand Jens Aage Larsen, Ebbeskov pr. Eak.te, tlf. Fakse 80. Frøhandler Niels Hansen, Her­ følge, tlf. Herfølge 54. Arbejdsmand Jo­ hannes Andersen, Ht. Spjcllcrup pr. Ka­ rise, tlf. Vemmetofte 65*. Landmand Ver­ ner I^arsen, Herluf Illo pr. Hcrlufmaglc, tlf. Hcrlufmnglc 181. Brødforhandler Harly Matil, HjerlobJerg pr. Stege, tlf. 813314 Parcellist Carl Jensen, Ørslev pr Vordingborg, tlf. Ørslcv 20. Murermcslor F. Lysholt Hansen, Fakso Ladeplads, tlf. P. Ladepi. 158. Tømrermester Laurits Hansen, Mpragelsø pr. Herluf magio, tlf. Tybjerg 6811. Gårdejer Albert Petersen. IIArbølle pr. Askeby, tlf. 817268. Parcel­ list Vilhelm Hansen, Itodu pr. Haslev. 1 ru Gerda Olsen, Vlndlngegaard pr. Klar. ikov tlf Klarskov 3. HognerAdsformaml i . C. Petersen, Skibblnge pr. Pruste, tlf. Præstn 372. Amtsskolekonsiilent: Ingemann Petersen, Glumsø, tlf. 26. Specialundervisningen I Prssslø amt: Kon­ sulent H. Tejsen Lykke, GI. Holsted, tlf Næstved 721902. Centrals) gelmNet og Amtssygehuset I Næstseøi fte und« r bogstav A og CI navneregister: Næstved. Præøtø Amta Wjlnspcktorat, Rlngøtedgade 78, Ntøøtvød, tlf. 720199.

h

v<

la

c-n

r *«1

&

1964

Brandkommissionen: Borgmesteren, P. Christensen, Holger Petersen, Chr. Lau­ ridsen. Udenfor byrådet: Politimesteren, brandinspektøren, bygningsinspektorer og murermester Aabenhus Christensen. Brandinspektør: J. V. Petersen, tlf. 721142. Iluslejenævn: Kontorchef, cand. jur. F, H Høyrup, trafikkontrollør Nicolaj Ander­ sen, maler Arnold Pedersen. 8ekrctær: Kæmner A. Thomsen. Sundhedskommissionen: Politimesteren, Hol­ ger Petersen, Ellen Hcmmingscn samt amtslæge Lesehly Jacobsen og læge J. Daugaard. Dommerkontoret åbent daglig 9-18, Tlf. 720662. Dommer: A. Ifalkov, Bolig. Købmagcr- gade 13. Tlf. 723604. Dommerafdelingskontoret 1 Fuglebjerg: Åbent hver fredag 13-16. Tlf. Fuglebjerg 154. Bitingstedet t Fuglobjerg (kommunesko­ len): Retsdag 2. og 4. onsdag t hver må­ ned. Tlf. Fuglebjerg 209. Politiet: Politigården. Ramsherred 3. tlf. 721448 (omst. til samtlige kontorer). Ordenspolitiet (døgnvagt). Politikontoret, Ramsherred 3, kl. 9-16. lordag 9-12,30. Registrering af motorkøretøjer, Ny­ gade 7, telt. 721448, kl. 9-12 og 14-16, lørdag 9-12,30. Førerbeviser, Nygade 7, kl. 9 12 og 14-16. lordag kl. 9 12.30, Kriminalpolitiet, Nygade 9, tlf. 721448. Sundheds- og lægdsvæsen. Nygade 7, kl. 9 12 og 11 16, lord. 9 12,30. BoHfjtclcfoner: Politimester V. Møller Hanøen, tlf. 723940. Politifuldmægtig A. Ring, tlf. 723838. Politifuldmægtig T. Bostrøm, tlf. *22007. Kriminalassistent Johan Hansen, tlf. 720486. Kriminalassistent P. Johan- ncsen, tlf. 720103. Krlmlnaloverbetjent E. Maarbjerg, tlf. 721813. Krimlnalover- betjent F. Zacharlasen, tlf. 722275. Krimi- naloverbetjent V. Christiansen, tlf. 720561. Krlmlnaloverbetjent H. Ander­ sen, tlf. 722095 Krlmlnaloverbetjent O Bentsen, tlf.722093 Politikommissær K Bangsø, tlf. 722589. Politiassistent A Thommcsen, Uf. 720548. PolIUassistent V Haagensen, tlf, 721501. Politiassistent Johs. Jørgensen, tlf. 721777. Politiassi­ stent L. Rasmussen, tlf. 721901. Politias­ sistent H. Højmann Hansen, tlf. 722978 Clvlloverbetj. A. lamibreeht. tlf. 721318 Over betjent W Christensen ,tlf. 721950 Overbetjent O. Jensen, tlf 721317. Overbe- betjent E. Christensen, tlf. 720094 Over­ betjent K. Mortensen, tlf. 721678 Over­ betjent Aa Mlchelsen, tlf. 722921. Over- betjent A. Nielsen, tlf. 724285. Overbe­ tjent K. Hansen, tlf. 723976. OvertætJent T. 8. Petersen, tlf. 723908. I .and politiet: l«andoverbotJent B. P. Bay. tlf. Glumsø 18 Landoverbetjent N. OustAfsen. tlf Fuglebjerg 154. Landoverbetjent H. Daler, Uf. Fensmark 174. Justitsministeriets Bilinspektør »Den motutsagkyndige) Uf, 722086 II. Hchjotr. Christensen, Fodbygaurdsvej 23.

Boligkommissionen: Borgmesteren, Nicolaj Andersen, M, Konrad Hansen, pens. pantefoged Martin Hansen samt amts- læge Lesehly Jacobsen og stadsingeniør E. B. Andersen. Bevillingsnævnet: Borgmesteren, J. O Hass, N. K. Hvldberg, Nicolaj Amlcrsen, re­ staurator Caroe Ravn. Het sociale udvalg: G. Bengtson, Laura Hansen, Knud Tvode Hansen, Borge Larsen. Jorn Sehæffer, Ellen Hemmlng- sen, Nicolaj Andersen. Socialinspektør : Sv. Hansen, tlf. 722393. Borneværnsml'valget i G. Bengtson. Laura Hansen, Knud Tvedc Hansen, Borge Lar­ sen. Jorn Sehæffer, Ellen Hemmlngsen, Nicolaj Andersen. Udvalget for kommunale virksomheder: Borgmesteren, O. Lund Petersen, Knud Tvedc* Hansen, William G. Jensen, N. K Hvldberg. Driftsbestyrer: Kr. I,arsen. tlf. 722048. Udvalget for h>plan og tekniske anliggen­ der: Borgmesteren, P. Christensen, .Tom Bchæffcr, N. K. Hvidberg, ('hr. Lauridsen. Stads- og hn\ nelngeninr: E. B. Andersen, tlf. 722602. Bygningsinspektor: J. V. Petersen, tlf. 721142, Udvalget for komnu nåle bagninger og Jorder: P. Chrls1enM*n, Borge Larsen, Laura Hansen, Chr. Lauridsen, Nicolaj Andersen. Centralbiblioteket: Kr ud Tvede Hansen, Laura Hansen, Holger Petersen, N. K. Hvidberg, Ellen Hemmlngsen. Overbibliotekar: A. t'aarup Nielsen, tlf. 723076. Civilforsvaret: Ctvllforøvarslcder Knud Tvede Helisen, lf. 721900. Clvitforsv nrskommlsslonen: Borgmesteren (formand), politimesteren, vireskole­ inspektor Th. Hansen, elvllforsvnrslcdc- ren, maskinpasser G Bengtson, trafik- kontrollor Nicolaj Andersen, skolekommissionen: J. O. Hass, borgmeste­ ren. O Lund Petersen, I.aura Hansen, N. K. Hvldberg, Ellen Hcmmingscn. Udenfor byrådet! Direktor Richard Lowo, red­ aktionssekretær H Poulsen, overbetjent W. Jespersen, postkontrollor V. W Nør- gaard, direktor Sven Smlth. Stadsskoleinspektør: A Kurland, tlf. 721061. Skoleudvalget: O. Lund Petersen, P. Chri­ stensen, Laura Hansen, N. K Hvldberg. Nicolaj Andersen. I ngdomsnn vnet: J. O. Hass. Ellen Hem­ mlngsen Udenfor byrådet: .Skoleinspek­ tor Ole Nielsen, overassistent Orla Nunip, kiropraktor S. M. Winther, m rntor Poul B. Hansen, fru Ebba Nielsen, overpolltl- betjent Walther Christensen og froken Inga Skytte Nielsen. HvgnlngsrAdet: Borgmesteren, P. Christen­ sen, Holger Petersen. Chr. Lauridsen, Ellen Hemmlngsen. Udenfor byrådet: Bygnings, og brandinspe ktoren, politime­ steren stadslngcnlnren, amtslægen og fabriktnspelitørun. Brandvæsenet: Næstved brandstation tlf. 720805 .

Kirkerne: Set. Peders kirke: Provst Joensen, Køhma- gergade 2, tlf. 720808, Træffes kl. 12-13 undt. mandag. Kordegn Boysen Iversen, Strynovej 1, tlf. 721574. Træffetid på kor- degnekontorc", Østerport, Østergade 32, tlf. 723190, kl 10 13, undt. onsdag: fredag tillige 16.30 '1,30. Organist og kantor: Fru Thyre Hyldgaard, Jernbanegade 3, 2. sal. tlf. 721909. Kirketjener* Fr. Peter­ sen, Vinhusgade 7, 2. sal. Kirkeværge: Arkitekt J. Vestergaard Jensen Set. P« • ders Kirkeplads 12, 1. sal, tlf. 7*22448. Menighedsrådets formand: Overlærer Kr. Essendrop, Flxvej 22, tlf. 721226, Set. Mortens kirke: Sognepræst S. A. Munk, OstenfeldUrveJ 16, tlf. 720716. Træffes kl. 12-13 undt. onsdag. Kalds kapellan: A. Ring. Aagude 9. Uf. 722477. Kordegn A. L. Petersen, privat: Fyrre- parken 5, tlf. 724945. Kordegnens træf­ fetid på Kordegnekontoret, Østerport, Oslergade 32, tlf 723103: Hverd. kl. 10 13 undt. torsdag. Fredag tillige kl. 16,30- 17,30. Kirketjener: E. Mortensen, Ny Østergade 7, tlf, 721213. Kirkeværge: Typ. Oluf Larsen, Præstovej 01, tlf. 723034. Menighedsrådets formand: Fhv. fuldmægtig F. A. Sehimmel, Vordlng* borgvej 8, I, sal, tlf. 721583, bedst efter kl 17, Næstved kirkegårdsbestyrelse: Formand: Dir. C. V. Morgens, Præstovej 45, tlf. 720350. KlrkegArunværge: Kom- iminalarb. Holger Petersen Ostcnfoldts* vej 6, tit. 722115. Næst*cd kirkegårde: Kirkegårdene« kontor, Østergade 32 Daglig kl. 10-18 samt fredage kl. 16- 17,30. tlf. 721773. Østre kirkegård: Tlf. 722673 Klrkei: Anisinspektør M. Stahlschmldt, Uf. 721773 eller 721878. KlrkegArdsass.j Henry Hansen, Digevej 4, Uf. 722627. Herlufsholm kommune Herlufsholm sogneråd, valgt den 6. marts 1962, liestAr af: Viceskoleinspektør Th. Hansen, 8t. Bil* ehersvej 5, tlf. 720773 (sognerådsfor- mand). Pantefoged Albert Hansen, Ring- øtedgnde 159, Uf. 720565. Redaktør Henning Jessen. Gnmdtvlgsvej 25, tlf. 721167. Revisor Carl E. Dedenroth- Rchou, Karrebækvej 23, tlf. 721453 og 722737. Gårdejer Holger Andersen, laul* by, tlf. 723138. Murer Ejnar Nielsen. Kaj Munksvej 21, tlf. 721689 Gårdejer Lau­ rits Jespersen, Vrldsløse, Hf. 720299 1 ru Ester Jensen, KloverveJ 26, tlf 72314 1. AM form nd M C. Jensen, 8t. Blicher* • vej 8, Uf. 721528. Fru Elise BoelberR, Hasselvej 17, Hf. 723012. Elektriker Hu­ bert Sand, Jeppe Akjærsvej 1, tlf 720917. Kæmner: Bruno Ostergaard, Uf. privat 722434, Samtlige kontorer er åbne hver dag fra kl. 10 13, fredag endvidere fra kl. 18 18, lordag kl 10-12. I tiden 16/4 til 15 10 er kontorerne lukket lordag. Socialkontoret, Jfr. ovenfor. Formanden træffes på kontoret 1 kontortiden fredag Herlufsholm kommunekontor, SlagelseveJ 8 A, tlf. 722900.

Kommuneingeniør: Vagn Andersen, tlf. pri­ vat 723631. Kasse- og regnskabsudvalget: Th. Hansen (formand), Albert Hansen, Henning Jes­ sen. Boliganvlsningsudvalget: Ester Jensen (for­ mand), Elise Soelberg, maskinarbejder Borge Vejlo (grundejerrepræsentant), kedelpasser P. Bertelsen (lejerropræsen- tant). ligningsrådet: Th. Hansen (formand), H. C. Jensen, Laur. Jespersen, Holger An­ dersen, Hubert Sand, Ester Jensen, Ej­ nar Nielsen. Uden for sognerådet: kom­ muneingeniøren, politimesteren, kredslæ­ gen, fahriklnspektørcn, B>tr»ievn*rnsud\alget: Albert Hansen (for­ mand), Ester Jensen, fru Elna Jensen, SlagelseveJ 72, Elise Soelberg, Laur. Jes­ persen. tfegnsynsniænd: tømrermester Ejnar Han­ sen. Vrldsløse (formand), parcel. Viggo Sørensen, Øvorup, handelsgartner Willy Sorensen, Karrebækvej 1 a . Herlufsholm alderdomshjem, Herlufsholm- vej 30. tlf. 720888. Iluslejenævn: anitsfuldmægtig K. Dambæk (formand), vognmand Hans Aksel Jen­ sen, vejmand Vald Nielsen, sekretær: kæmner: Bruno Ostergaard. Offentlige vandløb, tilsyn med: I-aur. Jes­ persen (formand), parcellist Otto Ander­ sen, Øverup, gårdejer Jørgen Brushøj, LI. Na*stved. skolekommission« n: pastor V. Krarup-Han* sen (forman«!), H. C. Jensen, kleinsmed Kund Boldring. KaibyrlsveJ 23, Henning Jessen, gårdejer Sigfred Petersen, Vrlds- lose, skolc|a*ge: læge K. Aa Beltoft, Torvestræ­ de 13. tlf. 723535. social- og fnlkcpcnsioiisiidvnlg: Albert Han­ sen (formand), Ejnar Nielsen. Ester Jen- sefi, f-nur Jespersen, Elise Soelberg, Hol­ ger An«lers«'n. Hubert Sand. sogn«‘fog«*dcr: Østre del: forpagter Knud Megnus Hansen, Øverup, tlf. 720619. Ve­ stre del: bager Ernst Larsson, Karr«*- bækvej 9, tlf. 720398. suiiHlh«*ilsk«uitmissi

TAXA

A

/ A

X

iH 1

B

a

C

mmm

D

4

W

5

E

X

F G

w mhA>

H

£

V<

N

V«n

S'

dersen, Vrldsløse, tlf. 720321. Plante- skoleejer Erik Olsen, Stcnlængevej, tlf. 721811. Ved Ildebrand, ring da til Næstved brand­ væsen, tlf. 720805. Skorstensfejeren for Soro Amts 1. distr.t W. Lindstrøm, tlf. Haslev 341. Skolerne: Ny Holsted skole, tlf. 723177. Skoloinsp. Knud Erik Enggaard. LI, Næstved skole: Skoleinspektor Erik Maribo Mogensen, tlf. 722682. Herlufsholm komm. aftenskole: Leder: Skoleinspektor Erik Maribo Mogensen, LI. Næstved skole, tlf. 722682. Herlufsholm kirke: Sognepræst V. Krarup- Hansen Præstogaarden. Herlufsholmvej, tif. 720378. Træffes 12-13 (undt. onsdag), torsdag tillige 18-19 samt efter aftale. Pastor Niels Nielsen, Kalbyriøvej 20. tlf. 721594; træffes 12 13 undt. mandag. Kordegn: H. Hejlskov Pedersen, Herlufs- holmvej 5, tlf. 721770; træffes 12-13 samt 18-19, dog ikke torsdag. Organist An­ dreas Larsen, Herlufsholm, tlf. 721236. (»raver, gartner Asnuiason, Herlufsholm, tlf. 720597. Kirkekone M. Jensen, Bakke­ kammen 4, tlf. 723451. Noro »mi Amtmand over Som amt: Baron V. Wedell- Wedel Isborg, tlf. Soro 1700, privat 127. Amtskontoret, SlagelseveJ 7, Soro: Kontor­ tid 9 15, lordag 9 13. tlf. 1700. AmtsrAds- sekretær Folmer Christensen, tlf. privat 452. Kontorchef, rand. Jur. C. Matthlasen. tlf. privat 731, Amtsfuldmægtig, rand. Jur. Bendt Jensen, tlf. privat Rude 40. Nora arntsrAd: SkatterAdsformand Ejnar Hansen, Skaf- terup pr. Bandvod tlf. Rude 257. Amt »skolekonsulent Otto Jensen, Frede­ riksberg pr. Soro, tlf. Soro 465. OArd- ejer Otto LawaL-ts, Pedersborg pr. Sono,

tlf. Soro 733. Pantefoged Albert Hansen, Herlufsholm pr. Næstved, tlf. Næstved 720565. Sogner&dsformand Folmer Niel­ sen, Simmendrup pr. Haslev, tlf. Esklid­ strup 47. Forpagter Chr. Pedersen, Eg- gcslevmagle pr. Skælskør, tlf. Eggeslev- magle 65. SognerAdsformand L. P, Chri­ stiansen, Haslev, tlf. Haslev 38. Sogne­ rAdsformand Herman Petersen, Vetters- lev pr. Vrangstrup, tlf. Skovmark Hl. GArdeJer Ejler Nielsen, Forlev pr. Vem- melov, tlf. Vemmelev 12. Tomrer H. Chri­ stoffersen. Landsgrav pr. Slagelse, tlf. Slagelse 521643. GArdeJer Chr. Jørgen­ sen, Bogelunde pr. Jdr. Bjærge, tlf. Ørstev. strand 19. SognerAdsformand Peter Han­ sen, Benlose pr. R'ngsted, tlf. Ringsted 1259. SognerAdsformand Vald. Johannes- sen, V. Broby pr. Soro, tlf. Broby 11. Som Amts Vej- og Vandlobnlnspektorat, Alléen 19, Soro: Amtsvej- og vandlobs- inspektor, civilingeniør C. J. Ørum, tlf. Soro 1800. Privat 531. Skyldrådet for Soro Amtsrådskreds: Fonn.: Odr. K. J. Ahronklel, Klldogaard pr. Ringsted, tlf. Langesø 8. Vejaoetotont I Fuglebjerg distrikt: Dlstrikts- vejlngcnlor Asger Rasmussen, Fugle- bjerg, tlf. Fuglebjerg 26. Amtsrevlsor af sognckommunernes regn­ skaber: T. Clausen, Sorø Tlf. Soro 1700. Privat 1085 Kredslæge | Herlufsholm (Soro) lægekreds. Amtrlæge J. A. Jørgensen, Soro Tlf Soro 1075. Sundhedsplejerske I Herlufsholm distrikt: Sundhedsplejerske frk. Julie Neerdorf SlagelseveJ 15, Næstved, tlf. Nænt ved 723218. Amtsungdomsnævnet for Soro amt: Amtsskolekonsulent Otto Jensen, Frede­ riksberg pr. Soro, formand, tlf. Soro 465 Nævnets konsulent: Fr. Kjærum, tlf Fuglebjerg 416.

TAXA

NÆSTVED KOMMUNE Erindringsliste: Rådhuset SKAT Forfaldsdag:

Inddrivelse ved udpantning efteri 4. Juni. 4. august.

1. rate 1. maj. 2. rate 1. juli. 3. rate 1. august. 4. rate 1. oktober. 5. rate 1. november. 6. rate 1. januar. 7. rate 1. februar. 8. imte 1. april. 1. rate 1. juni. 2. rate 1. september. 3. rate 1. december. 4. rate 1. marts. Forfaldsdag i 1. rate 1. januar. 2. rate 1. februar. 3. rate 1. marts. 4. rate 1. april. 5. rate 1. maj. 6. rate 1. Juni. 7. rate 1. juli. 8. rate 1. august. 9. rate 1. september. 10. rate 1. oktober.

4. septemhe*. 4. november. 4. december. 4. februar. 4. marts. 4. maj.

Personlig kommuneskat samt Indkomst- og formueskat til staten m. v.

Sidste rentefri betalingsdag er den 20. i forfaldsmåneden

4. juli. 4. oktober. 4. januar. 4. april. Sidste rentefri betalingsdag er den 3. i måneden efter forfaldsmåneden

Ejendomsskat

Lukning foretages den:

26 Janusr. 25 februar. 25. marts. 25. april. 25. maj. 25. juni. 25. jult. 25. august 25. september. 25. oktober.

Oas og Elektricitet

Sidste rentefri betalingsdag er den 20.1 forfaldsmaneden Alle rådhusets kontorer kaldes jennem telefon 721900 Kommunale telefoner: Se endvidere side 13

Kontortider: NB. Sumtlinr kontorer er åbne fredat SSrtf kl. Ib—t?, JO

Økonomikontor, bogholderikontor, kas­ sererkontor, tncoasokontor og social­ kontor ....................................... ............... Borgmesterkontor (boliganvisningsud­ valg) oamt byraadssckretaiiat. Borgmesteren personlig .......................... Skattelnsp., folkeregister, ligningskom­ mission ............. *........ ........ ...................... Stads- og havnelngonløren, bytings-, brand- og hotlgtnspcktørcn ....................

(Stuen) kl. 10-13 (lørdag 10 12). (1. sal) kl. 10-13 (lørdag UM2). (1. sal) kl. 10.30 12.30 (lørdag 10.30 12)

(1. sal) kl. 10-13 (lørdag 10-12). (2 sal) kl. 10-13 (lordag UMI).

C å l V E X fyringsolie °* m,kh' h',,w - «*■"*'*

li-dprL_l

for^hytf

Ix.h..v

De får en god forbindelse 79 OC 07 når De drejer........................................................... / m U3 ml

CALTEX fuelolie !• i ug svær til større fyr I ejendomme og industri NÆSTVED OLIE A/$

Den sjællandske Bondestands Sparekasse

Abon daglig kl. 19—13Vi og 14—19, fredag tillige 11,39—19,30. lørdag 19—13. Aiollorv * Næilvtd

ToldlMMlgndc 17 - Tlf. 7131 »I*

FÅ MERE FOR DERES PENCE...

Gå III

De kører trygt med

TAXA 7240 01

Centra købmand i Naitved

POUL CHRISTENSEN Aadørupvej 42 - Til. 72 03 69 POUL LUNAU Ejlorsvej 13 . Til. 72 27 42 VAON HANSEN Skyttemarksvej 50 TK. 72 47 00 Lille­

SVEND MIKKELSEN Prastøvøj 45 . Til. 72 05 82 AAOE NIELSEN »Kilden«, Slarkalivaj 17 A Til. 72 08 44 S. C. PRASTHOLM Slagelsovej 17 . Til. 72 06 14

bilerne i Næstved altid klar til udrykning 1^* altid hurtig på pletten altid en vogn disponibel | Bernhard Kristensen...............

72 40 01

721003 7 Jt 31 36

Ring til

I Svend Aage Rasmussen.........

De vigtigste Centralers Kaldenumre - altså det numer, der skal drej« s for at kalde selve centralen. Parentesnu* meret er omradenumer, og det skal kun drejes, hvis man skal kalde en central udenfor ens eget omr&denumer. (Da KTAS stadig automatiserer, kan der blive ændringer 1 lieten 1 året« lob). Aabenraa (048) abn.nr. Enghave Aaklrkeby ( 08) 974 Errtndlev Aalborg (081) abn.nr. Esbjerg Aalestrup (088) 43~.11 Eekildetrup (F.) Aarhus (081) abn.nr. Esklidstrup (8J.) Agere« ( 08) 695 Espergærde Allerød ( 03) abn.nr. Esrum Alllndelllle ( 08) 800 Eva Allinge ( 08) 981 Everdrup Ala (086) 71877 Fakse Amager ( 01) 26 Fakse Ladepi. Anholt (088) 82111 Farum Arnøje ( 08) 70i Fasan Askø ( 08) 910 Femø Aanæe ( 08) 461 Fensmark Assens ( 09) 71 Filskov Asta ( 01) 27 FlrhøJ Augustenborg (044) 68111 Fjenneslev Aveløl« ( 01) abn.nr. Flakkcbjmrg Baaree < 08) 790 Fredensborg Bagsværd ( 01) abn.nr. Fredericia Bardholm ( 08) 888 Frederikshavn Bella ( 01) 28 Frederikssund Bel lovue ( 01) 86 Frederiksværk Bindebjerg < 08) 780 Freerelev Birkerød ( 01) abn.nr. Frølunde Bjerrøde ( 08) 884 Kuglebjerg Bjerringbro (078) 7 Fugtede Bjæverskov ( 03' 870 Fuldby Hlaavand (062) 78311 Faaborg Booslunde ( 03) 690 Fan revejle Bogens« ( 09) 81 Oanløse Bog« ( 08) 840 Gedser Borup ( 08) 828 Gentofte Bramming« (061) abn.nr. Gilleleje Bredebro (047) abn.nr. UJerlev Bregnebj« -g ( 08) 746 Glostrup Brlngstnif ( 08) 821 Glumsø Broby ( 08) 848 Or.t håb Bramme ( 08) 807 Grenå Brøndbyvester ( 01) abn.nr. Greve Brøndbyøster ( 01) abn.nr. Græsted Brønderslev (088) 1 Graasten Byen ( 01) 28 Guldborg Central ( 01) 13 Gunderslev Dalby ( 08) 878 Ha&rlev Datmoøa ( 08) 688 Haderslev Damsholte (0381) abn.nr. Hammer Dams« ( 01) abn.nr. Haslev Dlanalund ( 08) 684 Havdrup 1 'ragør ( 01) nbu.nr. Havnelev Dronningmølle < 08) 209 Havrebjærg I ”bel toft (061) 98611 Havreholm Eggeslevmagl« ( 08) 897 Hedebueene Kjby ( 08) «7> Motrup 08) 796 Helsinge ( 08) 290 08) 900 Helsingør ( 08) abn.nr. 061) abn.nr. Hemmestrup ( 08) 7*8 08) 886 Herfølge ( 08) 67« 08) 680 Herlev ( 01) abn.nr. (08) abn.nr. Herlufmagle ( 08) 761 08) 290 Herning (071) 2 01) 88 Herstedvester ( 01) abn.nr. 08) 768 Hilda ( 01) 44 08) 716 Hillerød ( 03) abn.nr. 08) 716 HJortekær ( 01) abn.nr. 01) abn.nr. Hjørring (089) 1 01) 82 Hobro (085) abn.nr. 08) 616 Holbæk ( 08) 486 08) 746 Holstebro (074) 1 068) 1 Holte ( 01) abn.nr. 08) 208 Hornbæk ( 08) 201 08) 609 Hortene (066) abn.nr. 08) 586 Humlebæk ( 08) 241 08) 286 Hundested ( 08) 886 048) 1 Hundige ( 01) abn.nr. 084) abn.nr. Hvalpsund (086) 88111 08) 816 Hvidovre ( 01) abn.nr. 08) 846 Hyllinge ( 08) 744 08) 276 Højby ( 08) 422 08) 680 Høm (064) 1 08) 768 Høng ( 08) 661 08) 498 Hørsholm (01) 86 08) 608 Hørve ( 08) 466 09) 61 Høsten Torp ( 08) 699 08) 468 Jereløv ( 08) 496 08) 279 Jungshoved ( 08) 799 08) 879 Jyderup ( 08) 476 01) 88 Jægerspris ( 08) 281 Ot) 801 Kalundborg ( 08) 616 064) 79411 Kalvehave ( 08) 788 01) abn.nr. Karle« ( 08) 688 08) 646 Karrebæksminde ( 08) 742 01) 86 Kastrup ( 01) abn.nr. 068) abn.nr. Kerteminde ( 09) 82 01) 66 Kildemark ( OS) 697 08) 291 Klrke-Esklletrup ( 08) 460 046) abn.nr. Klrke-Hylllnge ( OS) 408 08) 890 Kirke Bnnnerup ( 08) 407 08) 787 KIrke-StlllInge ( 08) 647 08) 686 Klarskov ( 08) 782 046) abn.nr. Klipping« ( 08) 678 08) 762 Knabetrup ( 08) 472 08) 695 Kolding (065) abon.nr. 08) 891 Kongsktlde ( 08) 648 08) 707 Kongsted ( 08) 560 08) 669 Konradefeld ( 08) 690 01) 349 Korsør ( 03) ibn nr. 08) 883 Kostræde ( 08) 789 01) 43 Krusaa (046) abn.nr. - ET GODT KALDENUMER: Drej ?11J 00 nAr del er el bankmmtigt spørgsmål, De ønskør ordnet. Drø) Ind I Diskontobanken, når Dø skal »talø bank«I I døt høle taget: når det drejer sig om bankforretninger, så: DISKONTOBANKEN Deret btnk ... ">•<* ■ oplandet og det ør altså 72 1.1 OO Søndre afd. • Grenlandsvej • Tlf, 72 SS 44

Altid størst« udvalg — Badst« service

FOTO huset Udlejning af 8 og 16 mm gengiver«

___ t liA.TKATII NT JORGRN flSNSENRVW 8 « TEIJCPON 7f 88 88 Billetsalg fra kl« 18 — lin« og helligdage fra kl. IS WIDE SC MIM —. CINIMASCOPS — PANORAMALÆRRED rv ' 72 27 64 Egon Nielsens eftf. Nyvej 8 - Næstved DERES' ELEKTRIKER

Kundby

Stege Stenlille Stentese Store-Heddinge Strib Struer Strøby Stubbekøbing Sundby Svaneke Svendborg Svtnnlnge Hvinøland SæbyhøJ Sædder Søborg Sønderborg Taga Tappernøje Tersløv Thisted TIkøb Tinget up Tlng*Jelllnge

464 Ordrup 238 Orehoved

86 880 628 718 895 62 795 806 299

( 01 ) ( 08)

( 01 ) ( 08) ( 08) ( 08) ( 08) ( 01 ) ( 03) ( 08) ( 08) ( 08) (054) (078) ( 08) ( 08)

Kvistgaard København (de fuldautomettake

Ortved Orup

NI im I Benyttes, når ntan ved, hvor en abonnent bor, men ikke er klar over, under hvilken central man skal sove. Aaderup ........................... Næstved Aaalde eaeeeee eeeeeee •• ••••»•••••• iRppPTflØjO

( 01 ) abn.nr. Osted

centraler)

A B

( 08) ( 08) ( 08) ( 08) ( 08) ( 08) ( 08) ( 01 ) ( 08) (089) ( 08) ( 09) ( 08) ( 08) ( 08) ( 09) ( 01 ) ( 08) ( 08)

656 Padborg 787 Palæ 629 Præstø 672 Ramløse

(046) abn.nr.

Køge

Langebak Langeeø Langaa Lelllnge Lemvig Ltndenborg

8nfø|Hfl|t..................... Everdnip Kvtalemark ea«eaeeeAeeeeeeeee# Sandved KylleNek Hue« ............. Kostrade Ry»o ............................... Bregnebj. ell. Skelhv •^••••*eeeeaeee«*eeeeeeeee«e Kostrad« ell. Lundby Kong Flaskholm ............. Lundby Ledby .............................. Næstved. Rielev, Breg­ nebjerg ell. Skelby Lille Næstved ................ Næstved Lllle-Røttlnge ................. Tappemøje Lille Tvede Næstclsø Lund ................. .............. Hregnebjerg Nyrup .......................... . Lov eller Vesterborg Neaby Landeby ............. Rislev eller Skelby Neble .................. ............ Bindebjærg MsMetora Lundby Ny Holsted ................ . Næstved Nyrup .............................. Rudø Nr. Tvede ....................... Toksværd Næsby .............................. Glumsø eller Tyvelae Næahyholm .................... Glumsø Nr. Bmldstrup................ Tappemeje Oletrup............................. Oletrup. Fenamark eller _ Tnkevtørd Onip .................................. Tj bjerg ell. Herlufm. eee«eeeeee«eeeeeeeee Ravnebjerf...................... Tokeværd Raunstrup ....................... Tokeværd »Raunstrup« .................... Herlurmagle Regerup ........................... Glumsø eller Bkelb" Rejnstrup Gunderelev Retteetrup....................... Nyland eller Veste.*, Ring. Hammer .............. Kostrade, Veeterborg eller Hammer Rleby ............................... Hammer eller Baarse Høgeskov Fuglebjerg Rønnebæk ....................... Næetelsø eller Næstved S »Hørup ........................... Nøddrkær Batte ................................. ltregnobjerg Beltø Skovfogedboltf...... Næstved Salto Hovedgeerd ......... Hyllinge Båndby Glumsø Sippenip........................... Næstved eller Nyland Bjolte 1 Tappernøje eller Sjolte Strand (............... Everdrup Hiafterup ••»«•«••••••«««••••••« Rude ■køverup.......................... Noddekær Skraverup •»•*,»« Næstv. ell. Karrebækem Snertlnge ........................ Blndebjerg S iesere Overdrev .......... Tappem. ell. VverdfUp Snesrre Mark ................ Tappem. ell. Rverdrup Sneseretorp Everdrup Bneelev ............................. FuglebJ. ell. Oundereiev 8pertasholm ................. Everdnip Spjellerup....... ................. Menstrup Bpragelse .........................Herlufmegte el. Tybjerg Btenbækeholm ................ Næstved Sin.skoven He. eeeteteeetee lx»v Stenstrup......... .............. . Næstved ell. Nyland Store Køttlnge •eeeeeeeeea*# Tappemøje Svin« •••■•••e«eeeeee•«••«••••••«•• Svtnøtand Borup .............................. . Tokeværd Taaatmp eeeeeeee«ee«eeeeeeeeeee Hyllinge Thorup •e«e••••«•■••«••••■••••••• flammer Tomemerk ...................... Menetrup ell. Bandved Torp« ••«•••••••••■«••••«««••••••« Herlufmefle frnilleee .............. ............ Herlutmagle ell. Bkelby Tybjergltlle «••eeeeeeeeeeeeeeee Tybjerg _ . Tyvelae ............................ Oiumee eller Tyvelae ITlstrup ............................ Sk. iby Vallensved ........................ ltregnebjerg Venslev eeeeeeeeeeeeeeee*•«••••■# Rude Vejle ................................ Nyland Vester Kgede e«eeeeeeeee«eee Tokeværd ell. Rønnede Vester Bgeaborg •••••eeeeeee Lov eller Veeterborg Veaterhave ••••••••••••eeeeeee« Karrebæksminde vind« nip eeeeeee«••••••••••*••• Glumsø Vindstrup ........................ Fuglebjerg Vrsngetrop «••*••••»•eeeeeeeeg Tyvelae Vredsløse •eeeeeee«•••••••••••#• Næstved. Rielev eller /enemark Yderne*« ••••••eeeeeee*•••«•••••• Næstved ttager Hues •ce«eeeeeeeeeeeeee Lundby Øllerup............................. Hregncbjerg Øverup •«eeeit»tte*44i»»i4i4M4ii Næstved eller Fenemark Lundbytorp .................... Lundby Lønnede ....................... . Nyland Marbjerg Huae................ Vesterborg Marvede Sogn ................. Menstrup Mogenstrup ..................... Lov Btubtærup •••••••••••••■•••••ae Ski'lby 8torUnge Landsby eeeeeee« feiirMp ØVøndflTnip eeeeeeee«4e«4eeeeeee Nylåfld eeeeeeeéeeeeeeée««ete f

(064) 49111 Haageleje

Aase ................................. Olumae ell. Tyvelee Abbednæs •t•••••••«**•••«••«•• Næstved ell. Nyland Abbednæshoved ............. Nyland Ågerup ........................ Hyllinge Arløse ............................... Sandvod Arløaetorp Landsby ...... Sandved Aakov •e«eeeeeeeeøeeeeeeeeeeeeeee Everdrup Attenip ............................ Glumsø Averal ........................... Tybjerg Basnæs Landsby ............ Nyland Bavelae ................. ........... Glumsø ell gkelby Bendalev ........................ Fuglebjerg Blaserup........................... Rude Bistrup ............................. Næatv. ell. Bregnebjerg Blaagslev ......................... Lov Bnnderup ......................... Næstelse Bomakke .......................... Næstved eller Karrebæksmi' lo Borup.............................. . Nyland ell. Rønnede Boaerup ........................... Toksværd Rrandelrv ......................... Næstelsø Rredeehave ...................... Tnppemøje Brorup ............................. Menstrup Brødenip .......................... Tappem. ell. Everdnip Bradenip Højskole ...... Everdnip Bækkeskov ...................... Evcrdrup ell. Tappem. BeftMi .......................... Tappemeje Bøfecø ............................. I'OV. Næstelsø Bverdr. Dyb— .............................. vinøland Dyrlor ............................. goArae Dyated ............................. Toksværd ell. Everdnip Engeletofte ..................... Glumsø ell. Tyvals« Rnaelstrup ...................... Evcrdrup Rnø ................................... Karrebæksminde Espelund Hue« .............. hl!?*** pRnip •• • .*•«•••••••••«»•••••••• __ __ * Ét ^________ » Fi-.amark . ... Næstved ell. Fensmark Fladsae ............................ Nmøtolø« Plemetofta....................... ruglebjerg Fllntemoae ...................... Everdnip Fodby .............................. Næstv. dl. Bregnebjerg Fugleblergtund Huse. .. Juglebjerg Fulrendal ........ .............. Bandved Ferelev ............................. Hyllinge ell. Fuglebjerg Gavn« Baroni ................ Nyiand Oelated ............................. llerlufinagle Gerdrup ........................... Hislev Olahele............................. &uirM. O ri mat nip ....................... "■etveg Grumleee .......................... Hlndcbjærg Guderup ............... ........... Næetv. ell. Bregnebjerg Gunderelev t^uidaby...... Gunderalev Ounderstevholm ............. skolby Gødet rup .......................... Toksværd > I naral«v ........................... Band ved ell. Ting Jeil. IlaMagerlllie ................... FuglebJ. ell. Halisger .teldagermagle .............. FuglebJ. ell. Haldager Hammerhuee ................... Hammer Heat rup ........................... Blndebjeirg ell. Baeree tlavnakov ....................... Hyllinge Herlufsholm Sogn ......... Næstved ell. renemark Herluflllle ....................... Hcrlufmagl« Hielmøelilla *••••*••»•»•«•••»• Trblerg HJulebæk ...... .................. Herluf«. ell. Fenamark Holleae Landaby ...... Hkclby eller Itlalev llolmegurda Glasværk Næstved ell. Fenemark Huamandamark Hue« ... Glumsø Hækkerup ...... ............. . Tybjerg Hølbro Hue« ................ Kætretde Hejb.terg .......................... Gunderelev ■ko Jarea v ......................... Veaterbnrg Jenstrup Hue« .............. Hyllinge KmRtniP eeeeeee«« »eeeeeeeeeeea _._____ Kathy T............................ Tokeværd «U. Oletmp Kalhyrla ••••••••eeeeeeeeeeeeeeee Kelketuø ....................... gvoemera Kerrebam ....................... Karrebæksminde Karrebækstor* .............. Karrebæksminde aller Meagtiuy Holme Olstrup................ Oletrup Holme Blppamø ............. Fenamark H o MUTZ....................... Næstved Ho.atelne Minde •eeeeeee ■••• F ur 1«bjerg Hundetrup Hammer Hyllested • ••••••••••••i«»eeeeeee HdVPd

(064) abn.nr.

(078) abn.nr. Randers

401 Reersø

559 627

C

846 Regnemark ( 08)

Liseleje Lohale

( OB) 555611 Ribe

1 1

761 Ringkøbing 57 Ringsted 767 Rislev

Lov Luna

615 789

Lundby Lyngby Lynge legater Løkken Maribo Martetyet Marstal Menstrup Merløoe Middelfart Mlnervn Nakskov Mern

( 01 ) abn.nr. Rosa (081) 15611 Rude ( 08)

( 03) abn.nr. ( 03) abn.nr.

277 Roskilde

( 03)

758

9 Rudkøbing 886 Ruds-Vedby

( 09) abn.nr.

( 08)

561

( 08) abn.nr. Rungnted

( 01 ) abn.nr.

58 Ryvang 748 Rødby 601 Rødovre 797 Rødvig 41 Rønne 64 Rønnede 926 Sandby 992 Sandvod

( 01 )

68

Tisvilde Tjæreby Toksvnrd Topshøj Trla Tune Tureby Tybjerg Tyvelsc

( 08) abn.nr. ( 01 ) abn.nr.

H

( 08) ( 08) ( 08) ( 08) ( 08) ( 08) (068) (067) < 08) ( 08) ( 08) (076) (072) ( 08) ( 08) ( 08)

708 956 711 931 756 819 622

IJ K L M

Nexø Nibe Nora

(081) 19711 Saxkøbing

( 08) abn.nr.

( 01 ) ( 09) (070) ( 08) ( 08) ( 08) ( 08)

/

66 Slgerslewester ( 08)

Nyborg

11 Slgerøtød

Tølløse Tønder Udby Ugerløse Ulse Valby Valle Varde Vejle Vemmetofte Vester Vesterborg Viborg Viby Vipperød Virum Vordingborg «glr Ærøskøbing Øbro

Nykøbing F. Nykøbing M. Nykøbing 8J.

( 08) abn.nr. Silkeborg

1

(047>

1 Skagen

(084) abn.nr.

415 Skanderborg 760 Skelby 781 Skensved 608 Skibby 749 Skodsborg 266 tjkovlænge 788 Skovmark 684 Skælskør

1

Nyland Nymark Nyrup Nysted Nærum Næetelsø NøddehøJ Nøddekær

750 668 828

( 01 )

( 08) abn.nr. Skive ( 01 ) abn.nr. Skjern

1 1

N

( 08) ( 08) ( 03)

( 01 ) abn.nr.

928 •43 595 888 548 804

O

Nørre Alelev ( 08)

Nørre Sundby (061) abn.nr SI ugelse

( 08) abn.nr.

P

Odden Odder Odense Oksbøl Oletrup

( 03)

420 Slangerup

( 08)

401 abn.nr. T76

(066) abn.nr. Slots-BJærgby ( 08) < 09) abn.n/. Snildstrap

< 01 )

(062) ( 08) ( 08)

74211 Smkkersten 748 Snertlnge

(08) abn.nr.

( 08) ( 08)

467

Omø

596 Sorø

686 SÆRTJENESTER 0b 64 Mellcmbye .................................................. 0013 Noteringen (optaget-note­ ring. der Ikke vedr. bll- Irt beat til Inir) •••••••••eeeeeee Nuinmerkontoret ............ 00 84 Hustelefonen t fif^nbrk •.MM,,,,,,,.,.,,,,., 0013 Skandinavisk ..................0014 Rigstelefonens oplysning .. U u aeeeeeseeeeeeeeaeee 00 51 Klokken 00 10

.. . drej Alarmering! 00 0 (nul-esl.sulj Billet keæi (optoget-not«* fin«, der »dnwtf billet* bestilling til teater, bio­ graf. tog os skib mTv. oo M ejlkon----- F toret ...... ................ 0047 Forstanderinden for fuld* •utomkt. centraler kal- d«o over oplysningen ... 00 M andre centraler .. egen central .

... 00 li ... 00 ti Telefonhuset ........... . Telefonnøglen (Khhvn.) Telefonvagt bestilling: Fuirinutom. centraler ... 00 40 Andre centraler .. egen central Telegrafen .................... . 068 Vejledning I brugr f te­ enti lefonen (oply ' ••Jrmcldlng. lokal Væknlng t OH 49

EG

B0UGM0NT GARDINER OG GULVTÆPPER — Deret gardin« og teppeekipert wiNTMtk e HfNkikStN RIDDERGADE 4. N/EST VE D. TLE. 72 SI »•

Boligfextiler Tapper Gardiner

Kast mp ......................... Ouøierelet Kirkeskov Hua« ............. gUBi«ri>>V KJøbenip ...................... RRBf Klinteby aaaeeeeeeeeeeee«eeeeeee Kobberbakkeø e«eeeeeeeee«tee Kongsted .................... - Sfnnl4A Krummerup

Vt

to

u

NÆSTVED NAVN ER EG ISTER

SØGER DE SIKKERHED? ØNSKER DE BEDRE SERVICE? HAR DE BRUG FOR KVALITET? SÅ KØR IND TIL:

Hurtigt påkrævede nr.t Amtssygehuset og Centralsygehuset 721101 Brandvæsenet .................................... 720806 Falck og Zonen ................................. 721206 Politistationen .......................... 721448 Sankt Elisabeths Hospital .............. 721707 Næstved kommune: Rådhuset: Alle kontorer kalde« gennem telefon 721B00 Rådhusets telefoner mellem kl. 13,00-14,00 og efter kontortid:

720163 Skolen på Jernbanegade. 721061 -------(stadsskolclnspk. privat). 722722 - - - (viccmspektørkontor) 724974 ---- (lærerværelse). 721751- (skolebetjent), 720366 Grundskolen på Kirkepladsen. f214?9 -- - (skolelnspk., privat).

721654 ------(skolebetjent). 720554 Kildemarksskolen. 723876- (skolebetj.). 723877 - — lærerværelse. 721090- (skolelnspk., privat). 725151 ------(tandklinik). 721844 Lindebjergskolen.

Omstillingsbordet ............... Kæmneren ........................... Civilforsvaret ..................... Socialinspektøren ............... RAdhusbctJenten ................ Tandklinikken ..................... Skatteinspektøren ............. Brand- og bygningsinsp...... Byrådssalen ......................... økonomikontoret ...............

721900 721134 721308 721603 721840 72188P 721860 721879 721880 721899

724529 - - - (lærerværelse). 724520 -- - (skolebetjent), 720012 -- - (skolelnspk., privat). 725152 -------(tandklinik). 721824 Skolelægen og skolesygeplejersken. (Skolen på Jernbanegade). 721712-------(Gymnasiet). 721900 Skoletandklinik. 722587 -------(klinikchefen, privat). 721497 Skolepsykolog Helge Hegeiund. 720804 ------ (privat). 723578 Næstved kom. fritidshjem, Skytte* marksv. 13 (forst. Alvin Hansen). 721825 Den kommunale aftenskole. Forstander A. de Llchtcnberg. 722225 ------ forstanderen (privat), 723707 Den kommunale ungdomsskole, forstander Folmer Sneftrup. 722122 Ungdomsnævnets sekr. (privat). 721063 Sundhedspi. A. Jørgensen. 722296 Sundhedspi. M. Ravn. 722393 Socialinspektøren (privat). 724168 Stadsdyrlæge P. R. Volgt (privat). 722602 Stadsingeniør I, B. Andersen (prv.) 721647 Vejformanden (privat). 723060 Vejvæsenets plads. 722091 Vandrerhjem og ungdomsgård. Linoleum Claudi Hansens eftf. Ttlf. 72 00 00 721322 Anhonhua Christensen, mu< rermester, Rngv.cngdt 6. 724800 Aaboe A., fru, Skovvænget 8. 722141 Aabye A., major, Cl.-H.-kasemen. 726070 Aachmann C., fhv. gdr., Norgesv. 25 721037 Aderupvejens slagter, og viktualie­ forretning v. Mandal Nielsen. AderupveJ 60. POUL AAGAARD InMalliitør Lynvej 12 723594 - P. L., ps. stationsforst., Karre- bækvej 28 C. is

Telefoner udenfor rådhuset: 720692 Alderdomshjem. 720927 - *s hvilehjem. 723887 - - Varmemester Axel Petereen 721218 Folkepenslonistboltger. 721540 Badeanstalt (kommunal). 720805 Brandstation. 721142 Brandinspektøren (privat). 7238S7 Vlcebrandlnspekteren (privat). 721142 Bygningsinspektøren (privat). 721746 Byrådssekretæren (privat). 720825 Centralbibliotek. 720666 ----Overbibliotekaren. 723076 — Overbibliotekaren (privat).

720424 Børnebiblioteket. 723064 Elektricitetsværk. 722048 -

(driftsbestyreren, privat). (kabelmester, privat). (maskinmesteren. privat).

721331 721168 Tao!«} 722048 721853

- -

VI HAR ABC SMGRING LYGTEINDSTILLING

- -

(driftsbestyreren, privat). (driftslederen, privat). (driftsbestyreren, prv.). (maskinmesteren, privat)

STYRETGJSINDSTILLING HJULAFBALANCERING VASK OG POLERING TA.NDRORSJUSTERING — eg alle ESSO'i kvalitetsprodukter VIL DE VÆRE GOD VED DERES VOGN. S» IND TIL:

723001 Vandværk. 722048 -

721108

-

720066 Havnesontor, Næstved. 720050 Havnemesi *ren. privat. 721766 Havnoaaslstent K Mortensen (prv.) 720432 Havnefmd. og havneopsynsmand; havnekontor, Karrebæksminde, Karrebæksminde (742) 46. 721766 Idrætsparken. 721936 — - opsynsmand (privat). 723311 Incnssoafdelingen, ekspeditlonssekr 721843 Kæmneren (privat). 724166 Levnedsmiddelkontrollen 720687 Ligningskommissionen, fmd. (prv.) 720768 Skatteinspektøren (privat). 720163 Skolev»sen 720163 Stadsskoleinspektørens kontor. 721061 — - privat, 720670 Gymnasium. 721611 - - - (rektor, privat), 721712 - - - skolebetjent

H. SØDERDAHL KARREBÆKVEJ 26 - NÆSTVED - TIE. 7241 30

II

Næstved KUL & KOKS Konip. A|S, tlf. 7214 20 721733 Aage E. Krog, landsretssagfører, Åxeltorv 1. 721072 - - (bolig) Han§ Hornematinavej 7. 720130 Aakande Blomster, (R. Sørensens Eftf.) Blomster, kranse, Østergade 7. Omstilling til bolig, 724700 Aalholts eftf. (Vagn Hansen), køb­ mand, Skyttemarksve] 50. 720943 Aaria-Larsen Johs., glar­ mester, FarimagaveJ 7. 725212 Arstadlus Stig, overinsp., Grøn- landsvej 17. 723253 Aasbcrg-Petersen, J. O J., sek­ tionschef. OrenæsveJ 13. : i -12«»j Abbednæs Omontvarefabr. 72 S221I (H. Christensen & Son). i 723867 „Alka" Forsikrings A S, assurandør Henry Rasmussen, M< i »rrr 88 724006 m A1U,<, GottllebsveJ 10. 724040 Allfødu- • ER OVERALT Ringstedgade I. 724212 Alm. Brandforsikring for Landbyg­ ninger Den, Farimagsvej 36. Alm. HrundojrrforsIkrinK A/S Overlnspkt. Gerner Christensen. Vestørogosboig, tlf. Vcsterborg *740) 54. 723362 Alsted-Sørensen Willy, Inspektør, østergade 30. 720114 Alt t Træ, Set. Mortensgade 5.

Næstved KUL & KOKS Komp. A|S, tlf. 7214 20 720199 Amtsvejinspektoratet (Kontortid: 9 -15, lørdag 9-12), Rlng.dedf. 73. 723420)- - Motorvejskontoret, Farlniagø- 7238331 vej 12. 720407 - - AmtsveJlnspkt., civilingeniør U. Flscher-Rasmussen. 724825 Andersen Axel, chauffør, Birgitte* vej 13.

723911 - Ernst, chauf,, Hvedevænget 99. 722488 - Harry, chauffør, Slagelsevøj 45. 723288 - Johs., chauffør, LollandsveJ 5. 724186 - C. Westh, clvillng., Fabriksvej 42 721147 - Keld S., clvillng., Rønnebæk. 724333 - N. J., civlllngn., Østergade 10. 724775 - Ebba. damefrisør, frk. Lindev. 18. 723415 - Inger, fru, Birgtttegaardens Fri­ sørsalon, Karrehækvej 30. 721742 - Mary, damefrlsersalon »Taco«, Rlngstedgade 71. 722301 - Hans dekoratør, FabrtksveJ 6. 721976 - K. Riff, dir. (Luxol A S), bolig, Rønnebæksholm 1 725541 - Frank, dlsp., OramsveJ 14. 723950 - Torben, dlspon., Elmeparken 6. 724718 Andersen C hr., distriktsforst., Hua- mands^ramikassen, Ladby. 724888 - H. Bjerre, drlftsle«ler, Havevej 37. 720057 - E, Lund, dyrlæg«*. FerskenveJ 13. 723140 - Folmer, entrepr., Præstovej 105 B. 725197 - P. ElhoJ, entreprenor, Hybenv. 23 721180 - Laur. fhv. entrepr., Jernbsneg. 6 722882 - Aug., fafcr., Præstøvej 164. 723559 - Chr., fabr., Baldersvej 12. 723862 - Finn, fabrikant, FJoriltoften. 722728 - E. Trolle fhv. fabr., Slagelsev. 67. 720598 - J., folkepens, Hvedevænget 5. 724297 - Holg., forpl.forv., Amtmandøg. t. 722419 - Vesti, fotograf. Østergade 18. 721428 Andersen Johs. (Seri-Foto). Fotografisk atotler, Jembaneg. 5 722619 - Frode, frisør, J. JensensveJ 2. 723284 - Agnete, fru, OronlnndsveJ 15, 722810 - Alice, fru, Banely 25. 720437 ** E., fru, Hvedevænget HA. 720851 - Gerda, fru, KarrebækveJ 28 D. 722734 - Grete Bny, fru, SlagelseveJ 80 721240 - Hanne F, fru. Riddergade 6. 721921 - Johanne, fru, Ostenfeldts Stiftelse. 723821 - Karen, fru, Skovbrynet 28, 724246 - Marie, fru, Præstovcl 107 A 724363 - Marie, fru. Østergade 30. 724137 - Nancy, fru, Rlngstedgade 1 A. 720193 - Ragnhild, fru, Tranevej 8. 720982 - Jul„ frugt* og grøntforretning. Karrebrekvtd *4. 720596 - Else, fuldm, FodbygaardsveJ 47. 724401 - Betty, frk., Købmagergade 5. I 720135 - E., frk., Kobmagergade 11. 722469 - Karen, frk., Østergade 34, 720186 - Kr„ frk. Ny Østergade l. 722316 - Alfr., gdr„ Rørmosegd, Ladby. 724356 - Alfr., fhv. gdr., Tværvej 10. 723138 - Holger, gdr., Ladby. 724934 - Niels, gdr., Vrodsløse, 720821 - Rasmus, gdr., Vredsløss 722962 - Rs., fhv. gdr. FixveJ 19. 724653 ** Tage, gdr., Korøhøjg., Rønnebæk 724226 - Th. Svane, gdr, StlgsnæsveJ. 722026 - Chr., gartner, Skraverup. 722629 - Kello K., gross., Hvodev. 105. 723821 - H. P„ fhv, gronthd)., Farverg. T 721691 - H., handelsmd., VomæsveJ 25,

B

725629 Amundson 01ø( ass., Tulipanvej 2 722188 - klelnsmedle- og maskinfabrik, Elleve] 1. 723168 - «* Bolig: Elleve] 1. 721054 An »* Sko Kindhestegade 1, »Andelshollgforenlngen Rornbakkeu« Na»stved: V24796 - Formanden. 723289 - Forretningsfører, hankfuldm. Kaj Hanøen, Fyrreparken 12. 724898 - (Vicevært) Kurt Olsen, Uugvæn* g*et 12 C. 723550 Andelsvaskeriet og Andelsrenseriet, Pra‘sto, Næstved afdeling. (Hovedkontoret: Præstø 65). 720297 Andersen Borring, SlagelsoveJ 14. 721430 Andersen Erik, advokat (moderet for landørøl'),1 Købmagergade 4. 720160 - - bolig: Ingemannsv. 27. 725887 - «. K., afd.lngn., Rollghedsvej 97. 723495 - John, afdøekr., Karrebækv. 40. 724362 - Borge, amtsrev.ass., Primulav, 19. 723961 - H. Frode, arbmd. Aaderupvet 51. 721387 - Frits Egon, ass.. PrtmulavoJ 21. 7:'3187 - H. C ass 0«|«>nscvej 52. 7Z3525 - Kai W, ase, KalbyrisveJ 39 721637 - Ejler, assunind., Fjordvænget. 723108 - J. ft., assurand, Grønnegade 1 A. 721414 Andersen Offer A/8, »ni. 72 4114 Truklorafdeling, Rlngstedgade 188-184. Bollgtclefoncr 721320 Dir. B Offer Andersen 72 1413 Fru E. Offer Andersen. 72 1436 Prok. J. L. Thomsca. 721464 V crkf. Vietor Nielsen 72 1914 Salgschef Børge Andersen. 72 4105 Rept\ E. Edvards« !.. 72 4114 Repr. P. E. Jørgensm. 721039 Andersen Juul, autofo-h. Solvej 1. 723868 - Edv., autolakerer, FixveJ 6. 721737 - C, autoophug., (Sydsjællands Autoophugning), Rlngstedg. 156. 725551 Alideren og Stnyjs, auto- værkst. Spe, VW, Ellevej 5. 720172 - Tage, benxlnforhandler, Linde* hjerggaardsvøj 20. 720624 - E Høutved, htsvlslærer og -kon* SUletit, Ornevel 13. 722309 - Viggo, bogbinderi, Rlngstedg. 25 724413 - Bolig. Hjarnovej 28. 725089 - Kurt, bogbinder, Østergade 19. Ford-forhdL, Rlngstedg. 17. Omst. kontor, værksted, lager.

C

D

E

F G

723135 Alten Frits, oberstiøjtn., Lejetgaard 721707 Ambulatoriet f. alkoholskadede 1 Næstved: Kons.: hver torsd. kl. 16,30-17,80 pft Set. Ell.iabeth Hospital. 724386 Ambus Kn. O, snedker, Birkholm- vej 15. 720802 Ammltrbøll N. O., amtsarkt., M.A.A bolig: Kornbakken 23. Amts- Arbejdsanvisningskontoret Riddergade 1. åbenfnt* lorditg 8 »12,>0 Gratis anvisning af arbejde og arbejdskraft. Afdi. for erhvervsvejledning, » » erhvervshæmmede * * godkendelse af lære­ kontrakter. Amtsarkttekten, M. A. A., arkt. N O. Ammitxbøli, kontoret: Amt* mandsgade 2. ; “ bolig: Kornbakken 23. Amtskontoret pA Amtsgården. Amts. og tinghuset (Svares Ikke. ring da til 720849). — AmtsrAdssalen. Amtsligntngstnspektorntet og amtø- skntterAdet for Præstø amt. Skov. vænget 1. Kontortid 9 15. * “ Amtsiignlngstnspektøren priv. Amtslæge. dr. med H. E. læøchly Jacobsen, spec. 1 r.iedtrlnøke syg* domme, særlig hjerte, og krnt s- løtwsygdomme. Brogade 2. Kon* sult 9^10, mandag dog kun 17-18 lørd. kun eft. aft. Amtstuen, BaltlcagArdøn, Åxeltorv, (9 12 og 18-15, lordage 8 12). 720802 721400 721073 721963 721892 721845 724801 723262 722062 724062 723932

722020 Abkjer L. P., kontoram. Morelv. 16 72331S Ab*nlon Forsikrings A'8, Kobma- gergade 1, ved assurandør Preben Gudmansen (prlv. Vesterport 10). 722686 Absalon.Mcn V., værkf., Kærvej 9. 720729 Adelholm O, ps. togf., Rugvænget 8. 722573 AdventIstmmfundet. Fartmagsv. 26. 721729 Agirirold A. S, Ny Havn. 722649 - - » Forvalt irkontoret. 722189 -------rirckter Aage Lassen. (Bolig) Drnavej 40. 721888 -------Forvalter H. Krlstoffersen. (bolig). 721978 - - - Maskinmester J. A. Jensen, (bolig). 725126 Ahrenkllde Er., clvillng., Købma* gergade 13. 720860 Ahrentsen M, fru, KarrebækveJ 32 720820 Akastn (I. Hansen), Ulngstedg 16, 723461 Akselsen A, in«r»., Bnkkekamm 11 '20621 Ahseltorvs Farve- og Tapet« lmndol. Torvestræde 3. 721267 »Aktiv« Vulkantseringsanstalt, Farlmagsve] 3. Ny adr. frn l, april: J. Jensensvej 15. 7253.1't Alberg J., dflftal., J. Aakjærsve] 20 1 T20202 Allærtsøn Hannibals Kftf., - fane, T»n;é

H

«/

K

a

L

Amtssygehuset | Næstved. Rlngstedgade 31

720014 ■I SSVARMK

....... 721401

Ig endvidere under Centralsygehuset). • --<85 Amtsvandinspektoratet, Præsløv 78 i.___ Kontortid: 8.80-16, lørd. 8,80-lt.

NDF R S F N

Rlngstedgade 18

P. T. V0ULUND - „Greyhound" • NÆSTVED. TLF. 721019

l.kl. HERRE LÆDERFORSÅLING IB

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156

Made with FlippingBook - Online magazine maker