Telefonnøgle Næstved 1965

Næstved KUL & KOKS Komp. A|S, tlf. 7214 20 721558 Aroma Osteforretningen (M. ft J. Jacobsen) Vlnhuagade 10. 720849 Arresthuset (Arrestforvareren), Ramsherred 2. 722258 Artmann O., revisor. Kindhesteg. 2A 722839 — bolig: SlagelseveJ 18. 721620 B.V. Marked, C. V. Nielsen, Nygårdsvej 00. 724621 Babias Vald., lejrcbcf, Havevej 1. 7233PO - Olga, fru, Præstovej 191.

Næstved KUL & KOKS Komp. AIS, tlf. 7214 20 723036

723616 - Ban/liaf Kontormaskiner, Rlngstedgade 20, - Repræsentant Allan Belmark, IngemannsveJ 20. 720710 Barfoed H, landinspektør, Farl- magsvej 63. 721886 Barlund Boas, repr., Vordlngb.v 2C. 721155 Bauerlund Ridt., overportør, Prlmu* lavej 60. 721306 Bay Hans (Loré Modeller), Grsn- parken 4. 721794 Bay Oluf, repr., (C. F. Rich ft San ner A/S), Granparken 18. 720129 Bech H. Chr., Ingeniør og maskin- fabrikant, „Vanda”, J. Jensena- voj 7. Omst. t. bolig: OsterveJ 2 C. 722853 - Erh, salgschef, K. Munksvej i. 721633 Beck S. Lundgren, økonomlinspkt., Røde Hus, Rlngstodgade 169. 722378 Beck-Pedersen A., værkf., Jæger- vej 12. 722378 - Sonja, fru, privatsyskolen »Piger, nes Mode«, Jægervej 12. 724650 Bedre brugte Møbler A/8, Ringsted- gade 16. 723297 Behrenr. Th., kasemearb., Primula­ vej 1. 724151 Belnov E. W., forr.fører, Karrebæk. vej 35. 722341 Bekker Hans, Inspektor, Kaj Munks. vej 1. 723685 Boldring Knud, klejnsm.. Kalhyrls- vej 23. 720510 Bellcvue, Damefrisørsalon (Birgit Christensen), Jernbanegade 15. !71 Bollevue Hotel (Inge .Torgensen) 7202271 Jernbanegade 15. 723616 Bclnmrk Allan, repr. »Banshaf kon­ tormaskiner» IngemannsveJ 20. 723535 Bettoft K. Aa., læge. konsultation: Torvestræde 18. Mand. kl. 9-10, tlrsd., onsd., torsd. 12-14, fred. 16- 16, lørd. kun eft. aftale. 723535 - - Bolig: Hybenvej 22. 725475 Bendtsen Poul E., o.fenrik, Eranttø- ve) H D. 72087« Marte, fru Ramsh 31. 722397 * Ingeborg, tru Nyvej 14. 721626 - Carl, tlf.fmd., Solbakkevej 16 720627 Bendtsen Jac.’w eft. Otto Niel­ sen, tomrerm,, Kfthlorsv. 8, 721933 Bengtson G., maskinpasser, byråds­ medlem, MoseveJ 2. 722642 Bengtsson H., repr., Kindhesteg. 3A. 724091 Bentsen Jørgen, Ing., Norgesvej 9. 721696 - Bent, Inspekt , EtverhøJsveJ 16. 721948 - Valh., fru, Østergade 13. 721688 - Jorgen, læge, Høflufsvænge 7. 721162 - B Bjørn, smede- ft maskinværk­ sted, Rlngstedgade 161. 721766 Bentsen H. B., depotindeh., Rønne­ parken 22. 722093 - Gunnar, krlmlnaloverbetjent, Fa- hrlkvej 4. 722476 Berentsen Fr, togf, Kalbyrlsv. 133 724382 Berg Harald J.. disponent, Klldev. 4. 723763 - Ester, fru. Lindeparken 10. 720975 - Johan, salgsinspcktør v. Cartsberg Bryggerierne, Fyrreparken 10.

724195 L »rg Mogens, repr., Ostergade 9. 720571 BKRGS TRANSPORT, Kaj Jensen. Kindhestegade 16. 728555 Bergendorff J., flllaldr., HjortoveJ 6 724140 Bergstronis eftf,, Rarnsh. 19. 720426 Bering Georg, maskint*!., Nygaards- vej 40. 720761 Ucrlinpcrtic ftibcnbc Indtelefonerlng og Indlevering af annoncer. (Gavernes Gaard). 721003 Bernhards Lillebiler, Farlmagsvej 9. 724209 Bcmlna symaskiner, Ringstedg. 11. 724128 ---- Ev. Rasmussen, bolig. 724113 Bernsteln J., tandlæge, Hybenvej 10. 722274 Bertelsen A., disponent, Rlngsted­ gade 190 A. 72S889 - P., kedetp., Præstestræde 6 C. 725752 - Leif, matros, Primulavej 15. 720109 Berth Vald., guldsmed & gra­ vér, Hjultorvet 9 . 721009 - Sigrid, fru, Rlngstedgade 28. 724828 Berthelsen Ragnh., ekspd, fru, Ved Kilden 10. 724468 Beskorftlgelseshjemmet, leder Ar­ nold Naef, SterkelsveJ 38. 721743 „Beth", Salon, Birthe Buhr, Bro­ gade 1. | 725506 Blalas Th., mælkefh., Ptlegårdsv. 18 720825 Biblioteket (Se Centralbiblioteket) 720353 Bidstrup E„ kedelpasser, Vinkel­ vej 13. 720769 Bierlng-Sørenseti H., tandlæge, SlagelseveJ 20. 723588 Bllle-Hansen M. P. trafikkontrolør, OrlmstrupveJ 9. 721252 Blllehøj W . kommunelærer, Orlm­ strupveJ 83. 721207 - Peter, Vordlngb.veJ 54. 722186 Blnderup A. B . clvillng, Danav. 39 721850 Bio (Næstved biografteater), forud- hest, og afhentn af btll. 1 billet- kont. hverd. fra kl. 18, sond. f. 15. 721891 Blreh Petersen B., flllalbest, (Dan­ ske Lloyd ft Auto Lloyd), Sol- vangsvej 25. 722115 Birgits Danse?kole, Karreb.vej 36. 721600 Birkat

725626 Bach J. B trnflkass., Ferskenvej 3. 721540 Badeanstalt (Næstved kommunale), Kompagnistræde Åbningstider: So under fag. 720819 Bagernes anvianlngskontor (torsdag og fredag 16-18). Aage Olsen. VordingborgveJ 12, 1. 722502 Bagger Kathrine, frk., organist. Herlufsholmvej 1. 723728 - B,, provieor, fru, Gronlandsv. 9. 725175 Bagh Gunn., faglærer, Toftevej 6. 722593 Bahn Sv. Aa., varmemester, Vor- dlngborgvej 2 A. 720859 Bahnsen Julius, Rlngstodgade 36. 725632 Erik K., Ing., l-adby. 7203)8 Baht Bente, læge, Diskontobanken. Axeltorv. Konsult. 9*10, torsdag till. 17 18 lordng kun cft. aftale Telefontid 8 9. 720318 Baht Kaj, læge, Diskontobanken, Axeltorv A »- : 11-13, mand. tillige 17-18, krd kun cft. aftal«. Telefontid 8 9. 722562 Bakke Poul. Ing. Hybenvej li. 724025 - O R. I., fhv. ^tationsforst., Ny- gaardsvej 23, 722768 Balsløw Gerda, o lærer, frk., Kar­ rebækvej 50. "24037 AMiir. M. Kna«•Itnnmtinsfn fprtV.f. 7250M AiStir lllltiuir Pedersen (pi lv.) *231151 AnitNliiN|>. 11. Melballe (prtv.). 725050 Skadekontoret for .......... .. tnotorkoretojsforslkring 725595 Biilticngnnrdcn* fodklinik. Oda Jcn sen, Axeltorv, 724498 Baltlcagasrden's vicevært, Peter Jensen, bedst ml. l*-li, 724233 Baltiske Assurandører, De. A S

722482 Ask Etik, kommunelærer, Lyøvej 5 720911 Asmussen K. Vemegren, frlsørm., østergade 11. 720697 - Ivan, Qraverbollgen, Herlufsholm. 722252 \ S Atlas, Kahlersxr j 15. 726164 Augusteøcn H., komm.arb., Karre- bnkvej 102 C. 723256 Augustlnussen P., fhv. gdr., Hvede- vænget 44. 7201261 Auktlonslederen f. Ns&stvcd retskr 721426) (sagf, Carl C. Clasen), Rameh. 31. 720658 Aiistin salg \ «a*rvic»e Soron Hunnen. Fnriomgiv, 18. 723639 »Autogaarden«, K. Bonde, Kitidhestogado 2. Specialværksted for Auntin. 720868 Auto-Lloyd, ForsikringsaktIrselskn- bet, Ramsherred 23. 724891 — filialhest. B. Blreh Petersen. Bol.: Solvangsvej 25. 721591 Autoparken v/ Lauritz Larsen, SlagelseveJ 15. 725656 Auto-Wcst, nutomohilinllrjn.. Gulf Service, hj. Aadmipv. VordingborgvcJ. 720600 Axelhu* Hotel (Sv. Hansen), Axel- torv ft. 725585 Axelsi n O., salgslng.. Fjordtoften. 720621 Axel! orvs Farvs- og Tapets liamlcl. Tapet, malervarer, linoleum. Torvestne/’i 3. 720834 - - Farvehandler Kurt. Rasmussen (bolig), Torvestræde 3. 722568 Axeltorvets Frugt, Kaj Rasmussen. Baltlengaarden. 723445 Axcltorvs Oar. (Orland Pedersen). 72.1779 - • Bol.: Fabriksvej 2 Gulvtæpper Claudi Hansens eftf. Tlf. 72 00 60 "-•3205 III* Ringsted^. 83, T. I)r>\er. 723445 BP-Oaragcrne, Axeltorv v. TT. Orland Podergen. 725770 — BolTFabrlk»vej"2T,ill*—* 720670 BP Oliekompagniet. Distriktschef Knud Nygaard. Bogeparkcn 13. 720775 B. T. Centralen. Jernbanegade 6.

/

r "i 3 15 o*.

| 721767 BP NÆSTVED DEPOT Ole Meyer, Ny Havn.

V

(t

1 j

P.T.V0ULUND-,.Greyhound"-NÆSTVED. TLF. 721019

I.kl. BØRNE L/EDERFORSÅLING is

Made with FlippingBook - Online magazine maker