Telefonnøgle Næstved 1965

Næstved KUL & KOKS Komp. AjS, tlf. 7214 20 72315« Andersen A.. husejer. Kalbyrlsv. 59. 724881 - Axel. husejer, Hvedevrenget 53. 722404

Næstved KUL & KOKS Komp. AIS, tlf. 7214 20 122602 Andersen E. B., stads- og havneing. (bolig), Lindeparken 3.

Brdr. Andersen, murerm entre »Bryscervsardsn«, Rlnfstsdgads U Efter kontortid: Erik Andersen. Prastsvsj I B 79 06 31 Ingenler Henriksen ................. 71 MM - Carl. murerm., MliltrerveJ 7. - ’ø eftf. Fr. (Rlch. Borg Andersen), murermester, HlndbnrveJ 6. - Erik, murermester, Prrestøv. 2 B. 720193 - Ragnhild ør P. E., mur-reparator, Tranevej 8. 720726 - Søndergaard, musikdir., J. Jen­ sensvej 40. 721912 - Marius, nrestfmd og opmAler 1 D. 8 A. F„ Skellet 11. 720127 - Axel, overbetjent, Nygade 10 B. 724846 - Aksel, overlrerer, Rlngstedg. 91 A 724058 - Carl E., o-lærer, Kirkepladsen 11. 723353 - Egon, overlrerer, MeistcrsveJ 19. 724048 - Elisabeth, overlrerer, Karrebrek- voj 39. - V., overlrerer, frk., Østergade 12 - Kn. B., o-montør, SletteveJ 2. Sv., oøtchdl., Østergade 19. Knud, overvrerkf., Hvedevreng. 71. - Otto, pelst., Øverup, - K H., papirart)., Kat holmvej 13. - Vald , paplrarb., Brandtsgade 4 A. - Anna og Ingeborg, penstonat, DehnsveJ 4. - A. P. V., pensn., Clnltemarksv. 67. - Carl, pensn, PrrestoveJ 89. - Bent, pressefotogr., Erantlsv. 1 A 722950 723897 723316 722594 724884 725247 722444 722417 725079 721521 720409 720923

721528 Arbejdernes Falleøorg.: Formand: Fagforformd. H. C. Jensen, St. Blichersvej 8 . 721751 - - Kasserer: Skolebetjent Chr. Rasmussen, Jernbanegade 12. 724096 - Radio, og FIerniynsklub f. Nres- tved og omegn. Fmd.t Kaj Lar­ sen, Hvedevrenget 27. 721281 - - Klubbens tekniker, Østerg. 14. 722560 - ------ Jernbanegade 4, 723385 A. S. F. Dansk Folkehjælp, Fmd.: Hans Chr. Selberg, Kær- mindevej 6. 7248**5 - - Kass.: Axel Andersen, Birgitte- vej 13. 720932 - - Vagtleder Helge Jakobsen, Ster- kelsvcj 39. 722706 A. S. F. Dansk Folkehjælp, Sydsjl.- kredsen, P. Brygger, Grønl.vej 11. 722062 724062 Arbejdsanvi'iningskontoret Rlddergedo 1 dsøltf 8-16 Lørdag 8-12.30 Orstls anvisning af arbejde og arbejds­ kraft Inden for alle brancher. Åbent: 721001 Arbejd«,givere, Foreningen af v. Næstved Havn. Fmd.: Driftsbeat. O. Mcng-Lund, 721478 - - Sekretær og kass.: Dir. Knud Medlng. 721872 Arbejdsgivernes I1ykkesfor­ Arbejdsmændene Teatergaile 4. Arbejdsmandene* arbejdsløs, hedskosse: 720880 Kontrol og anvisning kl. 9-10. Kontorbestyrer 9-12,30, fredag tillige 15,30-18. 720952 Arbejdsmrendcnes Fagforening i Formanden træffes bedst kl. 11- 12,30 721528 - - Formanden privat. 721912 - - Næstformanden privat. 722806 — Kontorbestyrcren privat. 721501 - - Kasserermedhjrelperen, priv 72084u Arbejdstilsynets Næstved kreds, (Fabriktilsynet), Ramsherred UM. Kontortid: 8-13. 720807 - - Fabrtkinrpkt., ctvillng., E B. Eriksen (bolig), Lindeparken 29. 721814 - - Tllsynsmester, masklnm. 8v. E Monefeldt (bolig), Poppelvej 19 A 720095 Arden Præparater, Parfumeri Springer, Qoyernes Qaard. 722197 Arm*t Trrebeton v. K. Marcher, Skraavej 3. 725191 Arndnl Vlkt., bogh., Ingemannsv. 10. 725351 - P., fhv. købmd., Vordlngborgv. 13. 721193 Arnmark N P. A., sektlonslng. al kr, Agentur f. Næstved: v. T. E. Slllesen, Kaj Munkøv. 9.

722894 - Ernst, husejer, Nygårdsv. 34. 722064 - Bruno, Ing., Trekanten 07. 722903 - Elvin, Ing., Klldomarksvej 135. 724273 - Frank, ingeniør, KatholmveJ 18. 726037 - Søren, Ing., Skovbrynet 0. 722718 - Peder S. Hoffmann, inspektør, KøgeveJ 19. 721416 - P. E.. Kaffebrnnderi (Sydsjrell Kaffebrænderi), Riddergade 8. 721188 - - (Bolig) H. Hornemannsvej 8. 722069 - H., kartoffelhdl., LI. Oallemarks- vej 1. 725293 - Chr., fhv. kas«., Gallemarksv. 58. 725571 - Akse], klejnsmed, Rampen 8. 725915 - Egon, klejnsmed, FalstersveJ 4. 721878 - M, fru, kolonialf., Farimagtv. 55 728631 Vagn, komm.Ingeniør, Jepp* Aakjærsvej 23 720375 - Frits, konditor, Stenbreksholm. 720144 - Oudmund, konditori og café, Jern- hanefade 21. 721307 - H. C., konsulent, Karrebrekv. 42. 725673 Anse, kont.ass., fru, Rag Bakken* ne 59, 72129*i J. Mosegaanl, kont.ass., Havev.89 723702 - Helmuth, Kont.fuldm., Kornbak* ken 27. 722550 - Tove, korresp., Tagensvej 14. 722095 - Helge, krimlnaloverbtj., Qrundt- vigsvej 22. 721969 - Anders, købmd., J. Jensensvej 2. 725631 Chr., købmand. Fjordtoften 5. 724803 - E. Sk S., kbmd., Ringst edgade 234. 725058 Andersen llnn, S|)eeialforr.

72452« - Else, sundh.pl.ske, Karrebrekv. 38. 724199 - Jorgon, tjener, Karrebrekv. 100 B. 724230 - Tage, tjener, Ørnevej 10. 721891 - Men., tobakshandel, 8Iagelsev. 8. 725391 - - bolig: Nyvej 2 722357 - V., togfører, ErantlsveJ 11 C. 721662 - Nic., trafikkontrolør, Flxvej 1. 720114 - Ingolf, trrevareforr., Set. Mor- tensgade 5. 722324 - Krh., typograf. Skyttem.veJ 26. 724547 - Holg., typograf, Teatergade 6. 722250 - Ingv., typograf, Karrebrekvej 83. 723067 - Frede, tømremv, Melstersvej 9. 725083 - Chr., fh. tømrerm., Præstøv. 105 D 722677 - Henry, Udlejningsgården, Skytte­ marksvej 70. 721543 - Tage, undervnrkf., Solvangsv. 16. 723054 - Svend, vejmester, Brygvej 2. 723548 - Stig Østcrgaard, vlceskoletnspkt., Fjordtoften. 725895 - H. P. Kkholm, vicevært, Parkv.22 724635 - A , Banely 1. 721191 - Evald, vognmd., FarlmagsveJ 47. 720300 - Frede, vognmd., Gallemarksvej 3. 721783 - Jens, vognmd , Aaderupvej 58. 721014 Andersen Jens, vognmand, 722488 OttllemarkøveJ 50. 722480 - - (Chauffør Harry Andersen, SlagelseveJ 45). 721390 - Otto, vognmd., Rlngstedgade 210. 720669 - Ove, Taxa-vognmd., Oodthaabs- allé 7. 722203 - Oorm L. M.. vrerkf., LresøveJ 27. 723659 - Ib, vrerkf., KalbyrlsveJ 41. 722811 - Poul, værkfører, PrrestøveJ 143. 72136« - N. Thorkild, ølhdl., (Foxe Øl­ depot), Skyttemarksvei 29. 721851 Amlrennen P.( hest., Bakkegården, V NygArdsvoJ. 723777 - A. Hove, dir., rand. pollt. Axelt. 4. 720330 - Olga, frk., Vordlnb.veJ 30. 723068 - Rob , lok.tlvf., Karrebrekv. 100 A 723270 - II. K., smedem., Danavej 34. 724844 - Henry, træskærer, PrrestøveJ 133 723088 Andrcassen Carl, FarlmagsveJ 83. 720061 Andreeaen Chr., isenkram & kokkonudst., Ringatedg. 12, 720061 - - (Bolig efter lukketid). 724810 - - Disponent Ole Bro, bolig, Kar­ rebrekvej 28 R. 722825 Andresen. Hans, montør (8.A.C.- Service), Rønneparken 18. 720220 - Stofana’s arvinger, Farlmagsv 35 723551 Aniol Vald., opsynøm.. Prrestøv. 57. 723219 Anthony Henning, klclnsmed. Skyt- temarksvej 99. 721901 - William, vognmd., ÆgirsveJ 3 725597 Apel Laura, fru, NygArdsveJ 16. 724142 • V., husejer, Holvatigsvei 6, 721949 Apostolske Kirke Den, Østerg 21. - - Forøt. Ove Fønøs Dufke 720634 Arbejdernes Fællesbageri A/S, Aagade. 724960 - - forrfører H. P. Madøen, bolig, VorllngborgvtJ 49.

é $

721931 724040 721210 720776 720901 725023 725817 723798 724690 721498 721181 724737 721439 723558 722053 725124 724926 721914 725009 721713 722481 724079 723793

B., prokurist, Fabrlksvi’J 2. - H. Elhøj, prokur., Egevej 4. Beter, propr., HJarnøveJ DJ., prøvemester, Karrebrekv 33. • Kaj O., rejsenmnt., Skovbrynet 10 * Leo, polnemager, VordlngbiveJ 10. ■ Peter, rentier, PrrestoveJ 121. • Kurt, renser, Karreb.vej 28 D, Ounnar, ropr., VordingborgveJ 8. * Poul H. S ,rcpr, KarrebnkveJ 84 • Th., repr,, Hvedevrenget 40. * Heri., rest., Krostuen, Teateig. ■ - bolig, OlentcveJ 22. • Harly Brandt, revisor, Qrønlands- vej 27. Ji g., sadelmager, Aaderupvej 66. * Børge, salgschef, Rlngstedg. 154. Herluf, savsk., Hvedevreng. 47. •HA Søn, savskæreri A maskin- snedkeri, vrerkstcu, Nygaardøv.3. Rolf, savværksejer (bolig) Godt* hftbsallé 2 . O. Nygaard. slgnalbetj., Banely 6, Peter, ps. skovf , Rlngstedg 146 Mil, slagterm., Rønncbrek. P Ryberg (M. J. Ottosens eftf.). slagterforretningen, Østergade 4 - (Bolig) Vordtngtorgvej 62. Vafin. slngtcrm., Gyvclvcj 5, Sv., smedem., OrlmøtrupveJ 89. Th., smedem., Qrlmstrupvej 67. P. E., sparekaasekasscrer, Rlng- stedgade 2. Kn., spec.arb., Primulavej 85. Poul, Sportsmagasinet, Ringsted gade 19. - Bolig; Lindeparken 16. E B . Stads, og havnelng.kont.

f. k}olestoffer, Killdllesteg.lO K., fhv. kobmand, KalbyrlsveJ 6. Horen, korel., Lille Clallonmrksv. 3. Hans, labor.ass., Fodbygrdsv. 35. Tage, lokomotivf., ErantlsveJ 28. Verner, lokomotivf., Prrestøv. 181. I langsbo Th., Ia*ge, Horlufvre. 5. Povl E., Irege, Kobmagergade 13. Konsult.; 12 14 samt torsd. 16 17. lørd. kun eft. aftale. Asla, Irererlnde, OdenseveJ 52. A. M ., pens. Irercr, J. Jensensv. 30. Frands, pens. Irerer, Nyvej 6. Andersen Georg, malerm., Ankenej 7. •■"■■MMBaSNMSS Andersen 8. Alb.t manufaktur og trikotage, »Døt rigtlgr Hjørne«. Brik, mask atb , Dnnavej 19 A. Kn„ nmsklnarb., ErantlsveJ 1 C. Carl H., masklnm, Fabriksvej 8. H B„ maskinm., Ktrsebrervej 12. Erik, mekaniker. Primulavej 68. Ounn., inctalstoher, Kalbyrls* vej 116 Jorg., montør, J. JenscnsveJ 28. John., murer, Herlufsholmvej 9. Aage, murerm., Ringst edgade 216.

721795 - 722150 - 721277 - 723487 - 723748 - 722938 - 720966 - 72.1187 722277 * 72382* - 721837

#r

720368

725155 723680 720594 724434 722505 723711 720160 725386 724116 724358 * 721189 - 720256 * 725203 * 722174 - 720330 - 720100 - 720002 - 722395 • 721246 - 721900 - P.T. V0ULUND -„Greyhound NÆSTVED, TLF. 721019 En annonce I Telefonnøglen er Deres bedste annonce!

éh

1.kl. DAME LÆDERFORSALING 11

Made with FlippingBook - Online magazine maker