Telefonnøgle Næstved 1965

Næstved KUL & KOKS Komp. AIS, tlf. 7214 20

Næstved KUL & KOKS 725281 Brendorp Karna, fru, BletteveJ 2 720581 Brendstrup Aase, blbliotokar, Priø- stestræde 6 A. 725881 BrenhoMt Helene, fru, Rampen 8. 723878 - Frede, repr., Rampen 14. 721028 Brettschneldcr L., lokomotis, Kar- rebækvej 56. 723609 Brevdueforeningen »Næstved«. Kassereren, Katholmsvej 14. 723102 Brillehuset (H. B. Schytte), Rams- herred 19 A. 722504 Brlncker A., civlling., Hybenvej 19. 721105 Bringfeldt M., overlærer,’fru, Oalle- marksvej 55. 723261 - - G. Petersen (bol.), Præstøv. 6 720763 Brlx- E. Petersen, smede- og ma­ skinværksted, Rampen 1. 724401 - - Arne, værkf., FrlggasveJ 6. 724810 Bro Ole, dlspon., Karrehækv. 28 B. 722928 Broderi-Boden (Marie Esklldaen), Jernbanegade 4. 721333 Brodthngen H., fab., Rlngstedg. 228. 723546 Broegaard Jørgen, gdr., Rønnebæk 720446 - Jørgen, vognmd.. Præstsvej Bl 721339 Itrogndr* Kculiidsulg (Kjeld Olsen), Brogade 4. 722483 Bro-Kiosken, Brotorv 6. 725500 I S llronée \ Nielsen 5i> gitrdHVej 1-5 Ku* t BmmV, Odensev. 84. tlf.725320 Ft ode Nielsen, Vordingborgv. 35, Repr. J. Fjord, Fabrlksv. 14, 725830 720382 Brorly M., mejeribestyrer, Holsted Andelsmejeri 725407 Brudlykke Th., musiker, Jyllandsv. 0 - 720434 Brudsø S., sadelmager og møbelpol­ strer (værksted og bolig), Vor- dlngborgvej 16. Brugsforeningen IIB 720219 Orønvej 0 (Supermarked). 720261 Vordingborgv, 28 (Holvbetj. kolon.) 725736 Brun J. CVmut/cntln, eand. pharm., Ferskenvt*J 35. 723137 Brusbøj Jørgen, gdr., Oedebjerg- gaard. LI. Næstved 723080 Bruun Hans, Næstved Forkrom­ ningsanstalt, Hjortøvej 12. 725918 Bruun A Sørensen A S, Ing.firma, BaltleAgArden, Axeltorv. 722706 Bagger I’., vlcev., Gronlandsv. 11. 720088 Brylllngsgaard Marg., fru, Kilde- marksvej 54 A. 723709 Brændstrup Johs., afdelingsleder, Klldemarkøvcj 129. 721257 Brøndtoft Helge A, bogh. (DLK), Banely 11. 725756 Brons Poulsen 8. E., forr.fører, 8kovbrynoet 46. 721815 Buch Madsen H.. revisor, M. D. R., MoseveJ 8.

Komp. A|S, tlf. 7214 20 722146 Buch Jørgen Walsted, Udlejnings­ central, Aaderupvej 181. 722721 Budcentralen (Chr, Hansen), Kildemarksvej 85. 722364 Bue Jensens køleteknik, Østerg. 9-11. 724075 — privat: Fabrtksvej 12. 723818 »Buen«, A. E. Nielsen, handelsgart­ ner, Ejlersvej 1. 723820 Buhi P. O., assurand., Vordb.v. 7. 723967 - K., fhv., gdr Præstøvej 103 B. 725445 Buhmann Arne, speciallæge l hud­ sygdomme, Axeltorv 5 (Ealtlca- gårdon). Konsult. mand. 16-18, tlrsd.,-onsd.,‘-torsd.-fred 14-16), - Anden tid efter aftalte. 725445 - - Bolig: Set, Peders Kirkepi. 13. 725190 Bundgaard Sørensen Agner, Aade­ rupvej 93. 725458 Bundtoft Kr., handelsmd., Set. Jør- genspark 18. 723747 Burchardt Ounn., salgstnspkt., Erantlsvej 21 D. 720210 Buurgaard Jensen O., urmager, Klr kestræde 1. 720738 - - Dolig: Havrevænget 1. 722849 Busk Niels, overlng., Kirsebærv. S2. 720303 - Frede, kørelærer, Farvergade 9. 720732 Busks Eftf. J. (T. Borum Ærø), Cykler og knallerter, Østerg. 24 721783 Bybusserne (Vognmand Jena Andersen), Aaderupv« 58. 72M66 Bygdo Sigurd, repr., Slagklldevej 1 725100 Bygnm A S. Parkvej 22. 721900 Bygnings- og boliginspektøren. 720376 BUlow Rob., bøssemager, Læsøv. 16. 724237 - Tork., major, Norgcsvej 24. 723131 - K , Rondo-Vask, AderupveJ 97, 721630 BUlow-Olsen H., rev., H. D., Set. Peders Kirkeplads 8. 721651 - - (Bolig), Fodbygaardsvej 25. 722555 Byskov-Ottosen K., landsretssagf., itlngstodgacie 1 A», ved »Danla«- parkerlngen. 721990 - - Bolig: Hjultorvet 10. 721828 Bytransporten (Carl E. Møller), FarlmagsveJ 60. 72' 318 Biihncke W, A Co. Assurancefor- retnlng, Kobniagergade 4, ved as­ surandør Preben Gtidmansen (pri­ vat. Vesterport 10). • 20983 Bårenholdt U., papir- og kontor­ artikler. Jernbanegade 19. 722230 Bækø Aage, skotøjsforretning, Jernbanegade 2. 723134 Bækgaard-Mortensen J., fhv. gdr., Nygaardsvej 27.

723639 Bonde K., Autogaarden,

721166 BJodstrup Folmer, bagerm., Vor- dlngborgvej 12. 721830 Bjørn A., aasurand., Præstøvej 137. 721149 - E.. fhv, clgarhdl., Axeltorv 2. 725681 Blaaberg M., tekn, tegner, Karre- bækvej 98 B. 725043 Blaabjerg Regner, kemo-tekn., J. AakjærsveJ 8. 720905 Blaa Kora’ Hjemmet (Forat. Aage Jakobsen), Grønncgade 13. 721211 BlAdcentralen, Ramsherred 28. 725840 Blaschkc* SV., kont.ass., Ny Øster­ gade 7. 720566 Bltdorf Kaj, repr., Kirkepladsen 11. 722730 Blikkenslagernes Fagforening. Knud Hojberg Nielsen, Ny Holstedv. 26. 725467 - - kasserer: B. V’allentin, Morel- vej 14. 722240 BLINDES ARBEJDE A/B, Ringstedgade 39, 728938 Bloeh J.( fru. Ny Østergade 5 723360 Blomsterlngeksporten A S, kontor: VonlingborgveJ 11. 723704 Blum Rlch., Vognmand (turistbus) Lisbjergvej 1. 722526 Blum Hansen Kaj, boghandel og papirhandel, Østergade 20. 721127 — (Bolig), Østergade 20. 725218 Boas Carl Johan, forstås*.. Kilde- marksvej 30 , • 723841 Bodal E., chauffør, Primulavej 40. 720271 Bocsgaard Pedersen Aa., spare- kassebogh., Falkevej 8. 722996 Boest E., polUlbetJ., Granparken 12. 72l!»l5|Bogførlngscentralcn, afd af Revlsi- 723540( onsinstitut ot 1 Næstved, Axel­ torv 6, Oøyornes Gaard. 720749 Bogtrykkeri Næstved & . Kskcfnhrlk, B. C. Srhou. Knhmngcrgndc 10-12. 723416 Rohft-Jespersen Aage, toldkontrolør, j Vesterport 2. 725309 Bojen Kr., repi Hjnrnovcj 41 728464 Bojesen Rud, postbud, Fe fsk en V. 21. 723542 - Bo Pnlta, programs«,'tretær, Elme- parken 19. 721378 Bojsen Frede, o.lærer, Danavej 88, 722821 Bolettes Grunnegnde 1, Hj. nf R:i malierrod. (Ottisttll. til prlv,i 720414 SMIL lAMm 4 cAm Kamsherred 10 - Telefon 72 U 14 J 721310 Bon-Bon, chokolade- og konfekture­ forretning, Axeltorv B. 721966 - * konfekturefabr. (Kaj Fl. Peter- „■«*>. Farverg. 7 A, omst. til bol. 720613 Bon-Bon, chokolade- og konfekture- .......... forretning, Danla, Rlngstedg. l, 722432 - - fabr. Magnus Petersen, Farver­ gade 7 A.

Eaao »Service og Awtovgrfcat. Kindheategnde 2.

723131 - Ingeborg, fru, Fjordvænget. 721217 - Hans, fhv. sts.sk.Insp., Østerg. 12. 720527 Bondestandens Spareknase, Den sjæll., Axeltorv 2. 723675 Bonnesen Vald., husejer, KJærveJ 0. 722867 - Frede, tomrer, Solvangsvej 27. 720236 Borella N. L., MaageveJ 14. 721286 Borelll-Møller V , lektor, Herlufs­ holm. 721294 Borge H., o.ass., RlrkholmveJ 10. 725892 Borgen Aug., v. Jorg. Jørgensen, Præstøvej 170. 721900 Borgmesterkontoret 723088 Bonring Inger, fru, OottllebsveJ 17. 722179 - Fr., o.masktnm., Ny M. Mølle, 724880 Boserup Minde, Emil Larsen, Thorsvej 25. 722451 Bossen A. C* lektor, rand. mag., Vordlngborgvcj 2 C. 722007 Bostrttm T., polltlfuldm., Jeppe- AakJærsvcJ 19. 722184 Botoft Thora, fru, FarlmagsveJ 21. 720175 Braaes Boghandel (Poul Friis), Rtngstedgnde 6. 721578 - - bolig: Hingste« Igudo 6. 721957 Braae Karen, fru, Amtmandsg 12 ’2327B - Niels, kørelærer, Oallemarksv. 48 721848 Brandassiirancefor. nf 1848. (9 10). Ringstedgado 40. 721847 - - Dir. Nørgaard. Bolig: Rlngsted- gado 40. Sommer: Svinøland 19. 723212 - - Prokurist Kjeld Karlsen, Inge- mannsvej 13. 721853 Brnndassurnneeforenlngen 1854 og 1896. Slagklldevej 10 720126 Branddlrektorntet for Køhstssdemes alm. Brandfors, Rnmaherred 81. 724212 Branddlrektorntet for Indbygnin­ ger, Branddirektør R. 8tærsholm, FarlmagsveJ 30. 720805 Brandstationen. 720087 Brumlt Carla, frk., Præst nveJ 11. 723329 - Jnhs., agenturf., Onllmiarhsv. 19. 724371 Britndt Fr., MMrnid. og statsaut. vejer og mAtar Østergade 28. 721982 - - Bolig, Østergade 28. “ r. Vejerbodrn. Toldbodgade. (10 12,30 og 14-16, fred. till. 18,30-19,30, lonl. kun 10-12).

723252 - Helge, rcdlotek., Rugvænget 12 B 7205:*5 Brasen Anger, Kobmd., HJ. nf lembaneg. og Ramiherred !,5ra,, !v'hi». BToss., Norg svej 26 ' tnw,M«"i.. Hjan.ovel 85 ”“21 20 Iltun R, Statsaut. translatsr, Vin­ husgade 10. • 20118 Brautseh W malerm., Kindheste- Vjooaa V

724869 Bøchmann J., lærer, Aaderupv. 181. 723972 Bødtcher la Cour Aa., kaptljtn., Lindeparken 31. 720424 Børnebibliotek, Baltlragaarden. 721571 Børnehaven for Næstved og Her­ lufsholm, Grønnegade 14. Leder: V. Klehn. 722072 - - Fmd.: Kommunelærer Børge Jensen, Katholmvej 11. 721843 - - Kasserer: Kæmner Arn« Thom­ sen, Amtmandsgade 11. 1.kl. HERRE FORSÅLING m. GREYHOUND SI

*

Made with FlippingBook - Online magazine maker