Telefonnøgle Næstved 1965

i W

iO , J . .. 1

Kostrædo (769) - Lov (761) 141 Petersen Sofie, husejer, Kong Højbro - Agnes, købm., Knag, • Ib, købm., Køng, - Axel, propr., Nylykkegaard. Ring. - Karen, rentier, Svino, - Emil C., repr., villa »Køng Bo«. - J. P., slagterm , Køng. Petersen An., musiker & tomrer- mester, ligkister, Rang!" I »»/•#*#• l'oforxni Kostrwås. A[i twmrer. ot byxslmssrbrjd* udføres. 53v Poulsen Niels, gdr., NyvangT 100 Pouls l illehil, Kong. 22 Rasmussen Chr., gdr„ Køng Højbro. 215 - J. J., gdr., Krapkg., Svino. 62 - Kaj, gdr., Birkemosegasrd. 63 - Kaj og Herman, gdr., Overdrevag lPtly - M , gdr., Kornhøjgaard, Svlnø. 107 - Arnold, Køng. 187 - Frands, pelst., Svlnø, 100 - P., vognmand. 175 Skovgaard P., forp., Uglvang, Kong 125 Sparekassen for Vordingborg. Præst o og Omegn; Kong: kontortid 9,30- 10,30, undt. lordag. 212 Svino hnriostrnml ok nimping- ""piada (Chr frhristlansni). 182 Svlnø Forsamlingshus. 71 Sormwpn E. Horen, karøtmmgsr, Tomrnr n«. Vil o M*7' r*«** Ko",r ■•Biler. S88 . ()*°* tandl , Dyhsø Fjordvænge 170 Teglhjerg L. Stubbe, pastor, Svlnø. 201 Svine Købmandshandel Hvino pr. Lundhy 1 lf. Kostræde 201 Aage Mailing H w godsejer, Øbjerggrd. 9 Tuhorg ug Kongens Bryghus Repot (lJnul Pedersen), 2l ViktuaHnifdellnj;i,ti 113/ Køng Brugsforening. 2H1 Sviim ViM|n>Hi»fnrri»tn||||r Kwl - Flivni, - |‘n|æg 46 I Vort Annonroblad, Kostræde - j ____ kommer I alle hjem. 31 Regnskabs, og revisionskontoret Henning Karlsen A Erik Knudøøn, Tlf. Lundby 145 76 87 38 211 185 65 13

251 94 Fladsaa Kommune.

Ix>v (761) 73v Hastrup A., Boruphus, Mogenstrup.

liOl

Kommunekentoret. Mogenstrup pr. Lov. * Kontortid: Hverdage 10-12 tillige fredag 14-17,30, lørdag lngJn. For. manden træffes; tirsd. 10-12 fre­ dag 14-17,30 Sognerådsfmd.: gdr. Johs. F

IAndsnunier (08) 761 m er for samtlige abonner pr. Lov.

Poatad

Aben: Hverdage 7-20. Helligdage 6~ir Centralbestyrer: C. Christoffersen, Lo KTAS deleg.: Smedem. Fr. Saas, Lo\

202 Fladsau Sygekasse,

Kontortid: hverdage 10-12, tirsd. till. 14-16, fredag till. 14-17,30, ler­ dag Ingen 83 Fugl Petersen B dyrlæge 217 Fuglsang Anie, diakon. Lov. 213 Grum Hugo, dekoratør, Mogenstrup. 147 Hadsbjerg Lynow, gdr, Solhej. 149 Hagendam H. P., form., Mogenstrup 184 Hansen N. Ollm, agronom, Blangslev 179 - Helmer, arbmd., Engbo, Lov. 1* - Helmer, arkitekt, M A.A., Humleg., ’ mv , 191 - Mørgo, bogholder, Fårup, 128 - Aksel, chauffør, Lov. 71 - Aage. dlstrlktsforst.. Blangslev. 18 - Aage, fabr. (Fab. Slejpner). 78 - Hedvig, fru, Hammersdal. 79 ** I., fru, Myrup. 18 - S., fru, Lov. 18 - Aage, gdr., Bygaard 180 - Chr., gdr., lAvvaadsgaard. 44 - Frederik, fhv. gdr., »Ydun«, Lov. 8y • Hans. gdr„ Pederstrup. 100 - Hans O, gdr., Blangslev. 177 - K., fru. gdr., Hundstrup 84 - Martin, gdr., Østergaard 187 - Herm, husejer, Pederstrup. 85 - Jobs., husejer Blangslev, 106v - Bigurd, husmd., Blangslev Mark. 77 - H købmd., Mogenstrup 2 - Elmo, læge, kons 9-10 og 13-14. lord. kun 9-10, Onsdag till. 17-18. •T - Aksel, mejerist, pantefoged 47 • Gunnar, maaklnbygger, Blangslev 182 - Kjær, mekaniker, Mogenstrup. HANS >1. IIAN8EN MTTHRRMKØTKH Hammer pr. Lu. - Tlf Hammer B Carl Chr., pelst., Bækkely. Ejner, snedkersvend. 88 Igwn Ila lisen „Grim". I

andels Int 55 PRÆSTØ 434 68y Andersen J. P., biavler, Blangslev • 1K * KJ., forp., Banelygaard, Mynip 29x - Kristine, fru. Myrup. 107 - Aage, gdr., Pederstrup. 160 - K , gdr., Blangsbjerggd., Blangsi 32 - Knud, gårdejer. 138 - J , konsul, v Danm. Radio, Myrut 18 - Carl, pelst. Lov Sønderskov JJ® * Wiv. slagter, Mogenstrup I A.C.,tomrrrm., Aabuset, Mogen- 121 Andreasen Th A., bandelsm , Myrur 64u Andreasaen Aa., pelst.. Lov Bønders 3 Arla»|dMgivrrm»s ITlykkoufor»., lfiM|>rkt. Prdrr Nielsen, GI. I sov. 182 vBBB AUTOVÆRKSTED Helge Olsen 57 Baadsgaartl Poul. købmd., Lov" 99 Back Arne, radioforh , Lov, 200 LOV BETON Vs 7 yxaoQgosD IQVSLANOai.v M ,,,OliroN LOV T . 46 Blangslev Købmandabandel. E°n,!c Sv. Aa., gdr., Enggaard. w» Bondestandens Sparekasse. ^r,*on H t *<,r • Nyvang, Blangslev S ! hrestensen Kaj, fmd., !,nv. 107 Christensen I. C., gdr laiv 23 - H. C , købmand. r * ® K., repr., Mogenstrup. Jol ,omrcr« Pederstrup. 204 Christiansen Sigv, gdr., I av . im» ra, . Th. gdr., Ilanimer toSX&U**! Borupfaard, Lov, instriktsjordemoderen for Næstelsr Mogenstrup sogn (Tlf. Kverdr 70) 76 IMikontnnhnnkcn (Nn*tvod lllskotifonlrnnk) i SS? 9'3un'30’ **■*■«“ F»« b Oldepot, tlf.TapBBnH.fr 4 1 f foderstofforening, i

220 Hcsselberg Olo, lektor Myrup, lyjonimHlngtn., Holg. Andernen, Kyso Rogerl, tlf. Brrgnebjerg 231, 211 Hjorth Th., tjener, Krogården, Mo­ genstrup. 101 Holbøtl C., entreprenør. 67 Hougaard H. H., forp , Svtnggaard. Øy Iversen Svend, Mynip. 87 Jacobsen Alfr., gdr., Skovlyst. 143 - Christian, pelst., Mofønstnip. 167 Jensen Johs., arbmd., Blangslev. 40 Jensen Ydun & Poul dame- og herrefrisoraalon. 86 - Gudrun, fru, brødudsalg, Ol. Lov. 64y - Inger Laur., fru, Sønderskov 216 - Jytte, fru, Mogenstr, 115 - Tove, fru, Lov. 187x - Erna, frk, GI. Lov 68 - Carl, førstelærer. 93 - Carl, gdr., Blangslev. lv - Chr., gdr., Staalkærgaard. Faarup 25 - Gunn., gdr., Pederstrup pr L. 199 - Ounn., gdr. Egebjerggrd., GI. Lov. 02 - Otto, gdr., Nygaard. 65 - Anna købmd., fru. 46 Jensen Egon, Blangslev Keb- “"mamtshanftelT* 198 Tuml rup Jensen, nmlemæster, Blangslev. 162 - Harry, murer, GI. Lov 17u - Børge, pclst., Sønderskov. 36 HOLGER JENSEN Tømrermester Lov Tømrer- og Bygningssnedker værksted Alt tømrer- og bygningsarbejde udføres Telefon 3« 50 Ole Jensen og Son Tømrermester « Snedkermester Møbellageret, Lov. Tlf. 86- Alt tømrer- og snedkerarbejde udføres. Nye og brugte møbler til rimelige priser. Ligkister - IJgbil vdtejos.

M

N

O-R

T-V

17 Øbjerggaard forvalterbollg 147---- fodermester Juul Jensen

tm tand og TllOfiDAL Of. W. bistrup (?48) lff," KYSE

NR. FORT.

(Centralen er nedlagt. Abonnenterne over* ført til Mregnobjerg, Skelby eller Hyllinge)

114 - Iftgenmnn, vognmand, Lov, 4Sv - Carl, værkfører, Blangslev

Ttlilimnmphtu nnnnnrrr virker helt årti '

Made with FlippingBook - Online magazine maker