Telefonnøgle Næstved 1965

Næstved KUL & KOKS Komp. A S, tlf. 72 14 20 n«. 720414

Næstved KUL & KOKS Komp. AIS, tlf. 72 14 20 723034 Larsen Oluf, typograf. Præstøvej 64. I 723938 - Oluf, typograf, Llndeparkan 14

I,arsen P. Emil ft Søn, møbelhdl.. Ramsherred 10. « Omst. tit P. E Uhrenfeldt Larsen. Bolig: Sot. Jørgens Park 47. P. Emil Larsen, bolig: Grønne* gade 1. - B. Wuldum, møbelpolatrar, Hve­ devænget 83. - Andreas, organist, Herlufsholm. - Olav, ostehdl., Vinkelvej 7. - Niels, overass., 8agasvej IT. - V., fh. o.betjent, Elverhøjsv. 10. - Chr., overmont., Rlngstedg. 44. - A. C., fhv. oversygepl., Præstø vej 107 C. - Inger, pålæggerske, fru. Strynø- vej 3. - A., paplrarb.. Ny Holstedvej 18, - Axel Hatierherg, paplrarb., Amt­ mandsgade 8. - Kaj, paplrarb., Rugvænget 18. K. Gerner, pnpirgro**., Mosevej 9 -----Bolig: Slagelsevej 42. - Alfr., Hiv. prist, PUevej 3. - Henry, pelst., Skraveruphuse. - Teter, pedel, Rønnebæk. - <’hr., pensionist, Solbærvej 10. - Hans o , pensionist, Jyllandsv. 8. - Harry, postbud, Skellet 9. - I^sgsted O., prm.ljt., Skyttehuset, Gardehusarkasernen. - T Frisk, prm.ljt,, Skovbrynet 28 . Poul, pølsrforhdl. Gøgestien 4. - Th.. pens. rangerm., Klldm.vej 47. - tt. J regimentsmusik.. Thorsv. 2 - L. Krabbe, regnskabskonsulent, bolig: Alumvej 10. (Kontoret: SkyttenmrksveJ 13. tlf, 722760. 8-12 og 13-171. ■> J. C., rentier, Gavnøvej 6 - P., rentier, Kildebakken 2. - Krlk, fvpr., Vibevej 21 R. * Kn., repr., Norgesvej 21, K, E., repr., Præstøvej 103 D, Kurt, repr., Ostre Ringvej m - Gunn, salgschauf. Kongsnæsv. 8 - Arne. salgschef, Karrebækvej 62 H. Devantiør, snlgsehef. Karre, bækvej 54. C. W savskærer. Kalbyrlsv. 103 Inger, sekretær, frk.. Marskvej 2 llonn servieemont., Læsøvej 26 . Carl, Skntøjshuset. Ramsherred 4. Søren. Rkotøjshdl, Kornhakken 6. R. Mejer, slagler- og viktualie­ forretning, Knrrehækvej 98 C. I rban. spe( ialarb.,Grimstrupv.37. •Tohs . sfatlonsmst.. Solbærv .12 l-ftrxøn |> (Odønaø Mohø- RQtls), li). nf Élamsliorrod- Set. Mortensgade. Kuren, syerske, Ny Holstedvej 6. Lts, aygept.ln.lnde, siagtdsevej 27 P., tandlæge, Staalgaarden. ?? ,.!f^nrk"tJer' La,,hy H inther, tjener, Ramsherred 20 Jorgen tlf.montør, Kanvbækv. 62 M tlf.montør, O. Ringvej 19 B

722102 720570 724760 723397 725869 720704 722957 Ijtrxon Erik, Iwmojert, Kild« markvej 79. Aksel, journalist, Præstøv. 101 C. E. B., kaptajn, Rønnebæk. Jorg., kontorass., Erantlsvej 7. Karen, kontorass.. fru, Nlxvej 9 Lene, kontorass, Lindevej 14. Ole Vincent, kunstmaler, Skytte* marksvej 54. 720093 - Em. Fa, købmd., Hjultorv 10. 722193 — Ove Srhou bolig, 723226 - Erik P., købmd., Mnlleparkens kolonial, Karrebækvej 25. 723158 Mirnon Finn, kohmand, PræwtovoJ 111, 720521 - Hans O., købmd., Brandtsgade 1 720948 - J. H., købmd., Vordlngborgvej 13 724019 - - Bolig: Norgesvej 5. 720508 Larsen William, kohmand, v. “*Axeltorv (Ornat, til boligø - Inger, kørelærer, i'ræstøv. 103 D - Vagn, kørelærer, Ny .lernbanev. 4 - J., lagerarb., Ny Holstedvej 41. - Kaj, lagerarb., Toldbodgade 18. - Kai B., lagerforv., Vordlngb.vej 36 - Emil, ps. landpostbud, Thorsv 25. 724682 72320«) 720799 724427 - 725057

723527 Leerbeck Hansen E., fru, Kilde, marksvej 28. 720090 Legetøjs-Magasinet (N. Bø­ ger Hannen), Jernhaneg. 2. 722276 - - tf. Bager Hansen (bolig), Brandtsgade 19. 720364 Lehnfelt Torben, lnøpkt., Nordisk Tractor Comp. A/8, Massey - Fer- guson, Fodbygaardsvej S. 722668 Løldecker Kaj, kontorbestyrer, Kar­ rebækvej 46. ?23392 -- Rob., pension.. Dtgevej 6. 725134 - Rob., værkfø., Karrebækvej 100 E 723826 Leifs h.vtransp.. Trekanten 51 720672 Lejerbo Boligselskab, fmd., tømrer Peter Christensen, Birkholmvej 9. 723491 - - Varmemester Johs. Hansen. 723491 * - Kontortid: hver torsd. ml. 17-18. Præstøvej 109 C. 722331 Lejerforeningen for Nawtved og Omegn, Præstøvej 108 D, kontort. mand. og fred. kl. 18,36-20.00. - (Fmd.: overbetj. Villy Jespersen). 720161 Lembcke E. og J., Kindhesteg. 16. 724007 Ijonnhart F.rik, lr,g.. Poppelvej 17 A 724378 Lennart« Th., fhv. glasmager, Præ­ støvej 2. 722375 Lerche-Thomsen N., amtsfuldmæg­ tig, KlrsebærveJ 26. 724801 Løschly Jacobsen H. E., amtslæge. 722047 Iæsscrynskl 1., lahoratortelcder, Lindeparken 20. 721 152 l^’th Gudrun, fru, Ringstedgade 56, 721833 Leth-Jessen Preben, underdir., cand jur , St Bllchersvej 9. 722657 Letting L., trikotage en gros, Øster­ gade 14. Lager: Østergade 26. 721098 Levlnson Carsten, adjunkt. Herlufs­ holm. Mitra Vægtfabrtkken Fodby gi. mejeri, nu: Brépiebjor^ (745) 60. 722226 Mrhtenherg A. de, landsretssagfø­ rer (ovenover Bio), Ny Østerg. 6. 720233 I !r’ mi n ’inssfor.'-tngrn (Sydsjæl.), Rtddergnde 7, daglig 11-13, fre- dag desuden 17-10. 721311 — Fmd.: pens. pantef. Martin Han. sen. Sommerb.: Knrrcbæksm. 210. 7208141 Ligkistemagasinet, Emilie Chrlstof- 720874| fersen, Rlng«tedgnde 26. 722087 Lllhæk A., ropr.. Thorsvej 2. 722181 Lille Næstved Auto u. fører (Sv. Aa. Larsen), Fodbygaardsvej 83, 720680 Lille Næstved Brugsforening (Udd.: Alfred Kjer), Slagelsevej 16. 720770 11 MpJ°rl Pe~ torson), VordlnglHtrgv. 66. 722682 - Skole (Herlufsholm komm. mel­ dr. med. spes. I medicinske syg­ domme ærlig hjerte- og kreds- løbssyg. mm«, Brcgade 2 Kons 9-10, mandag dog kun 17-18. Lør­ dag kun eft. aftale.

r: ’584i - p., tømrerfmd., Hvedevænc. t 81. ] 720460 - Alb., tømrerm., Klldcmarksvej 34, 724461 - F. Heine, tømrerm., Rønnebæk. 724730 - Knud, tømrerm., Tværvej 8. 722566 - N. J., tømrerm., KarrcbækveJ 54. 722853 - Gem., underværkf., Ahornvej 13. 724661 - Chr., urmager, Vredsløse. '-'“-I - I>elf, urmager, Axeltorv 6. 720892 - U„ p«. vagtlnsp., Farlmagsvej 38. 722968 - Gunn., varmem., Marskvej 2. 725570 - 8v. E, varmem.. Set. J. Park 47 723037 - ’§ varmerulle. Vinhusgade 9. 722323 - G., vaskert „Snehvide", Anemone­ vej 50. 720685 - Knud, vognmandsforretning, Aderupvej 18. . 12 tons lastbiler 725647 - Fr.. fhv. vognmand. Aderupvej 115 720165 ljiraøn H. C„ vognmand, FarimagaveJ 73. 724908 - Johs. V., Kalbyrlsvej 43. 721094 - Thorv„ vognmil, Farlmagsvej 20 721267 tiaraen H. Schonomann, vulkatiinor, Farlmagsvej S. Ny adr. fra 14: J. Jensensv. 15 725042 - Rv. Aagnnrd, værkfø.. Karrobæk- i vej 31. 720398 Lnrsson E„ sognef., bager, Karre- bækvej 9 723088 - Hedv., sygem hj., fru, Morelv. 31. 721905 - Axel, o.værkf., Karrebækvej 19. 722188 Lassen Aage, dir., Danavej 40. 721004 - Astrid, frk., Godthaabs All« 12 725712 - L , salgsinspektør, Kalbyrtsv. 16. 723118 Laugesen C„ overbetj., Bngasv 18 72578., Lauridsen Har., inea.insp, Brandts­ gade 7. 722179 - Potll, lng.( Norgesvej 32. 725231 - Anna, fru. Herlufsv. 10. 721046 Lauridsen Chr., murerm., Bag Bakkerne 31. 725338 - - kontoret, Vordtngborgvoj 19. 723109 - - (Arbejdspladsen) Set, Jørgens- nark. 721940 - H., møbelforr, Ktndhestegade 24. 721242 Lauritsen C., gross., Kloitervej 12. 722158 - Karl, vognmd., Niels JuelsveJ 8. 723795 LAurltcen Ejgll. boghold., Kjs«rv 20. 725781 - Rv. Lundholm, bogho., Solvangs- vej 18. 721092 - K.. fru, rulleforr., siællandsvej 4. 720086 - Lydta. Ny Østergade 7. 725617 lAursen H., drlftslng., Nelllkov. 16. 721595 - Viggo B., fotograf, „Polyfoto", Axeltorv 1. 722954 - - - (Rolig). Gavnøvej 48. 724796 - 8. R . lokomotivf., Kombakken II. 720882 - Sofie, læreri., fru, Farlmagsv. 65 722296 - H. Skellet T. 720606 Lech A, assurand.. Forsikrings Ak- t leselskal'et Trekroner, Tulipan­ vej 24, 722623 Ledet Fr., red., Steen Bllchersv. 18. 722031 Miurldson Kr„ n»vi8»r, SI» iki >I h «» v «»,| 5.

722049 723314 721256 725392 720908 723549 723773 723754 723336 721007 721563 721463 722010 720110 720997 722758 722708 725602 725008 724831 723247 725239 725228 723774 724902 725060 724052 - 720721 - 721259 - 721395 - 721682 - 721124 722812 - 7244KO * 723250 - 722223 - 723414 - 725847 - 720179 - 722779 - 722895 - 722793 - 722089 - 721356 725295 - 725738 721223 - 720194 - 725357 - 725735 ~ 724201 - 725880 - 724778 - 725209 - 720991 -

724880 - 721896 - 724026 - 723244 - 723968 723151 - 721296 - 725343 - 722262 - 724639 - 720512 - 724475 -

- Olaf, læge, HerlufvænRo 6. - V. C., lærer, Nygaardrvej 9 • H. P., ps. lærer, Skyttem irksv. 46. - Kristian, lærer, Karnbakvej 44. - E. Lykke, læ Inde, frk., Knrrcbæk- vej 58. Gerda, lærerinde, frk., Knrrebnk- vej 28 C. M., losnrb. I KTAS, St« rkelsv. 50. ■. Boehnian, malorm., Vordlng- borgvej 20. Helge, nmlerm., Poppelvej 14. H P., malerm., Rlngstedgåde 97, Th.. malerm., Rønnebæk. ItilljfHtodgtMto. Aks , masklnarb., Klldebakken 10, Frede, masklnarb., Ny Østarg. 11. K., masklnarb., Kurrebækv. 100 E. Arne, masklnm., Hiællandsv, 1 A. Henn., masklnm., Mosevej 4. Carl, maskinværksted, Grim- »trupvej 55. - Bolig. Orlmstnipvej 67 A. Arne, mejerist. Vordingborgv. 04. Henno, mekaniker, Rkyt’evæ. 3. R, montør, Ny .fernbanevej 4 A. Niels, murer, Gavnøvej 8. J. P., murerm., Kalbyrlsvcj 56. Max, murerm., Oramsvej 14. Peter murermester, Nygade 5. 1 K. Frik. Kirsrhjcrx. 13 murer-reparatlonsflrma. Knud, musiker, Fredensvej 13. Vllh., mælkehdl.. Klldemarksv. 82 U rnrujau*u L

722600

722559 - 725071 - 724257 - 723018 - 722083 - 720336 - 722418 - 725301 - 721927 - 725341 - 724073 - 720412 - 722608 - 720862 - 725272

lem- og realskole), Herlufsholm- vej 16. Skolelnsp. E Maribo Mo­ gensen tr. 13.15-14, ,undt. lordag 723418 Lille Næstved Vandvær’' (Poul Nlel- sen, Steen Bllchersvej 12). 1. kl. HERRE FORSÅLING m. ARMY SÅLER Sil

723690 720209 i p. togf., Falkevej 2 Engolhardt, trænrb., Pllevej 9. Hans, trænrb Oscnrsvej 10 ^ » træhdl„ Vinhusgade 6. P. T. V0ULUND - „Greyhound" - NÆSTVED, TLF 7210 19 M

Made with FlippingBook - Online magazine maker