Telefonnøgle Næstved 1965

Herltifmagle (751) 22x Larsen Gerner, pclst.. Herluflille. B7 - Alvine, fru, Julebæk. •# - K. B, sognefoged, Gelsted. 3H - In;eb., trikotage og manufaktur. 161 - Hartvig, tømrerm., Herluflille, 194x Llllle Børge, pclst., Herluflille. 233 Madsen Har., husejer, „Frederiks* hvile", 81 ERNST MADSEN HANDELSGARTNER Kransebinderi og blomster Mathlasson H., forp., »Hasselvraa«. Mathiesen H., Gelsted. Mortensen L. A., pensionist, Gelsted • ral. smedemester, den gi. skole. Moller J. M., købmand, Herlufm. 163 285 215 136 111 Nfthy Omocvntml, Soren Andersen, Mørkhøj, Gelsted. Niolaen 11., antovgrkstod. ** Vagn, bagermester. - K»J. hanearh, hus 7, Gelsted. * Fgon, chauffør, Gelsted Il iTE NIELSEN, damefrisør Kold, lunken og varm pernænent - Oluf, ejendomsmægler. - Anna M, enkefru - Aage, gdr„ Spragelse. - Bruno, gdr. - Christoffer, gdr., Spragelse. - Henry, gdr, Duelundsgrd., Gelsted Herluf, gdr., Herluflille Mose. - Johs, gdr., Gelsted. Brdf, gdr.,Torneinoseg.( Spragelse Fjn . glasarbejiler, Herlufm. Kaj, pelst., Ravnstrup. Martine, fru, Bøvejsgaard. Aage, murrrfinna. KAI NIELSEN Hiulio «f Fjernsyn 168 Nielsen Erik, wlagtermester. ®} ~ Yaid ’ 8k*ter kreaturhdl. 1 - J. P„ snedkerm. 1*1 ~ Kr., vejmand, Gelsted. 12lJ • *Hvidebo«, Gelsted ■* JJordllnf F., gdr., Hovedskovgaard. 14 Næstved Diskontobank A/R. 371 Olsen H. Juli, vognm. og entreprenør. 27 f Herlufmagle. 131 - Valborg, fru, Herlufmagle, 166y - Peder, mælkeforh, Gelsted 144u - Poul, paplrarb., Heden 818 * Aksel, pelst., Orup, - Slegfr, pclst, Torpe. AJ5 Pw,pr"en Rvald, gdr, Spragelse •e - Jens, fhv. gdr., Herlufmagle. “ ifT* &dr* Spi '»gel*. II - Poul, gdr., Lindogrd, Herluflille. 84 y - Thorkil, gdr., Spragelse. 135v - Carl Gustav, husmand, Ravnstrup 145* - Jens, pelst., Herlufmagle. i ho - Johs., pelst., Raunstrup. 222 28 49 250 156 91 m 143 123 I74x 225 184x 162 142 93 231 171 164 106 KM D MOfikERKRO Bogføring »g regnskab Kurri lm komtml«’ Tlf. 222

243

Hyllinge (744) 62 ^skontobanken (Namtved Dia­ kon I obank). Mand., onid. 14,30-16 samt fred. 15,00-17,00. 124 Ellehuuge Hansen Johs, fhv. gdr, Ågerup pr. H. Fole Oldepot, tlf, Dalmose 79. 18 Fl:iskøgasdepol, Kohmamlsg. 8 Folkeregistret, Hyllinge kommune, (Sognerådsformd. C. A. Poulsen), 186 Frederiksen Kn, gdr. Kildetofte, Jenstrup pr. H. 166 - Viggo, gdr., Kvlslemark pr. H. 74 - Asger, pelst, Søndcrhave pr. H. 41 Ferslev Avlsgaard pr. F. (Overfor­ valter P. Romark), bedst 12H-18H og efter 18, pr. F. 65u------ Fodermester B. Olsen. 90 Førtlev Oodskontor pr. F. 101 Førslev præstegaard. 73 Ferslev skovdlstr. (Skovrider M. Lo­ rensen), 12H-13H, 18*4-19*4, pr. I\ 65x Førslevgaards have (Gartner G. Pe­ tersen), pr. F. 144u Grønhøj Peter, prist. Salto by pr. H. 25 Hadsbjerg K, gdr. Tofteg, Taastrup. 160 Hansen Otllle, fru Hyllinge. 179 - B, fru, Enghave. Hyllinge. 36 - Carl, gdr, Egebjergg, Tåstrup, - Ejner, gdr, Jenstrup pr H. 2u - H, gdr. Thorsgård pr. H. 216 - J. Chr, gdr. Kyse Mark pr. H. 50 - Johs., fhv. gdr, pr. H. 93 - Keld J., gdr, Hyllinge. 62v - Leo, gdr, Lerbjerggaard, Ågerup 162 - Poul, gdr.. Stensgaard pr. H. 120 - Aksel, pelst, Hyllinge. 130u - P, pelst. Skovbo. Kvislem pr. 8. 208 - Th, pclst., Kyse Overdr. pr. H. 32 - Anna (»Tatol«), Hyllinge. 99 - Ingrid, trikotageforr. Hyllinge 38 - Jens, fru, vognmd, Hyllinge. 82HHHHHHHI ■n - Otto. voenmd , Hyllinge 201 - Niels, Harrcstcd Mark pr. H. 141 Hnfnia Assimmee, lnstnUtor Arne H. Jenm»n. "TrelTénTtwRnf 10. nnonnTVTTr. vsrv Vognmandsforretning lastvogne Indtil 20 tons.

242 Pedersen Hans B., pelsdyravler Hpragelse. 127u - C. Vllh. stat I onsvejen. S Petersen C. F., fabrikant, Nyg/ 73x - Chr, gdr., Herluflille. 22y - P. 8., gdr., Orup. M» - Alfr., handelsgartn.. Herlufmn 108 - Svend, husejer. Gelsted gi tk< 31 Pøtemen Oscar, nut. installa 41 IfclfktrogaardøiL

ll> lliii^e Landsntimer (03) 744. pf. F. betyder Fuglebjerg, gr. R. - Hyllinge. Pr- 8. - Sandved. Hvor Intet er anfert er postadressen Hyllinge, Aben: Hverdage 7 20 Helligdage 6-16 Centralbest.t Fru Birthe Egelund Jonson. KTAS deleg.: Sogneriorm , gdr. A. Poulsen. Hyllinge. Alderdomshjemmet pr. H. 196 Andersen Otto, arbmd, Raltø. 68 - Verner, forp., „Petersdal", 51 - Johanne fru, Hyllinge Mark. JJ “ Aage, gdr., Vestergaard Havnskov. 116 - NIc., gdr., Kappelgaarden, Ågerup. 95 - Ejner, købmd, Ågerup pr. H. 98 - Carsten, mekaniker, FørsleweJ. 215 - Ejner, pelst., Kyse pr. H. 86v - Otto. pelst., Ågerup pr. H. 202 - P., skovl., Harrcstcd skov pr. H. 29 - S., Ågerup, Rmtdev. 156 Andmisen llolg., twnirmi., vilrdrringsind. f. Ostift. Bnindf. Arhejdsy. llykkesf,, inspokto- ratott l/ov nr. 3, Insp. P. Nielsen 168 Bang Claus, pclst, Ågerup pr. H. 195 BJerrogaard Aa., kontr.ass, Hyllinge. 45 Bjørn-Jeppesen A., sparekassebest., 108 Blicher H., forp. Flæknsrgrd pr. H. 219 Bltim Hans, gdr., Kyse pr. H. 104 Bondestanden* Sparekasse, 184 Borring P. M, arbm., Tåstrup pr. H. 42 Boye EJnor J. propr., Krængebjergg. 142 Bøgegaa^d Ejv„ gdr, Ågerup. 148 Christensen Auge, fedevarehdL, kurer overalt I Niwtvwls opl. 104 Christensen Magda, fru. Hyllinge. Ifti - Ejnai, gdr., Kvlslemark pr. S. 169 - H, gdr, TAstrupgård pr. H. 84 - Peter, fhv. gdr., Hyllinge. 91 Peder Bjerg Christensen Frugt • Ofeut - Blomster 44 - Charles, handels*., Taastrup pr. H. llRx - Peter, pelst., Jenstrup pr. H 200 Christiansen Tove og C. F, Hyllinge. 210 - P„ arbm., Lerbæk pr. H. 6v - P. H, forp, Raltø Møllegård pr H. 205 - Magda, fru, Kyse pr. H. 188 l (,hr ^ Mymn*®* 149v Christoffersen Pauli, pelst, Ågerup. 217 Chrlstfiphersen Poul, fhv. vognm, Kyso Overdr. Telefonnøglens annoncer virker hel« Arøit Den sjiell. Mand., onsd. og fred. 16- 17 samt fred tlU. 18.30 19.30.

w|

4 - - Efter kontortid O. Peter 8---- ------ - H. Ager? tintnhl I*rirrum Kolonial - Isenkram - Brænde«

62

199 - Dan. kommis, Herlufmagle. 129 - Holger, lagerforv. 227 Peternen Erik, matortnewter, Herlufmagle. KM* - Erik, pelst., Gelsted. 162x - Johs., pelst., Trælløse. 92 - H . smed, Gelsted 45 - Chr., tømrerm. 283 VA/ISI I4: trrskn Tømrer, og Maskinsnedkeri, Gelsted (Kons mandag 16,30 17,30 Øvrig* hverd. 9 10). Telefontid 6 9 Postkontoret (Postm O. Andersen'. Præst bo E, fru. modeldir., Gelsted Rasmussen P. J. L., dlstiiktsinsp - Peter, forp., »Kirkely«, Herlufm - Hans, gdr., Herluflille. - Karl, gdr., Herluflille. * Thv , gdr., Torpe. - Hans, kølemontør, HJulebæk - Anton, pelst., Gelsted Nederland - Henning, pclst, Spragelse. - Kristian, pelst. - Vald., pens. landposthud, sygeka seform., Rolhøj, Herlufmagle. Ravnstrup Avlngaard, propr Flsrh. Rasmussen. Natforb. til Næstv Rlegels H. V., godsejer, Broksø pr H Hilse r kommandør, Broksø, Rlngsing K , Priste Julebæk Bandager Willy, maler, Torpe. SKOVOAL-FJERKRff stats«ut. fjerkrieslagterl Tlf Herlufmagle §6 226 Skovdal K, fru, Oelstød. 95 Sognefogeden ! Gelsted. 48 Sognefogeden I Herlufmagle. U5u Rtaunskær H, gdr., Egevang 158 Storkmal 8teffen, arbmd. 119 Horensen Edith, fru, Spragelse pr H IPX - Ellen, fru, Herluflille Bøge pr H. ,1! I***« nh|. fru' Oelsted. 1 H 0 Thomsen Otto. pelst. I?y,rp|,pn B# i:' "T**. Herluflille. 2 . ih Thøger K., lierer, Herlufm Ctrakob 56 Torsleff Jørgen, sognepræst. 9 Uffelmann A. B„ lærer, Oelsted. 32x Utson Kristian, gartner. Spragelse 102 Peyti Erik. læge, Herlufmagle 31 79u 126 214 197 175 22u 255 132 172 160 167 65 17 196 217 67u

mim 720824|

86

26 Hennecke Kontad, gdr, Havnakov. 2 - Karl, gdr, Havnskov pr. H. 212 H«»nrika«n Georg, pclst, Harrest.Mk. 121 Hermansen Carl. pclst., Hyllinge. IH) Hohenco A/S. Hyllinge. Pare ■- og gkabslAg.M- - tr:c tn gros. 118 Holdt Viggo, kontorchef.

725625

7*1?« ?mt

Made with FlippingBook - Online magazine maker