Telefonnøgle Næstved 1965

V

Næstved KUL & KOKS Komp. A S, tlf. 7214 20 724514 721751 721195 723673 725842 720312 721836 722352 723939 72364 1 725515 72585« 723014 721418 720642 725452 724445 723813 723457 724753 Rasmussen An., skolebestyrer, Kaj Munksvej 12. - Chr., skolebetjent, Jernbane*. 12. - R., skræderm., GodthanLs Allé 15 - Ove, slapter, Præstøvej 4. - Erik, snodkorm., FlxvuJ 6. - A. Østorgaard. tandlage, Amt* mandspade 12. - Gudrun Arne, tandlæge, fru, Jernbanegade 1. - Inge & ElgU. tandlæger, Hjult. 10. - Inge A Eigil, tandlæger, Llnde- bjerggaArdsvej 4 (bolig). - Eigil, t kn. ass., ErantlsveJ 5. - Finn E., tekn aas. HjortovcJ 22. Carlo, t tegner, Hvedevænget 99 - Bæk Clir., telf.montør, Kalbyrla* vej 42. - Peter, tjener, Kindhestegade 6. - Anton, tobakshdl., Klndhcstcg. 1. - » bolig OronlandsvcJ 33. - A. Knoth, trlkotagehdl., Ringsted- gade 19. - - bolig, ErantlsveJ 27. - Egon, typograf, Pra»støvcJ 67 A 722295 Ravn Marie, sundhedspi. Toftev 8 724065 Ravnholt H. V., stationrforaU»<9r. FartmagsveJ 39 A. 720066 Rediln P. Mimk, ItogfwHlg GramsveJ 18. 721206 Redningskorps Falcks, Skellet 81 721016 Redningskorpset Zone, Skellet 3 Reedtx-Thott A., baron, Oavnø 81 Se Nyland central. 721304 Rcglna-Salonen, Set. Mortensg. 724277 Regionalstudiet, se Danmarks Radio. 720649 Rclin Arvid, instnllatm*, StAlgården, Qrønnegade. 724681 ----bolig: Digevej 4.

.-'3367 Røde Kors Dansk (Næstved Sama­ ritterforening). Fmd.: Jens Han­ sen, P. Bodllsvcj 15. 724036 Rødtness B., papirarb., Kalbyrlsv. 91 722890 Røge 8. Chr., skovløber, Skravetrup. 725558 Rohi Ivan, arkitekt, Slettevej 10. 723602 Røjgaard J., maaklnm. Præstøv. 99A 722848 Rongaard W., barber, Kalbyrlsv. 70. 724517 Rønn Ove, repr., Anemonevej 64. 722312 Rønne M„ bageim., EJlerveJ 34. 724792 - Ingeb., fru, P Bodilsvej 16. 725688 - Jens J., repr., OrenæsveJ 36. 724157 Rønnebek Hermann, bankfuldm., Vordlngborgvej 2 C. 724523 Rønnebæk Brugsforening. <24784 Ronnebæk Forsamlingshus. (Villy Knudsen), Rønnebæk 720264 - Kobnmndshdl. (Arne Bøje Peder­ sen). 724192 - Skole, skoleleder K. Nielsen. 724670 - vognmandsforr., Vapn Jensen. 725660 Rønnebæksholm Skovdistrikt, bedst 12.30 13,00. 724942 Rønnebæksholms Stenminer A/S 722914 Sager Aage, 1. maskinm., Fjordvæ. 724100 SALAMANDER t se Forerede Jernstøberier A S De) 720466 Salon »Madames, fru Boch- miiii farsen, Vordinglwrg- vr j 20. 721041 Samsons eftf. (C.Oervln), vlktualie- forretning, Torv estrasd« 9. 720947 Sand Hubert, elektr. (Fmd. f. Dansk Elektriker Forb ), J. A&kjærsv. 1. 725587 Randager Edith, syerske, lrlsvcj 25. 720189 Handersen Birger, bogbinder, Rlng- stedgade 13. 721179 Sanitær frisorsalon, spec. da­ me- og hcrroHnlon, Kobmagergade 17. 721707| Sankt Ellsabethsøstrenes Hospital, 721683| Præstøvej 65 (Besøgstid: Daglig 720380 — Hvilehjem, PræstøveJ 39. 724302 Set. Jørgens Park, Insp, Th. FreJ- vald, Set. J. Park 61. 725317 Sot. .lorgensparkens byggepi., Park- vej. I 723103 Set. Morten sogns kordegnekontor, Østergade 32, 10-13 undt. torad, fred. tillige 16,30-17,30. 724945 - - Kordegn A. L. Petersen, Fyrre- parken 6. Ti 14 Vfc—16. tlrsd. og fred. tillig« 19 19H). Foreap. ttl søstrene ang. patienter mellem 11*12 og 17*18. Omstill, til lægerne mød. afd. Ambulatoriet for alkoholskadede: Tørsd. 16.30-17,30. Gulvtæpper Claudi Hansens eftf. Tlf. n 00 60

720736 - Werner, handelsgartner, Skytte- marksvej 74. 724290 - John., lærer, cand. Jur., Klosterv. 8 722459 Rllsgaard K. O., amtsforv., Fri hedsvej 25. 122*12 2,’,l Tryk* v Poul R<1". Irl*vej 5. 722477 Ring And., kaldskapellan v. Set. Mortens Kirke, bol.: Aagade 9. 725385 - Kn., driftsleder, Grlmstrupvej 73. 72SSSS - A., polltlfuldm., Ingem.voJ 19. 722922 Rlngstedgades Autoværksted (Kai Moller), Rlngstedgade 217 722271 Ringvejens Autoudlejning, C. Mad­ sen, 0. Ringvej 28. 723116 Ringvejskloskcn (Else og Ejner Petersen), Østre Ringvej 15. 722665 Risager Tage, masklnfabrikant, (Alb. E. Nielsen I/S). Bolig: Grlmstrupvej 77. 720658 Rise, damefrisorsalon, fru .5. Wulff. Jernbanegade 1. 7219C5* Rlts-Andcrsen J., komm.lærer, ErantlsveJ 6. 721720 Rockwool, aut. indhlæsnlngs- fa., Rovsbæk, Grlmstrupv.25 Rodenberg J., afd.lng - se under Nyland central, 722871 Roevangsgaardcn , Holsted. 724530 Rohdemelcr Viggo, repr., (Zeuthcn * Augaard A S.’ Rcx-Rotary Re- cortler). Præstovej 37 A 721049 Rohlff A.. frk., Oronncgade 1 A. 723886 Romanowsky Johan, vicevært, Ndr. FartmagsveJ 12. 721033 Rømme Inge, fru, lyskoptering, Mosevej 1. 723423 - Anna, rru, Toftevej 8. 723431 Rondo-Vask, K. BUlow, Adertlpv.97. 721448 „Rnpox** f abrikken, Rlngstedg. 221. 722604 Rosberg M ipna, fru. Kalbyrlsv. 16 721351 Rosbæk Henry, repr , Karrebæk­ veJ 19 B 721082 Rosdahl Rigmor, læsepædagog. Fyr­ reparken 9. 721082 - Kurt, tale. og horekonsulent, Fyrreparkon 9. 724027 Rosendahl E. Jensen, overlærer, fru. ErantlsveJ 19 722363 Rosenquist Axel, automeka­ niker, FarimagsveJ 8. 723768 Rosenst and Grete, fru Skyttemarka- vej 89. 720511 Rosenstand's K. eftf. (H. Larsen), handelsgartner, BterkelsveJ 24. 724183 Roalyng Ole. elv.lng., Fyrreparken 8 721182 Rotteudryddelse. Den komm, Rollg- hedsvej 9 724193 Rothberg E W., mek., Køgevej 17. 722297 Iloxy, konfektureforr. (A. Olsen), Klndhedestegade 1. 725148 Rubæk-Nlelsen A., prm.ljtn., Skytte- marksvej 21. 723768 Rude Just C., underdir., Præstøv.202 *» 723187 Rugvængets Kødudsalg (B Erich* sen). Rugvrenget 7. 721101 Rutebilstationen, RnnegArd* 722039 - - (Bestyrer Aage Raømuasen. Bolig: SandholmsveJ 12). 723178 Ruwaldt Kai, o.lnsp , Slagelsev 59A. 723282 Ryge 1. C., kaptn., IngemannsveJ 8

T 7

7 7 7 7 7

7 7

720294 ----Montor W. Christiansen, hol 723239 Reinholdt* Autolakereri, »kyttemarksvej 93. 720329 Reistrup tf. Hansen, arkltofct, RelstnipsveJ 9. 723580 Rejsebureauet, D.M.It.« Kkkfklrirdf 3. 720,61 Reklamebureauet Svend Holst A Son. AxHtorv 6 (Ooyemes Oaard I 725360 Rekord-Rens, Ostcrgaric 12. 724050 Rokord-Vank, Skyttemarksvej 50. 723440 Rekord-Vank, Ostergadn II. (M. A. HllW), 725*65 Remlngton ftand A S. Ornnncgade I 775500 RENAULT 1/8 BRONZE * NIEI.8EV Nygårds« ej 1 6 724364 Rcnberg Ole, elvlllng ,, FJordvænp« t 722269 »Renen« kom. toJrewsniEg ft farvning, KJlersveJ 7. 720789 Renfo Condltorl rkstedsleder V, Sidenlus Hi sen, Rlnpstedgade 45 o. g. 723640 Revlslonslnstltutet 1 Næstved. stntsnut. revisorer, Axeltorv 6 lCovernes C,nardi. 711720 laolerlngHflrmaet REVSBÆK OHmstrupveJ 25 Driftsleder F. Manens, Bregn bjerg (745) 76.

- Epon, tomrer, Fjordtoften. - Harald, tøtnrer, PllcveJ ?2. - John, tomrer, ThornvoJ 28. - Carl G., tomrerm., Rønnebæk. K.-A. RASMUSSEN Titmrtr- og fmertkerarbejde. Oulvbelægn. Vsirkst ; KNhiers«. 1. Hol,: ftolbærvej 9

722735 725182 724315 725052

723875 - Mogcna, urmager, Tagensvej 1. 724721 - Erl., vlceskolelnsp., Præstær. 112 725160 - Poul, vinduespol.. HJællnndsvoJ 1. 722490 - Axel, vognnuLVordlngborgv. 13. 723585 Rasmussen Elner John, vogn­ mand, ftoistnipsvej 5. 723138 Rasmussen 8v. Aa., vogrund., flallemarksvej 1 , 722749 • Borge, værkf., FodbygaardsveJ 41. 720248 - K. E., Zone-nas., N. Farimagsv. 24. 722886 Raaselnberg & Christensen, bllkken- slaperm., FartmagsveJ 27-29. 722336 Rosselnberg Willy, blikkenslagerne, KarrebækveJ 35 (bolig). 721145 Rathje H.t rovlslonskont., wtotoi wvliof, r i ngsT53g*i5rTI*l,l—1* 721388 - - Bolig. 721590 Rathlev C. V., pens. forstebogholder, Kalbyrlsvej 14. ,WM!f BRØDRENE BAVN Tommerhandel Farlmagsvej 2. (Efter 1/7 ErantlsveJ 42) 721325 C. Ravn, bol.: Rlngstedg. 76 721021 Aage Ravn, bol.: Skovv. 10. Soren Havn, bol.: Fjordvej, Karrehæksm., tlf. (742)30 Trygve Ravn, bol.: Rislev, telf. Rislev 76 722388 Ib Skotnborg, forv., bol.: KarrebækveJ 81. 720373 Ravn Astrid, fru, GallømarksveJ 44 721775 - P., gymnasielærer, Hjort ovej 5. 721934 - Ch., postvagtm., Havnen 7. 720402 - C. Carae, restaurator, Banøgårds- rostaura iJonen.

I 7: L. 7i.

7222*3 725 096 723*80 727817 722018 727M4 722919 722084 724610 72?647 720168 721452 721740 721059 720059

72 72:

720#

7211 7203 7238 7224 7201

722060 Pr I »o - 1 Om 721715 - 724334 - P. T. V<

722493 Richter J., værkf., Trekanten 85 724133 Rlpholt I .aura, fru, Brogade 2. 725242 Rlpmnr’s viser, Ny Østergade 1 is

Made with FlippingBook - Online magazine maker