Telefonnøgle Næstved 1965

*T------ 1 »rtTT r> —— — ___ . Næstved KUL & KOKS Komp. AIS, tlf. 72 14 20

Næstved KUL & KOKS Komp. A S, tlf. 7214 20 724436 Pedersen Helge, o.sss, Hvedevæn- m gpt li

725038 Pedersen Rigmor, frk., Meisters- vej 17 723054 * Chr., fyrbøder, MarleveJ 5. 721141 - Holger, gdr , J. JensonsveJ 20. 724921 - N. gdr., Ladby 720108 - P. J., gdr. Pllegaarden, Holsted 724710 - Peder, fhv. gdr., J. Jenscnsv. 44. 724071 - P. Rejnholt, gdr., Ny Holstedv. 48. 722067 - Svend, gdr., Vredslæse. 722231 IVdorsøn Frede Krog, glar- mi«ttor, Farimagn vp J 25. 720158 l’pdpræpn N. Juel, glarmester, Rnmulmrred 13. 721763 - Otto, giarm., Ndr. Farlmagsv. 9. 725308 J. H , handelsmand, Rønnebæk. 720831 - WefUEøl, handelsm., KalbyrisveJ 8 ni, Inkaøoator nej 6 724543 Viggo Pedersen, Næstved Jern­ støberi 6 Maskinfabrik A/8, EnøveJ 6. 722,346 - V Juel, kapt, Hvedevienget 60 725207 - Oluf. kasernearb., Oøgestlen 18 720018 - Raymond, klejnsmed, central­ varme, Vieverst rnde 5 722155 - Herm., kom gartner, V, Kilden I. 725701 Pauli, koftstr , ParkveJ 26. 725871 - Rent Kr., kntitøNUM., Toftevej 4. 724484 - O Oer lund. kont ass . Kegnresv. 5 728804 - Aage Wled. kontorehef, Fodby- gaardsvej 31. 721770 Hejlskov II., kordegn, Herltifs- helm«vej 5. træff 12-1.1 ug 18-10 725715 Henry, kranforer, BterkcisvcJ 27 7L* 1 r»Vo IY«ti>r*u>u\ A\p| ..ftf , II \ l.mhigsm. Solgur

726496 Pederwn Erik E., adj., Gramsv, 19. 723718 - Kaj, administrationschef, RAd. mandsengen. 724353 - Arly Chr., arb. v KTAS, Farver­ gade 2. 720583 - Karl, arbejdsmand, Brogade 1. 724397 - O. bovlund, ass., PræstoveJ 107 D 720774 - V.t assistent, HoumannsveJ 4. 725058 - Hilmar, assur., Brandtsgadiø 23. 725540 - Kn., Wlchmann, assur., „Danne* brogo . Terra’4 Fors. A/B, østre Ringvej 54. 720037 - Carlo, autoforh., Egevej 16. 723467 - B. Vinholdt, bartender, Kilde* marksvej 115. 723650 - Nysten F., „Nystens Bogforings- kontor", liavcvej 20. 724117 - C. V., bogholder. Ømevej 16 724208 - Kaj. bogholder. Hvedevænget 87. 722506 - N. Juel, hogh Id. Bolvel 2. 723074 - Wulf, eand. pharm., Karrebæk- vej 46. 720008 - Bvend, chauffør. PrnsteveJ 43. 723383 - Viggo, direktør, „JeshojgArd". 721018 ^ H.. disponent, Skellet 6, 725134 - E A O., ejd.hdl., Ltndcparken 32. 721055 - Marius, ejendhd)., ElverhoJveJ 0. 722585 - R J„ ejendomshdl., Bkraverup. 722299 IVdi rscn Krik, mit. flektro- iiiatiillator, Klag* ‘Isevej 1*1.

725557 Peronanl I., fru. Grønlandsvej 17. 721570 Persson P„ sadelmagcrm., Teater­ gade 8. 721768 Petersen N. J., amtevejmd., Prnste- vej 38 725957 - Chr., arbmd., Erantlsvej 7. 724668 - Ejner, arbmd., Nygaardsv. 26 725573 - Erik, arbmd., Rønnebæk. 724746 fyt«trm,n (luntav, arkitekt, tøKiiosIno: Fflj 18, 722045 - Kjeld, arkitekt, Hybenvej 14. 722101 - 8lg., arkitekt, KUdemarksv. 79 D 722374 Vomer W\, aulo-

T22H6 - Jens Kr., oversss.. Prtmulsvej 7. 718POH - Schults, o.botjent, Trekantsn 60. 724687 - S, pens. o portør, Grønvej 12. 722140 - Ounnar, ovnmester, Teatergade 2. HÉiO - And, paplrarb., Melstersvej 14. 725937 - Erik, paplrarb., ForArsvoJ 2, 72427 i - Frede, paplrarb., Klldemarksv. 41. 724948 - H. Boesgaard, pelst, Stenbæksh. 725«. !3 - Halfd, pensionist, Tulipanvej 18. 714657 - Jens P., pensionist, Vordingb.vej 21 132008 - Helm, Næstved Persiennefabrlk. Orønvej 20. 720* 37 - Otto. pens polltlass., P. SyvsveJ 0. 721316 - V. J., pena. polltlass., Havrevn. 6. 7233->. - Carl, portner, SlagklldeveJ 8. 732537 - Helge, prok., OmndtvtgsveJ 12. 724617 - Hans, rentier, Solbakkevej 7. 721172 - C., repr., Platanvej 2. 725610 - Henn., repr., Klrst bærvej 11. 721016 - N. Chr., repr., PraetæveJ 18. 721715 H . sadelm., Rlngstedg. 110. ® 556 - Aage, snlgschauf, IJndepnrken 47. 470 - Nancy, Bohou-udsalg, Rlngsted- gade 46. 710283 - Fr, skolebetjent, Lille Nnstved skole, HcrlufsholrnveJ 16. 724500 - B., skomagerm., Klndh gade 18. 723102 - - bolig: HelgenæsveJ 18. T24068 - J. V., skomagerm. Hvedevænget 5 732580 - Anker, skriøderm., Vinhusgade 0 722846 - Johan, smed. PæstøveJ 100 E 735361 - Johs., smedem . Bkyttcm.veJ 78. 730218 - Oert, snedker, Vlnhusgade 14 730271 - Aage Boesgaard, sparekassebog­ holder, FaikeveJ 8. 724620 - Bert mann A., specialarb., Slagel- »»vej 41. 720706 - Grethe, frk., systue, Brotorv 3 723779 - U. Orland. tankforp.. Fabrtks- vej 2. 723781 - Bendt O., t. tegner. Elmeparken 9. 725666 Jørgen, tekniker, østergade 30 723530 - Georg, fhv. telefonmontør. Hvede­ vænget 42. 720661 - I\, telf montør, Karreb.veJ 100 C. 722773 rnlonæn II. !»., tørm/ro- »n nmawlkarli., kiidom.vrj 721657 - Frede, tilsynsførende, tronafor- nmtorst at Ionen. I^adhy. 724060 - L. H., pens. trafikkontrollør, Ltn- deb*c» ggaar* svej 6. 7222741 Thorvald A/S. træ og finér, Rlng- 722318| stedgade 190 A. 721202 - Aa. E.. tømrerm., KalbyrisveJ 11. 724823 - Chr A Son, tømrermestre, I^adby 722270 - P. A., tømrerm.,Orønnegaarden 12 721201 - Sig. Boesgaard, u.vserkf., Karre- bnkvej 102 F. 724120 - Axel, vicevært, Rugvnnget 15. T24376 - Dan. vinduespol,, Prnstov. 103 A. 722836 - Chr., vognm , Rlngstedgade 231. 720265 - J., fhv. vognm .Karrebækv. 100 A 722918 - Kaj. vognmd.. BlrgltteveJ lt. 721738 * Bv„ vognmd., NorgesveJ S 721644 rutersen O., vognmandH- og flyttølorretn., Kalbyrlav. ifl 725336 - Flem O., værkf , fiolvej 2. 722867 Teet* M., autohdl., AaderupveJ 82. 725527 Pcrrh-Nlelsen A. Hybenvej 2, ___ 720734 Permanent -Salonen (Jytts Jørgen­ sen), Jernbanegade 11.

mohilforli., Hum^urcispl. bolig: Rlngstedgade 82. 710702

720150

NIELS PETERSEN Ringstedgade 100 Automobiler - Traktorer Mejetierakere Privntt* lefoner: 7207**0 Niels Petersen, hollg Ulnjrstedirnde lftl. 7240*0 Hlsponent brh* Petersen. Skovbrynet 4. 722320 V’S'ikfmer II lluuenm, BtømmeveJ 4 720183 - CT»r., autoværksted, Slsgelsev. 65. 721212 - * Dunk, autoværksted. Aaderup­ veJ 27. 724111 Petersen Kirhard, aat. Mor­ ris- og Vpspaforbandlpr. Rlngstedgade 88. 721089 - - Bolig: Rlngstedgade 63 724611 — værkfører N. J. Greve, bolig: Knrreba’kvcJ 54. 725741 - Eberhard J., lagereksp., t>ehns- vrj 5. 720222 Alfr., bagerm., 8terkclsveJ 25. 722991 - Axel. fbv. bagerm , LothsveJ 8. 720491 - Kaj, bagerm., Hygna, Aaderup- vej 154. 720214 Petersen Oskar, bagermester, KnlhyriaveJ 1. 721632 - 8. Åa., bafførmøster, Brogade S. 722338 - K. O., bankdir., Jernbanegade 9. 724018 - Frede, hankfuldm . Vordingborg vej 2 B 725078 - Leif, befmd.. Skovbrynet 30. 725635 - And,, blikkenslm., Ringstedg. 65. 720289 * Helge, bogholder, Hjortøvej 24, 722916 - M., bogholder, La C,mrveJ 2. 720545 Petersen Cbr„ brændsels- Ag foderstoff., ITingotedR. 16. 722108 - Otto Lund. byrådemedl., maskin­ arbejder, BaldersvøJ 10. 723518 - Filip, chauffør. Hvodevnnget 9. 724795 - Marius, chauffør (kass. f. Nns­ tved Motorklub), Prastaøtr. 6B 725161 * OJga, fhv. ccntralbcst. Ronnep. 14

724877 72i»870 721103 722672 725082 725582 722106 724735 723461 724374 723275 724062 724081 722102 720132 722283 725096 723850 725517 723018 72356 i 723010 722081 724610 723647 720168 722452 722710 721050 720059

Johanne, enkefru. Kalhyrisv. 130 Hardy, entrepren., Bækgvej 7. Rønnebæk. N. P, entreprenørfa., EmlllcveJ 2 *- - Entreprenør Knud B Peder­ sen. Bolig: Maglemøllevej 6 Erl., fabrik., ThurøvcJ 10, bolig: Kildemarksvej 20 Henry, fabr., Ol. Holsted. Ejnar, fisker, Btenbnksholm Tætf P.f fisker, Btenhnkfihoim. Juul H., foderm., Orovensvænge. Jørgen, forp . Vredsløse Arn., forretnings#., Eranttsv 1? D. Marie, forst .Inde, Engvej 4 J. P., forv., Kildernarksvej 27. Johs , fotograf ( Foto-Rperlal 1, Jernbanegade 7. Jorgen, frisørmester, Jernbaneg.2 Agnes, fru Præstovej 101 A Birthe, fru, Ftxvej 4. Carla. fru. gdr ske NygArdsv. 76, Elisabeth, fru, Vesterport 12 J. E., fru, Fahrlksvej 8. Kaja. fru. FartmagsveJ 64 Karen, fru. Præ si m ej 43 Marie, fru, Hvrdevnnget 5»3 Mary Anette, fru. Farvergado 7. Minna, fru, FarlmagsveJ 11 Olivia, fru, v 8tadlon 6 Otto, fru, Kærmlndevcj 4. k v

c r c :i i

7

721365 725315 724724 725010 722001 721470

72 72:

^-Jolve. mask.værkst., Hjort øv. o J N . fhv. mqjerlbst., Hlagrlsev 50. I-eif, mekaniker, Ulngstedg 231 A , modelsnedkeri. Brandtsf. 22. • m°bt®r, Grønlandsvej 5

720«

Anker, frugt en gros, Vesterp 4. J. Anker, frugt en gr., Vesterp. lo 722060Pedersen Aage A/8, Vnrdlng- h«irgvp,| II, Fro - blomsterlog - kemikalier - redskaber. Omst. til Aage Pedersen privat. 722715 - Ellen, frk , Rampen 10 724334 - Julie, frk., Hvedevænget 72 i. lo4!’1! “ Johj, » wurer, Kathotmvej 4 720715 - Axel murerm., MlMtærveJ 2 722148 - E. Melnert, murerm., Nygaards- vej 32. * II4 murenn., Vordlngborgv 18 I*!*** “ Wiumrni., BromNør?. 16 T2M08 - Sigurd, Mælkerllndustrtarb. fagf Karrehsnkvej 7. ~ J2odr- n,°b«dhnndler Ramsh. 20. i " - V’ ”P.yn»md. Sturk«l.v«j Tsmi - Kaj N., opsynsmd., Østre Ring- vej 11 B, ^ 72-nM ' *,frh' ovw»"- OrtMTnMl. »4 ' Henny, overns*. Toftevej 4 P.T. V0ULUND -„Grey/iound"- NÆSTVED TLF 72 10 19

7215 7205 7236 7224 7201

il

)

72021

P.T

Tt

Made with FlippingBook - Online magazine maker