Telefonnøgle Næstved 1965

Næstved KUL & KOKS Komp. A S, tlf. 72 14 20 723167 Ertchsen Børge, atagt ermester, Rug* vænget 7. 725611 Fahrlksh«>ton A S, Industrivej 15.

Næstved KUL & KOKS Komp. A|S, tlf. 72 14 20 722259 Fischer Jensen E., Næstved Ostefa­ brik, Kildemarksvej 99. 720407 Flscher-Rasmusson 17., clvillng., amtsvej inspektør. Rlngstedg. 73. 724100 se Forenede Jernstøberier A S De, Grønnegade 16,

725850 Eriksen J., fhv. bogha. Primulavej 1 724252| Eriksen »fnis ll„ isolerings- 724325) og pmhail.fahr., Krantisv. 44. 723432 — Fabrikant, bolig: Østre Rlngv. 6. 725348 - Hans Jorg., Ingn., Karrebækv. 41, 721491 - B. & Son, metalv.fabr., Grlmøtrup* vej 45. 722634 — B. Eriksen, bolig: Grlmstrup- vej 46. 720837 - Erik B., fahrikinspkt., clvillng., Llndepnrken 29 (Kontor: 720840), 724tu 722464 - Karen, fru. KalbyrlsveJ 137. 724024 722356 - Hans, fulrim , J. Aakjærsvej 37 726280 - Niels E., o.fenrik, G.-H.kasernen. 724551 - Carl, pelst., Rønnebæk, 7216.S2 Eriksen Knud, tandteknik, Rlngstedgnde 2 A. - “ Privat, sommer: Fensmark 121. 725560 - N., Nexoe. senior-sergt. Præsto­ vej loi c 721449 - Th„ tobakshdl., fru, Vlnhusg. 16. 725751 Ermose P., bygn.rprt., Kalbyrlsv. 45. 724206 Erna'ø pensionat, fru Erna Hanøen. Slagkildevej 8. 721187 Errcbo Jens Chr, telefonarb., Kai- byrisvej 26. 723638 Ertner Poul, tjener, N. JuelsveJ 5. 725330 Eskebjerg .torg., fenrlk, Klosterv. 2. 722926 Eakildsen Marie, frk., Broderi- Boden, Jernbanegade 4. 722814 - E., postbud, Rønnevej 2 724549 Espenheln Aage, tømrerfmd., Blr* glttevej 16. 721226 Essendrop Kr., overlærer, FlxveJ 22. Esso A S Dansk 72180 ! 72336.* 72326: 721 (KM

722050 - afd. tTlrich’s Metalstøberi, Havnen 723513 Forenede Kaffekompagnier, A/S De, Kobmagergadc 15. Forenede Papirfabriker De A/S. 721601 - - Maglemølle Papirfabrik (Se till. under Maglemølle). 720107 Formann H. E., Fiskehuset, Ranisherrød 23. 720462 Forsorgshjemmet, beøt. F. Dahl* mann, Gallemarksvej 89. 721607 Forsvarets Bygn.tjeneste, Skytte­ marksvej 137. 720134 Fortuna, mineralvandsfabrik (G. SI. vertsen), Oottlleb.næJ 12. 724134 - - Carl Sivertsen, Fredensvej 9 A. 721551 Fosslng brdr., antikvitetshandlere. SlagelseveJ 17. 722487 - Irene, damefrisørsalon, Vordlng* borgvej 1 A. 720083 - Verner, Præstøvej 3. 724573 ---------------------------------------- FOTO./i»w Skomagerrækken 10. 720132 Fotn-Spøclal, Johs. Pedersen, Jernbanegade 7. 722427 Franck Kaj, bltkken*!.. Skellet 8. 722762 - John, masklnarb., KarrebækveJ 102 A. 721650 Frandson Edith, damefrisør. S<»t. Mort«>nsgad«* 7. 724806 -> Kristian, gdr., Rlngstedgade 165. 721182 -* O, kommuneass., Rolighedsvej 9 (Campingpladsen). 721215 - Egon. musikdir., PræstøveJ 99 B 722134 - Poul, overasø., Thorsvej 3. 724028 - Erna, paptrarb.øke, HJarnøveJ 80 721450 - R„ pø. øtadølng« Købmagerg. 9. 723086 - Erik, underdir., NygaardsveJ 54. 723450 Frank Martinus, hlikk«*nsl.m., Ilvedevamget 13-15* 722906 - - privat: KtldemarkøveJ 127. 723412 - *• cykleøervtce, Rampen 1. 721461 - S , viceskoleinsp., Rlngstedg 171. 721740 Frantxen Jul., fhv. cigarhandler, Slageløevej 3. 724266 Freddy'* Konditori, Freddy Madsøn. PræstøveJ 110. 723166 Frederiksen E.. arh., PræstøveJ 132. 726039 - M., arhmd., OdlnsveJ 7. 723185 Frød<*rlksøn Ove, hiikkensln-

725711 ----Driftslng, Th. Gundescn, bolig. 720840 Fabrlktilaynet. Se Arbejdstilsynet. 720343 FA C I Tt <20258 Fahlberg Bille T., automobilhdl. FriggasveJ 5. 720405 -------(Bolig) Ndr. FnrimagsveJ 2 723856 Faleh Emmy, ing,, KarrebækveJ 38. 720746 - Edv. * Son, smedem., Kindheste­ gade 7. 721206 Falrk-Zon«*ii, Skellet SI. 722878 - - (Kontori. 721228 - - Stationsleder C, Quist, bolig. Falkenberg Jorg., overklr., dr. med. Træffes efter aftale, tlf. 721401, eller Toksværd (747) 223, - Bose* rup pr. Holme Ulstrup. 720260 Farveretardens Farv« & Tapet, II. C. Hansen, Kindhestegade 3. 724488 - - Farvehdlr. H. C. Hansen privat. 721885 Farvorgaardøns Frugt- & Grontforr., Kindhøstøg. 3. 720621 Fnrvehandel Axøltorv’s, Torvest rirdø 3. 720834 — Farvehandler Kurt Rasmussen (Bolig) Torvest ræd© 3 725701 Farve-Messen, Vagn Ntlinr, Kamsherred *J0, 721022 - bolig: Aaderupvej 7!». "21360 Fa\e Qlde|wit (N, Thorkild Andersen), Skyttemarksv, '»<) 723433 Feisen Erik W., Ing., OrenæsveJ 51. 725772 Femlllne, massageklinik for skonhed, velvære, slanklied Axeltorv 5>’», Baltlenganrden, 722781 »Femlta«, damefrisørsalon, SlagelseveJ 5 Kontormaskiner, Osterg. 11.

• i

720907 - Finn, rftdg. clvillng., Præstøv, 31. 720107 Fiskehuset (H. E. Formann), UamslierrtHl 23. 720671 Fiskehus Hjultorvets (Fol- mer Hansen), Hjultorvet 7. 721731 - - (Bolig) PræstøveJ 90. 723436 Fisker Sorensen K., tlf.meøter, Told* bodgade 16. 721446 Fiskerikontrollen, station Næstved, BaldcrsveJ 2. 723808 »Fix« Autolakereri. E. Andersen, FlxveJ 5. 725055 FIX AS Skofabriken, Mosevej 12. 723584 Fjerde ttoforsikringsselskah lånt.. Hingstedg. 1 A, Dania 725830 Fjord Jens J., repr., FabrikveJ 14. 722085 Fjordside II., statsaut. elek- tro-install., Aaderupvej 71. Fladsa Kommunekontor, Mo- genstr. pr. Lov, Hf. (761) 94, FladsA sygekasse: Knntortbl: se u. Lov (781) 202. 720601 Flemming Kjeld, konditor, Skov­ brynet, Ringstcdgade 177, 724510 Flemming'* Salon, Baltlcagården, Axeltorv 5. 724978 Flensborg Inger, adjunkt, fru, Nor- gesvej 46. 724723 Flensburg Chr., entrepr., Karre, hækvej 100 B. 722818 Fleseher J., Ingn., Præstestræ. 8A. 72578)) Flodin J., arh stu.tckn., Havev. 42. 723756 Florln Allan, overtnspekt., Køgev. 6. 722380 Foderstoffahr. „laindsgaard**, Snoghwjganrd, Ronnehink* 721880 Fog M, kammerherre, oberst, Ro- llghedavej 57. 723642 Fodbygaard nvlsgaard, insp. Poul Hansen. 730334 FOCJKMAW, „F. IL M.“, Jernbanegade 2. Omst. tti bolig. 721900 Folkeregistret. 724351 Folkersen C., ops.-betj., Oyvelvej 8. 721515 Folkevognen (Per Nielsen) Kindhestegade 2j.~* 721414 Ford Depotet (Offer Ander­ sen A/8), Ringatedgade li. 7228771 Forenede Ikm/ininiportorer 721420) |)e A S, Ny Havn. 723437 - - Repræsentant Erik Nielsen (bolig) Trekanten 41. 723444 Forenede Danske Motorejer«* Præstøvej 63. og provest. Afdelingskontor

fl

H 1-J // h

L

M

N

720616 Nænt ved Lager, Nv Havn 722449 - Inspektør C. Snhyganrd

T20646 723000 723116 722171 726284 722201 720743

Afdelingskontor«!. Ny Havn. | Esso AS Dansk. Depot Indehaver j Carl Larsen, Stenbæksholm. Evers H„ værkfører. Aaderupv. 127. - Rud,, mask.a tb., MelstersveJ 23. „Ewl"-8ko, „Starlet", ManeveJ 1. »F.xpert« Dueo-Lakereriet iflv. Krl- stoffersen). Slagel sevej 23

72471

721001 720051 72120! 722301 72110 ! 72118! 7223(

7201! 724155 Ferraux A(B, VordingborgveJ 74. 724676 Filærker E, repr., Toms Fabriker, Hybenvej 3. 723300 Finlands virekonsulat, dir. Gay Rav* mussen, Oronncgade 35. 720757 Flnnerup Thomas, masktnm., KarrebækveJ 4t. ”W3lr i;. Cykløf, fjernsyn og radio en gro«. FnrimagsveJ 37 . Tlf. 722032 723232 ----Gros«. E. Fischer (bolig), Her­ lufshøj. 722613 Fischer Hansen Ib. rand. mag.. Herlufsholm. P.T. P.T. 70ULUND-„Greyhound’-NÆSTVED, TLF. 721019 F (»ulvtæpper Ckmdi Hansens eftf, Tlf. 71 00 00 72019* 72418 72481 72268 72603 72280 72300 72680 721120 Faber Børge, overlæge, dr. med., Kindhestegade 10. Konsult. pA Amtssygehuset cft. aftale. Ront* genundcrsøgelse og behandling, 720368 Fabriclus Majgoard, Thoml Sko Torvestræde 6. - - Omstilling til bolig. Telefonnøglen* annoncer virker hele året/

gørmøster, aut. vand- og gasmester, Nygaardsvøj 38

723230 - Villy, centrv.-lnstall., Svingelen S 720154 - Willy, chauffør, Reistrupsvej I. 724634 Frødøriksøn F. E„ ejdm.hdl., (M. af D. E. II.), J. JcnsensveJ 86. 721610 - Kristine, fru, Mllltærvej 6. 723474 - Otto, Inøp., Set. Peders Klrkepl. 6. 722111 - K. O, lektor, NygaardsveJ 25. 1.kl. DAME FORSÅLING m Super Soft SI

Made with FlippingBook - Online magazine maker