Telefonnøgle Næstved 1965

Næstved KUL & KOKS Komp. AIS, tlf. 7214 20

Næstved KUL & KOKS Komp. AIS, tlf. 7214 20

724495 Hanøen Jørg,, papirarb., Rønnebæk 725317 - Kn., papirarb., IrløveJ 19. 725041 - Lauritz, papirarb., Violvej 17. 724328 - Thork., papirarb., Marlevej 8. 725372 - Verner, papirarb., Knlbyriøv. 118. 724624 - Anker Tolvateln, pelst., Ladby 724479 - Hartv., pcløt., Ladby Lung. 724714 - Magnus E., pcløt., Vredsløse Huse, 721003 - c., pedel, FarlmagsveJ 05. 723532 - Poul Moller, pelsdyravl., Vornæøv, 720278 - Alfr., pensionist, PræstoveJ 215. 725140 - H. P., pensionist, Hvedevænget C9 725325 - Jacob, penølonlst, Primulavej 78. 721764 - Peter, penølonlst, Præstøv. 108 C. 722976 - H. Hojmarn, polaøs., Præøtø- vej 139 72531*5 - J. Kurt. portør, Karrebækv. 100 O 724327 - Chr., pens. postbud, N. Jueløvej 7. 724005 - John. pressefotogr., Jernbaneg 4. 723609 * Aa. Kragh. prok., Katholmøv. 14 722970 - Henny, prok, frk., Odinøvej 8. 725184 ~ Hv„ An.. redder, AdcrupveJ 160. 720626 - H. flejr, regimøntømuølktr, l*ræstøvej 6 A. 72367'* - Harald, rejøerevisor, Teaterg. 4. 72(*691 - Frede, rentier, N. Jueløvej 11. 723602 - H O., rentier, Jernbanegade 27. 724103 - Wald., rentier, Grundtvlgnvej 9. 721144 - Axel. repr., Jorg. Jnnøenøvej 11. 722390 - Ejner, repr., Grundtvlgøvej 21. 723883 - Emil, repr., LyøveJ 23 721001 - H. P., repr., Østergade 13. 721419 Jacob, repr., Gronlamisvcj 10 722818 Keld, repr., Skyttcm.veJ 01. 725171 - Kn E., repr., KnrrebækvoJ 32. 725032 - Poul, repr., Gnllemarksvcj 5. 725717 - Wcrn. V., repr., Kærmindevcj 18. 722359 - Knud, Nti-Swlft, Solvangsvej 18. 723797 - tf. C., revløor, Llndholmvej lf. • 21522 Hansen V. M., revision og

724317 Hansen P., smedem., PræstoveJ 174. 725165 - Keld, snedker, Grønnegade 1. 722088 - Ludvig, snedkeri, Prsrstøvej 168. 723027 - Hanø E., snedkerm., Ladby. 722393 - 8v. Aa., øoc.lnøp., Toftevej 6. 720090 Hansen Niels g CVi.s eftf. Carl II. T„ øtøberiarb , Rønnebæk. Kmmna, sundhedspi., OditløVøt 10 Sigrid, sundhc Isp!. GavnøveJ 3. ® SUPIRMARKED ISIIIIU! 111/7711«' Oerh. Kja»rdorf, Brotorv 7. Støbegods - Kosangas.

723769 Hansen Verner, tømrer, Ringsted- | gade 102. 720213 Hansen Aage, tomrerrlester, Østergade 12. 724854 - Aksel, tomrerm., Norges\ 13 A. 721284 - Anna, fru tømrerm., flterl elsv. 14 721745 - Eigil, tømrermester. Ahornvej 12. 721174 - Herm., tomrerm., Moscvej 4. 723*119 - Jens O., tomrerm., Fensntarkv. 79 721713 - K. BJn* tømrerm , værksted. 722147 Hanson N, Rud, tomrermfr­ ater, Sterkclsvcj 17 A. ___ - - Privat: Kjirrvej 19. 722028 - 8v. Aa., tømrerm., Lærkevej 8. 725797 - fl. Støvring, tøntrorsv., BelHm*. 10 723491 - John, varmemester (Lejerbo), Præstøvej 109 C. 724163 - Johs E., varmem., Primulavej 23 722126 - Hanr* vaøkerlejer. Bolig: Kilde- vænget 2. 720773 - A. Th., vlceøkolef' spektør, 8., Blleherøvej 6. 722200 - Steffen, vinhandel, Kirkestræde 4. 723812 - E. Steffen, vinhandler (bolig), Kildebakken 5. 721077 - J. Steffen, fru, Ernntlsvej 13 A. 725487 - P. Schou, virevært, Østergade 10 725242 - Gecrt, viseforfatter. Ny Osterg. 1. 722110 - Carl, vognm., Hjultorvet 6. 722721 - Chr., vognm., Kltdemarkavej 55. 7210*7 Rrd. tijorn, vognm.. SoIgArdcn 6 C 724017 - II. I\, vognmand. Ny Holstødv. 20 720533 * Jobs., vognm . Sønderdræsset. 722292 Hansen Kold, lasi kørsel, Pib \ cj |9. 720606 - P. D., vognm., Danavej 23. 720896 - Peter, vognm., Skyttemarksv. 81 721011 - Alb., va'rkforer, Oogestlen 19. 721790 Børge, værkfører, Kalhyrlsvej 6. 721069 - C. 8., værkfører, YdunsveJ 13. 722465 - Hans, værkfører, Slagelsev. 8 C 725 m |0 - P K«.ffM>d, værkfø., Uingstcdg. 33 724743 - Reinholdt. Grønnegade 22. 723524 - -Nord J„ oberst IJtn , Rønnebæk. 722640 Hansøen Dagny, fru, Præstovej 7.

721722 Havnetanken (Chr, .Jensen), Hnvnegudo 8. 722757 Haxbys fabrik, RIngstedgade 25. 722777 ----Fru I. Haxby, Østergade 12. 722990 Hedals køreskole, Falsterøvej 5. 725114 Hedegaard A., godsekspedit., Pri­ mulavej 1. 720823 Hedeselskabs, Det danske Grund- forbedringsvirksomhed, mose- og engafd., RIngstedgade 56, 724098 - - Diøtrlktsbcstyrer Alfr. Madsen. Bolig: RIngstedgade 56. 723338 Heegaard E., overskærer, Inge. inannsvej 2. 720804 Hegelund H., skolepsykolog, Ny- gArdsvej 56. 721497 - - kontoret på Lindebjergskolen. 725791 Hegner 8\\, rftstoffmd., 81agclscv.44 720333 Helmdal Cykelforr. A/8, Rlngsted- gade 11. 722610 Heln Inge & Arthur, øpecialforr. i strikkegarn. Jernbanegade 13. 722386 Holn-Nlelsen Ingeb., F^arlmagav. 24 721772 Heine Madsen H P., sparekassedir.. Hjultorvet 18. 725501 Heinrlebsen E., repr.. Elmeparken 24 721770 Hejlskov Pedersen H., kordegn, Herlufsbolmvej 5. 720574 Helleberg Chr. h Søn, Næstved Ma­ skinsnedkeri, Ndr. Farlmagsv. 25. 724298 Hcllemann Poul, Ingeniør, Grøn- lands\ej 3. 725383 Helt Niels, paniarb., Rugvænget 17. 722021 Hemmlngsen Kn., bankfuldm., 8ol- gården 6 B. 725363 - Filen. bvrAdsmedl., Mkyttem.v. 13 723655 - Aage, chauffør, Klldemarksv. 69. 725119 - Kurt. clvlllng., Lindeparken 36. 721385 - Hella, fru, FarlmagsveJ 74. 722534 - Verner, disponent, Kindhesteg. 10 722780 - Fr., fabrlkarb., Smedevej 8. 722651 - fyrbøder, Lindevej 4. 723731 - Ferdln., handelsmd., Solbakkev. 5. 721173 - Ethelfeld Oda, Jordemoder, fru. Tr. tirsdag og fredag 14-16 og ef­ ter aftale, Dehnsvej 1 (overfor amtssygehuset). 720377 - Poul. kontorch., Skyttemrksv. 18. 723074 - Poul’ø orkester, Ringstcdg. 91. 720945 - Kaj, portør, Havevej 29. 721166 - Frank, repr., Toldb*>dgiide 16. 724217 - Svend, repr,. Hvedevænget 93. 724736 - Georg, papirarb., Skyttemk.veJ 47 720928 • Paul, slagter- cg charcutertfor- retnlng, Axeltorv 1. 722001 - — (Bolig), 8kyttemarksvej 17. 721809 Hemming***!! Erik, at^n- og hllirtihiigg.. Vordingh.ypJ 4 725115 - Jorg., tekn. lærer, Skovbrynet 40. 722889 - H., traktorf., Ronnebækøholm. 720501 Henririkaen Sven 0M dame- hatte, RIngstedgade 1 A.

723574 I 725509 ! 723217

723456 724439 724578 724684 720178 721781 723740

- Flly, sygepl, frk., KarrebMkv. 80 - Birgit, sygeptsk., Mcrlufvænge 2 - Elly, sygepløk , Herlufvienge I, - I. Flnesen, sygepisk . Marskvej 4 - Lizzie, sygepl., frk., Købmager- gade 7. - Valb., sygepl., fru, Ret. Mortens- gnde 8 Kaj H., syniask.forb*ll. (Unger), flolhærvej 15. ** Poul, taksator, Grnnpatken P. - Kn «. E„ tekn. ass. Rønneparken 6 - P. W., tekn. tegner, lljnrnøvej 15. - A. P..tlim t tlf.mon*., I’ræstøv. 105H - K. O Dyrlund, llf.arb., Knrrcbæk- vej 100 G Holger, tlf.fmd., Kalhyrlsvej 61. Eggers Rir« , tdcfn inde, Ny Hol- stedvej 1. - H. C., telefonmontør, Tagensv. 9 - Jobs., telefonmontør, Pllevej 28. - Helge H. II., tllsynøass. Vordlng- borgvej 6. - Aksel, tjener, KøgrveJ 11. - Frede, tjener, fløndervang 10. * Viggo, tjener, J. Jonsenøvej 10 - Axel, tobakshd!., Danavej 2. M., tobaksforr. flkyttcnmrksv. 13 Allan A., togbetj., Ilvedevn. 183. A., togf., LindebJerggArdsvej 18. M. O., togfører, Rugvænget 28 /RgtdlUø, togfører, Odinøvej 14, * A .t toldfnrv .1 Akjærv« j 2. Johå., træarb., Klldetnarksv, 0 Hansens S. Pnhlherg turist- fart, KnlliyriavoJ 95, Carl Er, typ., KarrcbækvcJ 48. VjKgo. typograf, FarlmagsveJ 62 Arne tømri>r, Bystævnet lo Ron- neba>k. E. Agerlin, tømrer og bygnings­ snedker, Rønnebæk. Bernh , tømrer, Kltdemarksv. 25 Vo inmter, fllngelsevoj Gorm, tømrer, Kalhyrlsvej 101. Ha»*s M., tømrer, Slagklldevej 8 Normann Falk, tømrer, Rosenv. 17 N I . tomrer. skraverup Huse. I eter, tømrer, Egevej 2 o, tømrer, fløndervang li. t^mrrr, Ndr. Farlmagsv. 4.

7. 7: 7: 7: 7; 7: 7! 7: 7: v. 7:

IJ K

725278 * 723182 - 722036 - 72521*0 - 725503 722717 722180 - 724410 - 724856 722321 - 724623 - 723384 - 723722 - 721714 - 721352 723966 - 724914 - 724127 - 720187 - 722935 - 723541 - 720675

L

M

7; 7: 71 71 71

N | 9/1 P

c c f

skat1<»sugert Ahornvej 3. (HAndvmrkorrådets regnskabe- konsulent).

7 i 71 71 7‘. 71 71 71 71

728222 - - (Privat), Ahomvej 8. ' -1 --11 Hansen K, L., sadelmager og tapetserer, Ringstodg. 90,

723192 - 724007 - 721421 - 723207 - 724390 - 724248 ~ 720427 - 720298 . 721890 ~ 7258R5 - 720041 - 790000 - 722314 - 722080 - 724420 - 723143 - 724004 - 723320

Th., sadelmager. Hvedevænget 81. H. W., salgschauff., Anemonev. 49 I-eo. salgschef, MellcgArdøvej 5. Orla, salgschef, Primulavej 45 Ifagcndrup R p, æm.elev, Kilde- marksvej 117. Poul, serviccrnont., Violvej 35. Karl Em., V. Kajgade, sktbmnæg- ler v statsaut. sklbsm K. Hansen Holig, EgholmveJ 4. Ch. Keldn*ann, skolebetj. Val­ muevej 3. H. An., skoleleder, Houmannsv. 0 Adrian, ehotnag.m., flterkelavej 4. F. C., skomagerm.. Grønneg. 12. Poul E ., slagterm , Unrtnemj 4. II. F, Hiv. slagtcrrn. Jyllandsv. 1 Conny, slagtet øv., Rønnebæk Oudmund, ømed, Aaderupvrj 143 8ofuø, smed, Rønnebæk Hansen II, Ove, wmedem,,

flarlve ur.

71 71 71 71 71 71

NAITVIO

(8v. L. Knsmusson), Prim­ atrupvoj 69. Harden J., bngermester, Osterg 8 icpp«- Hart-nann K. Friis, ingeniør, Jej Aakjæravej 31. Haø

75 75 75 75 75

721871 723335 721168 724524 723126 724029 7256IH 724206 723069 725149 724032 724301 722661

72018'. 723970 722208 722946 720338 728760 720229 723311 723166 720432 720050

72 75

- - bolig: „MosehøJ", Vesterhave pr. Karrebæksminde, tlf. Karre-- bækømlnde 54.

75 71 71 78 71

722679 Honning* Kolonial. Kildenin rk*ve,| 138.

Værksted! OdlnwveJ 6. Bolig: Oallsmarkøvej 8.

1. kl. HERRE FORSÅLING m. Plantage Rågummi

p P.T. V 0 ULUND •

„Greyhound" - NÆSTVED TLF. 72 1019

Made with FlippingBook - Online magazine maker