Telefonnøgle Næstved 1965

f ugietijerg (753)

231 267x Henriksen Harry husmand, Ellebæk. 100U - B., amtsvejmd., Sorøv. 12 176 Herluf P., afd leder, Holstelnsmlnde. Hindholm Hejskole: 62 - - - Forst. K. Mølbak. 160 - - Hovedbygning og axvnex. 366 - - Elevgården Hindholm Kogt- og Realskole: 114 - - - FOretander P. T. Jensen Kon­ tortid 14-15. 191 - - - Inspektionshavende lærere, personale og elever. HJenimeslagtn., Holg. Andersen Kyse Røgeri, tlf Rregnebjerg 231. 243 Hjort P., fhv. gdr., Næstvedve] 6. 370 Holma-Korn (fabr V. Holm), Flems. tofte. 196 Holfttølnborg Sparekasse Kontortid 14-16 Lordag 10-13 4 Holstelns Minde Skolehjem f. drenge. 888 - - Lsuidbrugslederen. 357 - - Porse ..alet 96 Hogdal Anna E., frk., FredensveJ 8. 339 Hojboge O., komm.kass., Sneslev 846 Hojgaard Jensen H., arbmd. Hald- ager Mark 198 Isager C., o.lærerinde, Fuglebjerg. 228v Jacobsen Marte, fru, Sneslev Overdr 144 » Marius, tomrerm.. Sneslev, 278v Jakobsen Holger husm , Sneslev M. 143 - Jens, Tværvej 3. 23 - Svend, Isenkram. Lundevej 5. 42 Jannerun Etik, tømrerm., Sorov. 21. JEEP CENTRALEN Telf. Skælskør 493 76 Jensen Hans, forp Flemstofte. 362 - Poul, forp., Haldager Mark. 137 - Joh, fru. Korsorvej 11, 166 - K . fru, E Poghsvej 21. 884 - Marie, fru, Tværvej 10. 184 - Meta. fru. Erik BoghsvcJ 20. 123 - Aage, „Dalsgi d.M, Fuglebjerg. 240 - Helge, gdr.. Pogeskov 136 - Henry, gdr.. Knrlshojgaard. 333 - Jens C., gdr., Sandvedvej 14 298 - Joh«., gdr., Fredensvej 5. 872 - Martin, fhv. gdr., KrummerupveJ 4. 215 - Thv„ gdr., Thomasmlnde. 270 - Thykocn, gdr., Sneslev Overdrev. 15 - Ludotf. graver. Tvæt vej 2. Bly • Rlch, graver, Krummerup. 382 - Fr* husejer, frk., Haldager MaftL 382 - Gunnar, husmand. Sneslev Mark. 330 - A., tott.koil., fru. Korsorvej 18. 80 Jønæm Kristian 8mod, ant. el. Installatør, Landevej b7 172 - Thorkild, pelet., Futlebjerg Mark. 241 - Poul, produkthdl., Flemstofte. 819 - Jobs., murerm., Fuglebjerglund Ø a * Oluf, murerm., Fuglebjerg Mark. 38 - Kaj. pedel. Sorovej 16 198 - A. Stgvald, postbud. Krummerup. 140 - Boren. propr., Krummeruj gaard 69x - Chr., skovfoged. Storevængebus. 75 - Harald, tomrerm., Fuglebjerglund

FiiRlebjerg (758) 356 Jensen Cbr., varmem., „Holsteins- mlnde". 335 Jeppesen Signe åt Peder, rentier. 100 Jepsen Edith, damefrtsorlnde, Torv. 6. l&s - Knud, akrædermester, Torvet 5. 311 Jospersen Kr., gdr., Chrlstianslund. Hald&germagle. 377 Jc lansen Joh«. A., gdr., Flemetofte. 170 - Frode, vognmd., Fredensvej 7. 342 Johansson Kai, amtsinspekter (Nord­ lyset), Rolighedsvej 14. 71 Johnsen Ina, fru. Nyvej 16. 102 Juhl Herluf, musiker, Sandvedvej 18. 227 Jung-Svendsen Anna, pens. distrikt* Jordemoder, fru, Sorovej 25. 91 Justøsen H. smedeværksted (Privat tlf. 68). 79 - Hansigne, fru, Alderdomshj. 169 - Chr., skotojsreparat., Torvet. 93 Juulsgaard H.. landsretssagf., træffe­ tid: fred. 15-17, Sandvedvej 4. 77 Jørgensen Gunn., dlstr.mont. (KTAS), Nyvej 6. 151 - Wlll., speciniarb., Haldagermagle. 212 - Axel, gdr., Haldager. 26 -- Orla, handelsmd., Fuglebjerglund. 225 - V., gdr., Haldagermagle. 322 - Frederik, pcist., Haldager Mark. 263u - Poul, pelst., Fuglebjerg Mk. 284 - Gunnar, speclalarb., Sandvedvej 10. 417 KaAsgaard J., hest., Eskemoseg. 206 Kejser Niels, ejendomshdl., Sneslev. 411 Klnch P. O., Parkvej 9. 45 Kirkebjerg Meta, damefrlnor- uloi, iwwwj 7. 416 Kjærum Fr., amtsungdontsnævnets konsulent, Korsorvej 30. 149u Klorker H., dnenlngsmester, Haldager Mark. 108 Knudsen Harald, pelat., Bendslev. 288 Kofoød Nielsen R.. Fuglebjerg Tapet- og Farvehandel, Torvet 4. Moderne gulvbelægning 230 - H., rejseinspektor, E. Boghsvej 3. 280 Kongskilde Maskinfabrik A/8. Rejse- Inspektør Jørgen Eriksen, Fredens­ vej 25. KOSA NGAS BkieNker Depot _________Tlf. Bks?l«ker 7«1 T77 Kragh Kurt, skolelnspkt. Snoslew. 1. 101 Krarup N., (vognm ), SandvcJveJ 3. 165 Kristiansen Else, distriktsjordemo­ der, fru, Korsorvej 84. Konsult. mandag-onsdag: 13-15. 168 - Peter, Fuglebjerg Nedbrydnings- central. 286 Krogh JH forp., Vaadsbrogd., Sneslev. 341 Krummerup-Fuglebjerg Sygekasse, Sorovej 2. - - - (Kasserer HJ. Nedergaard). Mand., onad.. fred : 18-14 og fredag aften 18,30 20,30.

Frederiksen Henry, Sorov«] 17. 129 Fuglebjerg AlderdomshJ., Korsorvej, 16 - Apotek (H. SoveJ), Krummerup- ve] 1. 250 FiifflebJerij Antorentral OttoOlicn. Sandvcdvej 21 FiiKlobjørg Autoværksted, 8v, Pøtørsøn, KorworveJ 39. 93 Fuylobjørg Bank, daglig 10-12. Sandvod voj 4. Fnulph jtTg Biograf. TIf. Kongskllde 173. 145 - Boghandel (H. Kjeldskouw Ander- *en), Sandvedvej 4. 33 - Bogtrykkeri or Fuglebjerg Folke­ blad, Korsorvej 13. 52 - Frugtplantage (Nlele Green Dall] - Idrætsforening. 17r» - Klubhuset, Sandvedvej. 22 - Find.: Bagerm. Georg Nielsen. KrummerupveJ 2. 302 - - Ka«s.: Betl. 8v. H. Pedersen. Sandvedvej. v3 Fnglobjprg Isonkram, Svend Jakobsen, LtindcvcJ 4. . 21)9 Fm^hjørg konnn inokontor? °g frcda* ^12. toredag ... * “ Kommaekr. Laurits Olsen 1V? ~ t Form.: G. Hansen. I * I UKloh jrrg Kro • Relnh. Rasmussen). F||U»»h|orK--Ki»lH>nhnvn. Frugt. r.Jt^ (Box «) ®rlk Boghave] " JJf ~Ligkistefabrik A/S, Nick oisen 20' Fngløhjørg Maskinstation. O. Frauslng. ^***,^3 55 Fnglohjorg Materialhandel.

384 Forslev skole. 171 Oammelgaard N., direktør ft hed«vej 16. Gltinmo Ugeblad, tlf. Glums kval Itets-trykMftr. 104 Grøndal H., møbelforretning. 154 Guatafsen N. •*. A., overbetjent (tr* fes tlred. 0-12. fred. 15-18). 134 Haand I Hannd. Agentur f. Fuglebjerg og Om > Castrupgaard. 2|«J “ forp ’ Rofo^kovgaard. 133 - K, forstanderinde (K T A S ) a n “ ■' ?rtr’ Rno"l«*v Overdrev 310 - Ester, gdr ske, fru, Krummemp so ~ CT ft" Krummerup Mollegr.i iJ! * *d:* Un<*****r<*. }J5I " 7 • Fdr Hejnedegrd , Krummerup irtTS« ****■' "hole, Krummeru; 7,1 ‘ 2 ni ***'’ Haldagermagle Mark 20? “ n Krummerur 2« * Sou,t *dr • Hindholm. 2AA " tUff ,Rdr* SnM,PV Mollegaard 266 - Peter kolportør. Sorøve] 32 223 " Slfin^,d. krntroltelefo 74 _. 4I. . _ Rrniroiif ir " Sandvedvej 21. ’ Kl * ' Vl't l:l 11 '■ Kornorve] 10 AI.RXAIVnER HANSEN Masklnforretnlng PARMALL TRAKTORER International mejetærskere Randvwlve], I4i« Ert*Jor,k- Print., Illndholmve], 22Hu I n?'l' Overdrev. 2M . 2Z*i2L*'«< Falmevænge. a*u h pelst., Krummerup. Sii ; r,1ff^r- Fuglebjerglund. 291 - Rejf’ • «neslev Mark 132 - Krummerup I o«U Børgo, vognm . flnesiev Mark jtortøe ▼i*. « k * ismor 40 . 1,1 H™*rop',,rv'’rd' ■"Wi'PnKit, Krum. -Il Mftmnli* Kn'' r"" ' 12 « a«in,Sk^WEEsr* ^andbrugshanken, Naatvrd (Fuglebj. Bank), dagi. 10 - 1 ; Sandvedvej 4.

G

H

K

L

N

187 - Mejeri (Knud Nielsen). Torvet 2 2,i2 F»K»i»h>rK Ornooontml ?K Vognmandsforretning. Fuglebj lund. 1 >■> I* tigløh j<»rg l>n*imi:.f 288 M. Lelmmnn. Sorovej 9, 1 ut/h-bfrrfi Tnttrl- I"rrrhntnirl TORVET 4 Alt I malervarer tapeter Persienner of Rullegardiner Moderne .. K')l\ belægning Medlem af Dansk Tapet- ___ bandlerforening

O-R

S

T-V

34 150

KØBMANDSGÅRDEN Tsse L. Nielsen Kolonist • Foderstoffer * brøndsel koreskole ■v. Aa. OlMD, FredenavcJ ,

237 Larsen Sv., hest., Fuglebjerg Mark. 315 - Charles, fodermester1, Nmstvedv. 2. 118 - Arne, forp., Bkovgrd.. Sneelev.

NR. FORT

Made with FlippingBook - Online magazine maker