Telefonnøgle Næstved 1965

Karrebæksminde (742)

247

-4#

20 Karrebækamindo (742) Nielsen Hans, gdr., Karrebækstorv. - Jørgen, gdr., Karrebækstorp. - Poul, husejer, Karrebæk. ~ T^h., husejer, „Lindely", Karrebæk. - Vald., lærer, Karrebæk - Ole Juel, malerm. - C. H., masklnfabr., Enø. - Sv., mek., bol.: Vesterhave. - Ch., murerm., Karrebækstorp. - C., pødel, Karrebæk Centralskolø. - Olaf, fhv. smedem., Karrekækstorp. AL LASTKØR'-’FX OO FLYTNINGER UDFØRES IVffffi 1 h'isrn Karrebæk , Tlf. Karrebæksminde 26 - Johs, vognmand. Næstved Strandhuse (restauration). - - - (Købmandsforretning). Nørregaard Vald., forp., Hvidholteg. Olsen Knud., gdr., Karrebæk. - Orla V., handelsgartner. - Orla, købmand, Lodsvej 82. - Erik, murerm., Vesterhave. - Aksel, opsynsmand, Enø. -Martin, rentier, Karrebæk. Overgaard Nielsen P„ redaktør. I autoen Else og Jan, Karrebæk skole Pedersen Henn., fisker. - Fr., plantageejer, kommitteret I A/R Gummicentralen 1 Næstved. »Renhave«. - Torben, styrmand, Karrebæk. Petersen Oundtoft, chauf., Karrebæk - B. Steffen, flskeh., Karreb. - Henrik, fisker, Karrebæk. - Eva K., fru. Karrebæk. I #»r#»#»r IV’frrxni tut. Installatør Karrebæksminde . Telf. 82 LYR . KRAFT . VARME OLIEFYR 6 Petersen Poul, købmand. Forh. af B P- 234 - Leif, prmi., Karrebæk. 78 Petersen Carl Curt, slagterm. KarreKæk.------------------------------ 102 - K., tømrerm., Karrebæk. 32u Pibl-Olsen E., fru, Eno. 162 Post- og telegrafekspeditionen. 46 Poulsen K., pclst., Karrebæk Mk. 127y Rasmussen K., arbmd., Karrebækst. 118 - R. J„ fiskeeksportør 149 - Thorvald, fiskehandler. 117u - Knud Helge, forp^ Karrebæk. 37 - Anna, fru, Karrebæk. 246 - Gudrun, fru, Karrebæksminde. 98 - Sofie, frk. 235 - Fred., gdr., Karrebæk. 281 - Uffe, gdr., Orusbankegd., Karreb t. 31 Rasmussen Jorg., kobrml, kolo­ nial, Isenkr.. Karrebækstorp. Vald^ pclst. it.irrebæk. 199 - J. J., Btrandklosken. Vesterhave. Jytte Rasmiissen Strømper . Trleotago . Pat; -merl 204 - Peter, vejmd., Karrebæk. 30 Ravn Roren, tømmerhdl., Fjordvej. 100 Rodkllde Lejrskole. 82

104 Dftlevscn Wald.. flaker. 11B - Laurits, finker. 69 - Bjarne, tømrer, Karrebæk. 70 Dltmar-Jensen Irlø, fru, Karrebækh. 163 Ene Pottemageri (C. V. Larsen) 203 ,^Bno" Restaurant, Erling Jensen. SM Eriksen D. slagterm,, Karrebækst. 131 Essendrop H., kunstmaler, Enø. Faxe Oldepot, tlf. Næ, 721360. 52 Feriebyens Restaaration, Enø 01 bacher Paul. fisker."' 163 Fiskehandler Flemming Urnen. 33 TjorSSBirVRi^p^ 73 Frederiksen P„ gdr, Karrebæk. 44x Gamle Bakkehus’ sommerlejr. Enø 47 Oeert-Jørgensen M , forp., Karrebæk 988 gdr., Bakkehuset, Karrebæ* 122u Ollstrup Poul, tandInge, Enø filnmso Ugeblad, tlf. Glumsø 85 Kvalltetatryk8ageT™,,,™*,,,,,,IM,,,l"l,," 224 C.ravoson Juhs., Nøddebo. Enø. 16 Orønnemose Frede, gdr, Højbogaard. Karrebæk. 33 Hansen Egon, bestyrer, Fjordgård • Frugtplantage, Karrebæksminde. 186 ~ Erik, chauffør. 34 - Otto, chauffør, Lodsvej 9----------------- 156 - Qerh., fisker. 1J “ forP- Vestergrd., Karrebnk i?? “ *rforp ’ °verdrevsgården, Enø. " ffodv,»' fnj- K*rrebæksmlnde. E • *dr** Hovedg.Karrebækem. u.t ~ Holg, gdr., Magmoseg.Karreb. ~iniu:r.v f . hvin havafv Fiskeeksport A Filét/abrik II iimm ii . Karrebæksminde, tlf. 9

U H.mmlntrMn P«U, fni, for*«. „ 54 Hrndrlk.en Sven O., kebm., Mo. Vesterhave. S 22EU?!w’ rr’krforh*M"' 00 Hot høli 8. A., overlære. Ve*t«er *22 InJSSSt PedPrwf°rP*’ Kamh" 22 gdahI-Jensen W., repr. }” J'n* Pe«. Veeterh«,, 1SS Jakobsen Hane. in*, Karreb*k 'v JEEP CENTRALENS Teif Skælskør 493 1 168 BORGE JENSEN Bllkkenslagermester Blikkenslagerarbejde - vaml gas. og hadeanlæg Je2?en Bpnft> forP • Karrebæk lo? ~ SS** frk.: pordfryd, Karrebs 64 “ °JlHel-m:' g4f.t Itølsgrd, Kn, 64 - Lars, gdr.. Søhuleg. Karrebæi - . ‘ w°Vl’/dr i K'ldegaard, Karrebæk 240 - Henning, ingeniør, Enø .*?* “* «nstallatør. Vesterhave IJ2 ** Th. Nlemann, pelst., Kam-bæk.- *®® • Carl Aa*e* Prokurist. Il ro5SraS?, Knrtner, Karrobæk 76 - Orla Hnlling, papirarb. Of#* .#•«#•/ MA I,EltMESTER 65y Jørgensen P., amtsvejm., Karrebæk. 171 - Karl, fisker. 48 - Richard, forp, Enø. 19 - Sv., fragtmand, Karrebæk. 12 - Anna. fru. gdr., Enø. UH* “ H- C., gdr.. Enø il4 “ •lPrF«n. htisejer, Karrebæk. 65x - Chr„ pclst., Karrehæk Karlsen Hella, damefrisør. 103 Karrebæk alderdomshjem. 3 Karrehiek Rrtigsforenlng. 105 Kfirrchæk komimitirkontor og folkeregister. Tired. og fred« 9-12 og 14-17. ^ - - Bognerådsfmd.: Forp. N. E Wl * slng. Raltø, tlf. Hyllinge 188. Karrøhæk Kohmatulshund. l Orla Andersen 161 KnrrehiPkamlndø Anloekaport. V. Mårtens, fiskeeksportør 200 Magnumen O., Karrebæksminde

24

^BUHAMIONDMIUir (Ruten: Nøstved-Karrsbsnksmlnde) _____ Poul Bang. 118 Enrrebækamindø Rnkwkipnrt. B. I, Rismusien, 166 Klfflbæksmlnde Formallnirsantætf 45 * Havne- og brokontor. - - Hameasslstentemo P. Svarrer Nielsen A K. Hellebjerg. 150 J Kam'hw‘k*mlnrle Kro og Hotel. 6 Karrebæksminde IJIlehil. Jobs Nlelsed. 56 Karrehækaminde Slagterforr. 217 Kiosken,Orønnemose« sommsrhusrr. Vesterhave 60 Klitfaard-Lund C. L., dir.. FJordgrd 66 Knudsen Chr., apoteker, Enø 181 - Aage W.. Kirkevej 8« » 167 Konradsen Hans, bestyrer, Karrebnk 195 Kragh. konditor, Eno, 68 Kristensen A , lods 111 Kristiansen K. F., malerm . Karret. 245 Kæstel E., fhv. kbmd., Karrebæksm. II KiihniiiiitlaKUiirdeti på llnvnen 142 Larsen Vllh.. direktør. 96 - Wagner O., fabrikant. Enø. «3 - Chr., fløkehdl.. Karrebæk 93 - Ingeborg, flskeh., Karrebæk. 191 - Knud, forv., Enø. 184x - Axel. pens. postbud, Karrebnk 168 - Carl VH Enø Minkfarm. Mhl Emil, pclst.. Saltø Msrk. 65u - Knud, pclst., Karrebæk. 243 - Blgv., pclst., Karrebækstorp. 163 La men Carl V., Enø Pottemageri 180 - Fr«s1erlk, tømrer. KarrebøwT 35 Llndegaard Jens, gdr., Karrebæk. 236 Lundby Arne. gdr„ Karrebækstorp. 174u Løwe Rleh.. Klintevej 41, B'nø. 250 Magnussen O., Ing. M. A I , Karre­ bæksminde 248 Marlnehjemmevnmet 84 Mårtens Robert, fiskeeksportør. 161 - Vald., fiskeeksport. 'JJj Mathiesen H., Karrebækumlnde Kro. 216 Mikkelsen f., revisor 282 Mornlng Aa., dir, Ene. 247 Mortensen Karen, fru, Karrebæk, 158 - Poul, pclst., Skovvang. 214 - Ingvard M., skotøjshdl., Enø. 13 Halter Richard, købmand. Dalsø Oas depot, Korrebæksmlnde tot i* noiiHcm im Bogføring og regnakab ........... m Nielsen K., øfholdsrest., Enø strand - 1 Røgren, damefrisørsalon. - Arne Specht, forp, Toftegaard. - Ritef, forp. Karrebæk - Kai, forp, Syvhøjgård. Karrebæk.

M

137 - Jens, gdr., Knrrebækstorp 42 K . gdr., Vester«., Karrebæk. S® J Daniel, gdr., Vesterhave. 28 - \agn. gdr.. Karrebækstorp. _ lJJZ " J5rtk* hu8rJf'f. Kode Hus P

m 725278 77IM74I -*mn

N

" II!?0; kontorbast. f. d . A. F. Niels, kreaturhdl.. Karrebæk. 124 - Magnus, lods. JJJ ‘ Aa Dragshua Enø. 179 Janani Honning, malermester,

O-R

KNUD II VNSEN malermester Mathiesen* eftf, Værksted; Skellet !. Næstved ^ . T,f * ”4*1«. tnedst mellem 12-1S og 11 17)

65v tov

«n«Sthuøøt‘.

Frederik, pelst., Karrehæk Mark

•8v - Svend, pelst., Enø }Jf “ VaM., pelst^ Kartvhæk. 1!? - ” »hr L^pr • K,m' k*k.

T-V

725625

“ *5 »k‘h«m»g|er, Vesterhave. 108 “ ? 2K*RWr,k°. Kam- bæk Træffetid: 7 8) 72 - Frits, Karrebnk. 106 * Axel, tømrermester.

KARREBÆKSMINDE AD og MOTOPSf PVICE --—J 5ped p& oandøt! badudlejning

72123 7tl«X

NR. FORT.

- Poul, forv. - Oerda, frk - Fr., gdr., Roe«1tr.holm, l/tiø.

Made with FlippingBook - Online magazine maker