Telefonnøgle Næstved 1965

Rude (758) * Kønnede (711) 128x Rude alderdomshjem. 84

182 818 203 201 167 44 64y lOOv Bly 30u 7ft% Andersen Svend, beat., Tornem - Axel, dir., Kongsted Borup by - H., forp., Solbjerggrd., Kongs«» - Jens, gdr., BestegAarden. - Leslie, fdr, Skovholm, Tlngei • Niels, gdr, Kongsted by. - N. Chr., gdr., Tomemark. - S ., gdr., Kaki Idst rup. • Thora, gdr, fru, Nlelstrup. - Viggo, gdr., Kongsted Nymark • J., handelsgartner, Kongsted - Fr., kioskejer, gi mølle. Skoven -, - E Norman, paptrarb, Kongs* Borup. - Anders, pelst., Skovtorup - Em., pelst., Bsklldstrup. - Ernst, pelst., Kongsted Mark - Viggo, pcist., Nlelstrup Andersen H. Ksier, sisffrrmat, K y)i^tejr,,,,,l,™“ r " — • K. FærgegArd, tømrerm., Kongs« ^ • Borge, vognmd. Kongsted .indreasen Helle A KJ., fabr., Astn : • Christine, fru, Kongsted. Hansigne, fru, Orunderup Aiflved Kt>bm*ndshftndel Bdv. Petersen, pr Kønnede [Aielvxd Motfl y. H. B. Peter—n opsynsmd., Gavevæng* , 176 Bjerrum Kaj, murer, Kongsted. 231 - Jens. murerm . Kongsted. 270 Bogbinderi, og Kartonnagearb For- bund, Haslev afd. Nlelsti up. 2 Borup Mejeri ' V JJ “ Omegns Brugsforening 83 i} BB-Service, Axelved. Si 5n"'b o , rand. pollt., Kongst.-Bomp 100 Brændeskov Jørn, skovf ., SvennenfT 2.10 Ch listensen Aa. Rirmann entrp., Borup. 808 • Arne, gdr., Tlngenip. i!4 “ 2anf,> *dr * Kongsted Mark “ £• *dr« Tranp^oseg, RsklMstmi 173 - Carl Otto, gartn., Sneden. 186 - Johs., graver, Kongsted. 148 - Fr., husejer, Kongsted - Pc,,d** Kongsted Nymark 17 Christiansen K. M, enkefru, Kong* ste «• - •ogn (Tlf Everdrup 70). 3J! Uvpp< 1 Bv * P®hslonlst, Skovl orup. 78 Edelesmlnde, Nlelstrup pr. H 804 - - Avlsgaard. 47 Bllertssn Brdr snedkerm, Kongsted malermester, Kongsted. - Henn., prist., Borup mnrk. ~ 148 392 188 98x 198x 184u 186 180 37? 78 229 163 121u ?45

269 210 BUestrøm K, fru, Kongsted 228 Elmqulst R. sygepl., fru, Jelstrup Hestehavs. Bn*V0,d8en J £' nr . Kongsted M 122v - Marg , fru, Bc up. 288 - Johs, kontrolbest, Skoverup K>7 Bngsl Gerda, fru, lærerinde. Kongst 266 Eaao honilnstatfon, v. kønnede Kro, Haagrn Hanøer Fase Oldepot, telf. Btmtøv 71 7 , siler Faxe Ladeplads 258. 24 Frederiksen E, glasv.arb„ V. Eg- dt 180 - O, fru, Kønnede. 46 - Otto, tømrerm, Kongsted. 328 Frlls-Nlelsen P, Kongsted. 72x Gerts Hedvig, pcist Bvennorup skov 371 Glyberg K, lærer, Kongsted. 225 Hansen E. Stub, autoforh, Ttngerup 88x - Lars, fhv, forp, Kongsted, 29x - I^ur, forp, Mølleg, Esklløtrup 862 - Mogens, forj)., Borup M, 22 • Lise, fru, Kongsted. 42 - Aage, gdr. Solhakken, Kongsted 139 - Carl, gdr, Skoverup. 267 - Egon. gdr, Kongsted. 87v - Bmll, gdr. Anstrup. 10 - Aksel, gdr, Rønnedegaarden. • K. Villy, gdr, Skoverup 81 - L. P, gdr, Rønnede Bly - Osv, gdr, Oranhøjgrd, Qrundenip 92 - Poul, gdr, Kongsted Mslle. 241 - H A, husejer, Kongstedv. Rønnede 162 - Jens, husejer. Rønnede by, 381 - L, husejer, Kongsted. 148x - Jens, husmd, V. Egede pr. H. 14 - Bent, købmand, Nlelstrup. 86u - Bøge E, købmand, Esklldstnip. 8 - Hans, købmd, Kongsted. 278 - P. Holme, lærer, Kongsted 228 - Bkovgaard, oetohdl. Rønnede 287 - Arne, pcist, Borup Mark. 209x - Eln . pcist, Kongsted Mark. 124 - H. E, pcist., savværk. Svennenip S4v - H P, pcist, Svennerup. 324 - Emil, skovarb, Rakkebro. 68 - Klaus, skovf, DenderupVænge pr. H 182 - A, skrssderm, Kongsted 97 - Hans. snedkerm, Skoverup. 286 - Rigmor, sygeplejerske. Kongsted 89 - Henning, tjener, Kongsted. 8 - A. H , trlkotagehdl. Rønnode. 168 - Karl L, tømrer. Kongsted. 18x • P^ tømrerm, Kongsted 131 - Knud, vlktualleforr, Kongsted 220 - Elnar, vognmd, Kongsted. 12 Harrsen F. forp. Brødebæk 333 Ilaalov Bank A 8 , mandag, onsk ' Kyse Røgeri, tlf. Bregn- bjerg23i. 810 Hoffmeyer Bent, skoleinsp, Kongst. 846 Tngvorsen H, gdr. Jacobsen Aa, hnvemd, Nirletrup. 861 - E. A, konim.eekr, Kongsted.

(Rønnede (711)

91 Jakobsen H, cyklehdl, Rønnede. 80* * Chr, købmd, Kongsted Nymark. *186 Jensen A. Chr, fhv. blomsterhdl, Nlelstrup. V89t - H. Fr, blomsterhdl. 178 • Kargård Anni, damefrisør. 70 Ok, husejer, GI. Rønnode. 189 - Knud, forp, Rentoftegd, Rønnede. 319 - Thorkild, forp, Vester Egede pr. H 370 -■ Kjeld. forr.fører, Nlelstrup, 58 - Marte, fru, gdr, Kongsted. 68 - Jenstne, fru, V. Egod« pr. H. 291 - E, gdr, Lvennorup. 102 - Alf V, gdr, Kongsted. I59y •* Chr, gdr, Kongsted. 325 - F, gdr, Lyngmosegd, Kongsted. 59u - Jons, gdr. Birkely, Nlelstrup. 141x - Jens, gdr, 8t. Kohavegaard. 141y - Karl, gdr, »Nykohavegaard«. 94 - K, gdr, Svennerup. 45y - Ole, gdr, Klldegaarden, Nlelstrup. 96 - Poul, gdr, BJerggaard, Borup. 199v - P, gdr, Tlngerup. 50x - V, gdr. Lindelyst, Tornemark. 312 - A, Skovbo, hdlagartner, Kongsted. 93 > Laurits, husejer, Rønnede. 323 * Poul, komtn.lærer, Kongsted. 355 - Olga, købmd, fru, Tlngerup. 108 - N. P, mk. værkst, Kongsted. 227 - Aa, pcist, Kongsted. Ulv - Peder, pcist. Birkehøj. Nlelstrup. 127 - Viggo, pcist. Virkelyst. Aastrup. 298 - Carl 8. So. skytte, V. Egede pr. H. 256 - E„ tjener, Kongsted. 11 Johannessen L. J, prm IJt, V. Egfxle 351 Johansen Erh, arbmd, Kongsted M. 67 - Chr, gdr. Rønnedo. 172 - Jens Aage, gdr, Rønnede. 129 - V, gdr, Oammelgaard, Kongsted. 183 - Erik, pcist, Skoverup. 53 - Harry, pcist, Borup. 193 - Orla, pcist, Kongsted Nymark. 76 - Edv, slagtern . Rønnede. 309 - F, tømrerm, Rønnede. 128 - Peder, tømrerm, Rønnede. 234 - Julius, vejmand, Rønnode. 216 Johansson Aug, søfyrb, Kongsted Nymark. 126 Josephsen Willy, gdr, sogneråds- fmd, DamgaArd. 144 - Ejnar, gdr, Kongsted-Borup. 149 Jørgensen R, fabrikant. Rønnode. 297 - J, fragtmd, Kongsted. POx - Fr. Østergaard, forp, V. E pr. H. 192 - J. Chr, sygokass.fmd, Rønnede. 147 - Gunnar, gartner. Rønnede 280 - Erik, handelsgartner, Rønnede. 7 - Hans. købmd, V. Egede pr. H. 142v - Sofus, pcist, Borup Mark 117 - Ejn. gdr, L. Basteg5rd. 143 v - I. Chr , vognmd, V. KRødi. 372 Karlshøj Lars, mrkan, Kongsted. 311 Kindt 8v, skovrider, V. Egede pr. H. 33 Kloster c■« 0 rtløn Hotol (Johs. HÆSSB), Rotinødt*. 118 Knudsen Mogens, lærer, Møllevang** skolen. Kongsted 163 !

Rude Autoværksted OVE JENSEN Shell servicestation Auto« og traktor-iepaiatlon Aben dag og nit.___________

13 - Sygehus (besøget. 11-12, 14,30 un 210 Rurnmolhoff P. F, skovfoged, Rude. 240 Randberg S., skovarb. 272 Sandorff Hanson L., Ise inde, Bøge­ lunde pr. R. 22 Basse M , kobmandshandel, sommer- pension, Blsserup. 280 Rchark J., forp., Møllcgrd, Rude. 4 Schack K. og E., Irsagf Kontorerne i Rude, tlf. 4 og Skelskor Uf. 400 er Åbne hver søgnedag kl 8H-16H, lørdag dog kun 2-18. 230 Srhandorph Vllh., nmtsvejmd., Tor- nymark pr. Sa. 183 Bennikøen Karl. gdr, Venslev. 201 Steoke P, dir, Fredertkilyst, Rude. 240 Skjoldager Em., sognepræst, Bisse- rup Strandvej 50. 26 Sognefogeden 1 Holstelnborg sogn. 96 Horn Amts Ugeblad i Skclakor Ugeblad) Chr. H. Peder­ sen, redaktør, Rude. 101 Stage Mads. tegner, Nyrup pr. 8a. 176 Sy^'plejeforeningen. 130 Sørensen Emil, slagterm.. Blsserup 231 Sigv., pcist., Tomernark pr. Sa. 3 - Chr. J, tømrer, Nyrup pr Sa. g - Ove, bmd., Jægersh, Nyrup pr. Sa 77 Eskild, vognmd, Blasenip 14R Tharsgaard Doris, modlet., Skafte- rup pr. 8a. 132 Thomsen Chr, forp.. Olstrup. • Sv. Erik, gdr, Venslev Mark. 33 TInp huset, Rude. 178 Toft1 2 3« keram. værket., Blaøerup pr. R. 210 Tornetnark Andelsmejeri pr Sa (Bestyrer A. Christiansen). 275 Tortiemark Maaklnfom-tning, Htatuis Hansen pr. 8a. IR < Troshjerg P, lærer, Kirkeskovskolen 8.’y Tvermæs A. K., fru, Holstelnborg. 140 tTlrlch 8v. Fl, ejendomnhdl. Bisser 7 Venslev Brugsf. (Best. P Hansen). 110 Vigen I* golsforv., skovrider, Dom- mergaard. Holstelnborg. Sommer: Or slevst rand 102 88y Vincent* H., gdr.. Blsserup. 84 Vlnholt Thv, gdr., Edelevg Blsserup di Wolffsen A., spsrekassekass 144 Wrang H., murerm, Blsserup. 17.1 Oatergnard B., o lir., Kirkeskovskolen

T-V

Landsnumer (08) 711. Jpf. H. betyder pr. Haslev. Øvrige postadr. er pr. Kønnede. Åbent hele døgnet.

rni Tonny Bedereen. Kønnede KTAS deleg.: gdr. M. Henrlquee, Kønnede. 88 Aaes B Bøgh.. gdr, Skjoldgaard ANDELS VAJ K_ REN I nr 55

Kontor Ud 9-12 dagi. og frod 15,30- 17,30. at I alHArrlomshf. TotllttTUlA.

NR. FORT.

æ*<»

98 - Jens. murer, Kongst« <1 288 - Hans, pantet, Kongsted.

Made with FlippingBook - Online magazine maker