Telefonnøgle Næstved 1965

Rnnnedø (711) 146 Kongsted Installationsforr. (Carl Larsen). 229 - Jernvarefabrlk. Kongsted pr. R. Smedet Isenkram - kun engros. ‘TpT'K'OWOWEn KALKVi Vallonsved pr. Næstved Tlf. 212 eg Brognobjerg 126 KONGSTED KØRESKOLE Erland Kristensen 8 - og Omegns Brugsforening. 138 Kongstod Sogns Sparekasse Daglig 16-17, lørdag lukket. 77 - Sygekasse. Kass.: AIfi«d Madsen. 186 — Fmd.: Oraver Johs. Christensen 119 Kragh-MOIler M* lærer, Kongsted. 37y Kristensen K. Nordahl, gdr., Skovt. 340 - Erland, Kongsted Køreskole. 268 - Erik, pelst* Nleløtrup. 247 Krogh Sigv., pelst , Tlngerup. Krogsviengpgård, Rvennertip. 3vi! 5!u?® ®-v* føtotfuOaltH Tlngerup. Jj! j^Wssner John P. dyrlæge, Kongsted. 280 Ursen Harry, chauff., Kønnede. 276 - Chr., forp., Nlelstrup. ioiv " v forp,» Kr°K*gaard. 19Jy * W. Østergasrd, forp, V. Egede. i70v ‘ K*°de pf- h»- 170x - L. P* gdr., Nlelstrup. 41 y - Otto, gdr , Nlelstrup. A* “ 5?**n* hu"eJpr- Tornemark. At * ?*r\ #tft1t*aut- ,n"tall., Kongsted. VJl “ !; rhr . landmand, KongsleJ. 112 - Hans. m^klnsalg. Kongsted. 377 ** 2 h 5‘ m'nV' V Pr H. ~ overlærer, Kongsted l5J“ “ tl,*n,,• Pelst. Tornemark. 269 - Frede, prtst.. Kongsted. 203 - Knud. pelst., Skovørup. i« “ 5 - Nlclatrup. 6 I Flnariei^rVk°,flj#f- 212 - e nv5J5S2}Mt‘ r,cjer °*mA,er- 166 kalkbrud. ^'ojjberg-Jensen N M, sognepræst ..... . KonlJr,,t®d præstegård. 22 wTT J.a< • K,Jr- K°ngsted. i.e ti I?,rlho' lærerinde, Kongsted 317 01 K»rtnorl. Rønnede. *;Ul,v,K"on Jac., pelst* Skovtorup 77 Madsen Alfr* ølhdl., Kongsted 8.1 - Henry, handelsrnd* Tlngerup, 167 Magnussen Frede, RønnødøT^ 2L JJftr"by C., ejendhdl., Hvennerup ^‘yerArnv kaiKdm., Svcnm-rupSk. 212 340 300 Mfihil-Servirø, Rimnøds m Munrh p- «*- Kri>z™r" ion J*“brh * •^Tepræat.V. Kgodr pr.H. 800 Møller E., Mobil Service. 1 snS HåSUSi ***' Ronnedal 802 Møllevangsskolet,, Kongsted. 148 Nexø Morten Andersen, læge, Kong­ sted. Konsult.: Torsd. It3*. øvrige hverd. 13.80 14,30. Lørd. IngC konsult. Børneundersøgelser* Tors dag 10-12 samt efter af*aie. -fV Nicolaisen Borge, gdr., Konmtød. 134 Nielsen A. Ablldgaard, amtsvejmd., nCHMOl, *ZLl “ ?r?r’ gårdejere, Grundenip 1!I« * i071** enkp^ni. Knngstfxl 862 - Elise, fru, Kongsted. w{ - G., fru, Kongsted. MT - E, Birkedal, forp., V. Egede pr. ft.

2

271 .360 Petersen H. B., motelejer, Renneds. “ V*iwV*’ pcli,t•, LypV!iriR' Kongsted 99u - J. Chr* pelst* Skovtomp. 217 - Sv. Aa., vognmd.. Rønnede. 2l3u - Pstør, rentier, »Bodal«, Kongst d 214 - Lars, Tatoludaa!*, Kongsted. 207 - E, vognmand. 40 Post- og talsfrafstpMonen 288 Poulsen Viggo, arbmd* Nlelstrup. 87 - Marte, fru, Tlngemp. 216u Preklasa St, handelsrnd* Borup. 341 Rasmussen Helge, bryggertarb, Kongsted Nymark 20v - A* forp* Pllegrd . V Egede pr. H 385 - Carl, forp., Rakkebro. 184* - H* gdr* Bakkegrd, Kongsted 61* - Lars, gdr, Orunderup. 382 - N, gdr, Kongsted Mark 216« • Poul, gdr* Borup 108« - R P* gdr, Kongsted. S6y - Oemer, husejer, Kongsted. 111 - Curlo, købmd* Rønnede. • » Poul. malerm* Kongsted. 26§ - J* pelst* Esktldstnip. 120 - Bdv* vognmd* Kongsted. 390 - Inger og Jørgen E, Astrup skov. 133 Rgdninynkorpnft, Falck ft Zonen H mms A s 140 Rcimann Synnøve, 140 Kønn«*! Reinmnn. Huliårnle hmiHi lnmde. gntvhundo Bøgelund, Åsf up. 4lu Rønholt H. Petersen, gdr* Nlelstrup. «6 Rønnede Kro (R Østergreen Hansen) 168 - - Kælderstue. 177 Rønnede Sygekasse, kontortid: man­ dag. onsd. og lord. 10-12. fred. 16-18 182 - - fmd.: Jens Chr. Jørgensen. 77 - - kasserer Alfr. Madsen. 5 Rmineclr VoniimiiKlwfortrtiilng Einar Larsen, 1 Salmansen J. P. ksbmd* Kongsted. 123 Sannenid R. A* bagerm 21 Schou K. E* V ohm , V Egede pr. H. 82 8eas* forgrenlngsst, Kongsted. 128 s. t.l. nfaden Ellsab, frk Skovtorup. 162 Sennahøj Johs* gdr* Ibsr-lmlBde. 80« Skovgaard Vllh. gartn* Esklldstrup 228 - Hansen, oøtehdl. Ronnede 4x Snedgnnrd Kn* gdr Sncdgård. 101 Stage H* bagerm* Kongsted. 820 Svendsen Johs* Fa . Kongsted mejeri 286 Sygeplejeforeningen f Kongst. »og 160 Sygeplejersken for Rønnede og ®r:'4 bv kommuner. 69x Sørensen Fr, gdr* Birkeg . Nlelstrup 26.3 - Anders, husejer, Konpted. 116 - Eln , kontrolbøst , D A S F. 80 - A W* købmd. Kongsted. 206 SorrnaiMi A.. D KiiiHiæktør. (P, Nordntni AH, Uwlhr.wiA.) Skoverup. 20441 - ivsiid, smed, Rønnode. 16tV - s .'* vejmd . . 25 Thoraen F* propr* ^[•Ut^nsbøj _ 160 Thorvildsen V* overbetj* Kongsted

Kønnedø (711) - Sandved (756) 86 Treschow Wanda, fru, Christians- lund, V. Egede pr. H. 322 Walther A. E, læge, fru, Kongsted. 378 Vedclsten Gr. telfn. (KTAS) fru, Bakkehøj. 393 Vedsmand P* arkitekt, Borup. 37x Wiolsøe Harry, Skovtorup. 82 Wlllan Brik, groas* Kongsted Borup. 338 Winberg N* fabrikant, Borup Mark, 73 Wing« Ib, materlalforv* Edeleamlnde. 38 Wurr Kaj, autofhd* mekn Rønnede 262 Wilrta A* gdr* Klldcvang. Kongøted. I!42 Øst«rgaard R* gdr* Nlelstrup. I^andsnumør (08) 768. Postadresacu er for samtlige abonnenter pr. Sandved. Aben: Hele døgnet. Centraloeetyrer: Frk. Allis Birch Sørensen. KTAS deleg.: sadclm. H. Larsen, Sandved. 291 Aaakoven B* gdr* Flemstofte. 302 Andersen Herman, Tornemark. 202 - P* frtsørm* Langgade 36. 14 - Anna, fru, Tornemark. 276 - Marie, fru, Tornemark. 68u - Otto, gdr , Nysøgaard, Arløee 118 - Thv* konsulent. Tyreholm. 151 AndeMøii Pool, købmand, T< »r nemark""" 108 - Svend, købmand. Kvislemark. 275 - Stig, lærer, Arlose Skovhuse. 272 - A* lærerinde, frk. 290 - Poul, mekaniker, Toriomark. 2l8v - Carl, pelst* Arløs« Skovhuse. 58 - Jørgen, pelst., Fulrendal Mark. 170 - H* skoleleder, Tornem. CentraMk. 106 - Kirsten, telfn.tnde, Tornemark. 6 - Oak. E* traflkeksped* Nyvej 6 ArlæjdAR. ITlykkoaf., inapokto- rnti 1; fan nr. 3, inap. P. WtelMMl

279 Nielsen Em., formd., Skovbo, Fru, Have. 4$ - Wlllum, forp., Bkoverup. 188 - H., førstelærer, Kongsted. 61v - Hans, gdr, Ellebæk«* Kongste. 246 - Holger, gdr., Vesterg* Nleløtruj 806 - Martin, gdr , Kon« - :.ou1' v°ICitnd., Ol. Dyret 367 Nlelstrup forskole. 2(>0 - Skræderforr, C. Toft Nielsen. 303 Nissen O liCth, forp, Kongsted. 0,«n K 8 ®- damtfrtø* Rønnsde. 110* - Carl. gdr* Borup. 17Iy * Kongsted * 8v- ^K^rforv.. Kongsted. 36.3 - Fugen, malerm, Nlelstrup Nlelstr pr. H 3.37 - H p., skovarb, Esklldstrup. 21* l,8*' Aa ?- Kongsted. 60y oiHgaand H* gdr* Tornemark. 288 1 edersen Harry. arbmd* Tømemark 876 - Tonny, eentralbest.. fru, Rønnede 264 - Henry, fmd. D.AB.F, Næøtv^f * i*r***' f°T>. Højbogd, Kongsted lOi - Erik, gdr* Skovtomp. •o ! * ?rJi ^lr R^RMrd, Nlelstrup ??? “ *<1r* Oninderup IH - .Tohs, gdr* Skovly, Hvennerup. 299 - Peder, gdr* Kongsted Mark. 39 - Pou . grir., Kongsted. Borup. 315 - Poul. gdr* Nlelstrup ooi ‘ E h9"pJ*T. Kongsted, 222 - Henry, Kongsted Maskinfabrik. 000 “• - bolig, 818 - Kai. pelst* Skovtorup. R. Fl , pelst., Nlelstnip. 365 ^ Thorv , pelst, Kongsted. 2n7 1 ru™vn •tjmå . Kongst. Nymark - 5*^Rp, chauffør, V. Egedo " Si* N# p dr*n Nlelstnip 107 - Frits, fragtmd* Kongsted. se * Ln,*,;b, f^* ^R^d. Kongst.nl. 82 * fru. Kongsted. I8u - TJork* gdr lludhjergg, Kongst 909 “ £5L' 8dr' N,,1"tn,P Hestehave. ;' ? “ wgnøf* Skovtomp *fdr- Skovtomp p**fdr • 8o,VAng. Tornemark . 2 kdr-* Tornemark. 100 Z ft!r; VftttprR. Svennerup 1J0 - Erik. handeland., Borup 266 - Henry husejer. Ol Rønnede. ??? * ^*7* • fcu»*J«r. Veeterbo. Kongsted IV* * L: NyRtd, omndsrup. 246 - Edvard, købmd* Axelved. 219 - p C* malerm, Nlelstnip. ■T - Bertmann, maskinværkst. Tinger.

26 |øiH27C95 i Arleae

S

178 Bagge Johs. R* lærer, l^nggade 72. pov Bagger Vllh.. gdr, Ar’.øsetorp. 8t Bentin UNO ^ Tornemark. 126v Beyer Karl, pelst* Kvlslemark. 14 Bjerre H* handelsg., Sandved. 38 Bonden ta tidens Spareknuao, Den sjællandske, Tornemark afd. Mandag, tlrsd* onsd* torsd, lord. 9,30-11.30, frod. 16,30-17,30 87 Prandt K . forp* Hauritsgd Tomem 119u B.odt bagen Willy, pelst., Fulrsnoai. 283 Brunbjerg Laur., pelst* Tornemark. 247 Bruun Borge, gdr* Fulrendal. 231 - C* gdr* Glescgrd* H6rsleV, 146 * Alfr* pelst* Kvlslemark.

T-V

83 Tlngerup Jornhandel,

- NR.

FORT.

Made with FlippingBook - Online magazine maker