Telefonnøgle Næstved 1965

8andved (756) 78 Christensen Vald, beat., Vejrmølleg, 48 220 118 - Kimer, torp., Arløsetorp. 81 - Aage, gdr„ Madegaard, Arløae, 186 - Chr., fhv. gdr. Langgade 8. 184 - Chr., gdr., LanggAdc 38. 214 - Menu gdr., Nygård, Kvislemark. 11*7 - Jens Einer, gdr. Gadeg., Sandved. 818 ** Marie, husejer, Korsvej 11. 878 » Peter, huamd., Arløae. 58 Christensen Gunner, knhmd.. ——— - - - ____ Korsvej 1. - Nordisk Gulf O m . 141 - Peter, møller, Tornemark. tlflx - Alfr, pclat., Ful rendal Mark. J.'IT h - rh Lauenborg, parcl., Langgade7 317 - Chr Nyvej 11. Sandvod. 17H* - Frode, pclat., Landlvat. Sandved 188 < Chriatofferaen Elae, damefrlaør. 4,r Cykolfabrlkken Kvlalemark. 184 DA F.almow 79. 337 nvrsb i ni hi iiiR^rv— U<»Uor . Sitml vel . Tlf. Ml Hoiliirlnu . Hcvlklon . Skmtrmner Eulrendal Forvalterbolig. Tomemark. - A, cyklefabr., Kvlalemark. LEO < IIKISTEN.SEN KV18LKMARK Cyklor og autocykler Balg og roparation * ***! Jcrnbaoov. 2 A. Kontortid: *,Qn II ’ ,,01ilnK J-Of 8 torad. 19-20 ^?«»rv~TingJellinge flygek. Kaaa., Jernbanevej 6, Sandvod. 84 Wb I^nggade 18 J4 Henn.ng, bagerm.. Tomem Bafarl. 'uT'iOSi (boH*>. Tomemark. /.NI - H. L, brøndborer, l^anggade 128 l1”11*11 Tage, nn»k. nerksted. & Ktrntton, nut. service Langgaila tb . ■■*'****«*» 81 ^ 1818 frwl t»-». Haakonson Henry, pantefoged < Korslev kommune), Arløae. Haftralry-TIngjHHnirc komm. 47 218u 1!J'* I- f r»,.nn«| i Kln.lborg

278 99 Jørgensen Peter gdr, Tomemark. -3o - Slgfred, hotelejer. 224 - Oluf, husejer, Tomemark 828 - P, landpost, Haarslev pr. Sundved 43 Kildegaard Hansen T,t kolotilai - kort - foderstoffer, 298 Klndberg L, mejerist, kygekaaae)(< og sognerAdsfmd , Jerni.aneve i fl. Fjoldøen Oreg, gdr, Kvtsletuark 75y Knudsen Sv, gdr, Arløae Møllegrci 75x Koch M, gdr, A.r1øse. KOSAN i i.AS Skelakør depot TU Skelskor 781 41 Kragh Søren, manufaktur, Tornet«. 111 Kristensen Aage, Ingeniør, Langgade 3 Kristiansen Joha,, kotmmnd, 42 Kvlalemark-Futrendal alderdomshj, Tomemark. 42 - • Kommune. 60 - - Sygekasse, kontoret. (Kontortid: Tirad. 17-19 og fredag 17 20). 181 - - Sygeplejeforening (Sygepl. Kirsten Sørensen, Sandved). 188 Lambert-Jensen A, sognepratat, 98 Larsen Ingr, damefrisør, Langg. 108 - Holger, forp, Ny Arløaegaard. 89 - Aage, gdr, Tomemark. 80 - Rlgfr, gdr. Tornemark. 174v - Poul, gravér, Tornemark. 98x - Lars, husejer, Tornemark. 301 - Laur, husejer, I#anggade 180 - Kurt, karetmager. Tomemark. 270 - Tove, lærerinde, Sandvad skole. 221v - Frede, pclat, Arlø*e 142 - H. Ingemann, pclat, HArslev mark 268 - Henry, pclat Haarslev Mark 71 - H, andelm . Langgade. 8 lotrspn Kirh., slagter, imRniSnt 95u - Peder, slagter. Tomemark IT - Alb, stenhugger, Haarslev. 172 - Preben, tømrerm, Tomemark. 66 taugoftcn B., slagtermester, 63 - J. M„ slagter, Torm mark. 82 Legetøjsforr, (B P. Madsen), Lang­ gade 17. 60 Lundsgaard C3hitf*.en. kasserer for Kvlaløm.-Fulrend Sygek, Tomøm. 92u Madsen J, boelsmd, Haarslev Mark# 311 - N, gdr., Haarslev, 122 Medlng Carl A/B trælast. Langffød«. 222 Metsner Alfr, fhv gdr Tomamark. #’.r»N Mortensen Anna, fru, Langgade 68 Møller Chrtst.iffer, gdr, Bkunigaard 178 - Kn, gdr, Teglværksgaarden. 169 Moller Bnlr., Maskinværksted, Langgade 74. MII J) MOflKåWm« B ^føring og regnskat Tlf. Karrebæksminde 222, 263 Nielsen Fr, baroarb, Arløse 139 - Alfr, bmdkusk, Korsvej 16. 150 - O. Blsgaard, forp. Tyrholm, Arløøe 175 - Esther, fru, Tomemark 310 - Margr, mejeriejer, fru, !.nn);g 39. tv - Carl, gdr, Møl!eg«*rden, Arløae. 72x - Hans L., gdr., Håraloe.

Sundved (756)

32 Hansen Mog. Rømer, Sandved M*. bellager. 194x - Hllmer, ■medem, Tomemark 119y - Hans. tromlefører, Ørebjærg

JJ. Kaj, gdr,, Stensnarcgaord. 277 - Kr, rentier, Arløse. 4J5 “ 100 Ernst, gsrtntr, Tomemark. 187 - Borge, malerm, Tomemark 112 - Fr, murer, Langgade 179 - Fr, ostehdl, KornvtJ. 12«u - Hans P, pelst, Kvislemark. ?45 - Hans Valentin, pelst, Arløsetorp L*6>c * Helge, pelst. Kvislem Præstemk 19lx - Hriger, pelst. Sandved. 209y - Peter, pelst, Tornemarklund. 86 - Robert, pclat, Fuirendal. 108y - Thorv, pelst, Arløse. *s t - Arne, slagter, Haarslev Mark. 2P2 * Ebba, telfn, Brandholt. 2)2 - Otto, vognmd, Kvislemark. 328 Fr.( værkforer, Arloso i KUsaon P , manufakt.hdl, Langg. 32 281 Nsrgaard Kiistme, fru, Nyvej. Sandv. 279 - Eva, pelst, Arløse pr S. £25 Olsen Fr, husejer, Tomemark. 281 - Nancy, kogerske, Jernbanevej 8 . 80 « Willy, købmd, Tomemark. 1«2 - Knud, parcl., Arløsetorp, 22lu - Otto, pelst, Kvislemark 79 - Henning, smedem. Langgade. 136 - Harald, urmager og guldamød. 274 - Oluf, Langgade. 124 Oppormann O, Statsb.-vognmd. 256 Qttosen P„ fhv. gdr, Kvislemark. 129 Ovørgaard Th., karetmager og karosserifabrlk, Nyvej 254 Pedersen Poul, arbmd, Arløse Torp# 313 ** Alb, fhv. fabrikant, Tomemark. 267 - Hans, gdr, Lysagergrd, Haarslev. 207 - Slgfred, gdr, Brnndholt, 209u - Sigrid, organist, fru, Tomemark. 312 - Carl, pelst, Arløse Skovhuse. 107 - P. J, skomager, Tornemark. 82 - Fr, Aarsleff” tøffelm. Tornemark. 166 » Svend, vognm. Sandved. 193 Peitersen P, fhv. forp, Fuirendal. 106 Petersen O. B. (Sandved Autolake­ reri). fjanggade. 144v -• Herluf, best. Frysehuset, Toraem. 255 IVttwii llaytiy, Tomemark Frisørsalon, 120 - Fr, fmd, f. Hesterfors, Sandved. 306 - Christine, fru, NyvcJ 19, 87v * C. W„ gdr, Fuglegrd, Haarslev. 118 - Lars P. gdr , Tomemark 118 - Poul, gdr, Højaget-g, Tornemark 186x - Thork, gdr, Tomemark. 2y - Vald, gdr., Klrstensmlnde, Arløse 810 - Henr, husejer, Tomemark 20 - Helena, fru, kreaturhdl, Langg. 145 - Erling lærer, Sandved. 147v - Aksel, I’arkveJ, Sandved. 108x * Chr , pclat, Kvislemark 88 - O. Manthey, sadeln>, Tomemark. 1H9 - Marius, amedem, Tomemark 298 - Enok, tækkemd, Brandholt. la'’' Poulsen Joh*, gdr, LI. Nysø, Arløae 201 - Johe, vognmd, Tomemark 116 Prehn Bendix, vognmandsf. Nyvej. 88 Raft Axel, vognmd., I#anggade, 1*8 Raamuseen H, boelsmd. Sandved 76 - Ulla, distriktsjordom, Tomemark. 216 - Fr, gdr . Arløsegaard tVrch-IflelM8M Kftf. Potil Nllsson I#anggade 32 , Håralev mupk.

8

8

46 Henriksen Ejner, gdr.. Ørebjerggr 147x - Joha., fhv, gdr. 4 Holateln Ib, greve, hofjagerm* Fuirendal. Holsteinborg Sparekasse Kontortid: Onadag 10-18 og fredag 15-17. 67u Isakaen P^ gdr., Stlllemoecg, Haar* 29 Iversen Kjær, forp, Kvlalemark 234u Jacobsen Rosa, fru, Pulrendal Ma i 288 - Anna Sophie, pena.In Inde, Tonu n, 7 - Slgfred. gdr. Kastaniely. 267 Jakobsen Bemh, pclat, Arløae Mar« JEEP CÉNTRALEN Telf. Skælskør 493 - , v .• f. H ' # | 22J* H * ***2 Ft ,ebo- Fuirendal 12 - Wlllemoea, blikkene!.m, I#anggad- 28 - Harry, chauff, Langgade. 100 - Ilortha. fru, Tomemark gi. skole. 280 - Bmno Wcaterakov, forp, Arløae 08x - Ingeborg, enkefru, Tornemark 104 - Karen, fru, Kvlalemark 44 - Thora, frk. Villaen, Nyvej. •Oy - Emilie, gdr, fru, Arløeétorp 241 - Frimodt, gdr., Arløøe. MH ** Kaj. tdp* Haarslev. 104 - Otto, gdr, Arløøetorp. 114 - Frida, gdr, fru, Møllevejagaard 2;8 * «* °K hturør, Kvlalemark 215 - Poul, kontoraaa. Tornemark 188 - Th, mok, Langgade 78. 211 - Chr, pclat, Kvlalemark. 249 - NlHa, pclat, Arløsetorp, 125 * Poul A„ pclat, Kvlalemark 109 * 8v„ pclat, Arløsetorp. 287 - Ounner, skovløber, Røde Longhu* 100 - Axel, ønedkerm, Tomemark. Møbler - ligkister. 12 - Aase Wlllemoea, fru, tandteknik (10 16), (Lerdag 10 18). 208 - Fr, tømrerm .Arløae. 182 * Peter, tømrerm. Nyvej 8 . 204 ~ Rob, vognmd, Tornemark. 37 Jernbanestationen, 19 Jespersen B, købmand, Langgade 42 ”°^mnHon K. Kaadnmnd, Torne 178v - Niels P, rentier, Arløsetorp 121 * ien** r‘,Kerl, l#anggade 12 mark. Motorcykler, cykler, 2“**® "8rvivt®**?r. korsvej 8. lK! - ?url Bruun< P* ’»ndPoM, Sandved, 308 - Joh, pensionist, Kvlalemark. JiJ j9L**n*en G H, cyklehdl, Tomøm. 167 - Ejnar, gdr, Møllegrd, Tomemark i?a “ l ?rg’• *r<1r*’ 0,e,*irrd. Kvtalømark 180 - Hana Aage, gdr, Brandholt 19 u 1

J88 “ ?n J* d,"P • f’ArkveJ 7, J2J * Gunmu-, forp., Arløae /JA - Lone, fru, JernbaneveJ 10. 188 “ £n8m,n®. fru, Nyvej S. •S" * p ’ 5S"M*'' s»n<,v«l Mark. ..i ' i? S- fr- Ar,®"<’ Mstk. ,21, ‘ ni.#" hR,'Bukhrnbor,. 18Su - Olaf, malerm., T#anggade 19 88 “ «,Af’ niukftnlker, Sandvod 3/n - Henry, pantefoged, HollghiKlaveJ. 808 - Henry, pclat., Tomemark J 314 - Jakob, parcel I lat, Tornemark. «*82 " i*nn' Parcphlat, Tomemark. m* - Magn. pclat., Tornemark. ISO - Poul, pclat., Arløsetorp. 288 “ Slgfr., pclet„ Eulrendal Mark J®] *“ ®vt pclat., Arløae Torp. P®"* P«»tbud, Rolighedavej 4. ■Of! - Poul. r«gerlejer, Tomemark.

T V

FOR!

Made with FlippingBook - Online magazine maker