Telefonnøgle Næstved 1965

Næstved KUL & KOKS Komp. AjS, tlf. 7214 20

Næstved KUL & KOKS Komp. AIS, tlf. 7214 20 723224 722646 725864 728168 723787 720522 723845 725521 721054 722891 722176 721441 722494 720743 723977 720542 722003 724571 720874 Christiansen Kaj, repr., Lady Cake, Oavnovej 48. “ Knud, repr., Hvedevænget 60. - P. Klrk, repr., Samsøvej 11 - Marga, skøjteinstruktor, fru, KlldemarksveJ 66. - Heln, smedemester, Solbærvej 8. • G. A., snedkerm., Melstersvej 6. - Chr., snedkerm., NtxveJ 8. - Hartv.. togforer, Kalbyrlsvej 67. - Hans B., Træsko- Sk skotnjshdl., Kindhestegade 1. • Rs, fhv. trævarehdl., Fabtiksv. 16. - Johan, typograf, Nygade 8. • O., Frølunds eftf., urmager, Ring* ■stodg*.!,. 22. - Karl, vicevært, Skellet 11. Christoffersen Svend, autolakereri, SlagetseveJ 23 (se under K.) • Anders L., banebetj., Thorsvej 28. - Christen, dir., Vadestedet. - Johs., entrepr* Ny Holstedvej 84. - Bcnder, faktor, Nv HolstedveJ 27. - Ebbe, forretningsf., Rlngstedg. 20. 723949 Clausen Alfr., gdr., Orundtvlgsv. 5. 722824 * Peter, kolonlalhdl., Fenamarkv. 6. 721876 - Erik Hoff-, købmd., KøgeveJ 8. 72S29S - K. Borge, pelst., Stenbækaholm. 1 22966 - K. E., o portør, SlagelseveJ 82. 722612 - Jørgen B„ prokurist, St. Bllcherø* vej 1 C. 720712 Clausen Sk Jaoohaena Eftf., lands* retssagf. Hans A. Jacobsen, R&msherred 7. 721236 - - Privatbolig: Kildebakken 19. 724897 - Chr., repr., Kornbakken 33. 724030 - Gunner, repr., (N. Tørring A/S), Elmeparken 7. 723717 - Ole, repr., NorgesveJ 39. 720310 - Joh. H* sagfører, RAmsherred 7 722790 - Jørgen, tekn. ass., Bøgeparken 6. 724900 Clausen Joh*. 1/8, trikotage og konfektion, H jultorv. 5. 720567 - - Rlngstedgade 30 (bolig). 725221 - H. Chr. Børre, Vinduespol,, Have­ vej 35. 725825 Clemmensen Chr., fhv. major, Ram­ pen 10. 725196 - Rita, syerske, NylandsvoJ 11. 720370 Clemmesen Viggo, o-læge, dr. med., 721525 rl ææierik Christoffersen røk la møfoto 'iHeøø 4

722073 Christensen H., møbelpolstrer, Kai* byriavej 47. 722516 - H. A. o.aas., Erantlav. 21 C. 726424 - T. Vallentin, o.ass., Kirsebærv. 24 720094 - E. M., overbetjent, Maagevej 9. 721950 - Walther, overbetj., KUdemarks- vej 120. 725053 - Vagn Aa., overlærer, Solbærv. 11 723979 - Oluf, overmontor, F&brlksvcJ 8. 723480 - Fr., overportør, Nygårdsvej 10. 726229 - Helge, overværkfo., Danavej 26. 724912 - Holger, papirart)., Solvej 4. 722113 - .Tohs. O., pens., J. JcnsensveJ 10 722884 - Isa Pye, læreri. i porcelænsma­ ling, V onllngborgvej 30. 724453 - Per, prm.ljtn., Rosenvej 11. 724312 - Svend, produkthdl.. Skellet 9. 720112 - J. Kastrup, prok., Ringsted*. 40. 722023 - Poul Kastrup, prok., LyøveJ 10. 720163 - Chr., fhv. propr., Qrimstrupv. 71. 722412 - Osrar, provlsor, Rolighedsvej 104 721860 - Alfr., rentier, Violvej 19 721314 - Dan, repr., ErantlsveJ 25. 725860 - Ounner, repf., Parkvej 12, 722314 - Poul, repr., Rolighedsvej 82. 725257 - Jtob., repr., Anemonevej 60. 721373 - Vold., repr., f. støvsugere, Kilde- nmrksvej 52. 725713 - Hrnn., salgschef, Platanvcl 9. 722858 - Marinus, akiltefabr„ Karrebæk- vej 68. 721429 - E., skolelnsp., Møllevej 3. 720255 - H C., skotøjsforretning, Rams- herrod 25. 721650 - Elly, fru, slagterforretningen, Vordlngborgvej 12. hemm, nr. (Bolig) LlndebjerggaardsveJ 5. 721444 Christensen Mandnip, olsg- ter- og viktualieforretning, JP* Hingst edgade 60. 723370 ----Bolig: Mllltærvej 1. 720141 Christensen Robert, slagter- rotter, Rlngstedgade 15. 722765 - - Kil Robert Christensen (bolig) Rlngstedgadc 15. 770909 Molierl (hrislensen Slagtermester og kreaturhandler. Rlngstedgade 69.

722008 Chriatensen Ingemann, vogn­ mandsforr.t N. JuelsveJ 7. 720827 - H. Tandrup, værkf, DehnsveJ T. 723277 - Viggo, værkf., Primulavej 47. 725127 - J. Tandrup, værkt mager, Eng­ havevej 5. 721406 Christiansen John, Poppelvej 8. 722958 - A., amtsbogh., Trekanten 63. 720204 - Erik, arbmd., GrimstrupveJ 32. 722351 - P. Ingemann, aas., Erantlsv. 21 F. 721531 - Anni og Villy, Primulavej 5. 722948 - Niels, autoelektrtker, Præstøvej 1. 721705 - K. Aa., autoopr., SlagetseveJ 70, 721010 - H., bagermester, Præstøvej 6 B. 720811 - 8. (Svends Bageri),Rlngstedg. 48 72286® - Herluf, blikkenslager, Rampen 14. 722226 Christiansen Helga, blom* Kindhem h terforr. estog. II, - - bolig: østerg. 80. (hemm. nr.) 720408 - Charles, dlspon. Ringstedgade 54. 725367 - Bernh. J., driftsass. Adenipv. 57. 722014 - Arne, forr.forer, ErantlsveJ 15. 721331 - K., forv., Forårsvej 5. 725415 - H., elektr., Dtgevej 12. 720835 - Anna, fru, FarlrnagsveJ 54. 725181 - Esther, fru, HolbakkeveJ 21, 722961 ~ Gerda, fru. ErantlsveJ 7. 724583 - Karen, fru, FyensveJ 1. 7209ol - Karen, fru, Hvedøvænget 93 724831 - Kirstine, fru Rlngstedgade 208. 720939 - Margr., fru, Jernbanegade 21. 721381 - Marie, fru, BogøvoJ 26. 724774 - Rlgm., frk, Herlufsvej 7. 723498 - Othllie, fru, Hvcdev. 9T. 722748 - Ulla, fru, Præstovej 1. 782406 - Hans, glasarb., FnlsterveJ 8. 722040 - V., fhv. hovedagent, Ndr. Fart* magsvej 2. 725382 - Poul, insp.. , Oronneg. 7. 721870 - G., Ismejeri, Hvedevænget 80. 781798 - Aksel, Isoleringnforretnlag, Tre­ kanten 64. 725627 - Ih R. R„ kaptajn, Elemparken 12 721266 Christiansen Ango, Itleinsm., Amtnmndsg. f. dentralv7~

s! * * 1 3 i «i o Si Z i

720850

72431/

724017 724024

721801

•pec. 1 øjensygdomme. Konsult. mand., onsd. og fred. 12-14, tirad., torad, og lord kun eft. aftale ' Forudboat. af tid 13-14 undt. lord. ' Ramshcrrcd 19 A. 720273 - - BdTTg! »Rydhave«, Slsgelsev. 22. - - (Sommer) Enø Drag. Uf. Kar­ rebæksminde 190. 721438 CHchéanatallen, Rlngstedgade 26 722173 - - O. Holøt privat: Rønnepark. 1. 721001 Godan A/8, Forsikrlngsselsk. FHialkontoret I Næstved. Kindhest egadø 10. 721029

721618 - Agnethe, fru, KøgeveJ 23. 722214 - J* fru, P. SyvsveJ S. 723367 - J. P, lagereksp., Skellet 11. 7208141 Christoffersen Emilie, fro, 7208741 ligkistemagasin, mngMtt'dcade 26. 722986 - Otto, maøklnarb.. Ahornvel 11. 721988 - Holger, opsynsmd siurklldsv. 14. 722446 - H., fhv. restauratør, Ndr. Farl- magsvej 2. 722632 - Fr , tømrer, PlleveJ 11. 724496 Chrtstopheraen, O., direktør, Fens- markvej 30. 724115 - J. K., dir., østergade 4, Gethe Kjoler A/8, 721477 City-Basaren, 8ct» Mortens- gade 8. SirN', parfume, legetøj, glasv 721437 — (Købmand H. C. Østergaard), Bolig: Nyvej 18. 720269 »City«, tobak & vine, J. H. Ulrlkeen. Rlngstedgade 8. 721900 Civilforsvaret, Raadhuset 721801 Clvllforsvarskolonnen. - Se: C. F- Kolonne, Midtsjællandske. 721426} C1ni*rn Cftrl c • Rømsherr. 81 728166 - - (Bolig) Borgnakke. 7200601 Cliindl Hannens Eftf., farve- 722860 j & tapethandel. Jernbanegade 8. 724092 - - Forretnlngsbest. H. E. Jensen, Orønlan Isvej 14. 724696 Clausen J. A., disponent, Præstø- vej 101 A. 723234 - Hans, fotograf, GrimstrupveJ 37. 721043 - Ruth Børre, frk., Klldemarksv. 18.

I

72.1303 723253 721900

72010

72472«

723715 * 720618 - 720561 - 721938 - 722237 - 722988 723649 - 725107 - 720421 - 720294 - 720529 - 725141 * 721483 - 723725 - 723465 - 724184 * 721090 - 725860 - 723153 -

Carl, klelnsmedcm., Melstersv. 3«. 8. C., klelnsm., Brotorv 6. V., krlm.o.betj., Orundtvlgsv 20. A„ købmd., fru Præstøvej 207. E., købmd., Skyttemarksvej 78. Christiansen O. Friis, købmd., kugvænget 14 Rasm7 landpostbud, Lisbjergvej 5. Aa., rnedlij,, Kildemarksvej 113. Jorg., mejerist, Irisvej 7. Willy, montør, Hvedevænget 45. Oluf. murermester, Læsevej 4. EJI. Mnrkeberg. murersv., bue- lundsvej 20 .

721009 720050 721209 722300 721192 721182 7223CK

723712 725883 725683 721118 723341 723666 721035 - 722489 . 724794 • 720672 - 720603| - 720323f 720603 - 720556 * 721643

- 8v„ stobem , ErantlsveJ 15. - J. o. Holm, tatidl., Rlngstedg. 1 B v. Dania, - - bot.: Hybenvej 20. « Asta, telefonist* FarlrnagsveJ 65, ‘ Arne, telf.mont., Bolbakkevej 23. • Holger, telf.mont., Banely *. - O., fhv. tlf.mont., Erantlsv. 21 E. • Sigurd, typ, VordlngborgveJ 9. • Hans J„ tømrer, V. Kilden 1. • Peter, tømrer, Blrkhotmvcj 9. ‘ i;jr * 8®n A/s, tømrermeøter, Ndr FarlrnagsveJ 29, -r tbla, fru, Ndr, FarlrnagsveJ 29 M. Kragh. viktualieforretning SterkelsveJ 13. Chriitenwn Holger, vognmd., Solvej 3.

Syd- og Vestsjællands distribution Aarup A Co. A/S, I.lllevangspar- ken 17, Slagelse. Næstved lager ved ftodsbanen Svares Ikke, ring Slagelse 524735

72012

721726 Collet Unne, fru, Rønnebæksholm. 722611 Colour Refleks, sklltefabr., Aade- rupvej 88. 723735 Corftxen Alice, fru, Skellet 6. 720740 Correll’a pølsefabrtk, Ndr. Fart- magsvej 16. 722205 Cortlna Salonen (Anni Lunau), hj. af Hjultorv og Ringst uV Telefonnøglens annoncer trtrfccr hrte åretf l.kl. BØRNE FORSÅLING m. GREYHOUND

720190 724181 724812 722038 725037 722802 723601 725805

Georg, overlnspkt. f. Forsikrings- Akts. »Skjold«, Toldbodgado 16. <’hr fhv. pelst., Rugvænget 12 B Poul, pelsdyravler, 8tenbæksholm. K. A. N., port or, Solbakkev. 68. E K., pølsetn., OodthAbs Allé 25 Uunnnr. repræsent., Parkvej 12. Ib, repr. (Zeuthen A Aagaard A/8 Rex-Rotary), Kildemarksvej 66. p T > P.T. V0ULUND '„Greyhound"- NÆSTVED, TLF. 721019

Made with FlippingBook - Online magazine maker