Telefonnøgle Næstved 1965

Sundved (756) - Skelby (750)

27t

*74

Skelby (750) 5u Jensen Fred., grd best., Holl. pr. N. ■*u " '* Forskær, gdr., Kyse Overdrev P‘*. H. J60 - ^mst, gdr., »Trælløsogaard« pr. H. ‘ty - Gerner, gdr., Ladby overdr. pr. N. , - J' lvs., gdr.. Kagstrup pr. H. l?5 - Jørg., fe dr., Kagstrup pr. H. 124 - X tr., gdr., NAby pr. H. **2 ■ Hs.n», pelst., Ulstrup pr. H. ’18 ‘ J < gartneriet ..Højbo*', Skelby pr.H. 81 y ' G*-la, mjtormand, Ulstrup, 51

229v Rasmussen Chr,, husejer, Kvislomark 182 - Anna, fru, KoraveJ 8. 80 Redlng 8 onJa, frk., Brandholt. 23 Rossburg O., trafikeksp., Jernb.veJ t. 105 Sandved Autolakereri v. O. B. Petersen Specialist 1 cellulose, og varmla. kerlng. I ringgade. Sandvod liank. Fil. af Banken 34 for Slagelse og Omegn A 8, Langvade 23. Kontortid: PVfc-llft. Fredag Mlllge 18-17. 36 Sandved Boghandel, Kaj Nielsen. 13) Sandved Hotel (Slgfred Jørgen- 2301 sen), Jernbanevej. 294 Sandved Idrætsforening. Fmd. for apllleudvalgenat montør Poul E. Christensen. 39 — Fmd.: Erik Tofte Johansen. 52 - - Kass.. B. P. Madsen. 73{ Sandvod Kolonial-, Korn- og 74| FiHlerstofforretning Købmand F. Thorsgren. Lnngg. 80. 10 - Mejeri (8 Nielsen), Langgade 32 Motfrns Henter Hannen Twmrrr- og ..wnlkrrarhejde udfere« 43 Bmlth Wllh . A/8, flllalpakhu*. 3«».» stemann Sofus, chauffør, Arløso. 2So | 286 f FJnstlc Fabrik, Langgade 1 . 13 7y Sørensen Kristen, amtøvejmd 2H[> “ A B‘rch, centr.hest.. K T. A. S.. Sandved. 260 - Carl R., forv.. Rkaftemp. i? L,afr Rt,r * Nv Kragelund. Hårslev. is«.. * HøJvanK. Turnemark. “ £hr* husejer, Tornemark .38 - Egon, pelst., Tomemark. v°inmiand. Arløse Mark. 1 ; Thomata Bent, forp., Tomemark. '* £horsgren F kobm, bol. Langgade. 1 ornemark Andelsmejeri (Bestyrer* A. Christiansen, tlf. Rude 230). 290 Tornemark Autoværksted Poul Andersen 8HBLL 8ERV1CB STATION Auto, og traktor reparation 64 Tomemark Bmdfahrik. - Vor« vogne kommer overalt I opL Tornemark Maaklnforretnlng. Hf Rude 275. 282 tilvan Nelly, fru. Parkvej 1. 32 Wanontor-Vask, Anna Madsen, 1 -an-gade 17. ~ 82 Wlch Th., snedker, Lanf.gad«. 70 Skælskør Hank \JH, ""Sandvod afdeling. Unggade 15. Daglig 9,30*11,30 fredag tillige 17 -18.

192 Wlsholm Holg., brødfortidl., Ton« 217 Østergaard Helge, fabr„ Arløs« T

Fa»e Øldepot, tlf. Ringsted 1004 eller Næstved 721360. 145 Folkeregistret for 8k«lby kommun« 33 Frederlkaen Poul, kohmand Kolonial . Isenkr. * Brændsel Træl løse pr. H. GhrniHO Ugeblad, tlf. GI uiuhø 85 Kvalitetst ryksa t(er 3 Ounderslevholm Avlsgaard pr. H 1 - - Neergaard R. V. do, godsejer 75 - - Neergaard Marie de, fru 2 - aodskontor pr H. (Torad 9*14) Øvrige Ud tlf Ounderslev 6 9 - Jagtvæsen, Tokkeruphus pr. Fu 6 Hansen Børge, forp , Bakkegd. pr H 110 - Gunn.. forp., Lindeb grd.. Hellere 209 - Oluf. forp., Holløse. 68 - lngeb., fru, Llndegd.,Ulstrup pr. H. 211 - Arne, gdr., Kyse Overdr. pr, H. 64 - Joh«., gdr, OerahøJ. Kagslr. pr. H 17v - Lars. gdr., Holløse pr. N. 176 - Niels Aa., gdr., Naaby pr. H. 32 - P., fhv. gdr., Trælløse pr. H. 85 - Rlch, gdr., Birkely, Kagstr. pr. H 130 - H. Baun, mask.form,.Trællose pr H. 17u - Arne, prist., Hol lom pr N, 171 - Chr., kusk, Ounderslev pr H. 35 Hansen Chr. Fa., kolonial, kul, korn, foderstoffer, Skelby pr H. 40 - Hans, knbm . Skelby pr. H. 7! - Jens M O., kbmd., Holløse pr. N. 188 - Ole. tækkemand, Holløse pr. N. (Jlarlve \ ut. tlUMSf 203 Hauerberg K , gdr., Stubherup pr.Hy. 101 Hømmlngsen Poul. kontrolass., Træl- løst* pr. H. 108 Henriksen B . lærerinde. Skelby pr H 81v Hermansen A., enkefru, Ulslr. pr. H. 59 - Erik, forp, Ulstrup pr. H. Hjommønlagtn,, II. Andersen. Kyse Rogcrl, tlf. Bregncbjerg 231. 111 Holtiøll Helge, proprietær. Kagstrup Skole pr. H. 105 Holm K, fru. Skelhy pr H. Hoiloae Kobmandshandøl (Jens M O. Hansen) pr. Næstved. Tlf. Fketby 71 HotkNW Maskinstation Han« O. Andersen pr N. Tlf Skelby 147 sprøjtning . Stationær tykning Holløse Mølle pr. H. Højer Christensen HL gdr., Karnip gaard pr. H. Højkærgaard. Ulstrup pr l Hybholt Niels, gdr., Trælloøu pr. H - Richardt gdr.. Trælløse Jacobsen Johanne, fru Kass. f. Syge kassen, pr. H. ------ .TfUrSTTTTT^TT |p|ir. ffcv. I»t—eS. SVrlbg. Tlf. Bkrlhj OMU M* * . ■**. ' ' 14 92 46 191 86 67

i

Nkflby

I^tndsnumer (03) 750. pr. N. betyder pr. Næstved pr. Fu. - pr. Fuglebjerg pr. O. - pr. Glumsø Pr H. - pr. Herlufmagl« pr. H. - Hyllinge. Aben: Hverdage 7-20. Helligdage 8-16 Central bestyrer: Fru Ellen Nielsen Skelby pr. Herlufmagl«. KTAS deleg.: dyrlæge A. H. Andersen p, H 181 Albrcchtsen J, chauff., Skelby pr. H ANDELS VASK RfNSNISQ m 6 b PR4.ST11 434 “I 147 Andersen Han* O., entreprenør, Hol* løse pr. N. 218 - Evald, savskærer, Holløse. 143 - A. H., dyrlæge, sognerådsfmd. Skelby pr H. 14 - K, forp., Holløse Mølle pr. H. 153 - Kn.. forp., Pøtlegrd., Skelby pr. H. 24x - Aa , gdr., Trollehøjg., Naaby pr. H. 41 - Aksel, gdr., Teglværkg pr. H. 78 - Peter, gdr., Skelby pr. H. Andersen Fmll, Ilolhnæ pr. N. Kværne Miden. 9 - Mog., Jæger, Tokkeruphus pr. Fu. 182 - H. N., mejerist, Trælløse pr. H. 62 - Marie, syerske, fru. pr. H. 187 Andersen Jørgen, tomrønn.. Kegerup pr. u. 192 - Knud Erland, Trælløsc pr. H. 19y Antonsen Chr Rlls, gdr., Holl pr. N 99 Appel A., maskinfabt ,Trælløse pr I! Arlæjdag, tHykkeaf,, inapekt* > mt«»t: IA>v nr. 3, ln*p. P. Nielsen 11*0 Bæ h Viggo 8 ., fodorrn., GundcrsDv* holm pr. H. »altlca Forsikring, Aage Frost. ... „T,f* Herlufmagle 245. 133 Brændstrup Viggo, arbmd, pr. H. 58 Bneh KU, nn kan., Skelhy pr, B *!4 IL^*00, 8kc,by Maskinværksted pr. 1 43 Christensen T., gdr., Kagstrup pr. 1 170 - Elisabeth, gdr.ske, Tøftcgrd. pr. 1 < Wu - Niels O., gdr., Trælløse pr. H. 121 - Verner, gdr, Kagstrup pr. H. 137 - Poul, møllersv .Holløse Mølle pr, I '«vend, prist., Kyse Overdr. pr. H 1(H Wirtetlaiwen Chr,, Holløse pr N. HH Christiansen Inge, damefrisør. Hoiiose pTH. ... ................... “ I1'1”*’ fdf .■> Holløse pr. N. * s*** IB***-. Trælløse pr H ”j * ", M.. hmd., Holløse pr. N. ni “ L Holløse pr. N.

im.I)XING AF KVÆRN« KØB - SALG - og kommission af brug­ te kværne.

L

Depot tor F.ngnko Møllesten: Møllersvend Edvard Jensen Holløse Mølle

llSu - Adolf, pclst., Holløse pr. N. Stu - Chr., pclst., Ulstrup pr. H. 81x * Viggo, pclst., Ulstrup pr. H. 45 - Vlll., pclst., Kagstrup pr. H. 201 Jørgensen Eigil, gdr., Holløse. 44x - Hans. gdr., TAgehøj, Trællose pr. H. 93 - Knud. Isolatør, Skelby. 36 SV. AAGE JØRGENSEN Kolonial - Isenkram Brændsel - Mælk og brød 216 - Aage, Kyse Overdr. pr. Hy. 127 - Aksel, pclst., Skelby pr. H. 158 - Thorvald, repr., Skelby pr. H. 39 - Alfr., sognef,, Nåby r. H. 18 I 1S() Knudsen Kai, dyrlæge, jkelby pr. H. 38 — Dyrlægeassistenten. 83 Knudsen f-oulse, frk., Skelby pr. H. 12 Koustrup P., vognm., Trællose pr. H. 10 tiambort Elner, lærer, Skelby pr. H. 220 l^arsen Sv. Ove, forp., Lund. 120 - A.. gdr., Holløse pr. N. 205 - P„ gdr., Stubb. rup pr. Hyllinge. 82 - Sv. Aa., gdr., Ulstrup pr. H. 80 ~ Thora, fru. Holløse pr. N, 148 - Ctrl. gdr.. Dyssegd.. Holløse pr. N. 2*»0 - Gregers, gdr., StUbberup pr. Hy. 7« - Peter, gdr., Bavelse Mølleg. pr. G. 74 u - Victor, gdr., Holløse pr. N. ___ 9 - Victor, gdr. og sparekassebestyrer, Skelby pr. H (Kontortid: Onsdag og fredag 15-17). 7 - T., købmand, Trælløse pr. H 138 - C. A., pens. lærer, Holløse pr. N. 50 Keld. mekaniker, Skelby. 2P» - Holger, pclst., Kyse Øvoidr. pr. H. 136 - Peter, pclst., Ladby Overdr. pr N. 18 - Osvald, smedem., Trælløse pr. M. 89 - G., vognm., Trællose pr. H. 88 farsen Vald., vognmil., Trælle«« pr. H. Al lnstkøriiipi b

71

147

T-V

2‘ ( Musen G., husejer, Skelhy pr. H. 124 Kngxkov Ove, maskinfabrik, Naaby pr. II. 7« ErTfcsen G., lug.. Holl. gi. skole pr. N.

Made with FlippingBook - Online magazine maker